“Trouv enn gran plezir an Zeova, ek Li pou donn twa tou seki to leker demande.”​—PSOM 37:4NW.

KANTIK: 89, 140

1. Ki bann zenn bizin deside konsernan zot lavenir? Ki kapav ed zot pou pa trakase plis ki bizin? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

ZENN, sirman to pou dakor ki avan ki to fer enn vwayaz, li pou bon ki to fer enn plan pou kone kot to pou ale. Lavi li kouma enn vwayaz, ek se kan to ankor zenn ki to bizin planifie kot to pou ale. Biensir, kitfwa li pa fasil pou planifie to lavenir. Enn tifi ki apel Heather ti dir: “Sa fer per. To bizin deside ki to pou fer ar leres to lavi.” Si to ena sa santiman-la, rapel bien seki Zeova dir: “Pa trakase, parski mo to Bondie. Mo pou fortifie twa, wi, mo pou ed twa.”​—Izai 41:10.

2. Kouma to kone ki Zeova anvi ki to pran bann desizion ki pou fer twa ena enn lavenir ere?

2 Zeova ankouraz twa pou planifie to lavenir avek sazes. (Ekleziast 12:1; Matie 6:20) Li anvi ki to ere. Nou trouv sa kan nou get, kan nou tann, ek kan nou gout bann kitsoz ki Li’nn kree. Zeova pran nou swin dan lezot fason osi. Li donn nou bann konsey ek Li ansegn nou meyer fason pou  viv. Ek Li pa kontan kan bann dimounn rezet so bann konsey. Li dir zot: “Zot ti swazir pou fer bann kitsoz ki mo pa kontan. . . . Gete! Mo bann serviter pou dan lazwa, me zot, zot pou onte. Gete! Mo bann serviter pou kriye dan lazwa parski zot leker pou kontan.” (Izai 65:12-14) Kan nou pran bann bon desizion dan nou lavi, sa donn Zeova laglwar.​—Proverb 27:11.

BANN PROZE KI POU FER TWA ERE

3. Ki bann proze Zeova anvi to ena?

3 Ki bann proze Zeova anvi to ena? Pou ki to ere, to bizin konn Zeova ek servi Li. Se dan sa fason-la ki Zeova finn kree bann dimounn. (Psom 128:1; Matie 5:3, NW.) Bann zanimo zis manze, bwar ek gagn bann tipti. Me Zeova anvi ki to planifie to lavi dan enn fason pou ki to gagn lazwa ek satisfaksion. To Kreater Li enn ‘Bondie lamour,’ “Bondie ere,” ki’nn kree bann dimounn “dan so resanblans.” (2 Korintien 13:11; 1 Timote 1:11, NW; Zenez 1:27) To pou ere kan to imit nou Bondie ki ena lamour. Labib dir: “Ena plis benediksion [“lazwa,” NW] kan done, ki kan resevwar.” (Zistwar Bann Apot 20:35) Eski tomem to pa’nn deza resanti sa? Se enn verite inportan dan lavi. Alor, Zeova anvi ki to les lamour ki to ena pou Li ek pou lezot inflians to bann proze pou lavenir.​—Lir Matie 22:36-39.

To pou ere kan to ena lamour

4, 5. Ki kitsoz ti rann Zezi zwaye?

4 Zezi Kris finn les bann zenn enn lexanp parfe. Kan li ti zanfan, sirman li ti abitie zwe ek amize. Parey kouma Parol Bondie dir, ena “enn letan pou riye” ek “enn letan pou danse.” (Ekleziast 3:4) Me, Zezi ti osi vinn pros ar Zeova kan li ti etidie bann Lekritir. Kan li ti ena 12 an, bann ansegnan dan tanp ti etone ar “so lintelizans e so repons.”​—Lik 2:42, 46, 47.

5 Kan Zezi ti vinn enn adilt, li ti fer seki Zeova ti demann li ek sa ti rann li zwaye. Par exanp, Bondie ti anvi ki li “anons bann pov Bonn Nouvel” ek fer “bann aveg trouv kler.” (Lik 4:18) Psom 40:8 dekrir Zezi so bann santiman: “Mo ena boukou plezir obeyir to volonte, Bondie.” Zezi ti kontan ansegn bann dimounn lor so Papa. (Lir Lik 10:21.) Enn zour, apre ki Zezi ti fini koz lor vre ladorasion avek enn madam, li ti dir so bann disip: “Mwa, mo manze, se fer volonte ek fini travay Sa-Enn ki finn avoy mwa la.” (Zan 4:31-34) Zezi ti ere parski li ti ena lamour pou Bondie ek pou lezot. Si to fer parey kouma Zezi, twa osi to pou ere.

