Skip to content

Skip to table of contents

 KOUMA OU KAPAV ERE?

Lasante Fizik ek Landirans

Lasante Fizik ek Landirans

ENN MALADI KRONIK OUSWA ENN ANDIKAP KAPAV SANZ LAVI ENN DIMOUNN. Ulf ti enn zom ki ti bien aktif ek ki ti ena enn bon lasante. Apre ki li’nn paralize, li ti dir: “Mo ti extra dekouraze. Mo ti perdi mo lenerzi, mo kouraz, ek mo lafors . . . Mo ti santi mwa ‘inn fini net.’”

Seki finn ariv Ulf fer nou rapel ki personn pena san poursan kontrol lor so lasante. Me kanmem sa, nou kapav pran sertin prekosion pou diminie risk pou ena enn move lasante. Me ki pou arive si nou lasante gate? Eski savedir ki nou pa kapav ere? Non, nou kapav ere, ek se seki nou pou al gete asterla. Me avan sa, anou get sertin prinsip ki kapav ed nou pou ena enn bon lasante.

OU BIZIN ‘EKILIBRE DAN OU BANN LABITID.’ (1 Timote 3:2, 11NW.) An zeneral, kan enn dimounn exazere dan manze ek bwar, sa ena enn move lefe lor so lasante, ek lor so finans osi. “Fode pa ki to parmi bann ki bwar boukou divin, ni parmi bann ki gourman laviann, parski bann soular ek bann gourman pou konn lamizer.”​—Proverb 23:20, 21.

PA ANPWAZONN OU LEKOR. “Anou tir tou kitsoz ki sali nou lekor ek nou lespri pou nou kapav pirifie nou.” (2 Korintien 7:1NW.) Bann dimounn anpwazonn zot lekor kan zot mas ouswa zot fim taba, kan zot droge, ouswa kan zot bwar boukou lalkol. Dapre U.S. Centers for Disease Control and Prevention, fime “fer gagn bann maladi, bann andikap, ek li afekte preske tou bann lorgann ki ena dan lekor.”

KONSIDER OU LEKOR EK OU LAVI KOUMA BANN KADO KI ENA BOUKOU VALER. “Se par [Bondie] ki nou ena lavi, nou bouze ek nou existe.” (Zistwar Bann Apot 17:28NW.) Kan nou konpran sa verite-la, nou pa pou pran bann risk initil, ki li dan travay, kan nou pe kondir, ouswa kan nou swazir nou bann divertisman. Akoz enn sansasion for pou enn ti moman, ou kapav pas ou lavi andikape. Eski sa vo lapenn?

 KONTROL OU BANN SANTIMAN NEGATIF. Nou lespri ena enn lien direk avek nou lekor. Alor, evit bann traka initil, bann gran koler, zalouzi, ek bann lezot santiman ki fer ditor. Psom 37:8 (NW) dir: “Rezet lakoler ek laraz.” Labib dir osi: “Zame pa trakase pou landemin, parski landemin pou ena so prop traka.”​—Matie 6:34NW.

ESEY KONSANTRE OU LATANSION LOR BANN PANSE POZITIF. Proverb 14:30 dir: “Enn leker kalm donn lekor lavi.” Labib dir osi: “Enn leker ki dan lazwa li enn bon medsinn.” (Proverb 17:22) Lasians dakor avek sa bann parol-la. Enn dokter dan l’Écosse dir: “Si ou ere, li posib ki dan lavenir, ou pou mwin malad ki enn dimounn ki malere.”

KILTIV LANDIRANS. Parey kouma Ulf, ki nou ti mansione avan, kitfwa nou pena okenn swa apart pou andir enn leprev ki pa pou arete. Kanmem sa, nou kapav swazir kouma nou pou fer fas ar sa sitiasion-la. Sertin les zot abat net, ek lerla zot sitiasion vinn pli pir. Proverb 24:10 dir: “Si to dekouraze zour ki maler vinn lor twa, to pou ena enn tigit lafors mem.”

Ena lezot ki, kitfwa apre ki zot ti dekouraze pandan enn sertenn tan, zot inn reisi repran kouraz. Zot finn adapte zot. Zot finn trouv bann fason pou fer fas ar zot sitiasion. Se seki Ulf ti fer. Li dir ki, apre ki li’nn fer boukou lapriyer ek ki li’nn medit lor bann lansegnman pozitif ki ena dan Labib, li “ti koumans trouv bann solision olie bann problem.” Anplis, parey kouma boukou dimounn ki finn pas par bann gran-gran leprev, Ulf finn aprann bann leson inportan lor konpasion ek lor kapasite pou konpran lapenn lezot. Sa finn pous li pou partaz mesaz lespwar ki ena dan Labib avek lezot.

Enn lot dimounn ki ti bien soufer se Steve. Kan li ti ena 15 an, li ti fer enn aksidan. Li ti paralize depi so likou ziska so lipie. Laz 18 an, li ti pe kapav rekoumans servi so de lebra. Li ti al liniversite, ek laba, li ti tom dan ladrog ek labwason, ek li ti amenn enn lavi imoral. Li pa ti ena okenn lespwar ziska ki li koumans etidie Labib. Gras-a so letid, li ti trouv lavi dan enn nouvo fason ek sa ti ed li pou aret so bann move labitid. Steve dir: “Sa vid ki mo ti resanti depi bien lontan la, ti disparet. Asterla, mo lavi ranpli ar lape, lazwa, ek kontantman.”

Seki Steve ek Ulf dir, fer nou rapel bann parol ki trouv dan Psom 19:7, 8 (NW): “Lalwa Zeova li parfe, li redonn nou lafors. . . . Bann lord Zeova zot drwat, zot fer leker kontan; Komannman Zeova li pena okenn tas, li fer lizie briye.”