Skip to content

Skip to table of contents

Rod Bann Vre Rises

Rod Bann Vre Rises

“Servi bann rises inzis pou fer bann kamarad.”​—LIK 16:9NW.

KANTIK: 32, 154

1, 2. Dan sa lemond ki nou pe viv la, kifer touletan pou ena bann dimounn pov?

SISTEM ekonomik ki existe zordi li san pitie ek li inzis. Par exanp, boukou zenn gagn difikilte pou gagn travay. Sertin dimounn riske zot lavi pou al imigre dan bann pei ris. Ek mem dan bann pei ris, ena boukou dimounn pov. Partou lor later, bann ris pe vinn pli ris, ek bann pov pe vinn pli pov. Enn rapor dir ki 1 poursan bann dimounn ki pli ris lor later ena mem kantite kas ki lezot 99 poursan bann dimounn. Li kler ki sertin dimounn ena pli boukou kas ki zot bizin, alor ki bann milyar lezot dimounn dan lamizer nwar. Akoz sa Zezi ti dir: “Pou ena touzour dimoun pov parmi zot.” (Mark 14:7) Kifer ena sa linzistis-la?

2 Zezi ti kone ki zis Rwayom Bondie kapav sanz sistem komersial sa lemond-la. Labib montre ki sistem politik, sistem relizie ek “bann marsan,” setadir sistem komersial, tousala form parti dan lemond Satan. (Revelasion 18:3) Bann serviter Bondie reisi separ zot net ar politik ek fos relizion. Me selman, laplipar bann serviter Bondie pa kapav separ zot net ar sistem komersial lemond Satan.

3. Ki bann kestion nou pou examine asterla?

 3 Nou, bann Kretien, nou bizin gete ki latitid nou ena anver sistem komersial sa lemond-la. Alor, nou kapav demann noumem: ‘Kouma mo kapav servi mo bann kitsoz materyel pou montre ki mo fidel ar Bondie? Kouma mo kapav pa tro inplik mwa dan sa lemond komersial la? Kouma bann lexanp montre ki bann serviter Bondie azordi ena enn konfians total an Zeova?’

ZISTWAR ENN ADMINISTRATER KI TI INZIS

4, 5. (a) Dan zistwar ki Zezi ti rakonte, ki ti ariv sa administrater-la? (b) Ki Zezi ti dir so bann disip fer?

4 Lir Lik 16:1-9, NW. Nou tou nou bizin reflesi lor zistwar ki Zezi ti rakonte lor sa administrater ki inzis la. Bann dimounn ti akiz sa administrater-la ki li ti pe fer gaspiyaz, ek so met ti desid pou met li deor. * (Get not.) Me sa administrater-la ti servi “sazes pratik.” Kouma? Avan ki li kit so travay, li ti fer kamarad avek bann dimounn ki ti pou kapav ed li plitar. Zezi pa ti rakont sa zistwar-la parski li ti anvi ki so bann disip azir dan enn fason inzis pou ki zot kapav sirviv. Samem ki bann dimounn dan lemond fer. Okontrer, Zezi ti servi sa zistwar-la pou ansegn enn leson bien inportan.

Sa administrater-la ti retrouv li enn kout koumsa dan enn sitiasion difisil. Zezi ti kone ki laplipar parmi so bann disip osi ti pou gagn difikilte pou gagn zot lavi dan sa lemond inzis la. Alor, Zezi ti dir zot: “Servi bann rises inzis pou fer bann kamarad.” Kifer? Pou ki, kan sa bann rises-la nepli existe, sa bann kamarad-la, setadir Zeova ek Zezi, “kapav akeyir zot dan bann lakaz eternel.” Ki nou aprann ar konsey ki Zezi ti done?

6. Kouma nou kone ki sistem komersial ki ena zordi pa ti form parti dan proze Bondie?

6 Mem si Zezi pa explike kifer li apel bann kitsoz materyel “inzis,” Labib montre dan enn fason kler ki sa pa ti dan proze Bondie ki bann dimounn fer komers. Par exanp, Zeova pa ti ezite pou donn Adam ek Ev plis ki seki zot ti bizin dan zardin Edenn. (Zenez 2:15, 16) Plitar, kan Bondie ti donn so lespri sin bann ki pou al dan lesiel, “personn pa ti dir ki so dibien pou li tousel sa, me zot ti met tou ansam ankominote.” (Zistwar Bann Apot 4:32) Profet Izai ti dir ki pou ena enn lepok kot tou bann dimounn pou profit tou seki later pou prodir san ki zot bizin peye. (Izai 25:6-9; 65:21, 22) Me an-atandan, bann disip Zezi bizin ena “sazes pratik.” Zot bizin servi bann kitsoz materyel inzis ki ena dan sa lemond-la pou gagn zot lavi, ek anmemtan, esey fer Bondie plezir.

