“Ki bann dimounn kone ki twa, ki apel Zeova, to tousel Pli Gran lor later antie.”PSOM 83:18NW.

KANTIK: 46, 136

1, 2. (a) Ki kitsoz bien inportan konsern tou dimounn? (b) Kifer sa inportan pou nou?

LARZAN enn kitsoz bien inportan pou boukou dimounn azordi. Se larzan ki dan zot panse ek se akoz larzan ki zot trakase. Zot pas zot letan pou rod pli boukou kas ouswa pou ramas kas ki zot deza ena. Pou lezot dimounn, se zot fami, zot lasante, ouswa bann kitsoz ki zot anvi fer dan zot lavi ki pli inportan.

Me ena enn kitsoz ki pli inportan ki tousala. Seki pli inportan se kestion ki ti souleve konsernan souverennte Zeova, setadir drwa ki Zeova ena pou dirize. Li bien inportan ki nou kontign fixe nou latansion lor sa kestion-la. Si nou pa fer atansion, bann aktivite dan nou lavi toulezour ouswa nou bann problem kapav fer nou bliye ki kantite sa li inportan. Si nou soutenir drwa ki Zeova ena pou dirize, nou pou plis kapav fer fas ar bann traka lavi toulezour, ek nou pou vinn pli pros ar Zeova.

KIFER SA KESTION-LA INPORTAN?

3. Ki Satan ti pretann lor dominasion Bondie?

Satan ti met an dout drwa ki Zeova ena pou dirize. Li anvi  ki bann dimounn panse ki Zeova diriz dan enn move fason ek ki Zeova pa anvi seki pli bon pou nou. Satan ti pretann ki bann dimounn ti pou pli dan bien si zot ti diriz zot par zotmem. (Zenez 3:1-5) Li ti osi fer krwar ki okenn imin pa vremem fidel ar Zeova ek ki si lavi enn dimounn tro difisil, sa dimounn-la pou rezet Zeova kouma so Dirizan. (Zob 2:4, 5) Alor, Zeova pe les letan pase pou ki tou dimounn kapav trouve ki zot lavi pou malere si Bondie pa diriz zot.

4. Kifer bizin regle kestion konsernan souverennte Zeova?

4 Biensir, Zeova kone ki Satan ti pe koz manti. Alor, kifer Li finn les letan pase pou ki Satan gagn lokazion prouv seki li ti dir? Parski bann anz ek bann imin ena enn rol dan kestion konsernan souverennte Zeova. (Lir Psom 83:18, NW.) Adan ek Ev ti rezet dominasion Zeova ek apre zot, boukou dimounn ankor inn fer parey. Kitfwa sa kapav fer sertin panse ki Satan ena rezon. Alor, tanki sa kestion-la pa regle, bann anz ek bann imin pou ankor ena bann dout ek pa pou kapav ena lape ek linite. Me apre ki Zeova pou prouve ki Li ena drwa pou dirize, tou so bann kreatir pou viv anba so dominasion ki extraordiner. Lerla, pou ena lape dan liniver.Efezien 1:9, 10.

5. Kouma kestion lor souverennte Zeova konsern nou?

5 Biento, souverennte Zeova pou zistifie, ek dominasion Satan ek bann imin nepli pou existe. Me dominasion Bondie gras-a Rwayom Mesianik pou amenn boukou benediksion. Bann dimounn fidel pou’nn prouve ki bann imin kapav gard zot lintegrite ek soutenir dominasion Bondie avek fidelite. (Izai 45:23, 24) Eski nou anvi parmi sa bann dimounn fidel la? Biensir! Alor, nou bizin konpran ki kantite sa kestion lor souverennte Zeova la li bien inportan.

SOUVERENNTE ZEOVA PLI INPORTAN KI NOU DELIVRANS

6. Ki kantite li inportan ki souverennte Zeova zistifie?

6 Zistifie souverennte Zeova pli inportan ki nou prop boner. Me eski sa vedir ki nou delivrans pena linportans ek ki Zeova pa gagn nou traka? Non, zame! Kouma nou konn sa?

Zistifie souverennte Zeova pli inportan ki nou prop boner ek nou delivrans

7, 8. Ki benediksion nou pou gagne kan souverennte Zeova pou zistifie?

