Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Leve!  |  No. 1 2018

 KOUMA OU KAPAV ERE?

Lespwar

Lespwar

“[Mo ena] bann panse ki amenn lape, pa maler, bann panse ki pou donn twa enn lavenir ek enn lespwar.”​Zeremi 29:11.

 “LESPWAR SE . . . ENN KITSOZ INPORTAN POU NOU SPIRITIALITE.” Se seki nou kapav lir dan liv Hope in the Age of Anxiety. Li azoute: “Ek se meyer remed pou sirmont bann santiman kouma laper, santiman ki nou pa kapav fer nanye, ek santiman ki nou pena nou plas dan lasosiete.”

Labib explike ki nou bizin ena lespwar. Li mem met nou an gard kont bann fos lespwar. Psom 146:3 dir: “Pa fer konfians bann dirizan imin; imin pa ena pouvwar pou sov nou.” Olie ki nou met nou konfians dan bann zefor ki bann dimounn pe fer, avek sazes, nou met nou konfians dan nou Kreater ki kapav sov nou. Li ena kapasite pou realiz tou so bann promes. Ki Li finn promet nou? Anou get sertin parmi so bann promes.

LEMAL POU DISPARET; LERLA BANN DIMOUNN KI ZIS POU KONN LAPE POU TOULETAN: Psom 37:10, 11 dir: “Ankor enn tigit letan bann ki fer lemal pou disparet . . . Bon dimounn [“ki ena limilite,” NW] pou erit later e zot pou viv enn lavi prosper ek pezib.” Verse 29 azoute ki “bann dimounn zis . . . pou res lor [later] pou touletan.”

NEPLI POU ENA LAGER: “Lesegner [“Zeova,” NW] . . . finn aret bann lager ki ena partou dan lemond; kas-kas bann zarm anmorso e bril lekipman militer dan enn gran dife.”​—Psom 46:8, 9.

NEPLI POU ENA MALADI, SOUFRANS, EK LAMOR: “Latant Bondie avek bann dimounn . . . Li pou souy tou larm dan zot lizie, ek lamor pou nepli existe. Dimounn nepli pou an-dey, zot nepli pou plore ek pou nepli ena douler.”​—Revelasion 21:3, 4NW.

MANZE AN-ABONDANS POU TOU DIMOUNN: “Pou ena lagrin sereal an-abondans lor later; lao lor bann montagn, pou ena enn gran labondans.”​—Psom 72:16NW.

ENN SEL GOUVERNMAN POU DIRIZE AR LAZISTIS​—RWAYOM LEKRIS: “Ti donn [Zezi Kris] dominasion, loner, ek enn rwayom, pou ki bann pep, bann nasion ek bann lang, zot tou servi li. So dominasion li enn dominasion ki pou dire pou touletan ek ki pa pou fini, ek so rwayom zame pa pou detrir.”​—Daniel 7:14.

Kouma nou kapav sir ki sa bann promes-la pou realize? Kan li ti lor later, Zezi ti donn bann prev an piblik, ki li ti Lerwa ki Bondie ti swazir. Li ti geri bann malad, nouri bann dimounn mizer, ek mem resisit bann mor. Me pli inportan, li ti ansegn bann prinsip ki ti pou permet bann dimounn pou viv dan lape ek linite pou touletan. Zezi ti osi predir bann levennman ki ti pou arive dan lavenir, ek parmi ti ena bann kitsoz ki ti pou arive dan bann dernie zour sa lemond-la.

APRE SIKLONN, LETAN VINN BON

Zezi ti predir ki dan bann dernie zour, pa ti pou ena lape ek sekirite, me lekontrer! Li ti donn enn sign konsernan “lafin-dimonn,” ek bann levennman ki form parti dan sa sign-la se bann lager ki pou ena dan lemond antie, lafaminn, bann lepidemi, ek bann gran tranbleman-de-ter. (Matie 24:3, 7; Lik 21:10, 11; Revelasion 6:3-8) Zezi ti dir osi: “Parski bann pratik ki kont lalwa pou ogmante, lamour boukou dimounn pou diminie.”​—Matie 24:12NW.

Li kler ki lamour bann dimounn pe diminie ek nou trouv sa dan diferan domenn. Enn lot liv Labib ti predir dan enn fason bien presi seki ti pou arive. Dan 2 Timote 3:1-5, nou lir ki dan bann ‘dernie zour,’ bann dimounn an zeneral pou konn zis zotmem, larzan, ek bann plezir. Zot pou arogan ek kriel. Dan lafami, lafeksion pou diminie, ek bann zanfan pou dezobeisan anver zot paran. Bann dimounn pou ipokrit lor plan relizie ek sa pou enn kitsoz normal pou zot.

Sa bann kitsoz ki pe arive la, se bann prev ki lemond inn ariv dan bann dernie zour. Sa montre osi ki lape ek trankilite ki Rwayom pou amene, li pre pou arive. Anplis, dan so profesi lor bann dernier zour, Zezi ti donn sa garanti-la: “Bonn Nouvel Rwayom Bondie pou anonse partou dan lemonn, kouma enn temwagnaz pou tou bann nasion; lerla lafin pou vini.”​—Matie 24:14.

Sa bonn nouvel-la, se enn mesaz lavertisman pou bann ki fer lemal, ek se enn mesaz lespwar pou bann dimounn ki zis. Ek li donn bann dimounn zis lasirans ki bann benediksion ki Bondie inn promet pou realize biento. Eski ou ti pou kontan konn plis lor sa bann benediksion-la? Si wi, get dernie paz sa magazinn-la.