Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Zin 2017

Zeova Rekonfort Nou dan Tou Nou Bann Difikilte

Zeova Rekonfort Nou dan Tou Nou Bann Difikilte

“Papa ki . . . toultan konsol nou. Li rekonfort nou dan nou detres.”2 KORINTIEN 1:3, 4.

KANTIK: 38, 56

1, 2. Kouma Zeova rekonfort nou kan nou gagn bann difikilte, ek ki promes Li fer nou dan so Parol?

ENN zenn frer selibater ti reflesi lor text 1 Korintien 7:28 ki dir ki bann dimounn ki marye “pou fer fas [ar] enn kantite difikilte.” Sa frer-la ti koz avek enn ansien ki marye ek ki pli aze ki li. Li ti demann li: “Ki sa bann ‘difikilte-la’ sa, ek kouma mo pou fer fas ar sa si mo marye?” Avan ki ansien-la reponn so kestion, li ti demann frer-la pou reflesi lor enn lot kitsoz ki lapot Pol ti ekrir: Zeova Li “Papa ki . . . toultan konsol nou. Li rekonfort nou dan nou detres,” ouswa dan nou bann difikilte.2 Korintien 1:3, 4.

2 Nou kone ki Zeova, nou Papa, Li kontan nou, ek Li rekonfort nou kan nou gagn bann difikilte. Kitfwa to rapel bann sitiasion kot Zeova finn soutenir twa ek finn gid twa gras-a so Parol Labib. Nou kapav sir ki Li anvi seki pli bon pou nou, parey kouma Li ti anvi seki pli bon pou so bann  serviter dan lepase.Lir Zeremi 29:11, 12. *

3. Ki bann kestion nou pou reponn dan sa lartik-la?

3 Bien souvan, li pli fasil pou fer fas ar bann problem ek bann difikilte kan nou kone kifer nou’nn gagn sa. Alor, kifer nou gagn bann difikilte dan nou lavi maryaz ek dan nou lavi fami? Ek kouma lexanp bann serviter Zeova dan lepase ek dan nou lepok kapav ed nou pou gagn rekonfor ki nou bizin? Anou reponn sa bann kestion-la ek anou gete kouma nou kapav fer fas ar nou bann difikilte.

PROBLEM DAN LAVI MARYAZ

4, 5. Ki bann difikilte enn mari ek so fam kapav gagne?

4 Apre ki Zeova ti kree premie fam, Li ti amenn li ar premie zom ek ti fer li vinn so madam. Lerla Zeova ti dir: “Enn zom pou kit so papa ek so mama, ek li pou atase ar so madam ek zot pou vinn enn sel laser.” (Zenez 2:24) Biensir, nou tou azordi nou inparfe. (Romin 3:23) Akoz sa, kan enn zom ek enn fam marye, zot kapav atann pou gagn bann difikilte. Par exanp, avan li marye, enn fam ti bizin obeir so bann paran. Me Parol Bondie dir ki apre maryaz, se enn mari ki vinn sef so fam. (1 Korintien 11:3) O-koumansman, kitfwa enn mari pou trouv sa difisil pou donn bann instriksion so fam. Kitfwa fam-la pou trouv sa difisil pou aksepte lotorite so mari olie lotorite so bann paran. Ek kan enn koup fek marye, kitfwa zot pou gagn bann ti bizbiz ar boper-belmer, ek sa osi kapav enn difikilte.

5 Mazinn osi seki enn mari ek enn fam kapav resanti kan zot kone ki zot pou gagn enn zanfan. Mem si kitfwa zot bien kontan, bien souvan zot trakase osi. Kitfwa zot demann zotmem si groses pou pas bien, ek kitfwa zot trakase pou lasante zot tibaba. Zot kone osi ki zot bann depans pou ogmante. Apre nesans zot tibaba, koup-la pou bizin fer lezot sanzman ankor. Kitfwa mama-la pou bizin pas boukou letan pou okip so tibaba. Alor, li posib ki mari ek fam pa pou pas otan letan ansam kouma zot ti abitie fer avan. Papa-la osi pou ena pli boukou responsabilite. Li bizin fer sir ki so madam ek so zanfan gagn tou seki zot bizin.

6-8. Ki enn koup kapav resanti si zot pa kapav gagn zanfan?

6 Sertin koup marye gagn enn lot kalite difikilte. Zot bien anvi gagn enn zanfan, me zot pa kapav. Kan enn fam pa kapav gagn zanfan, kitfwa li kapav resanti enn gran soufrans lor plan emosionel. (Proverb 13:12) Dan lepok Biblik, li ti bien inportan ki bann zennfi marye ek gagn zanfan. Se pou sa rezon-la ki Rashel, fam Zakob, ti bien abat parski li pa ti kapav gagn zanfan, alor ki so ser ti kapav gagne. (Zenez 30:1, 2) Dan sertin pei azordi, boukou dimounn panse ki li bien inportan ki  bann fami ena boukou zanfan. Souvan, bann dimounn demann bann misioner kifer zot pena zanfan. Mem apre ki bann misioner finn esey explik zot kifer, kanmem sa, sertin dir zot: “Eta, nou pou priye pou zot!”