7 Zeova bien kontan bann dimounn. An realite, nou ena telman valer pou Zeova ki Li finn donn so Garson pou ki nou kapav gagn lavi pou touletan. (Zan 3:16; 1 Zan 4:9) Si Zeova pa realiz so bann promes konsernan lavenir, Satan ek bann lezot ki opoze ar Zeova pou ena rezon. Satan pretann ki Zeova enn manter ki pa donn bann imin seki bon ek ki Li diriz dan enn move fason. Bann ki opoze ar Zeova boufonn so bann promes kan zot dir: “Kot sa prezans ki li ti promet-la? Wi, depi lamor nou bann anset, tou kitsoz pe kontigne parey kouma zot ti ete depi koumansman kreasion.” (2 Pier 3:3, 4, NW.) Me Zeova pou tini so bann promes. Li finn fer sir ki, kan so souverennte pou zistifie, bann dimounn ki’nn obeir Li pou gagn zot delivrans. (Lir Izai  55:10, 11. *) Zeova touletan diriz avek amour. Alor, nou kapav sir ki Li pou touletan akord enn gran valer so bann serviter fidel ek kontan zot.Exod 34:6.

8 Mem si kestion konsernan souverennte Zeova li enn kitsoz ki bien inportan, sa pa vedir ki nou delivrans pa inportan pou Zeova. Zeova vremem gagn nou traka. Fode zame nou bliye seki pli inportan, ek nou bizin kontign soutenir dominasion Zeova avek fidelite.

ZOB SANZ SO FASON PANSE

9. Ki Satan ti dir lor Zob? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

9 Li inportan ki nou ena mem fason panse ki Zeova lor so souverennte. Nou kapav konpran sa kan nou lir liv Zob, enn parmi bann premie liv Labib ki’nn ekrir. Dan sa liv-la, Satan ti pretann ki Zob ti pou rezet Bondie si Zob ti gagn boukou soufrans. Satan ti mem demann Bondie pou fer Zob soufer. Zeova zame pa ti pou fer sa, me Li ti permet Satan teste Zob. Li ti dir: “Tou seki li ena, li dan to lame.” (Lir Zob 1:7-12. *) Inpe letan apre, Zob ti perdi so bann dibien ek so bann serviter ti mor. Apre sa, so dis zanfan osi ti perdi lavi. Satan ti organiz sa dan enn fason kot Zob ti krwar ki se Bondie ki ti fer tou sa bann maler-la arive. (Zob 1:13-19) Apre sa, Satan ti fer Zob gagn enn maladi degoutan ek ki ti fer li gagn boukou douler. (Zob 2:7) Sa sitiasion-la ti vinn pli pir ankor kan madam Zob ek trwa swadizan kamarad ti dir Zob bann parol blesan ki ti dekouraz li.Zob 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) Kouma Zob ti montre so lintegrite? (b) Kifer Zeova ti bizin koriz fason panse Zob?

10 Eski Satan ti ena rezon? Non. Mem si Zob ti extra soufer akoz sa bann sitiasion difisil la, zame li pa ti rezet Zeova. (Zob 27:5) Me pandan enn tan, Zob ti bliye seki ti pli inportan ek li ti mazinn zis limem. Sak fwa Zob ti pe dir ki li pa ti fer nanye demal ek li ti panse ki li ti ena drwa kone kifer li ti pe soufer. (Zob 7:20; 13:24) Kitfwa nou konpran bann santiman Zob. Me selman, Zeova ti kone ki Zob ti ena enn move rezonnman, ek Li ti koriz fason panse Zob. Kouma Zeova ti fer sa?

11, 12. Ki kitsoz Zeova ti ed Zob pou konpran? Kouma Zob ti reazir?

11 Dan Zob sapit 38 ziska 41, nou kapav lir seki Zeova ti dir Zob. Zeova pa ti explik Zob kifer li ti pe soufer. Me Li ti anvi fer Zob konpran ki kantite li ti tipti devan Bondie. Zeova ti explik Zob ki ti ena lezot kitsoz ki ti boukou pli inportan ki bann problem ki li gagne. (Lir Zob 38:18-21. *) Seki Zeova ti dir ti ed Zob redres so fason panse.