SERVI BANN RISES INZIS DAN ENN BON FASON

7. Ki konsey Zezi inn done dan Lik 16:10-13?

7 Lir Lik 16:10-13, NW. Administrater dan zistwar ki Zezi ti rakonte, ti fer bann kamarad pou so prop lintere. Selman,  Zezi ti anvi ki so bann disip fer kamarad ar bann ki dan lesiel me pa pou bann rezon egois. Zezi ti anvi ki nou konpran bien ki fason ki nou servi bann rises inzis kapav montre si nou fidel ar Bondie. Kouma nou kapav montre ki nou fidel ar Bondie?

8, 9. Kouma sertin pe montre zot fidelite par fason ki zot servi zot rises ki inzis?

8 Enn fason ki nou kapav montre ki nou fidel, se kan nou servi nou bann kitsoz materyel pou fer bann kontribision pou travay predikasion. Zezi ti anonse ki ti pou fer sa travay-la partou lor later. (Matie 24:14) Enn tipti tifi dan l’Inde ti gard enn ti bwat kondane ek a-sak fwa li ti met kas ladan. Li ti mem aret aste zouzou pou fer sa. Kan bwat-la ti ranpli, li ti donn tou kas ki li ti ramase pou travay predikasion. Enn frer dan l’Inde ki ena enn plantasion koko, ti abitie donn biro tradiksion Malayalam enn kantite koko. Pou sa frer-la, sa kontribision-la ti ena plis valer ki donn larzan parski biro tradiksion-la ti bizin aste koko. Samem ki nou apel “sazes pratik.” Dan mem fason, bann frer dan la Grèce regilierman donn lafami Béthel delwil zoliv, fromaz, ek lezot manze.

9 Enn lot frer ki pe res dan enn lot pei inn pret bann frer so lakaz ek so terin dan Sri Lanka pou ki zot kapav fer renion ek lasanble ek osi pou ki bann serviter aplintan gagn enn plas pou reste. Sa frer-la inn fer enn sakrifis; li pe aksepte perdi enn larzan ki li ti kapav gagne. Me sa li enn gran led pou bann proklamater ki laba, ek ki pena boukou larzan. Dan enn pei kot nou laktivite lor restriksion, bann frer servi zot lakaz kouma bann Lasal kot fer renion. Sa permet bann pionie ek lezot frer-ser ki pena boukou larzan pou ena enn landrwa pou fer renion san ki zot bizin pey enn lokasion.

Bann serviter Bondie servi zot bann kitsoz materyel pou ed lezot

10. Kouma sa ed nou kan nou zenere?

10 Sa bann lexanp-la montre ki bann serviter Bondie “fidel dan bann ti kitsoz.” (Lik 16:10, NW.) Zot servi zot dibien materyel pou ed lezot. Ki sa bann kamarad Zeova la resanti kan zot fer bann sakrifis koumsa? Sa rann zot zwaye parski zot kone ki kan zot zenere, zot gagn bann “vre” rises dan lesiel. (Lik 16:11, NW.) Enn ser ki donn larzan regilierman pou soutenir travay predikasion dir ki sa finn ena enn bon lefe lor li. Li explike: “Mo’nn remarke ki plis mo zenere lor plan materyel, plis mo zenere anver lezot. Mo plis dispoze pou pardone, mo ena plis pasians avek lezot, ek mo plis kapav sirmont bann desepsion ek aksepte konsey.” Boukou  finn trouve ki sa finn bien ed zot kan zot zenere.​—Psom 112:5; Proverb 22:9.

11. (a) Kan nou zenere, kouma sa montre ki nou ena “sazes pratik”? (b) Ki nou trouve parmi pep Bondie zordi? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

11 Enn lot fason kot nou montre “sazes pratik,” se kan nou servi nou bann kitsoz materyel pou soutenir lezot dan travay predikasion. Mem si nou pa kapav servi aplintan ouswa si nou pa kapav demenaze pou al servi kot bizin pli boukou proklamater, kanmem sa nou kapav ed lezot. (Proverb 19:17) Par exanp ena bann pei pov kot boukou dimounn pe vinn dan laverite. Bann kontribision ki nou fer ed sa bann pei-la pou gagn bann piblikasion ek soutenir travay predikasion ki pe fer laba. Dan bann pei kouma Congo, Madagascar, ek Rwanda, bann Labib kapav kout bien ser. Parfwa sa kapav kout enn semenn ouswa enn mwa lapey. Pandan plizir lane, bann frer ti bizin swazir ant aste manze pou zot fami, ouswa aste enn Labib. Me azordi, gras-a bann kontribision ki lezot fer, ek parski ena enn “egalite” larzan, lorganizasion Zeova pe tradir ek distribie bann Labib san ki sa kout enn sou bann fami ek bann etidian Labib. (Lir 2 Korintien 8:13-15.) Alor, bann ki done ek osi bann ki resevwar kapav vinn kamarad Zeova.

