Skip to content

Skip to table of contents

Elias Hutter ek So Bann Labib Ebre ki Extraordiner

Elias Hutter ek So Bann Labib Ebre ki Extraordiner

ESKI ou konn lir Ebre ki ti servi dan lepok Biblik? Kitfwa non. Ek kitfwa zame ou finn trouv enn Labib Ebre. Me selman, ou kapav ogmant ou rekonesans pou ou kopi personel bann Lekritir Sakre, Labib. Kouma? Kan ou aprann konn plis lor enn biblis ki ti viv dan 16em siek ki apel Elias Hutter, ek lor de Labib ki li finn pibliye an Ebre.

Elias Hutter ti ne an 1553 dan Görlitz, enn ti lavil ki azordi trouv pre ar frontier l’Allemagne, Pologne, ek République tchèque. Hutter ti etidie bann vie lang oriantal dan enn liniversite luthérienne dan Iéna. Li ti ena apenn 24 an, kan li ti vinn enn profeser lang Ebre dan Leipzig. Li ti fer enn reform dan ledikasion, ek plitar li ti kree enn lekol dan Nuremberg kot bann zelev ti kapav aprann Ebre, Grek, Latin, ek Alman dan lespas kat-r-an. Sa lepok-la okenn lekol ouswa liniversite pa ti pe kapav fer sa.

“BOTE SA EDISION-LA”

Paz pou tit Labib Ebre ki Hutter inn pibliye an 1587

An 1587, Hutter ti pibliye enn edision Ebre seki nou apel Ansien Testaman. Sa edision-la ti apel Derekh ha-Kodesh, li baze lor Izai 35:8 ek vedir “Semin ki Sin.” Zoli stil lekritir ki li ti servi ti montre ki “tou met an-avan bote sa edision-la.” Me seki ti fer sa Labib-la ena enn valer spesial, se fason ki bann zelev kapav servi sa zouti bien efikas la pou aprann Ebre.

Pou konpran kifer Labib Ebre ki Hutter ti pibliye ti bien itil, nou bizin konn de difikilte ki enn etidian ki ti pe esey lir Labib an Ebre ti pe gagne. Premierman, dan Ebre ti servi bann alfabet ki ti diferan ek ki bann zelev pa ti abitie, ek deziemman, bann prefix ek suffixe ki ti azoute ar rasinn enn mo, ti rann sa difisil pou rekonet mo-la. Par exanp, anou get mo Ebre נפשׁ (dan alfabet modern li vinn nèphèsh), ki vedir “nam.” Dan Ezekiel 18:4, ena enn prefix ה (ha) ar sa mo-la ek sa fer ki nou gagn enn mo konpoze הנפשׁ (hannèphèsh). Si nou lizie pa abitie, הנפשׁ (hannèphèsh) kapav paret enn mo bien diferan ar נפשׁ (nèphèsh).

Pou ed so bann zelev, Hutter ti servi enn teknik bien interesan pou inprime, li ti servi enn stil lekritir pou bann let Ebre kot enn ti ena zis bann rebor ek enn ti plin. Pou rasinn sak mo li ti inprim li ar enn stil let ki ti plin. Pou bann prefix ek suffixe, li ti servi bann let kot ti ena zis bann rebor (andan ti vid). Sa ti enn fason sinp pou ed bann etidian pou  rekonet rasinn mo-la an Ebre, sa ti ed zot pou aprann sa langaz-la. Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau (avec notes et références) servi mem teknik dan so bann not anba paz. * Inn met rasinn bann mo Ebre dan alfabet modern an karakter gra, ek bann prefix ek suffixe inn servi lekritir normal. Bout ki’nn highlight dan zimaz lao montre stil lekritir ki Hutter ti servi pou so Labib Ebre dan Ezekiel 18:4 ek seki Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau (avec notes et références) servi pou so not anba paz pou mem verse.

ENN EDISION EBRE POU “NOUVO TESTAMAN”

Hutter ti inprim osi seki boukou dimounn apel Nouvo Testaman, text-la ti dan 12 langaz. Sa edision-la ti pibliye dan Nuremberg an 1599 ek souvan fer referans ar li kouma Nuremberg Polyglot. Hutter ti anvi osi azout enn tradiksion lang Ebre pou bann Lekritir Grek Kretien. Me li ti dir ki mem si li “ti dispoze pou donn enn bon kantite larzan” pou aste sa kalite tradiksion Ebre-la, li ti pou rod dan vid. * Alor li ti desid pou tradir Nouvo Testaman an Ebre depi lang Grek. Hutter ti met dekote tou so bann lezot travay, ek li ti reisi konplet sa tradiksion-la dan selman enn an!

Ki valer Hutter so tradiksion bann Lekritir Grek Kretien an lang Ebre ti ena? An 1891 enn biblis Ebre, Franz Delitzsch, ti ekrir: “So tradiksion an Ebre montre ki li ti bien konpran sa lang-la, enn kitsoz ki ti rar parmi bann Kretien. Ek li vo lapenn ki examinn sa, par exanp dan diferan plas li finn bien swazir bann mo pou tradir bann lexpresion exakt.”

ENN GRAN LINFLIANS

Hutter pa’nn vinn ris avek so travay tradiksion. Li paret ki so bann edision Labib pa’nn bien vande. Me kanmem sa, travay ki li’nn fer inportan ek ankor ena enn gran linflians. Par exanp, an 1661 William Robertson inn re-travay ek re-inprim so Nouvo Testaman an Ebre ek an 1798 Richard Caddick inn fer mem kitsoz. Kan Hutter inn servi Grek orizinal pou tradir, li’nn tradir bann tit kouma Kurios (Segner) ek Théos (Bondie) par “Zeova” (יהוה, JHVH) kot verse-la li enn sitasion ki sorti dan bann Lekritir Ebre ouswa kot li ti trouve pe fer referans ar Zeova. Seki li’nn fer bien interesan parski mem si boukou tradiksion Nouvo Testaman pa servi nom Bondie, tradiksion ki Hutter inn fer, pa zis servi nom Bondie me vremem soutenir lide ki bizin remet nom Bondie dan bann Lekritir Grek Kretien.

Prosenn fwa ki ou trouv nom Bondie, Zeova, dan bann Lekritir Grek Kretien ouswa enn not anba paz dan Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau (avec notes et références), rapel travay ki Elias Hutter inn fer ek so de Labib extraordiner an Ebre.

^ par. 7 Get deziem not anba paz pou Ezekiel 18:4 ek Appendice 3B dan Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau (avec notes et références).

^ par. 9 Ti ena bann biblis ki ti tradir Nouvo Testaman an Ebre. Parmi ti ena, Simon Atoumanos, enn mwann byzantin, ver 1360. Ek Oswald Schreckenfuchs, enn biblis Alman, ver 1565. Zame finn pibliye sa bann tradiksion-la ek zordi inn perdi zot.