Skip to content

Skip to table of contents

“Plore Avek Bann Ki Plore”

“Plore Avek Bann Ki Plore”

“Kontign ankouraz sakenn zot kamarad ek fortifie sakenn zot kamarad.”​—1 TESALONISIEN 5:11NW.

KANTIK: 121, 75

1, 2. Kifer li inportan nou kone kouma pou rekonfort bann ki an-dey? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

SUSI dir: “Apepre enn an apre lamor nou garson, nou ti ankor pe extra soufer.” Enn frer dir ki kan so madam ti mor enn kout koumsa, li ti gagn “enn douler ki pa kapav explike.” Malerezman, azordi boukou dimounn resanti sa kalite soufrans-la. Dan kongregasion, boukou parmi nou bann frer ek ser zame pa ti panse ki zot ti pou perdi bann dimounn ki zot kontan avan Armagedonn. Kitfwa to finn perdi enn kikenn ki to kontan dan lamor, ouswa to konn enn kikenn ki an-dey. Alor, sirman to pe demann tomem: ‘Kouma enn kikenn ki an-dey kapav gagn rekonfor?’

2 Sertin dimounn dir ki avek letan enn blesir kapav geri. Me eski li touletan koumsa? Enn vev dir: “Mo trouv sa pli exakt pou dir ki seki enn dimounn fer avek so letan, se sa ki ed li pou geri.” Pou ki enn dimal geri, bizin pran li swin ek donn li letan. Dan mem fason, pou ki enn dimounn geri lor plan afektif, sa demann letan ek  boukou swin. Ki kitsoz kapav ed bann ki an-dey pou diminie zot lapenn?

ZEOVA BONDIE KI “TOULTAN KONSOL NOU”

3, 4. Kifer nou kapav sir ki Zeova konpran nou lapenn?

3 Zeova, nou Papa ena boukou konpasion ek se Li prinsipalman ki donn nou konsolasion ki nou bizin. (Lir 2 Korintien 1:3, 4.) Parski Li ena enn gran konpasion Li kapav konpran seki so bann serviter resanti, ek Li promet so pep: “Mwa, mo sa Kikenn ki konsol zot la.”​—Izai 51:12; Psom 119:50, 52, 76.

Zeova pe atann zour kot Li pou resisit bann zom fidel

4 Nou Papa ki bien kontan nou, Li osi Li finn perdi bann kikenn ki Li kontan, par exanp Abraam, Izaak, Zakob, Moiz, ek Lerwa David. (Nonb 12:6-8; Matie 22:31, 32; Zistwar Bann Apot 13:22) Labib montre nou ki Zeova pe atann zour kot Li pou resisit sa bann zom fidel la. (Zob 14:14, 15) Lerla, zot pou ere ek zot pou ena enn lasante parfe. Zeova ti osi perdi so Garson dan lamor. Labib dir nou ki Zezi ti sa kikenn ki Bondie “ti bien kontan la.” (Proverb 8:22, 30) Nou pa kapav mem mazine ki kantite Zeova inn bizin soufer kan Li’nn trouv so Garson soufer ziska li mor.​—Zan 5:20; 10:17NW.

5, 6. Kouma Zeova rekonfort nou?

5 Nou kapav sir ki Zeova pou ed nou. Alor, nou bizin pa ezite pou priye Li ek fer Li konn nou lapenn ek nou soufrans. Sa vremem rekonfort nou kan nou kone ki Zeova konpran nou bann santiman ek Li donn nou rekonfor ki nou bizin! Me kouma Li fer sa?

6 Enn fason ki Zeova rekonfort nou se atraver so lespri sin. (Zistwar Bann Apot 9:31, NW.) Zezi ti promet ki nou Papa pou donn so lespri sin, ki bien pwisan, bann ki demann Li. (Lik 11:13) Susi ki nou ti mansione avan, dir: “Plizir fwa nou ti zis tom azenou ek nou ti sipliy Zeova pou rekonfort nou. Sak fwa, lape Bondie ti protez nou leker ek nou lespri.”​—Lir Filipien 4:6, 7NW.