 12 Zob ti bien soufer. Me eski Zeova ti tro dir ar Zob dan fason ki Li ti koz ar li? Non. Mem Zob pa ti pans sa. Zob ti konpran konsey ki Zeova ti donn li ek sa ti ena boukou valer pou li. Li ti mem dir: “Mo retir seki mo’nn dir, ek mo repanti dan lapousier ek dan lasann.” (Zob 42:1-6) Avan sa, enn zenn zom ki ti apel Eliou ti ed Zob redres so fason panse. (Zob 32:5-10) Apre ki Zob ti ekout Zeova so konsey ranpli ar lamour ek ti sanz so fason panse, Zeova ti fer lezot kone ki Zob ti fer Li plezir gras-a so fidelite.Zob 42:7, 8.

13. Kouma bann konsey Zeova ti ed Zob apre so bann leprev?

13 Zob ti kontign tir profi ar bann konsey ki Zeova ti donn li, mem apre so bann leprev. Labib dir: “Zeova ti beni bann dernie lane lavi Zob plis ki koumansman so lavi.” Inpe letan apre, Zob ti gagn “set garson ek trwa tifi.” (Zob 42:12-14) Mem si Zob ti kontan sa bann zanfan-la, sirman bann zanfan ki li ti perdi ti mank li boukou. Ek li posib ki zame li ti bliye tou bann kitsoz terib ki ti ariv li ek so fami. Mem si apre, Zob ti konpran kifer li ti gagn sa bann leprev-la, kitfwa li ti demann limem kifer Bondie ti les li soufer sa kantite-la. Si Zob ti ena bann panse koumsa, kitfwa li ti medit lor seki Zeova ti dir li. Lerla, sirman sa ti rekonfort li ek ed li pou ena mem fason panse ki Zeova.Psom 94:19, NW, not.

Eski nou kapav fixe nou latansion lor souverennte Zeova olie ki nou konsantre nou lor nou bann problem? (Get paragraf 14)

14. Ki nou kapav aprann ar seki ti ariv Zob?

14 Kan nou medit lor seki ti ariv Zob, sa kapav ed nou pou redres nou fason panse ek gagn rekonfor. Liv Zob form parti bann Lekritir ki Zeova finn fer ekrir “pou nou linstriksion, pou ki par nou landirans ek par konsolasion ki nou gagne dan bann Lekritir, nou ena enn lesperans.” (Romin 15:4, NW.) Liv Zob ansegn nou ki fode zame nou aret fixe nou latansion lor souverennte Zeova ki bizin zistifie,  mem si nou ena boukou problem ki pe akable nou. Parey kouma Zob, nou soutenir drwa ki Zeova ena pou dirize kan nou kontign res fidel mem kan lavi difisil.

15. Ki rezilta nou gagne kan nou andire avek fidelite?

15 Seki ti ariv Zob kapav rekonfort nou parski sa montre ki kan nou gagn bann leprev, sa pa vedir ki Zeova ankoler ar nou. Bann leprev donn nou lokazion pou soutenir souverennte Zeova. (Proverb 27:11) Kan nou andire avek fidelite, nou fer Zeova plezir ek nou lespwar pou lavenir vinn pli for. (Lir Romin 5:3-5, NW.) Seki ti ariv Zob montre nou ki “Zeova ena boukou lafeksion ek Li ena mizerikord.” (Zak 5:11, NW.) Si nou soutenir drwa ki Zeova ena pou dirize, Li pou rekonpans nou. Kan nou konn sa, sa ed nou pou “andir tou kitsoz avek pasians ek lazwa.”Kolosien 1:11NW.

FIXE TO LATANSION LOR SEKI PLI INPORTAN

16. Kifer nou bizin rapel ki zistifie souverennte Zeova se enn kitsoz bien inportan?

16 Kan nou pe fer fas ar bann problem, sa kapav difisil pou fixe nou latansion lor souverennte Zeova ki bizin zistifie. Mem bann ti problem kapav paret gro kan nou tro konsantre lor zot. Alor, ninport ki problem nou ena, nou bizin touletan rapel ki kantite li inportan ki nou soutenir souverennte Bondie.

Enn kitsoz ki kapav ed nou pou fixe nou latansion lor seki pli inportan, se res touletan okipe dan travay ki Zeova inn donn nou

17. Kan nou bien okipe dan travay ki Zeova inn donn nou, kouma sa ed nou pou fixe nou latansion lor seki pli inportan?

17 Enn kitsoz ki kapav ed nou pou fixe nou latansion lor seki pli inportan, se res touletan okipe dan travay ki Zeova inn donn nou. Anou get lexanp enn ser ki apel Renee. Li ti atake, touletan li ti pe gagn douler, ek li ti ena enn kanser osi. Kan li ti dan lopital, li ti pres ar bann dimounn ki travay dan lopital, ar bann  lezot malad, ek osi ar bann dimounn ki ti vini dan ler vizit. Enn fwa, kan Renee ti dan lopital pandan de semenn edmi, li ti pres 80 lertan. Mem si Renee ti kone ki li ti pre pou mor, zame li ti bliye seki pli inportan. Kan li ti soutenir souverennte Zeova, sa ti fer li santi li anpe.

