Skip to content

Skip to table of contents

Bann paran ansegn zot zanfan lamour par zot lexanp

 FER ENN PA POU SIRMONT DIFIKILTE-LA

Ledikasion Moral

Ledikasion Moral

Enn zenn garson ti met enn sarz viol lor bann lezot garson. Sa ti arive pandan enn exkirsion ki lekol ti organize. Zot tou ti al dan enn lekol prive bien popiler dan Canada. Apre sa case-la, enn zournalis, Leonard Stern ti ekrir dan lagazet Ottawa Citizen: “Mem si zot intelizan, zot ena enn bon ledikasion, ek zot ris, sa pa anpes bann zenn fer bann move kitsoz.”

Stern ti dir osi: “An prinsip, ou pou atann ki bann paran ansegn zot zanfan seki pli inportan, setadir seki bon ek seki pa bon dan zot konportman. Me an realite, boukou paran paret plis interese ar bann progre ki zot zanfan fer dan lekol ek osi ki zot gagn enn bon travay pou ki zot gagn boukou larzan.”

Biensir, ledikasion inportan. Me mem meyer ledikasion ki existe pa kapav ed enn dimounn pou lit kont bann move dezir ek bann move lintansion. Alor, kotsa nou kapav gagn enn ledikasion dan sa bann domenn-la, enn ledikasion ki enn gid moral?

ENN LEDIKASION KI GID NOU LOR PLAN MORAL EK SPIRITIEL

Labib parey kouma enn laglas. Kan nou get ladan, nou trouv nou bann limit ek nou bann febles pli bien. (Zak 1:23-25) Me Labib fer plis ki sa. Li ed nou fer bann sanzman ki bizin, ek ed nou devlop bann kalite ki pou fer nou gagn vre lape ek viv bien avek lezot. Parmi sa bann kalite-la ena bonte, pasians, metriz, ek lamour. Labib dir ki lamour “li enn kitsoz parfe ki soud nou tou ansam.” (Kolosien 3:14) Kifer lamour li telman inportan? Get seki Labib dir lor sa kalite-la.

  • “Lamour bien pasian, lamour li bon. Li pa zalou, li pa arogan, li pa fer fier. Li pa mank manier, li pa egois, li pa les li irite, ou gard rankinn. Lamour pa trouv plezir dan lemal me li gagn lazwa dan laverite. Lamour toultan pe proteze [“siport tou,” NW] . . . toultan persevere [“andir tou,” NW]. Lamour li eternel.”​—1 Korintien 13:4-8.

  • “Lamour pa fer ditor so prosin.”​—Romin 13:10.

  • “Avan tou, kontan zot kamarad, parski lamour pou fer zot pardonn boukou pese lezot.”​—1 Pier 4:8.

Kan ou avek bann dimounn ki kontan ou, kouma ou santi ou? An sekirite? Rilax? Wi, parski ou kone ki zot anvi seki pli bon pou ou. Zame zot pa pou bles ou par expre.

Lamour kapav osi motiv bann dimounn pou fer bann sakrifis, mem sanz zot fason viv, pou bien-et lezot. Par exanp, kan enn misie ki nou pou apel George ti vinn granper, li ti vremem anvi pas letan avek so ti zanfan. Me ti ena enn problem. George  ti fime boukou, ek so zann pa ti anvi ki li fime kan ti-baba-la ti la. Ki George ti fer? Mem si li ti fime depi 50 an, George ti abandonn sa labitid-la akoz so ti zanfan. Vremem, lamour ena enn gran pouvwar.

Labib ed nou kiltiv boukou bon kalite, kouma bonte ek lamour

Lamour se enn kalite ki nou aprann kiltive. Bann paran zwe enn rol bien inportan pou ansegn zot zanfan kouma pou ena lamour. Zot nouri ek protez zot zanfan, ek ed zot kan zot blese ouswa malad. Bann bon paran kominik avek zot zanfan ek ansegn zot. Zot osi disiplinn zot zanfan, setadir zot ansegn bannla bann bon prinsip lor seki bon ek seki move. Anplis, bann bon paran montre zot zanfan bon lexanp ek zot vinn bann model pou zot.

Malerezman, sertin paran pa reisi asim zot responsabilite. Eski savedir ki zot zanfan zame pa pou kapav vinn bann bon dimounn? Non! Boukou dimounn, mem bann ki’nn grandi dan enn fami kot ti ena boukou problem, finn reisi fer bann sanzman extraordiner dan zot lavi. Zot inn vinn bann dimounn ki ena lafeksion pou lezot ek bann bon sitwayen. Kouma nou pou trouve dan prosin lartik, sertin parmi sa bann dimounn-la ti mem konsidere kouma bann lamone zete!