ZEZI OSI KONPRAN NOU BANN SANTIMAN

7, 8. Kifer nou kapav sir ki Zezi pou rekonfort nou?

7 Kan Zezi ti lor later, li ti imit bann kalite so Papa dan enn fason parfe ek ti trouv sa dan so bann parol ek aksion. (Zan 5:19) Zeova ti avoy Zezi lor later pou rekonfort “bann dimounn ki ena enn gran sagrin dan zot leker” ek “tou bann ki an-dey.” (Izai 61:1, 2; Lik 4:17-21) Bann dimounn ti kone ki Zezi ti konpran zot soufrans ek ki li ti vremem anvi ed zot.​—Ebre 2:17NW.

8 Kan Zezi ti zenn, sirman li ti perdi sertin parmi so bann fami ouswa kamarad  pros dan lamor. Par exanp, li paret ki Zozef, papa adoptif Zezi, ti mor kan Zezi ti ankor zenn. * (Get not.) Sey mazine ki kantite sa ti difisil pou Zezi ki ti bien sansib. Li ti bizin siport so prop lapenn ek anmemtan soufrans so mama, so bann frer ek ser.

9. Kan Lazar ti mor, kouma Zezi ti montre ki li ena konpasion?

9 Pandan so minister lor later, Zezi ti montre ki li ti vremem konpran bann dimounn ek ki li ti ena konpasion pou zot. Par exanp, kan so bon kamarad Lazar ti mor, Zezi ti kapav konpran douler ki Mari ek Mart ti resanti. Li ti telman ena enn gran konpasion pou zot ki li ti koumans plore, mem si li ti kone ki li ti pou resisit Lazar.​—Zan 11:33-36.

10. Kifer nou kapav sir ki Zezi konpran seki nou resanti azordi?

10 Kouma bann parol ranpli ar konpasion ki Zezi ti dir dan lepase kapav ed nou azordi? Labib montre nou dan enn fason bien kler ki Zezi pa’nn sanze. Li dir: “Zezi Kris, li parey yer, zordi ek pou touzour.” (Ebre 13:8) Zezi li “Azan Prinsipal ki fer gagn lavi” parski gras-a li nou pou kapav viv pou touletan. Zezi finn kone ki ete soufrans ek “li kapav ed bann ki pe pas par bann leprev.” (Zistwar Bann Apot 3:15, NW; Ebre 2:10, 18, NW.) Alor nou kapav sir ki azordi osi Zezi resanti douler lezot. Li konpran zot lapenn, ek li kapav donn zot rekonfor “dan ler ki bizin.”​—Lir Ebre 4:15, 16NW.

‘REKONFOR KI LEKRITIR DONN NOU’

11. Ki bann verse ki rekonfort twa personelman?

11 Bann pasaz ki koz lor sagrin ki Zezi ti resanti kan Lazar ti mor bien rekonfort nou. Me dan Labib ena ankor bann lezot verse ki kapav rekonfort nou. Sa pa etonn nou parski “touseki ti ekrir dan Lekritir lontan ti ekrir pou nou linstriksion, pouki nou gagn lesperans par landirans ek rekonfor ki li donn nou.” (Romin 15:4) Si to an-dey, to kapav gagn rekonfor dan bann verse kouma:

  • “Zeova pre ar bann dimounn ki zot leker inn kase; ek Li sov bann ki dekouraze.”​—Psom 34:18, 19NW.

  • “Kan mo ti akable par bann traka, to [Zeova] ti rekonfort mwa ek to ti soulaz mwa.”​—Psom 94:19NW.

  • “Ki nou Segner Zezi Kris limem ek Bondie nou Papa ki kontan nou e finn donn enn rekonfor eternel ek enn bon lesperans par so lagras [“faver ki personn pa merite,” NW], li ranpli zot leker avek kouraz e li akord zot lafors.”​—2 Tesalonisien 2:16, 17. *​—Get not.

