Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Bann Temwin Zeova

Kreol Morisien

Latour Degard (Edision Letid)  |  Ziliet 2017

Kestion Bann Lekter

Kestion Bann Lekter

Eski enn Kretien kapav gard enn fizi, kouma par exanp enn pistole ouswa enn karabinn, pou protez li kont lezot dimounn?

Bann Kretien swiv bann prinsip Labib kan zot bizin swazir kouma zot pou protez zot ouswa defann zot. Sa bann prinsip-la montre ki li pa bon ki enn Kretien servi bann zarm kouma pistole, karabinn, ouswa lezot kalite fizi pou protez li kont bann lezot dimounn. Anou get sertin prinsip ki kapav ed nou:

Pou Zeova, lavi enn dimounn li sakre. David ti ekrir konsernan Zeova: “Tomem lasours lavi.” (Psom 36:9) Alor, si enn Kretien swazir pou defann limem ouswa so bann dibien, li pou fer tou pou ki li pena enn det disan lor so latet. Setadir, li pou fer tou pou ki li pa responsab lamor enn kikenn.​—Deteronom 22:8; Psom 51:14NW.

Li vre ki ninport ki kitsoz ki enn dimounn servi pou defann li kapav touy enn dimounn. Me selman, li pli fasil pou touy enn dimounn ar enn fizi, ki li par expre ouswa par aksidan. * (Get not.) Anplis, kan enn dimounn atak enn lot dimounn li deza strese, alor si li trouv enn fizi, sitiasion-la kapav vinn pli pir ek enn dimounn kapav mor.

Kan Zezi ti demann so bann disip pou amenn lepe ar zot lanwit avan so lamor, li pa ti dir zot fer sa pou protez zot. (Lik 22:36, 38) Okontrer Zezi ti anvi ansegn zot enn leson: Fode pa ki so bann disip lager, mem devan enn lafoul dimounn ki ena zarm. (Lik 22:52) Kan Pier ti servi so lepe pou atak enn esklav gran pret, Zezi ti donn li sa lord-la: “Met to lepe dan to fouro.” Apre sa Zezi ti sit enn prinsip ki bann Kretien ankor swiv azordi: “Seki servi lepe pou mor ar lepe.”​—Matie 26:51, 52.

Parey kouma Mika 4:3 ti predir, pep Bondie “forz zot bann lepe ek fer sa vinn bann zouti pou travay later, ek zot . . . fer zot bann lans vinn bann sizay.” Bann dimounn konn bann vre Kretien kouma bann dimounn ki kontan lape. Bann vre Kretien swiv konsey ki Bondie finn done atraver lapot Pol: “Pa rann lemal pou lemal. . .Otan ki posib viv dan lape ar tou dimoun.” (Romin 12:17, 18) Mem si Pol ti pas par bann sitiasion bien difisil, parmi ena “danze bann brigan,” zame li pa ti al kont bann prinsip Labib pou li protez li. (2 Korintien 11:26) Okontrer, li ti fer Bondie konfians ek li ti kone ki bann konsey ranpli ar sazes ki ena dan Labib zot “pli bon ki bann zarm ki servi pou lager.”​—Ekleziast 9:18.

Pou bann Kretien lavi ena plis valer ki bann kitsoz materyel. Nou kone ki “lavi enn dimoun pa depann lor so dibien.” (Lik 12:15) Alor si nou pe koz avek douser ar enn voler ki ena enn fizi, ek kanmem sa li pa arete, nou pou swiv konsey ki Zezi inn done: “Pa opoz zot ar enn kikenn ki move.” Savedir ki nou pou les li pran seki li anvi. (Matie 5:39, 40, NW; Lik 6:29) * (Get not.) Biensir nou pou fer tou pou pa atir  latansion bann voler lor nou. Par exanp, si nou swiv konsey ki Labib donn nou ek nou evit “fer letalaz ar seki [nou] mwayin permet [nou] ena,” kitfwa bann voler pa pou rod atak nou. (1 Zan 2:16, NW.) Li osi enn proteksion pou nou si nou bann vwazin konn nou kouma bann Temwin Zeova ki kontan lape.​—Proverb 18:10.

Bann Kretien respekte konsians lezot. (Romin 14:21) Si sertin frer ek ser kone ki enn frer ena enn fizi pou protez li kont bann dimounn, sa kapav sok zot ek mem afebli zot lafwa. Kitfwa dapre lalwa nou ena drwa pou ena enn fizi, me parski nou kontan nou bann frer ek ser, zame nou pa pou fer enn kitsoz ki kapav dekouraz zot.​—1 Korintien 10:32, 33, NW; 13:4, 5.

Bann Kretien anvi donn lezot enn bon lexanp. (2 Korintien 4:2; 1 Pier 5:2, 3) Si enn Kretien ena enn fizi pou protez li kont lezot dimounn, bann ansien pou donn li bann konsey ki sorti dan Labib. Si li desid pou gard sa fizi-la, li pa pou donn enn bon lexanp. Akoz sa, li pa pou gagn okenn responsabilite ouswa privilez dan kongregasion. Sa aplik osi ar enn Kretien ki so travay demann li pou ena enn fizi. Li pou pli bon ki li esey rod enn lot travay. *​—Get not.

Enn Kretien bizin deside kouma li pou protez li, so fami, so bann dibien, ek ki travay li pou fer. Selman, kan li pe pran sa bann desizion-la, li bizin les li gide par bann prinsip Labib. Nou Bondie ki ena sazes finn donn nou sa bann prinsip-la parski Li kontan nou. Se akoz sa ki bann Kretien ki respekte bann prinsip Zeova swazir pou pa gard enn fizi pou protez zot kont lezot dimounn. Zot kone ki si zot fer Zeova konfians ek zot swiv bann prinsip Labib, zot pou konn enn vre sekirite pou touletan.​—Psom 97:10; Proverb 1:33; 2:6, 7.

Pandan gran detres, bann Kretien pou kont lor Zeova ek zot pa pou esey defann zotmem

^ par. 3 Enn Kretien kapav desid pou gard enn fizi (kouma par exanp enn karabinn) pou lasas zanimo pou li manze ouswa pou protez li kont bann zanimo sovaz. Selman, kan li pa pe servi fizi-la, li bizin tir bann bal-la ek ramas fizi-la dan enn plas ki an sekirite ek met lakle. Dan bann pei kot li ilegal ki enn dimounn ena enn fizi, ouswa kot gouvernman met bann restriksion lor la, bann Kretien bizin obeir sa bann lalwa-la.​—Romin 13:1.

^ par. 6 Pou aprann kouma pou defann nou si kikenn pe rod viol nou, get lartik « Comment éviter le viol » dan Réveillez-vous ! 8 Mars 1993.

^ par. 2 Pou gagn plis ransegnman lor sa size-la, get Latour Degard 1Novam 2005 paz 31; ek 15 Oktob 1983 paz 25-26, an Franse.