6. Kifer li bon to koz avek lezot lor to bann proze pou lavenir?

6 Boukou Kretien finn koumans fer pionie kan zot ti ankor zenn, ek sa finn fer zot gagn boukou lazwa. Eski to kapav koz avek sertin lor to bann proze? Labib dir: “Bann plan pa reisi kan pena okenn dialog, me zot reisi kan ena enn  kantite konseye.” (Proverb 15:22) Sirman sa bann frer ek ser-la pou dir twa ki pionie se enn formasion pou toutlong to lavi. Zezi ti aprann boukou kitsoz ar so Papa kan li ti dan lesiel. Apre sa, pandan so minister lor later li ti kontign aprann. Li ti gagn lazwa kan li ti partaz bonn nouvel ar lezot ek li ti res fidel malgre bann leprev. (Lir Izai 50:4 *; Ebre 5:8; 12:2) Anou gete kifer servis aplintan kapav rann twa zwaye.

KIFER MEYER TRAVAY KI ENA, SE FER BANN DISIP?

7. Kifer boukou zenn kontan fer bann disip?

7 Zezi inn dir nou al fer “bann disip” ek ansegn bann dimounn. (Matie 28:19, 20) Si to anvi fer karyer dan sa travay-la, to pou gagn boukou satisfaksion ek sa pou donn Zeova loner. Parey kouma ninport ki travay, sa pran letan avan ki to vinn efikas. Enn frer ki apel Timothy ek ki ti koumans fer pionie kan li ti adolesan dir: “Mo kontan servi Zeova aplintan parski se enn fason kot mo montre mo lamour pou Li. O-koumansman mo pa ti reisi gagn okenn letid Labib, me plitar mo ti al dan enn lot teritwar, ek dan enn mwa mo ti koumans plizir letid. Enn etidian ti mem koumans asiste renion. Apre ki mo ti asiste Lekol Biblik pou Bann Frer Selibater pandan de mwa, mo ti gagn enn nouvo afektasion ek laba mo ti koumans kat letid. Mo kontan ansegn bann dimounn, parski mo trouve ki lespri sin pe sanz sa bann dimounn-la.” * (Get not.)​—1 Tesalonisien 2:19.

8. Ki sertin zenn inn fer pou ki zot kapav pres ar pli boukou dimounn?

8 Sertin zenn finn aprann enn lot lang. Par exanp, Jacob, ki sorti l’États-Unis, rakonte: “Kan mo ti ena set an, boukou mo bann kamarad lekol ti bann Vietnamien. Mo ti anvi koz ar zot lor Zeova, alor, apre inpe letan mo ti organiz mwa pou aprann zot lang. Seki finn ed mwa se sirtou kan mo ti konpar Latour Degard Angle ek Vietnamien. Mo ti osi fer kamarad ar bann ki ti dan enn kongregasion Vietnamien. Mo ti koumans fer pionie kan mo ti ena 18 an. Plitar, mo ti asiste Lekol Biblik pou Bann Frer Selibater. Azordi sa pe bien ed mwa parski mo pe servi kouma pionie dan enn group Vietnamien kot mo tousel ansien. Boukou Vietnamien etone ki mo’nn aprann zot lang. Zot invit mwa pou rantre, ek souvan mo reisi koumans enn letid Labib avek zot. Sertin finn mem pran batem.”​—Konpar avek Zistwar Bann Apot 2:7, 8.

9. Ki travay predikasion ansegn nou?

9 Travay predikasion ansegn twa pou ena bann bon prinsip travay, pou kominik bien, pou gagn lasirans ek pou ena takt. (Proverb 21:5; 2 Timote 2:24) Me sa travay-la rann twa zwaye parski to aprann kouma pou servi bann Lekritir pou defann to bann krwayans. To  aprann osi kouma pou travay ansam avek Zeova.​—1 Korintien 3:9.