 KONGREGASION, ENN PLAS KOT NOU GAGN BOUKOU REKONFOR

12. Kouma nou kapav rekonfort lezot?

12 Bann ki an-dey kapav osi gagn rekonfor dan kongregasion. (Lir 1 Tesalonisien 5:11, NW.) Kouma to kapav fortifie ek rekonfort bann ki ena “enn lespri ki’nn abat”? (Proverb 17:22) Rapel bien ki ena “enn ler pou res trankil ek enn ler pou koze.” (Ekleziast 3:7) Enn vev ki apel Dalene explike ki bann ki an-dey bizin exprim seki zot panse ek resanti. Alor, kitsoz pli inportan ki to kapav fer se ekoute san ki to aret dimounn-la. Junia, ki so frer ti swiside, dir: “Mem si to pa reisi konpran net zot douler, seki pli inportan se ki to anvi konpran seki zot resanti.”

13. Ki nou bizin rapel konsernan tristes ki enn dimounn resanti?

13 Nou bizin rapel ki tou dimounn pa zer zot tristes ek exprim zot santiman dan mem fason. Parfwa li inposib pou explike ki kantite nou pe soufer. Parol Bondie dir: “Leker konn so prop sagrin, ek enn lot dimounn pa pou kapav partaz so lazwa.” (Proverb 14:10) Mem kan enn kikenn exprim seki li resanti, li pa touletan fasil pou lezot konpran seki li pe rod dir.

Bien souvan, kitsoz pli pratik ki to kapav fer se “plore avek bann ki plore”

14. Ki nou kapav dir pou rekonfort bann ki an-dey?

14 Parfwa nou pa kone ki pou dir enn kikenn ki an-dey. Me Labib dir ki “lalang enn dimounn saz, li enn gerizon.” (Proverb 12:18) Boukou finn trouv bann parol bien rekonfortan, pou dir enn dimounn ki an-dey, dan brosir Quand la mort frappe un être aimé... * (Get not.) Me bien souvan, kitsoz pli pratik ki to kapav fer se “plore avek bann ki plore.” (Romin 12:15, NW.) Gaby, ki so misie inn mor, dir ki parfwa ena enn sel fason kot li kapav exprim so santiman, se kan li plore. Li azoute: “Akoz sa, sa rekonfort mwa kan mo bann kamarad plor avek mwa. Dan sa ler-la mo pa santi mwa tro tousel dan mo soufrans.”

15. Si to pa kone kouma pou rekonfort enn kikenn ki an-dey fas-a-fas, ki to kapav fer? (Get osi lankadre “ Bann Parol ki Donn Rekonfor.”)

15 Si to pa kone kouma pou rekonfort enn kikenn ki an-dey fas-a-fas, to kapav avoy li enn kart, enn e-mail, enn mesaz ouswa enn let. To kapav sit enn verse, mansionn de-trwa kalite ki to ankor rapel konsernan sa dimounn ki’nn mor la, ouswa partaz enn zoli souvenir ki to ena lor sa dimounn-la. Junia dir: “Kan mo gagn enn ti mesaz ankourazan ouswa enn linvitasion pou pas letan avek bann  frer ek ser, sa ed mwa boukou. Sa fer mwa santi ki lezot kontan mwa ek gagn mo traka.”

16. Sit enn mwayin efikas pou rekonfort lezot.

16 Nou bann lapriyer kapav ed nou bann frer ek ser ki an-dey. Nou kapav priye pou zot ek mem priye avek zot. Mem si kitfwa li difisil pou fer sa parski to panse to kapav plore, to lapriyer sinser kapav bien rekonfort sa dimounn-la. Dalene dir: “Parfwa mo ti demann bann ser ki ti vinn rekonfort mwa si zot ti pou kontan fer enn lapriyer pou mwa. Souvan kan zot ti koumanse, zot ti gagn difikilte pou koze, me a-sak fwa, apre de-trwa fraz, zot lavwa ti aret tranble ek zot ti fer bann lapriyer bien sinser. Zot lafwa, zot lamour, ek traka ki zot ti gagne pou mwa, ti vremem fer mo lafwa vinn for.”

