Skip to content

Skip to table of contents

 LABIB SANZ BANN DIMOUNN

Mo Pa Ti Anvi Mor!

Mo Pa Ti Anvi Mor!
  • LANE MO’NN NE: 1964

  • PEI KOT MO’NN NE: L’ANGLETERRE

  • MO ZISTWAR: ENN ZENN MAMA REBEL

MO PASE

Mo’nn ne dan Paddington, enn kartie dan Londres, an Angleterre. Boukou dimounn ti res dan sa kartie-la. Mo ti res avek mo mama ek mo trwa gran ser. Parfwa mo papa ti la, parfwa li pa ti la akoz so problem lalkol.

Kan mo ti tipti, mo mama ti ankouraz mwa pou priye toule aswar. Mo ti ena enn ti Labib ki ti ena zis bann Psom, ek mo ti invant bann ler pou ki mo kapav sant sa bann Psom-la. Mo rapel enn zour mo ti lir enn fraz dan enn liv ek sa inn res grave dan mo lespri: “Pou ena enn zour kot pa pou ena landemin.” Sa bann parol-la ti anpes mwa dormi aswar telman mo ti pe pans lavenir. Mo ti pe reflesi: ‘Sirman bizin ena plis ki sa dan lavi. Kifer mo existe?’ Mo pa ti anvi mor!

Mo ti koumans interese ar spiritis. Mo ti esey koz avek bann mor, mo ti al dan simitir avek bann kamarad lekol, ek mo ti get bann fim per ansam ar zot. Pou nou, sa ti bien interesan, me anmemtan sa ti fer nou per.

Mo ti koumans vinn rebel depi laz di-z-an. Mo ti koumans fim sigaret, ek bien vit mo ti nepli kapav sanpas sa. Apre, mo ti koumans fim gandia. Kan mo ti ena 11 an, mo ti koumans bwar bann labwason for. Mem si mo pa ti kontan so gou, mo ti kontan lefe ki sa ti ena lor mwa kan mo ti sou. Mo ti osi kontan ekout lamizik ek mo ti kontan danse. Alor, mo ti al dan bann fet ek bann night-club ninport kan mo ti gagn lokazion. Kasiet-kasiet mo ti abitie sove aswar ek retourne avan soley leve. So landemin mo ti extra fatige, akoz sa souvan mo ti kap lekol. Me kan mo ti al lekol, plizir fwa mo ti tap enn ti for ant bann size.

Mo rezilta pa ti bon ditou kan mo ti fini lekol. Mo mama pa ti kone ziska ki pwin mo ti pe amenn enn lavi bakanal, akoz sa li ti bien sagrin ek ankoler. Nou ti gagn lager, ek mo ti kit lakaz. Pandan enn tan, mo ti res kot mo ti-kopin, Tony, ki ti enn rasta. Li ti inplike dan bann ti tranzaksion ilegal ek li ti vann ladrog. Bann dimounn ti konn li kouma enn kikenn bien violan. Bien vit mo ti tom ansint, ek mo ti ena zis 16 an kan nou garson ti ne.

 KOUMA LABIB INN SANZ MO LAVI

Premie fwa ki mo ti zwenn bann Temwin Zeova mo ti pe res dan enn sant pou bann mama selibater ek zot zanfan. Gouvernman ti donn mwa enn lasam dan sa sant-la. De madam Temwin Zeova regilierman ti vizit sertin sa bann zenn mama-la. Enn zour mo ti rant dan zot konversasion. Mo ti anvi prouve ki bann Temwin-la dan lerer. Mem si mo ti ena boukou kestion, a-sak fwa zot ti reponn mwa dan enn fason kalm ek kler atraver Labib. Zot ti bien amikal ek zanti. Se sa ki ti atir mwa. Alor, mo ti aksepte ki zot etidie Labib avek mwa.