10. Kouma to kapav gagn lazwa dan predikasion mem si to teritwar difisil?

10 To kapav gagn lazwa dan predikasion mem si bien tigit dimounn dan to teritwar anvi etidie Labib. Fer bann disip se enn travay lekip, parski kongregasion an-antie travay ansam pou fer bann disip. Mem si se zis enn frer ouswa enn ser ki’nn trouv enn dimounn ki apre inn vinn enn disip, nou tou nou kontan parski nou tou nou finn partisip dan sa travay-la. Par exanp, Brandon, ki ti fer pionie pandan nef-an dan enn teritwar kot bien tigit dimounn ti etidie Labib, dir: “Mo kontan pres bonn nouvel parski Zeova inn demann nou pou fer sa. Mo ti koumans fer pionie zis apre lekol. Mo kontan ankouraz bann zenn frer dan nou kongregasion ek mo kontan trouv zot progrese. Apre ki mo ti asiste Lekol Biblik pou Bann Frer Selibater, mo ti gagn enn nouvo afektasion. Mo ti al servi kouma pionie dan enn lot kongregasion. Li vre ki zame mo pa finn ed enn kikenn progrese ziska batem, me lezot finn konn sa lazwa-la. Mo kontan ki mo ti fixe lobzektif pou fer mo maximum dan predikasion.”​—Ekleziast 11:6.

KI LEZOT LAPORT KAPAV OUVER GRAS-A TO BANN PROZE?

11. Sit enn form servis ki finn fer boukou zenn gagn lazwa.

11 Ena plizir fason pou servi Zeova. Par exanp, boukou zenn ede dan konstriksion. Bizin plizir santenn nouvo Lasal kot fer renion. Sa bann batiman-la donn loner Zeova, alor kan to ede pou konstrir sa bann Lasal-la, sa kapav donn twa lazwa. To pou osi gagn lazwa pou travay avek to bann frer ek ser. Ek to pou aprann boukou kitsoz, kouma par exanp respekte bann reg sekirite, travay bien ek korper avek to bann responsab.

Bann ki rant dan servis aplintan pou gagn boukou benediksion (Get paragraf 11-13)

12. Kan to fer servis pionie, ki bann lezot laport ouver pou twa?

12 Enn frer ki apel Kevin dir: “Depi ki mo tipti, mo ti touletan anvi servi Zeova aplintan. Finalman, mo ti koumans fer pionie kan mo ti ena 19 an. Pou ki mo kapav fer mo servis, mo ti travay a-mitan avek enn frer ki ti travay dan konstriksion. Mo ti aprann pou instal bann twa, bann lafnet, ek bann laport. Plitar, mo ti fer de-z-an dan enn lekip sekour, kot mo ti repar bann Lasal kot fer renion ek lakaz bann frer ek ser, ki ti’nn detrir akoz siklonn. Kan mo ti tann dir ki bizin led pou konstrir bann Lasal kot fer renion dan l’Afrique du Sud, mo ti fer enn aplikasion ek mo ti gagn linvitasion pou al ede. Isi dan l’Afrique, souvan apre de-trwa semenn, mo bouze pou al lor enn lot proze  konstriksion. Mo lekip konstriksion se koumadir mo fami. Nou viv ansam, nou etidie Labib ansam, ek nou travay ansam. Mo kontan osi prese avek mo bann frer ek ser dan mo kongregasion sak semenn. Bann proze ki mo ti fer kan mo ti ankor enn ti garson finn rann mwa ere dan bann fason ki mo pa ti atann.”

“Bann proze ki mo ti fer kan mo ti ankor enn ti garson finn rann mwa ere dan bann fason ki mo pa ti atann”

13. Kifer boukou zenn kontan servi Zeova dan Béthel?

13 Sertin ki ti pionie, asterla pe servi dan Béthel. Servis Béthel fer gagn boukou lazwa, parski tou seki to fer laba se pou Zeova. Lafami Béthel ede pou prodir bann Labib ek bann piblikasion ki ed bann dimounn gagn laverite. Enn Betelit ki apel Dustin dir: “Kan mo ti ena nef-an mo ti fixe lobzektif pou rant dan servis aplintan, ek mo ti koumans fer pionie deswit apre lekol. Apre enn an edmi, mo ti invite pou al servi dan Béthel. Laba, mo ti aprann pou travay lor bann masinn ki inprime ek apre mo ti fer computer programming. Enn kitsoz ki mo bien kontan dan Béthel, se pou tann progre ki ena dan travay predikasion. Mo kontan servi dan Béthel parski seki nou fer isi ed bann dimounn pou vinn pros ar Zeova.”

