Skip to content

Skip to table of contents

Eski Li Danzere Si Nou Mal Konpran Labib?

Eski Li Danzere Si Nou Mal Konpran Labib?

Enn tipti tifi trouv lafime pe sorti dan lasemine enn lizinn ek ki koumadir pe form bann gro-gro niaz. Alor li panse ki sa lizinn-la fer bann niaz. Kan enn zanfan konpran sa dan sa fason-la, parfwa nou trouv sa komik. Selman, mal konpran enn kitsoz inportan kapav ena bann konsekans lor nou lavi. Par exanp, si nou pa lir bien tiket ki ena lor enn bwat medsinn, sa kapav ena bann konsekans bien grav.

Mal konpran bann lansegnman spiritiel kapav ena bann konsekans ankor pli grav. Par exanp, sertin dimounn ti mal konpran bann lansegnman Zezi. (Zan 6:48-68) Me, olie ki zot ti esey konn plis, zot ti rezet tou seki Zezi ti ansegne. Sa li bien tris!

Eski ou lir Labib pou ki Bondie gid ou? Nou felisit ou. Me eski li kapav arive ki ou pa konpran seki ou pe lir? Boukou dimounn trouv zot dan sa sitiasion-la. Get trwa expresion dan Labib ki souvan bann dimounn mal konpran.

  • Sertin dimounn mal konpran enn komannman dan Labib ki dir: “Ena lakrint pou vre Bondie.” Zot panse ki sa verse-la pe dir ki nou bizin per Bondie. (Ekleziast 12:13) Me Bondie pa’le ki bann ki ador Li gagn per Li. Okontrer, Li dir: “Pa per, parski mo avek twa. Pa trakase, parski mo to Bondie. Mo pou fortifie twa, wi, mo pou ed twa.” (Izai 41:10) Ena lakrint pou Bondie vedir ena enn gran ladmirasion ek enn profon respe pou Li.

  • Eski later pou detrir ar dife?

    Sertin dimounn mal konpran sa bann parol inspire la: “Ena enn ler fixe pou tou kitsoz, . . . Enn ler pou ne ek enn ler pou mor.” Zot panse ki Bondie inn fini deside alavans kan exakteman sak dimounn pou mor. (Ekleziast 3:1, 2) Me selman, sa pasaz-la pe zis koz lor roulman lavi ek li montre ki tou dimounn bizin mor enn zour. Parol Bondie montre osi ki bann desizion ki nou pran kapav ena enn linflians lor kantite lane ki nou viv. Par exanp, nou lir: “Lakrint pou Zeova prolonz lavi.” (Proverb 10:27; Psom 90:10; Izai 55:3) Kifer Labib dir sa? Par exanp, kan nou respekte Parol Bondie, sa anpes nou komet bann pratik ki fer nou lekor ditor, kouma bwar ziska sou ek komet limoralite.​—1 Korintien 6:9, 10.

  • Sertin konpran li dan enn fason literal kan Labib dir ki’nn rezerv lesiel ek later “pou dife,” ek zot panse ki Bondie pou detrir later. (2 Pier 3:7) Me Bondie promet ki zame Li pou permet ki later detrir. Bondie “finn kree later lor soubasman solid.” Zame later “pa pou bouze” depi so plas. (Psom 104:5; Izai 45:18) Se pa nou planet, me sistem koronpi sa lemond-la ki pou detrir net, koumadir avek dife. Ek konsernan lesiel, kan Labib mansionn li dan enn fason literal, li kapav reprezant nou lesiel ki trouv dan latmosfer, liniver ki ranpli ar zetwal, ouswa plas kot Bondie reste. Okenn sa bann kitsoz-la pa pou detrir.

KIFER PARFWA BANN DIMOUNN MAL KONPRAN LABIB?

Sa bann lexanp-la finn montre ki souvan bann dimounn mal konpran bann pasaz ki zot lir dan Labib. Me kifer Bondie permet ki sa arive? Sertin kitfwa pou dir: ‘Si vremem Bondie Li saz ek Li konn tou kitsoz, Li ti kapav donn nou enn liv ki’nn ekrir dan enn fason telman kler ki tou dimounn ti pou konpran. Kifer Li pa’nn fer sa?’ Anou examinn trwa rezon kifer souvan bann dimounn mal konpran Labib.

