Skip to content

Skip to table of contents

Bann krwayan laplipar gran relizion krwar ki nam enn dimounn pa mor

 LARTIK KOUVERTIR | KI LABIB DIR LOR LAVI EK LAMOR?

Enn Kestion ki Fer Reflesi

Enn Kestion ki Fer Reflesi

BANN dimounn ena diferan lopinion lor lavi ek lamor. Ena panse ki apre lamor zot pou kontign viv, kitfwa dan enn lot form ouswa enn lot plas. Sertin panse ki zot pou repran nesans pou reviv enn lot lavi. Lezot panse ki tou fini avek lamor.

Kitfwa ou ena ou prop krwayans lor sa size-la, depandan fason ki’nn elve ou ouswa ou kiltir. Bann dimounn ena diferan lopinion lor seki arive kan nou mor. Me, eski malgre sa ena enn kikenn ouswa enn plas kot nou kapav gagn bann repons ki nou kapav fer konfians, konsernan sa kestion inportan la?

Pandan plizir siek, bann sef relizie finn ansegne ki nam enn dimounn pa mor. Bann krwayan laplipar gran relizion, kouma bann Kretien, Indou, Zwif, Mizilman ek lezot ankor, krwar ki nam enn dimounn pa mor, setadir apre ki lekor-la li mor, nam-la kontign viv dan lemond bann lespri. Bann Boudis krwar ki enn dimounn repran nesans plizir fwa, lerla lafors ouswa lenerzi mantal ki dan dimounn-la ariv enn staz kot li resanti enn gran boner ek lape, apel sa Nirvana.

Dapre sa bann lansegnman-la, laplipar dimounn dan lemond krwar ki lamor ouver enn laport dan enn lot lemond, kot bann dimounn kontign viv. Boukou dimounn krwar ki lamor se enn letap inportan dan lavi, ek ki sa se volonte Bondie. Me ki Labib dir lor sa size-la? Silvouple lir lartik ki swiv. Kitfwa ou pou gagn sirpriz ar repons ki ou pou gagne.