Skip to content

Skip to table of contents

 KOUMA OU KAPAV ERE?

Pardon

Pardon

“KAN MO TI TIPTI, SOUVAN MO TI TANN MO FAMI MALTRET LEZOT EK KRIYE.” Se seki enn madam, ki apel Patricia rakonte. Li azoute: “Mo pa ti aprann pou pardone. Mem kan mo’nn vinn gran, kan enn kikenn ti ofans mwa, mo ti res reflesi lor la pandan plizir zour. Mo ti mem nepli gagn somey akoz sa.” Wi, enn lavi ki ranpli ar koler ek rankinn, se pa enn lavi ki ere ek li pa bon pou lasante. Okontrer, bann resers * montre ki bann dimounn ki pa pardone, zot kapav . . .

 • Les lakoler ouswa rankinn gat bann relasion ki zot ena avek lezot. Lerla, zot res dan zot kwin ek zot santi zot tousel

 • Ofans brit, zot trakase, ouswa zot mem gagn depresion

 • Telman konsantre lor enn move kitsoz ki zot kapav degout lavi

 • Panse ki zot pa pe viv an-akor avek seki Bondie demann zot

 • Santi zot pli strese ek zot ena plis posibilite pou ena enn move lasante (zot kapav gagn bann problem kouma par exanp, tansion for, malad leker, ek bann douler kronik kouma lartrit ek migrenn)

KI SAVEDIR PARDONE? Kan nou pardonn enn kikenn ki’nn ofans nou, savedir ki nou exkiz li pou seki li’nn fer, nou pa ankoler, nou pa gard dan leker, ek nou pa pans pou tir vanzans. Sa pa vedir ki nou dakor ar sa move kitsoz ki li’nn fer la, ki nou diminie so linportans, ouswa ki nou fer koumadir sa pa finn arive. Okontrer, pardon se enn swa personel ek bien reflesi. Sa montre nou lamour ek nou dezir pou fer lape, pou ena ouswa pou gard enn bon relasion avek sa dimounn ki’nn ofans nou la.

Pardon montre osi ki nou konpran lezot. Enn kikenn ki pardone, li konpran ki nou tou nou fer erer, ouswa pese, ki li an parol ouswa an aksion. (Romin 3:23) Se pou sa rezon-la ki Labib dir: “Kontign siport sakenn zot kamarad, ek pardonn sakenn zot kamarad avek tou zot leker mem si kikenn ena kitsoz kont enn lot.”​—Kolosien 3:13NW.

 Alor, li kler ki pardon se enn kalite inportan ki ena enn lien avek lamour, ki “enn kitsoz parfe ki soud nou tou ansam.” (Kolosien 3:14NW.) Anplis, dapre sit Internet Mayo Clinic, kan enn kikenn pardone, sa fer li ena . . .

 • Enn pli bon relasion avek sa dimounn ki’nn ofans li la. Li konpran santiman sa dimounn-la ek li ena konpasion pou li

 • Enn pli bon lasante mantal ek spiritiel

 • Mwins traka, stres, ek santiman negatif

 • Mwins risk pou fer enn depresion

PARDONN TOMEM. Dapre zournal Disability & Rehabilitation, se kitsoz “pli difisil pou fer,” me se kitsoz “pli inportan pou nou lasante” mantal ek fizik. Ki kitsoz kapav ed twa pou to pardonn tomem?

 • Pa atann ki to pou fer tou kitsoz dan enn fason parfe. To bizin realist ek aksepte ki to pou fer bann erer, parey kouma tou dimounn.​—Ekleziast 7:20

 • Kan to fer bann erer, tir bann leson. Koumsa to pa pou refer bann mem erer

 • To bizin ena pasians ar tomem; sertin defo dan to personalite ek sertin move labitid pa pou al deswit.​—Efezien 4:23, 24

 • Fer kamarad ar bann dimounn ki zanti, ki ankourazan, ek ki pozitif, me ki pou osi onet anver twa.​—Proverb 13:20

 • Si to’nn bles enn kikenn, aksepte to erer ek pa tarde pou demann li pardon. Kan to fer lape, to pou santi twa anpe.​—Matie 5:23, 24

BANN PRINSIP LABIB VREMEM MARSE!

Apre ki li ti etidie Labib, Patricia, ki nou ti mansione dan koumansman, ti aprann pou pardone. Li explike: “Mo’nn santi mwa libere ar sa koler ki ti pe anpwazonn mo lavi la. Mo nepli soufer, ek mo nepli fer lezot osi soufer. Bann prinsip ki ena dan Labib se bann prev ki Bondie kontan nou ek ki Li anvi seki pli bon pou nou.”

Enn misie ki apel Ron dir: “Mo pa ti ena kontrol lor bann panse ek bann aksion lezot. Me mo ti ena kontrol lor seki pou mwa. Si mo ti anvi santi mwa anpe, mo ti bizin aret gard dan leker. Mo ti koumans konsider lape ek rankinn kouma lenor ek lesid. Mo pa ti kapav dan toulede plas anmemtan. Asterla, mo konsians kler.”

^ par. 3 Dapre sit Internet Mayo Clinic ek Johns Hopkins Medicine, ek osi zournal Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.