Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | KI LABIB DIR LOR LAVI EK LAMOR?

Ki Labib Dir lor Lavi ek Lamor

Ki Labib Dir lor Lavi ek Lamor

Liv Zenez ki trouv dan Labib koz lor kreasion, ek nou trouv seki Bondie ti dir premie zom, Adam: “To kapav manz frwi tou bann pie ki ena dan zardin, kantite ki to anvi. Me, konsernan pie konesans bon ek move, fode pa ki to manz so frwi, parski zour ki to manz sa, vremem to pou mor.” (Zenez 2:16, 17) Sa verse-la montre dan enn fason bien kler ek sinp ki si Adan ti obeir lalwa Bondie li pa ti pou mor, me li ti pou kontign viv dan zardin Edenn.

Malerezman, Adan pa ti swazir pou obeir ek viv pou touletan. Kan so fam, Ev, ti donn li frwi ki Bondie ti defann zot manze ek li ti manz sa, Adan ti swazir pou dezobeir Bondie. (Zenez 3:1-6) Azordi nou ankor pe sibir bann lefe so dezobeisans. Lapot Pol ti explik sa kan li ti dir: “Par enn zom pese finn vinn dan lemonn, e lamor finn rantre par pese, e lamor finn tous tou dimoun, parski tou finn fer pese.” (Romin 5:12) Biensir, Adan ti sa ‘zom’-la. Me ki pese li ti fer, ek kouma sa finn amenn lamor?

Seki Adan ti fer, setadir dezobeir ouswa kas lalwa Bondie volonterman, se samem ki apel pese. (1 Zan 3:4) Ek parey kouma Bondie ti dir Adan, konsekans pese se lamor. Tanki Adan ek so bann fitir desandan ti obeir lord Bondie, zot pa ti pou konn pese ek lamor. Bondie pa ti kree dimounn pou mor, me pou viv, ek pa zis viv, me viv pou touletan.

 Pena dout, parey kouma Labib dir lamor, “tous tou dimoun.” Me, eski ena enn kitsoz dan nou ki kontign viv apre nou lamor? Boukou dimounn pou dir wi, ena enn kitsoz ki apel nam ki pa mor. Si sa li vre, se koumadir nou pe dir ki Bondie inn koz manti ar Adan. Kouma sa? Parski si apre nou lamor enn kitsoz kontign viv dan enn lot lemond, savedir konsekans pese se pa lamor, parey kouma Bondie ti dir. Labib dir: “Bondie pa koz manti.” (Ebre 6:18) Avredir, se Satan ki ti koz manti kan li ti dir Ev: “Non, pena sime zot mor.”​—Zenez 3:4.

Sa soulev enn kestion: Si lansegnman ki nam pa mor baze lor enn mansonz, me ki vremem arive kan nou mor?

LABIB REVEL LAVERITE

Konsernan kreasion, liv Zenez dir: “Zeova ti form zom avek lapousier later ek li ti soufle souf lavi dan so nene, ek zom-la ti vinn enn kreatir vivan.” Mo Ebre pou lexpresion “enn kreatir vivan” se nèphèsh, * ki literalman vedir “enn kreatir ki respire.”​—Zenez 2:7.

Dan enn fason bien kler Labib montre ki bann imin pa finn kree avek enn nam ki pa mor. Okontrer, sak imin li enn “kreatir vivan.” Akoz sa, ou kapav rod kantite ki ou le, me zame ou pou trouv sa lexpresion “nam ki pa mor” la dan Labib.

Me, si Labib pa dir ki bann dimounn ena seki sertin apel enn nam ki pa mor, kifer boukou relizion ansegn lekontrer? Pou gagn sa repons-la nou bizin retourn dan Lezip lepok lontan.