KOUMA NOU KAPAV PA TRO INPLIK NOU DAN LEMOND KOMERSIAL?

12. Kouma Abraam ti montre ki li ena konfians an Zeova?

12 Nou kapav osi vinn bann kamarad Zeova kan nou pa tro inplik nou dan lemond komersial ek kan nou rod bann “vre” rises. Samem ki Abraam, enn zom fidel, ti fer. Li ti obeir Zeova ek li ti kit Our, enn lavil bien ris, pou al viv dan bann latant, parski li ti anvi vinn kamarad Zeova. (Ebre 11:8-10) Li ti touletan fer Bondie konfians olie ki li met so konfians dan bann kitsoz materyel. (Zenez 14:22, 23) Zezi ti ankouraz bann dimounn pou ena sa kalite lafwa-la. Enn zour, Zezi ti dir enn zenom ki ti ris: “Si to anvi vinn parfe, ale, vann tou to dibien, donn bann pov e to pou gagn enn trezor dan lesiel; apre sa vini, swiv mwa.” (Matie 19:21) Sa zenom-la pa ti ena enn lafwa kouma Abraam. Me ti ena lezot dimounn ki ti fer Bondie konfians.

13. (a) Ki konsey Pol ti donn Timote? (b) Kouma nou kapav aplik konsey Pol azordi?

13 Timote ti enn zom ki ti ena lafwa. Pol ti apel li “enn bon solda Zezi Kris.” Apre sa Pol ti dir li: “Okenn zom ki pe servi kouma solda pa inplik li dan bann zafer komersial ki ena dan lavi, pou li kapav gagn faver sa dimounn ki’nn angaz li kouma solda la.” (2 Timote 2:3, 4, NW.) Azordi, bann disip Zezi, parmi ena osi plis ki enn milyon serviter aplintan, fer tou seki zot kapav pou aplik konsey Pol. Lemond Satan ki touletan anvi gagn plis, servi bann piblisite pou tant bann dimounn. Bann serviter Bondie fer tou pou reziste sa bann tantasion-la.  Zot rapel sa prinsip-la: “Sa dimounn ki pran prete la li esklav sa dimounn ki’nn pret li la.” (Proverb 22:7) Satan anvi ki nou servi tou nou letan ek nou lenerzi pou travay pou so lemond komersial. Ena ki pran bel-bel loan pou aste lakaz, pou aste loto, pou pey ledikasion, ouswa mem pou fer zot maryaz. Si nou pa fer atansion, kitfwa nou kapav andete pandan boukou lane. Nou montre sazes pratik kan nou sinplifie nou lavi, nou evit met det lor nou latet, ek depans mwins kas. Lerla, nou pou pli lib pou servi Bondie olie ki nou esklav sa sistem komersial la.​—1 Timote 6:10.

14. Ki nou bizin bien deside pou fer? Donn bann lexanp.

14 Pou nou kapav kontign amenn enn lavi sinp, nou bizin met Rwayom Bondie an premie dan nou lavi. Anou get de lexanp. Enn frer ek so fam ti pe roul enn gran biznes ki ti pe fer profi. Selman, zot ti anvi rekoumans zot servis aplintan. Alor, sa koup-la ti vann zot biznes, zot bato, ek lezot kitsoz materyel. Apre sa, zot ti port zot volonter pou ede dan konstriksion biro mondial ki trouv dan Warwick, New York. Zot ti extra kontan parski zot ti pou servi dan Béthel avek zot tifi ek zot zann. Ek pandan de-trwa semenn, zot ti pou travay osi avek frer-la so bann paran, ki ti pe travay zot osi lor proze Warwick. Enn ser ki pionie dan Colorado, dan l’États-Unis, ti gagn enn travay a-mitan dan enn labank. So bann patron ti telman apresie so travay ki zot ti propoz li enn travay aplintan ek so lapey ti pou ogmante trwa fwa plis. Me sa travay-la pa ti pou permet li donn priorite so servis. Akoz sa, li pa’nn aksepte sa travay-la. Sa de lexanp-la montre nou bann sakrifis ki bann serviter Zeova fer, ek ena ankor lezot lexanp koumsa. Kan nou fer tou pou met Rwayom Bondie an premie dan nou lavi, nou montre ki nou lamitie avek Bondie ek bann vre rises ena plis valer ki bann kitsoz materyel.

