Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Ziliet 2017

Gagn Lager ki Satan Pe Fer Kont To Lespri

Gagn Lager ki Satan Pe Fer Kont To Lespri

ENN lennmi pe atak twa! Sa lennmi-la se Satan, ek sa zarm ki li pe servi la li bien pwisan. Li servi sa zarm-la avek enn lobzektif bien presi: pou atak to lespri, pa to lekor. Ki sa zarm-la sa? Bann propagann!

Lapot Pol ti kone ki bann propagann Satan zot bien danzere. Me pa tou Kretien ki ti konn sa. Par exanp, li paret ki sertin Kretien dan Korint ti panse ki zot telman for dan laverite ki zame zot pa pou tom dan piez Satan. (1 Korintien 10:12) Se akoz sa ki Pol ti donn sa lavertisman-la: “Mo bien per ki zot panse pou gate, parey kouma Ev ti les li egare par riz serpan, e ki sa antrenn zot lwin e zot perdi zot devosion sinp [“sinserite ek pirte,” NW] pou Lekris.”​—2 Korintien 11:3.

Bann parol Pol montre ki li bien inportan ki nou pena enn tro gran konfians an noumem. Pou to gagn lager kont bann propagann Satan, to bizin rekonet ki sa bann propagann-la zot bien danzere ek apre protez twa kont sa.

KIFER BANN PROPAGANN SATAN ZOT BIEN DANZERE?

Dan sa lartik-la, bann propagann reprezant bann fos linformasion ouswa bann linformasion ki pa exakt ki Satan servi pou piez bann dimounn ouswa pou kontrol zot fason panse ek zot fason azir. Liv Propaganda and Persuasion, dir ki bann propagann zot “al kont bann prinsip enn sosiete, fer ditor ek inzis.” Pou dekrir bann propagann, bann dimounn servi bann mo kouma “foste, deforme, tronpe, manipile, [ek] inflians lespri.”

Bann propagann zot bien danzere parski tigit-tigit zot kapav inflians nou lespri san mem ki nou rann nou kont. Nou kapav konpar bann propagann ar enn gaz toxik ki nou pa kapav trouve ni santi. Vance Packard, enn  spesialis dan bann konportman imin, dir ki bann propagann kapav afekte fason ki nou azir “bien plis ki seki nou panse.” Enn lot spesialis dir ki bann propagann finn pous bann dimounn pou azir dan enn fason bien danzere ek derezonab ek sa finn provok zenosid (kot inn detrir enn ras an-antie), lager, ek persekision akoz ras ouswa relizion.​—Easily Led​—A History of Propaganda.

Si bann dimounn kapav anbet nou avek zot bann propagann, eski Satan pa pou kapav fer sa ankor plis? Li finn etidie konportman bann dimounn depi zot kreasion. Anplis, azordi se li ki pe kontrol “lemonn antie,” alor li kapav servi ninport ki parti dan so lemond pou fann bann foste. (1 Zan 5:19; Zan 8:44) Satan finn “avegle lespri” telman boukou dimounn avek so bann propagann ki azordi li “pe met tou bann dimounn lor later antie dan lerer.” (2 Korintien 4:4, NW; Revelasion 12:9, NW.) Ki to bizin fer pou pa les twa inflianse par so bann propagann?

FORTIFIE TO LAFWA

Zezi ti ansegn nou enn fason bien sinp pou lit kont bann propagann. Li ti dir: “Konn laverite e laverite pou rann zot lib.” (Zan 8:31, 32) Dan enn lager, enn solda bizin kone kotsa li pou kapav gagn bann ransegnman ki sir, parski so lennmi pou fann bann foste pou piez li. Alor, kotsa to kapav gagn bann ransegnman ki sir? Zeova donn nou sa bann ransegnman-la dan so Parol Labib. Dan Labib, to kapav gagn tou seki to bizin pou lit kont bann propagann Satan.​—2 Timote 3:16, 17.