ENN LANSEGNMAN KI PA BAZE LOR LABIB KOUMANS FANE

Hérodote, enn istorien Grek ki ti viv dan sinkiem siek Avan Nou Lepok, ti dir ki bann Ezipsien  ti bann “premie dimounn pou dir ki nam pa mor.” Enn lot pep dan lepok lontan, bann Babilonien, zot osi ti koumans servi lide ki nam pa mor. Kan Alexandre le Grand ti gagn viktwar dan Lwes Lazi an 332 Avan Nou Lepok, bann filozof Grek finn fer sa lansegnman-la vinn popiler, ek bien vit sa finn fane dan Lanpir Grek.

Zame ou pou trouv lexpresion “nam ki pa mor” dan Labib

Dan premie siek Nou Lepok, de gran sekt Zwif, bann Essénien ek bann Farizien, ti ansegne ki nou nam kontign viv apre ki nou lekor mor. Enn ansiklopedi (The Jewish Encyclopedia) dir: “Krwayans ki nam pa mor inn ariv ziska bann Zwif kan zot inn gagn kontak ar fason ki bann Grek panse ek sirtou atraver filozofi Platon.” Dan premie siek osi parey, istorien Zwif Josèphe ti asosie sa lansegnman-la, pa ar bann Lekritir Sakre, me ar “krwayans bann garson la Grèce.” Pou li, tousala ti baze lor enn kantite zistwar ki’nn invante.

Kiltir Grek ti pe koumans ena enn gran linflians, lerla mem bann swadizan Kretien ti koumans adopte sa lansegnman ki pa baze lor Labib la. Dapre istorien Jona Lendering: “Platon ti sipoze ki enn lepok nou nam ti dan enn pli bon plas ek asterla li viv dan enn lemond deprave, sa fer ki li ti fasil pou melanz filozofi Platon ek relizion Kretien.” Se koumsa ki sa doktrinn ki nam pa mor ek ki pa baze lor Labib la, finn rant dan legliz “Kretien” ek finn vinn enn parmi zot bann krwayans prinsipal.

 “LAVERITE POU RANN ZOT LIB”

Dan premie siek, lapot Pol ti donn sa lavertisman-la: “Lespri Sin dir li klerman: dan dernie tan, ena pou abandonn lafwa. Zot prefer swiv bann lespri ki desevwar e ekout bann lansegnman demoniak.” (1 Timote 4:1) Sa bann parol-la vremem pe realize! Doktrinn ki nam pa mor se zis enn parmi “bann lansegnman demoniak.” Sa lansegnman-la pa sorti dan Labib, ek li sorti dan bann relizion ek filozofi ki pa Kretien.

Erezman pou nou, Zezi ti dir: “Zot pou konn laverite e laverite pou rann zot lib.” (Zan 8:32) Kan nou gagn enn konesans exakt lor bann verite ki ena dan Labib, nou libere ar bann lansegnman ek bann pratik ki dezonor Bondie ek ki boukou relizion dan lemond antie pe ansegne. Anplis, laverite ki sorti dan Parol Bondie liber nou ar bann tradision ek siperstision lor lamor.​—Get lankadre “ Kotsa Bann Dimounn Mor Ete?

Nou Kreater pa ti kree bann dimounn pou zot viv zis 70 ouswa 80 lane lor later ek apre sa, al viv pou leternite dan enn lot lemond. Proze Bondie se, ki bann dimounn viv pou touletan isi lor later kouma so bann zanfan, ki aksepte pou obeir Li. Sa gran proze-la montre lamour ki Bondie ena pou limanite, ek nanye pa pou anpes So proze realize. (Malaki 3:6) Bondie ti inspir enn ekrivin Psom pou dir sa bann parol bien ankourazan la: “Bann ki swiv bon sime pou posed later e viv lor la pou toultan.”​—Psom 37:29.

 

^ par. 9 Sertin tradiksion Labib, kouma King James, inn tradir mo nèphèsh par “nam vivan,” alor ki lezot tradiksion modern kouma Bible de Jérusalem ek Louis Segond 1910 inn met “kreatir vivan.”