Skip to content

Skip to table of contents

 KOUMA OU KAPAV ERE?

Ki Direksion Ou Pou Pran?

Ki Direksion Ou Pou Pran?

ESKI OU PANSE KI OU ERE? Si wi, ki kitsoz fer ou ere? Eski se ou fami, ou travay, ouswa ou krwayans? Kitfwa ou pe atann enn kitsoz arive ki pou fer ou ere, kouma par exanp, fini lekol, gagn enn bon travay, ouswa aste enn nouvo loto.

Boukou dimounn gagn enn sertenn satisfaksion kan zot reisi realiz zot lobzektif ouswa kan zot gagn enn kitsoz ki zot ti anvi gagne. Me pou komie letan sa santiman kontantman la reste? Bien souvan, sa santiman-la res zis enn tigit letan mem, ek sa kapav fer nou gagn desepsion.

Boner se enn santiman bien-et ki dir ase lontan. Se enn melanz santiman ki kapav koumans depi enn sinp kontantman ziska enn lazwa pou viv ki bien-bien for, ek enn gran dezir ki sa santiman-la kontign dire.

Anplis, parski boner se enn santiman bien-et ki kontign dire, sertin finn dekrir boner kouma enn vwayaz, pa kouma enn destinasion ouswa enn lobzektif. Alor, kan enn kikenn dir, “Mo pou ere kan . . . ” se koumadir li pe ranvway santiman boner pou plitar.

Pou konpran sa lide-la, anou fer enn konparezon ant boner ek enn bon lasante. Ki nou bizin fer pou ki nou ena enn bon lasante? Nou bizin kontign vey bien lor seki nou manze, nou bizin fer lexersis, ek nou bizin ena bann bon labitid an zeneral. Li parey osi pou boner. Boner se rezilta ki enn kikenn gagne kan li pran bann bon desizion, li fer bann bon swa, ek li viv dapre bann bon prinsip.

Pou ki enn kikenn ere, ki bann prinsip ouswa bann kalite eski li bizin ena? Ena sertin prinsip ek sertin kalite ki pli inportan ki lezot, me seki nou pou examine asterla zwe enn rol inportan pou ki enn kikenn ere:

  • KONTANTMAN EK ZENEROZITE

  • LASANTE FIZIK EK LANDIRANS

  • LAMOUR

  • PARDON

  • LAVI ENA ENN SANS

  • LESPWAR

Enn liv ki boukou dimounn respekte ek ki donn bann konsey bien saz, dir: “Ere bann ki amenn enn lavi san repros.” (Psom 119:1) Asterla, anou gete ki direksion nou kapav donn nou lavi.