Skip to content

Skip to table of contents

 KOUMA OU KAPAV ERE?

Lamour

Lamour

BANN DIMOUNN BIZIN LAMOUR. Pou ki tou mars bien dan enn maryaz, dan lafami ouswa dan lamitie ki ena ant de dimounn, bizin ena lamour. Alor, li lozik pou panse ki lamour li bien inportan pou lasante mantal ek pou ki enn kikenn ere. Me ki savedir “lamour”?

Lamour lor ki nou pe koze, se pa lamour romantik. Biensir, lamour romantik osi li inportan. Me lamour ki nou pe koze isi, se enn lamour ki pli gran. Sa lamour-la pous enn kikenn pou montre avek sinserite ki li interese ar bien-et lezot, ziska mem fer lintere lezot pas avan so prop lintere. Sa lamour-la, li gide par bann prinsip ki sorti kot Bondie, ek li inplik osi lafeksion ek bann santiman.

Enn zoli deskripsion lamour se: “Lamour bien pasian, lamour li bon. Li pa zalou, li pa arogan, li pa fer fier. Li pa mank manier, li pa egois, li pa les li irite, ou gard rankinn. Lamour pa trouv plezir dan lemal me li gagn lazwa dan laverite. Lamour toultan pe proteze [“siport tou,” NW] . . . toultan ena lesperans, toultan persevere [“andir tou,” NW]. Lamour li eternel.”​—1 Korintien 13:4-8.

Sa kalite lamour-la, li “eternel,” savedir ki zame li pa pou aret existe. Okontrer, avek letan, li kapav vinn pli for. Lamour li pasian, li bon, ek li dispoze pou pardone, akoz sa li “enn kitsoz parfe ki soud nou tou ansam.” (Kolosien 3:14, NW.) Alor, mem si zot inparfe, bann dimounn ki ena sa kalite lamour-la ant zot santi zot an sekirite ek zot ere. Par exanp, anou koz lor maryaz.

 INI PAR “ENN KITSOZ PARFE KI SOUD” BANN DIMOUNN ANSAM

Zezi Kris ti ansegn bann prinsip inportan lor maryaz. Par exanp, li ti dir: “‘Enn zom pou kit so papa ek so mama, li pou al atas li ar so fam e toulede pou vinn enn sel [“laser,” NW]’ . . . Fode pa dimoun separ seki Bondie finn met ansam.” (Matie 19:5, 6) Ena de prinsip bien inportan dan sa bann parol-la.

“TOULEDE POU VINN ENN SEL LASER.” Maryaz se relasion pli profon ki bann dimounn kapav ena, ek lamour kapav protez enn maryaz kont linfidelite. Linfidelite se kan enn mari ouswa enn fam vinn “enn sel lekor” avek enn dimounn ki pa so konzwin. (1 Korintien 6:16; Ebre 13:4) Linfidelite kapav kas konfians ki ena ant enn misie ek so madam, ek detrir zot maryaz. Si zot ena bann zanfan, bann zanfan-la kapav tromatize. Zot kapav panse ki zot paran pa kontan zot, zot pa santi zot an sekirite, ouswa mem zot ankoler.

“SEKI BONDIE FINN MET ANSAM.” Maryaz se osi enn kitsoz ki bien sakre. Bann koup ki dakor avek sa verite-la, zot fer boukou zefor pou ki zot maryaz vinn pli solid. Kan ena bann problem, zot pa pou rod bann fason pou kas zot maryaz. Zot lamour bien for. Sa kalite lamour-la “siport tou,” li fer bann zefor pou regle bann difikilte, pou gard lape ek bann bon relasion dan maryaz.

Kan lamour pous bann paran pou fer bann sakrifis ant zot, zot bann zanfan tir boukou profi. Jessica, ki ena 20 an, dir: “Mo papa ek mo mama vremem kontan ek respekte zot kamarad. Kan mo trouv respe ki mo mama ena pou mo papa, sirtou kan sa ena enn rapor avek nou, bann zanfan, sa fer mwa anvi vinn parey kouma mo mama.”

Lamour se kalite prinsipal Bondie. An realite, Labib dir: “Bondie limem lamour.” (1 Zan 4:8) Alor, sa pa etonn nou osi ki apel Zeova, “Bondie ere.” (1 Timote 1:11NW.) Nou osi nou pou ere kan nou fer zefor pou imit bann kalite nou Kreater, sirtou so lamour. Efezien 5:1, 2 dir: “Zot, bann zanfan ki Bondie kontan, zot bizin imit li. Zot manier viv bizin inspire par lamour.”