Pena dout ki Satan konn sa. Akoz sa, li servi lemond ki li pe kontrole pou distrer nou ek anpes nou lir ek etidie Labib. Pa les Lediab piez nou par so bann “manigans”! (Efezien 6:11) Li pa ase ki nou zis ena enn konesans debaz lor laverite. Nou bizin travay dir pou ogmant sa konesans-la. (Efezien 3:18) Enn ekrivin ki apel Noam Chomsky ti dir: “Personn pa pou vid laverite dan to lespri. Se enn kitsoz ki to bizin rode par tomem.” Alor, to kapav “rode par tomem” kan toulezour to “examinn laparol.”​—Zistwar Bann Apot 17:11.

Pou gagn lager ki Satan pe fer kont to lespri, to bizin rekonet ki so bann propagann bien danzere ek apre protez twa kont sa

Satan pa’le ki to rezone ek ki to konpran laverite ki to pe tande. Kifer? Parski li paret ki bann propagann “zot pli efikas . . . kan dekouraz bann dimounn pou servi zot lespri pou rezone.” (Media and Society in the Twentieth  Century) Pa nek krwar tou seki to tande san ki to pran letan pou reflesi lor la. (Proverb 14:15) Bondie inn donn twa “kapasite pou reflesi” ek “kapasite pou rezone,” alor servi sa bann kapasite-la pou fer to lafwa vinn pli for.​—Proverb 2:10-15; Romin 12:1, 2NW.

RES SOUDE AR PEP BONDIE

Bann solda ki les zot inflianse par bann propagann, souvan koumans gagn per ek zot mwins motive pou al lager. Bann propagann kapav pous zot pou lager ant zotmem ouswa pou res lwin ar zot latroup. Enn zeneral Alman dir ki enn rezon kifer l’Allemagne ti perdi Premie Lager Mondial, se akoz bann propagann. Li ti dir ki lepep ti’nn telman inflianse par bann propagann ki koumadir zot ti’nn ipnotize par sa. Zordi, Satan pe servi bann mem metod pou detrir linite ki ena ant bann Kretien. Par exanp, li esey kree dezakor ant bann frer. Ouswa li rod fer zot kit lorganizasion Zeova. Kouma? Li fer zot panse ki lorganizasion pe azir dan enn fason inzis ouswa inn fer enn move kitsoz.

Pa les Satan anbet twa! Swiv konsey ki Parol Bondie done ek res soude avek to bann frer. Par exanp, Labib ankouraz nou pou kontign ‘pardonn sakenn nou kamarad avek tou nou leker’ ek pou pa tarde pou regle bann dezakor. (Kolosien 3:13, 14, NW; Matie 5:23, 24) Ek li averti nou pou pa res tousel dan nou kwin ek elwagn nou ar nou kongregasion. (Proverb 18:1) Prepar twa bien pou ki to kapav lit kont bann propagann Satan. Demann tomem: ‘Dernie fwa ki enn mo bann frer ti ofans mwa, eski mo ti reazir dan enn fason ki ti fer Bondie kontan ouswa ki ti fer Satan kontan?’​—Galat 5:16-26; Efezien 2:2, 3NW.

PA PERDI TO KONFIANS

Kan enn solda pa fidel ar so sef, li pa pou lager bien. Akoz sa, bann lennmi servi bann propagann pou ki bann solda perdi konfians dan zot bann sef. Si bann sef fer enn erer, bann lennmi pou esey servi sa kont zot ek pou dir bann solda-la: “Zot pa kapav fer bannla konfians!” ek “Pa les bannla met zot dan trou!” Satan osi fer parey. Li rod fer nou perdi konfians dan bann zom ki Zeova pe servi pou gid So pep.