7 Anou get enn lot lexanp. Enn ser dan l’Angleterre ti touletan anvi gagn zanfan. Me kan li ti konpran ki li ti pou nepli kapav gagn zanfan, li ti bien abat. Lerla, li ek so mari ti desid pou adopte enn zanfan. Me kanmem sa, pandan enn tan, li ti bien soufer. Li ti dir: “Mo ti kone ki adopte enn zanfan pa ti pou parey ki si mo ti gagn mo prop zanfan.”

8 Labib dir ki “maternite pou sov” enn fam. (1 Timote 2:15) Selman sa pa vedir ki li pou gagn lavi pou touletan zis parski li ena bann zanfan. Alor, ki sa verse-la pe rod dir? Enn mama bien okipe pou pran swin so zanfan ek so lakaz. Akoz sa, li pa pou ena letan pou al fer palab ouswa pou al rant dan bann kitsoz ki pa konsern li. (1 Timote 5:13) Parkont, sa pa pou evit li gagn bann difikilte dan so maryaz ek dan so fami.

Zeova finn fer nou boukou promes ki rekonfort nou dan bann sitiasion difisil

9. Ki lezot difikilte bann koup marye kapav gagne?

9 Enn lot difikilte ki sertin koup marye kapav gagne se lamor zot konzwin. Mem si kitfwa boukou finn panse ki sa zame pa pou ariv zot, zot finn bizin andir sa sitiasion bien difisil la. Bann Kretien ena enn gran konfians dan promes konsernan rezireksion, ek sa donn zot boukou rekonfor. (Zan 5:28, 29) Dan so Parol, nou Papa, Zeova, finn fer nou boukou promes ki rekonfort nou dan bann sitiasion difisil. Asterla, anou gete kouma sertin serviter Zeova finn resanti sa rekonfor-la ek kouma sa finn ed zot.

Kouma to kapav gagn rekonfor si to konzwin mor? (Get paragraf 9, 12)

REKONFOR DAN BANN LEPREV

10. Kouma Ana ti gagn rekonfor? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

10 Anou get seki ti ariv Ana, madam Elkana. Ana ti anvi gagn zanfan, me li ti steril. Selman, Penina, deziem fam Elkana, ti ena boukou zanfan. (Lir 1 Samiel 1:4-7. *) Anplis, “sak lane,” Penina ti pran plezir ar Ana parski li pa ti ena zanfan. Sa ti fer Ana bien soufer. Ki Ana ti fer pou gagn rekonfor? Li ti priye Zeova. Ana ti mem al dan plas kot ador Zeova, ek li ti priye pandan enn bon bout letan. Li ti demann Zeova pou donn li enn garson, ek li ti sir ki Zeova ti pou ed li. Kan li ti fini priye, li ti santi li pli bien ek so figir “ti nepli paret trakase.” (1 Samiel 1:12,  17, 18) Li ti kone ki Zeova ti pou swa donn enn li enn garson, swa konsol li dan enn lot fason.

11. Kouma lapriyer kapav rekonfort nou?

11 Bann leprev ek bann difikilte pou kontigne tanki nou inparfe ek ki nou viv dan lemond Satan. (1 Zan 5:19) Me nou pa tousel. Nou kapav priye Zeova, “Papa ki . . . toultan konsol nou.” Se seki Ana ti fer. Li ti dir Zeova exakteman seki li ti resanti ek li ti sipliy Li pou gagn so led. Nou osi, kan nou pe soufer, nou bizin fer plis ki zis dir Zeova nou bann problem. Nou bizin sipliy Li pou gagn so led ek dir Li exakteman seki nou pe resanti.Filipien 4:6, 7.

12. Ki ti ed Ana pou gard so lazwa malgre so bann leprev?

12 Kitfwa nou resanti enn gran tristes parski nou pena zanfan ouswa parski enn kikenn ki nou kontan inn mor. Me kanmem sa, nou kapav gagn rekonfor. Anou get lexanp Ana, enn profetes ki ti viv dan lepok Zezi. Apre set an maryaz, so mari ti mor ek kitfwa li pa ti ena zanfan. Me ki ti ed li? “Zame li pa ti absan dan tanp.” Mem kan li ti ena 84 an, li ti ankor pe al tanp pou priye ek pou ador Zeova. (Lik 2:37, NW.) Samem ki ti rekonfort li ek ed li pou gard so lazwa malgre so bann leprev.

13. Kouma bann vre kamarad kapav rekonfort nou si nou fami desevwar nou?

13 Nou kapav osi gagn rekonfor ar bann vre kamarad dan kongregasion. (Proverb 18:24) Paula ti ena zis sink an kan so mama ti aret servi Zeova. Paula ti bien tris, ek sa sitiasion-la ti bien difisil pou li. Me enn pionie ki apel Ann ti ankouraz li ek ti pran li bien kont. Paula rakonte: “Mem si Ann pa ti enn manb mo fami, li ti pran mwa kont avek boukou lamour, ek sa finn ed mwa pou kontign servi Zeova.” Azordi, mama Paula inn retourn dan laverite ek Paula bien kontan pou servi Zeova ansam avek li. Ann osi bien kontan,  parski li’nn reisi ed Paula pou kontign servi Zeova.