  1. Se bann dimounn inb ek ki dispoze pou aprann ki kapav konpran Labib. Zezi ti dir so Papa: “Papa, Segner lesiel ek later, mo remersie twa parski to finn fer bann tipti konn kiksoz ki to finn kasiet bann saz ek bann intelizan.” (Lik  10:21) Bondie finn fer ekrir Labib dan enn fason ki zis bann ki ena enn bon latitid ki pou kapav konpran so mesaz. Bann dimounn ki ena lorgey​—enn defo ki souvan bann dimounn “saz ek bann intelizan” ena​—ena tandans pou konpran Labib dan zot fason. Me bann dimounn ki lir Labib avek latitid “bann tipti,” setadir avek imilite ek anvi aprann, zot konpran pli bien mesaz Bondie. Vremem, Bondie inn fer Labib dan enn fason efikas!

  2. Labib inn ekrir pou bann dimounn ki vremem rod led Bondie pou konpran sa liv-la. Zezi ti montre ki bann dimounn ti pou bizin gagn led pou konpran so bann lansegnman. Kouma zot ti pou gagn sa led-la? Zezi ti explike: “[Lasistan, NW], limem Lespri Sin ki mo Papa pou avoy lor mo nom. Li, li pou montre zot tou kiksoz e li pou fer zot rapel tou seki mo finn dir zot.” (Zan 14:26) Alor, Bondie avoy so lespri sin, setadir so lafors aktif ki bien pwisan, pou ed bann dimounn konpran seki zot lir dan Labib. Selman, Bondie pa donn so lespri sin bann dimounn ki pa rod So led. Akoz sa, sa bann dimounn-la gagn difikilte pou konpran Labib. Lespri sin pous osi bann Kretien ki ena enn pli gran konesans lor Labib pou ed bann ki pe anvi aprann konn plis.​—Zistwar Bann Apot 8:26-35.

  3. Bann dimounn pou kapav konpran sertin pasaz Labib zis dan ler ki Bondie inn fixe. Par exanp, Bondie ti demann Daniel pou ekrir enn mesaz ki konsern lavenir. Enn anz ti dir li: “Daniel, gard sa bann parol-la sekre ek sel sa liv-la ziska lepok lafin.” Pandan plizir siek, boukou dimounn finn lir liv Daniel me pa finn vremem konpran sa liv-la. Avredir, mem Daniel pa ti konpran sertin kitsoz ki li ti ekrir. Li ti rekonet avek imilite: “Mo ti tande, me mo pa ti arive konpran.” Finalman, bann dimounn ti pou konpran profesi ki Bondie ti fer Daniel ekrir, me sa ti pou arive dan moman ki Bondie inn fixe. Sa anz-la ti explike: “Ale, Daniel, parski sa bann parol-la pou bizin res sekre ek sele ziska lepok lafin.” Kisannla ki pou konpran bann mesaz Bondie? “Okenn move dimounn pa pou konpran; me bann ki ena disernman pou konpran.” (Daniel 12:4, 8-10) Alor, Bondie revel sinifikasion sertin pasaz Labib zis kan bon moman arive.

Eski bann Temwin Zeova inn deza mal konpran Labib parski pa ti ankor ariv ler pou ki Bondie fer zot konpran? Wi. Me kan ti ariv ler pou Bondie donn plis eklersisman, bann Temwin Zeova toutswit inn aksepte pou adapte zot fason panse. Kan zot fer sa, zot imit lexanp bann zapot Zezi Kris, ki ti re-adapte zot fason panse avek imilite sak fwa ki Zezi ti koriz zot.​—Zistwar Bann Apot 1:6, 7.

Li kapav arive ki kan enn tipti tifi trouv lafime pe sorti dan enn lasemine li konpran sa dan enn lot fason ek panse ki se koumsa mem ki gagn niaz. Me sa li pena enn gran linportans. Parkont, seki Labib ansegne ena enn gran linportans. Mesaz ki ena ladan li tro inportan pou ki ou esey konpran li par oumem atraver enn lektir Labib personel. Alor, rod led pou konpran seki ou pe lir. Fer zefor pou rod bann dimounn ki etidie Labib avek imilite, bann dimounn ki kont lor lespri sin Bondie pou konpran Labib, bann dimounn ki sir ki nou pe viv enn lepok kot, plis ki avan, Bondie anvi nou konpran Labib. Pa ezite pou koz avek bann Temwin Zeova ouswa pou al lor zot sit Internet jw.org kot ou kapav lir bann resers profon ki zot inn fer. Labib promet: “Si . . . to apel lintelizans . . . , to pou trouv konesans Bondie.”​—Proverb 2:3-5.