Kouma to kapav protez twa? Fer tou pou res dan lorganizasion Zeova. Kontign res  fidel ar bann zom ki pe diriz pep Bondie ek kontign soutenir zot, mem si zot inparfe. (1 Tesalonisien 5:12, 13) Bann aposta ek lezot dimounn ki pe rod tronp nou, kitfwa pou atak lorganizasion. (Tit 1:10) Mem si seki zot pe dir paret vre, nou bizin “pa tro boulverse” vit-vit dan nou bon zizman. (2 Tesalonisien 2:2) Swiv konsey ki Pol ti donn Timote: “Pa abandonn bann kitsoz ki to finn aprann,” ek rapel “ar ki dimounn to finn aprann sa.” (2 Timote 3:14, 15, NW.) Sa fer anviron san-t-an depi ki Zeova pe servi lesklav fidel pou ansegn nou laverite. Alor, reflesi lor tou bann prev ki montre ki to kapav fer sa esklav-la konfians.​—Matie 24:45-47; Ebre 13:7, 17NW.

PA PER

Satan esey osi inflians twa dan bann fason pli direk. Parfwa li esey fer twa gagn per. Laper “se enn form propagann ki existe depi bien lontan.” (Easily Led​—A History of Propaganda) Philip M. Taylor, enn profeser Britanik ti ekrir ki bann Asirien ti servi laper ek bann propagann pou kontrol zot bann lennmi. Satan pou servi laper, kouma par exanp, fer twa per bann dimounn, per persekision, ek per lamor, pou ki to aret servi Zeova.​—Izai 8:12; Zeremi 42:11; Ebre 2:15.

Pa les Satan fer sa ar twa! Zezi ti dir: “Pa per seki kapav detrir lekor, e pa kapav fer plis ki sa.” (Lik 12:4) Zeova inn promet ki Li pou pran twa swin, Li pou donn twa “pwisans extraordiner,” ek Li pou ed twa reziste kont bann atak Satan. Alor, ena konfians ki Li pou tini so promes.​—2 Korintien 4:7-9; 1 Pier 3:14.

Li vre ki pou ena bann moman kot kitfwa to pou santi twa dekouraze ouswa to pou per. Me rapel bann parol ankourazan ki Zeova ti dir Zozwe: “Pran kouraz ek vinn for. Pa tranble ek pa per, parski Zeova to Bondie avek twa partou kot to pou ale.” (Zozwe 1:9) Si to santi twa angwase, deswit priye Zeova ek dir Li seki pe trakas twa. To kapav sir ki “lape Bondie ki depas tou konesans, pou protez [to] leker ek [to] lespri.” Lerla to pou ena lafors pou lit kont tou bann propagann Satan.​—Filipien 4:6, 7, 13NW.

Eski to rapel bann propagann ki Rabshake, mesaze bann Asirien, ti servi pou fer pep Bondie per? Li ti rod fer zot krwar ki personn pa pou kapav protez zot kont Lasiri, pa mem Zeova. Apre sa, li ti mem dir ki Zeova ti demann bann Asirien pou detrir Zerizalem. Me ki Zeova ti dir so pep? “Pa per akoz bann parol ki to’nn tande, bann parol ki serviter lerwa Lasiri inn servi pou koz an mal lor mwa.” (2 Lerwa 18:22-25; 19:6) Apre sa, Zeova ti avoy enn anz ki ti detrir 185,000 Asirien dan enn lanwit!​—2 Lerwa 19:35.

AZIR AVEK SAZES​—TOULETAN EKOUT ZEOVA

Eski to’nn deza get enn fim kot enn dimounn pa ti kone ki lezot ti pe rod piez li? Eski to ti anvi kriye: ‘Pa krwar zot! Zot pe anbet twa!’ Alor, esey mazine, bann anz pe dir twa: “Pa les Satan anbet twa par so bann foste!”

Pa ekout bann propagann Satan. (Proverb 26:24, 25) Ekout Zeova ek fer Li konfians dan tou seki to fer. (Proverb 3:5-7) Li kontan twa, ek Li demann twa: “Vinn saz mo garson, ek fer mo leker kontan.” (Proverb 27:11) Si to fer sa, to pou gagn lager ki Satan pe fer kont to lespri!