14. Ki benediksion nou gagne kan nou rekonfort lezot?

14 Kan nou bien okipe pou ed lezot, souvan nou bliye nou prop difikilte. Par exanp, boukou ser marye ouswa selibater kone ki kan zot pe partaz bon nouvel lor Rwayom Bondie, zot pe travay ansam avek Zeova ek zot pe fer so volonte. Sa rann zot bien zwaye. An realite, nou tou nou kapav montre ki nou interese ar lezot kan nou pres ar zot. Ek kan nou ed nou bann frer ek ser, nou vinn pli pros ar zot. (Filipien 2:4) Se samem ki lapot Pol ti fer. Li ti  pran kont lezot parey kouma “enn mama pran swin so zanfan.” Pol ti osi rekonfort ek ankouraz so bann frer parey “kouma enn papa tret so bann zanfan.”Lir 1 Tesalonisien 2:7, 11, 12.

REKONFOR DAN FAMI

15. Kisannla ena responsabilite pou ansegn bann zanfan lor Zeova?

15 Kouma nou kapav rekonfort bann fami dan nou kongregasion? Parfwa, bann nouvo kapav demann nou pou ed zot pou ansegn zot zanfan lor Zeova ouswa pou etidie Labib avek zot zanfan. Labib montre ki Zeova finn donn bann paran responsabilite pou ansegn ek pou form zot zanfan. (Proverb 23:22; Efezien 6:1-4) Mem si dan sertin ka, li posib ki lezot kapav ede, li bien inportan ki bann paran ansegn zot zanfan zotmem. Bann paran bizin koz avek zot zanfan regilierman.

Bann paran bizin koz avek zot zanfan regilierman

16. Ki nou bizin rapel kan nou pe ed enn zanfan?

16 Kan enn paran demann nou pou etidie Labib avek so zanfan, li bon nou rapel ki nou pena mem lotorite ki paran-la. Parfwa, li kapav mem arive ki nou etidie avek enn zanfan ki so paran pa dan laverite. Kan nou etidie avek enn zanfan ki pa nou zanfan, li bon ki nou etidie dan so lakaz kan so paran ouswa enn Temwin ki ena matirite lamem. Ouswa nou kapav fer letid-la dan enn landrwa piblik. Koumsa, nou pa pou donn lezot enn move linpresion. Avek letan, kitfwa bann paran-la mem pou kapav ansegn zot zanfan.

17. Kouma bann zanfan kapav rekonfort zot fami?

17 Bann zenn ki finn aprann pou kontan Zeova kapav rekonfort ek ankouraz zot fami. Kouma? Kan zot respekte zot paran ek kan zot fer zefor pou ed zot paran dan enn fason pratik. Anplis, kan bann zanfan res fidel ar Zeova, sa pou ankouraz zot fami. Avan Deliz, enn zom ki ti apel Lamek ti ador Zeova. Li ti dir konsernan so garson Noe: “Sannla-la pou fer nou gagn rekonfor dan nou travay dir ek douler ki nou lame finn gagne akoz later ki Zeova finn modi.” Sa profesi-la ti realize apre Deliz kan Zeova ti tir malediksion ki ti ena lor later. (Zenez 5:29; 8:21) Azordi, bann zanfan ki res fidel ar Zeova kapav osi rekonfort zot fami. Zot kapav ed zot fami pou andir bann leprev asterla ek dan lavenir.

18. Ki kapav ed nou pou andir ninport ki leprev?

18 Azordi, bann serviter Zeova gagn rekonfor kan zot priye, kan zot medit lor bann lexanp Biblik, ek kan zot vinn bien pros ar zot bann frer ek ser. (Lir Psom 145:18, 19, NW.) Nou kone ki Zeova touletan pre pou rekonfort nou, ek pena dout ki Li pou ed nou andir ninport ki leprev ki nou kapav gagne!

^ par. 2 Zeremi 29:11, 12: 11 ‘Mo konn bien bann panse ki mo ena pou zot,’ se seki Zeova dir: ‘Bann panse ki amenn lape, pa maler, bann panse ki pou donn twa enn lavenir ek enn lespwar. 12 To pou apel mwa ek to pou vinn priye mwa, ek mo pou ekout twa.’”

^ par. 10 1 Samiel 1:4-7: Enn zour kan Elkana ti ofer enn sakrifis, li ti donn so madam, Penina, ek tou so bann garson ek so bann tifi zot par, me li ti donn Ana enn par spesial, parski li ti bien kontan Ana; me Zeova pa ti donn Ana okenn zanfan. Anplis, so rival, lot madam Elkana, pa ti aret boufonn li pou agas li parski Zeova pa ti donn li okenn zanfan. Se seki li ti fer sak lane; sak fwa ki Ana ti al lakaz Zeova, so rival ti telman boufonn li ki li ti plore ek li pa ti manze.”