KAN BANN RISES POU NEPLI EXISTE

15. Ki kalite rises fer nou gagn enn pli gran lazwa?

15 Kan nou ena bann rises materyel sa pa vedir ki otomatikman nou ena faver Bondie. Zeova beni bann ki “ris ar bonaksion.” (Lir 1 Timote 6:17-19.) Par exanp, enn ser ki apel Lucia ti aprann ki ti bizin pli boukou proklamater dan Albanie. * (Get not.) Alor, li ti kit l’Italie an 1993 pou al an Albanie. Li pa ti ena travay, me li ti ena konfians ki Zeova ti pou donn li seki li bizin. Li ti aprann pou koz Albane, ek li finn ed 60 dimounn pou progrese ziska batem. Kitfwa nou pa pou gagn mem rezilta kan nou pres dan nou teritwar. Me tou seki nou fer pou ed lezot aprann konn Zeova ek vinn so bann kamarad, pou touletan ena valer pou nou.​—Matie 6:20.

Seki nou fer pou Zeova ek pou so Rwayom pou vremem fer nou gagn lazwa

16. (a) Ki pou ariv sistem komersial ki ena azordi? (b) Kouma sa bizin inflians fason ki nou konsider bann kitsoz materyel?

16 Zezi ti explik bien ki sistem komersial ki ena zordi pou nepli existe. Li ti dir: ‘Kan bann rises materyel pou disparet.’ Li pa ti dir: ‘Si zot pou disparet’. (Lik 16:9, NW.) Dan sa bann dernie  zour-la, sertin labank finn fer fayit, ek finn ena bann kriz ekonomik dan sertin pei. Me dan lavenir, bann kitsoz pou vinn pli pir. Sistem politik, relizie ek komersial ki form parti dan sistem Satan pou nepli existe. Profet Ezekiel ek Sefania ti anonse ki lor ek larzan, de metal ki’nn touletan ena linportans dan sistem komersial, pou nepli ena okenn valer. (Ezekiel 7:19; Sefania 1:18) Ki nou pou resanti si nou ariv lafin nou lavi dan sa lemond-la ek nou realize ki nou finn sakrifie bann vre rises pou bann kitsoz materyel inzis ki ena dan lemond? Kitfwa nou pou ena mem santiman ki enn zom ki’nn travay toutlong so lavi pou gagn boukou kas, me ki apre al kone ki tou so kas fos. (Proverb 18:11) Bann kitsoz materyel sa lemond-la pou nepli existe. Alor, pa rat lokazion pou servi to bann kitsoz materyel pou fer bann kamarad dan lesiel. Seki nou fer pou Zeova ek pou so Rwayom pou vremem rann nou ere.

17, 18. Ki rekonpans bann kamarad Bondie pou gagne dan lavenir?

17 Kan Rwayom Bondie vini, personn pa pou bizin pey lokasion ouswa al rod loan. Manze pou an abondans ek pou gratis. Pa pou bizin pey dokter ni aste medsinn. Bann kamarad Zeova pou profit bann bon kitsoz ki later pou prodir. Zot pa pou servi lor, larzan ek bann pier presie pou vinn ris, me pou dekore. Pou kapav servi bann bon kalite dibwa, ros, ek metal pou ranz bann zoli lakaz ek tousala pou gratis. Nou bann kamarad pou ed nou parski zot anvi ed nou, pa parski nou pe pey zot. Nou pou partaz tou seki later pou prodir.

18 Tousala se zis enn parti bann rekonpans ki bann ki fer kamarad avek Zeova ek Zezi pou gagne. Bann ki servi Zeova lor later pou dan enn gran lazwa kan zot pou tann bann parol Zezi: “Vini, zot ki mo papa finn beni. Resevwar rwayom ki Bondie finn prepare pou zot depi kreasion lemonn.”​—Matie 25:34.

^ par. 4 Zezi pa ti dir si sa lakizasion-la ti vre ouswa fos. An realite, lexpresion “ti akiz” dan Lik 16:1 kapav vedir ki enn dimounn ti koz manti lor sa administrater-la ek ti dir ki swadizan li ti pe fer gaspiyaz. Me, Zezi ti atir latansion lor reaksion sa administrater-la, pa lor rezon pou kifer li ti perdi so travay.

^ par. 15 Ou kapav lir biografi Lucia Moussanett dan Réveillez-vous ! 22 Zin 2003, paz 18-22.