Enn tipe apre, mo ti aprann enn kitsoz dan Labib ki’nn sanz mo lavi. Depi tipti, mo ti per lamor. Me asterla mo ti aprann ki Zezi ansegn nou ki pou ena rezireksion! (Zan 5:28, 29) Anplis, mo ti aprann ki Bondie gagn mo traka personelman. (1 Pier 5:7) Seki ti tous mwa sirtou, se Zeremi 29:11 ki dir: “‘Mo konn bien bann panse ki mo ena pou zot,’ se seki Zeova dir: ‘Bann panse ki amenn lape, pa maler, bann panse ki pou donn twa enn lavenir ek enn lespwar.’” Mo ti koumans ena lafwa ki enn zour mo pou kapav viv pou touletan dan Paradi lor later.​—Psom 37:29.

Bann Temwin Zeova ti manifeste enn vre lamour anver mwa. Kan mo ti asiste renion premie fwa, mo ti santi lamour sinser ki ti ena parmi zot. Zot tou ti bien akeyan ek bien amikal! (Zan 13:34, 35) Sa lakey-la ti lekontrer ar lakey ki mo ti gagne dan enn legliz dan landrwa. Bann Temwin ti akeyir mwa malgre mo sitiasion. Zot ti pas letan avek mwa, zot ti pran mwa swin ek zot ti donn mwa latansion. Zot ti osi donn mwa boukou led pratik. Mo ti santi ki mo form parti dan enn gran fami ki ena boukou lamour.

Mo letid Labib ti ed mwa pou konpran ki mo bizin fer bann sanzman dan mo lavi pou ki mo viv an-akor avek bann prinsip moral Bondie. Sa pa ti fasil ditou pou aret fim sigaret. Anmemtan, mo ti remarke ki sertin lamizik ti pe ankouraz mwa pou fim gandia, alor mo ti sanz osi bann lamizik ki mo ti ekoute. Mo pa ti anvi tous lalkol, alor mo ti aret al dan bann fet ek bann night-club, kot mo ti pou tante pou bwar ziska sou. Ek mo ti fer bann nouvo kamarad ki ti pou ena enn bon linflians lor mwa ek ki ti pou ed mwa dan mo nouvo fason viv.​—Proverb 13:20.

Antretan, Tony osi ti pe etidie Labib avek bann Temwin Zeova. Amezir ki bann Temwin ti pe reponn so bann kestion atraver Labib, li osi li ti aksepte seki li ti pe aprann. Li ti fer bann gran sanzman dan so lavi: li ti aret frekant so bann kamarad ki ti violan, li ti aret so bann tranzaksion ilegal, ek li ti aret fim gandia. Pou fer Zeova vremem plezir, nou ti trouve ki nou ti bizin sanz nou lavi imoral. Koumsa, nou garson ti pou kapav viv dan enn lanvironnman stab. Alor nou ti marye an 1982.

“Asterla, aswar mo nepli trakase konsernan lavenir ouswa lamor”

Mo rapel mo ti pe rod bann lartik dan Latour Degard ek Réveillez-vous ! * ki rakont zistwar bann dimounn ki’nn reisi fer bann sanzman ki mo ti pe anvi fer. Zot lexanp ti bien ankouraz mwa! Mo ti gagn lafors pou kontign fer zefor ek pou pa bes lebra. Mo ti kontign priye Zeova pou ki Li pa abandonn mwa. Tony ek mwa ti batize an Ziliet 1982.

KI BENEDIKSION MO FINN GAGNE

Kan mo’nn vinn kamarad Zeova, sa finn sov mo lavi. Tony ek mwa nou finn osi trouv lame Zeova dan bann moman bien difisil. Nou’nn aprann kont lor Zeova dan bann moman difisil, ek nou konsian ki touletan Li’nn ed nou ek soutenir nou fami.​—Psom 55:22.

Parey kouma mo’nn konn Zeova, mo ti bien kontan pou ed nou garson ek nou tifi pou konn Zeova. Asterla, mo resanti mem lazwa kan mo trouv zot zanfan pe grandi dan konesans Bondie.

Asterla, aswar mo nepli trakase konsernan lavenir ouswa lamor. Tony ek mwa pas laplipar nou letan vizit diferan kongregasion bann Temwin Zeova sak semenn pou ankouraz zot. Ansam avek bannla, nou ansegn lezot dimounn ki, si zot ena lafwa dan Zezi, zot osi zot kapav viv pou touletan.

^ par. 19 Sa magazinn-la osi pibliye par bann Temwin Zeova.