KONTIGN DONN REKONFOR

17-19. Kifer nou bizin kontign donn rekonfor?

17 Li inposib pou kone ki kantite letan sak dimounn pou pran pou sirmont so lapenn. Kan enn dimounn perdi enn kikenn dan lamor, o-koumansman boukou kamarad ek fami pou vinn rekonfort li. Me apre, zot retourn dan zot bann aktivite toulezour. Selman, bann ki an-dey ankor bizin rekonfor. Alor, to bizin touletan pre pou ede. “Enn vre kamarad montre so lamour touletan, ek li enn frer ki’nn ne pou bann moman difisil.” (Proverb 17:17) Nou bizin rekonfort bann ki an-dey tanki  zot bizin nou.​—Lir 1 Tesalonisien 3:7.

18 Rapel bien ki ninport ki ler enn kikenn kapav santi li kraze ar sagrin. Sa kapav arive dat laniverser maryaz sa dimounn ki’nn mor la ouswa dat so lamor, ouswa akoz sertin lamizik, foto, aktivite, enn parfin, enn son, ouswa enn sezon. Kan enn misie ouswa enn madam ki’nn perdi so konzwin, fer enn kitsoz tousel pou premie fwa, par exanp asiste lasanble ouswa Memoryal, sa kapav bien difisil pou li. Enn frer rakonte: “Mo ti pe panse ki mo premie laniverser maryaz san mo madam ti pou extra difisil ek vremem sa pa ti fasil. Me de-trwa frer ek ser ti organiz enn ti program kot ti ena mo bann kamarad bien pros pou ki mo pa tousel.”

19 Me li bon nou rapel ki bann ki an-dey touletan bizin lankourazman, pa zis dan bann moman spesial. Junia dir: “Souvan sa fer boukou dibien kan enn kikenn ki an-dey gagn led ek konpagni lezot mem kan pena okenn levennman spesial. Sa bann moman-la ena boukou valer ek donn boukou rekonfor.” Li vre ki nou pa kapav tir tou soufrans bann ki an-dey ek fer zot aret santi zot tousel, me nou kapav rekonfort zot kan nou fer bann kitsoz pou zot. (1 Zan 3:18) Gaby dir: “Mo vremem rekonesan anver Zeova pou bann ansien ki ena boukou lamour ek ki’nn ed mwa sak fwa ki mo ti pe pas dan bann moman difisil. Gras-a zot, mo’nn santi ki Zeova ti pe soutenir mwa avek boukou lamour.”

20. Kifer bann promes Zeova rekonfort nou?

20 Sa vremem rekonfort nou kan nou kone ki Zeova, Bondie ki touletan konsol nou, pou tir tou soufrans kan pou ena rezireksion. (Zan 5:28, 29) Bondie promet ki “Li pou fer lamor disparet pou touletan, ek Souverin Segner Zeova pou souy larm lor tou bann figir.” (Izai 25:8) Lerla, olie ki nou bizin “plore avek bann ki plore” nou tou lor later pou “partaz lazwa bann ki zwaye.”​—Romin 12:15NW.

^ par. 8 Labib montre nou ki Zozef ti vivan kan Zezi ti ena 12 an. Selman, Labib pa koz ditou lor Zozef ni kan Zezi ti fer so premie mirak, setadir kan li ti fer delo vinn divin, ni mem plitar. Kitfwa Zozef ti fini mor dan sa moman-la. Anplis, kan Zezi ti lor poto ek ti pe soufer, li ti demann lapot Zan pou pran swin so mama. Si Zozef ti ankor vivan, Zezi pa ti pou dir sa.​—Zan 19:26, 27.

^ par. 14 Get osi lartik « Comme Jésus, consolez les endeuillés » dan Latour Degard 1Novam 2010, an Franse.