 KI BANN PROZE TO POU FER POU LAVENIR?

14. Ki to kapav fer asterla pou prepar twa pou rant dan servis aplintan?

14 Kouma to kapav prepar twa pou rant dan servis aplintan? To bizin devlop bann kalite Kretien pou ki to kapav servi Zeova dan meyer fason ki to kapav. Etidie Labib regilierman, medit lor la, ek fer zefor pou exprim to lafwa pandan bann renion. Pandan ki to ankor lekol, to kapav amelior to kapasite pou koz ar lezot lor bonn nouvel. Aprann pou interes twa ar bann dimounn kan to demann zot, zot lopinion avek takt ek kan to ekout zot bann repons. Anplis to kapav propoz to led pou fer bann kitsoz dan kongregasion, kouma par exanp netway ek repar Lasal. Zeova kontan servi bann dimounn ki ena limilite ek ki dispoze pou travay. (Lir Psom 110:3, NW; Zistwar Bann Apot 6:1-3) Lapot Pol ti invit Timote pou servi kouma misioner parski “bann frer ti rann enn bon temwaniaz lor li.”​—Zistwar Bann Apot 16:1-5NW.

Pandan ki to ankor lekol, to kapav amelior to kapasite pou koz ar lezot lor bonn nouvel

15. Ki to kapav fer pou gagn enn travay ki pou permet twa fer pionie?

15 Laplipar serviter aplintan bizin rod enn travay. (Zistwar Bann Apot 18:2, 3) Kitfwa to kapav swiv enn ti kour ki kapav ed twa pou gagn enn travay a-mitan dan to landrwa. Koz avek to sirveyan sirkonskripsion ek bann lezot pionie lor to bann proze, ek demann zot bann konsey. Apre sa, kouma Labib dir, “met tou seki to fer dan lame Zeova ek to bann plan pou reisi.”​—Proverb 16:3; 20:18.

16. Kouma servis pionie kapav prepar twa pou lezot responsabilite dan lavenir?

16 To kapav sir ki Zeova anvi ki to “gout” enn lavenir ere. (Lir 1 Timote 6:18, 19.) Servis aplintan ed twa pou vinn enn Kretien ki ena matirite amezir ki to travay avek lezot serviter aplintan. Anplis, boukou finn trouve ki kan zot inn rant dan servis aplintan kan zot ti zenn, plitar sa finn ed zot dan zot lavi maryaz. Bien souvan, bann ki fer pionie avan maryaz kontign fer pionie ansam an koup.​—Romin 16:3, 4NW.

17, 18. Kouma bann proze ki nou fer ena enn rapor avek nou leker?

17 Psom 20:4 dir konsernan Zeova: “Mo priye ki li donn ou seki ou bizin [ouswa, dezir ou leker] e ki li fer ou bann plan realize.” Kan to pe fer bann proze pou lavenir, reflesi lor seki to vremem anvi fer ar to lavi. Reflesi lor tou seki Zeova pe fer dan nou lepok ek seki to kapav fer dan so travay. Apre sa, fer bann proze ki pou fer Li plezir.

18 Kan to fer to maximum pou servi Zeova ek pou donn Li loner to pou ere. To pou “trouv enn gran plezir an Zeova, ek Li pou donn twa tou seki to leker demande.”​—Psom 37:4NW.

^ par. 6 Izai 50:4: “Souverin Segner Zeova Limem finn donn mwa enn lalang pou koz kouma bann ki’nn gagn lansegnman, pou ki mo kapav kone kouma pou reponn par enn bon parol, enn kikenn ki fatige. Toule gramatin Li lev mwa; Li ouver mo zorey pou mo kapav tande parey kouma bann ki’nn gagn lansegnman.”

^ par. 7 Sa lekol-la finn ranplase par Lekol pou Bann Evanzelizater Rwayom Bondie.