LEVE! No. 1 2019 | Eski Nou Pou Santi Nou an Sekirite enn Zour?

Anou get sertin difikilte ki nou bizin fer fas ek osi seki bizin arive pou ki bann dimounn reisi viv an sekirite dan sa lemond-la.

Bann Kitsoz ki Menas Nou Sekirite

Azordi, ena deplizanpli boukou kitsoz ki menas nou sekirite. Eski ena enn solision?

Lasours Nou Bann Problem

Akoz nou linperfeksion, ena boukou problem dan lemond. Kotsa nou kapav gagn led pou rezoud sa bann problem-la?

Ledikasion Moral

Pou ki ena vre lape ek sekirite, bann dimounn bizin ena bann bon prinsip moral.

Zistwar Ricardo ek Andres

Lontan, Ricardo ek Andres ti anpes zot vwazin viv anpe. Me asterla, zot fer tou pou ki ena lape. Aprann kouma Labib finn sanz zot lavi.

‘Lape Zame Pou Fini’

Ki ete Rwayom Bondie?

Kan Rwayom Bondie Pou Dirize, “Pou Ena Lape an Abondans”

Rwayom Bondie pou amenn lape lor later antie.

Eski Ou Finn Deza Demann Oumem?

Kouma ou kapav gagn bann repons pou bann kestion ki ou ena lor Labib?