18. Kouma Jennifer ti soutenir souverennte Zeova, ek ki sa aprann nou?

18 Nou kapav osi soutenir souverennte Zeova kan nou pe fer fas ar bann problem ki pli tipti ek ki nou gagne dan lavi toulezour. Enn ser ki apel Jennifer ti pas trwa zour dan lareopor. Li ti pe atann so avion pou retourn kot li ek enn par enn so bann vol ti pe kennsel. Akoz sa, Jennifer ti fatige ek li ti santi li tousel. Dan sa ler-la, li ti kapav plengne ek pans zis limem. Me li pa ti fer sa. Okontrer, Jennifer ti priye ek ti demann Zeova pou ed li pres bonn nouvel ar bann dimounn ki ti pe atann zot avion. Rezilta: Li ti pres ar boukou dimounn ek li ti plas boukou piblikasion. Jennifer rakonte: “Mo ti santi ki Zeova ti beni mwa malgre sa sitiasion difisil la ek Li ti donn mwa lafors pou glorifie so nom.”

19. Ki kitsoz idantifie nou kouma bann vre Kretien?

19 Zis bann serviter Zeova ki konpran ki kantite so souverennte li inportan. Se sa ki idantifie nou kouma bann vre Kretien. Alor, sakenn parmi nou bizin fer sir ki li pe kontign soutenir drwa ki Zeova ena pou dirize.

20. Ki Zeova resanti kan Li trouv tou seki to pe fer pou soutenir so souverennte?

20 Zeova remark tou seki to fer pou soutenir so souverennte ek sa ena boukou valer pou Li. Li trouv to fidelite ek osi bann leprev ki to pe andire. (Psom 18:25) Dan prosin lartik, nou pou trouve kifer souverennte Zeova merit nou soutien, ek osi kouma nou kapav soutenir li pli bien ankor.

^ par. 7 Izai 55:10, 11: 10 Parey kouma lapli ek lanez ki sorti dan lesiel ek ki pa retourn lao san ki zot aroz bien later, rann li fertil ek fer bann lagrin zerme, pou ki dimounn ki seme gagn so semans ek dimounn ki manze gagn so dipin, 11 koumsa-mem mo parol ki sorti dan mo labous pou ete. Li pa pou retourn ar mwa san rezilta, me vremem li pou fer tou seki fer mwa plezir, ek li pou reisi akonpli seki mo’nn avoy li fer.”

^ par. 9 Zob 1:7-12: Lerla, Zeova dir Satan: ‘Kot to sorti?’ Satan reponn Zeova: ‘Mo ti pe ale-vini partou lor later.’ Lerla Zeova dir Satan: ‘Eski to’nn remark mo serviter Zob? Pena personn kouma li lor later. Li enn dimounn drwat, pa kapav fer li okenn repros, li ena lakrint pou Bondie ek li evit seki move.’ Satan reponn Zeova: ‘Eski pou nanye Zob finn ena lakrint pou Bondie? 10 Eski to pa finn mont enn baraz pou protez li, so lakaz ek tou seki li ena? To finn beni tou seki li fer, ek so bann troupo finn ogmante partou dan pei. 11 Me pou sanze, avoy to lame, detrir tou seki li ena, ek vremem li pou modi twa dan to figir.’ 12 Alor Zeova dir Satan: ‘Gete! Tou seki li ena, li dan to lame. Me selman, fode pa to avans to lame kont li!’ Lerla, Satan ti sorti devan Zeova ek li ti ale.”

^ par. 11 Zob 38:18-21: 18 Eski to kone ki kantite later gran? Dir mwa, si to konn tousala. 19 Dan ki direksion lalimier abite? Ek kotsa marenwar reste, 20 pou ki to amenn li kot li, ek kone par ki semin bizin pase pou al kot li? 21 Eski to konn sa parski sa lepok-la to ti deza ne ek ki depi boukou lane to existe?”