Skip to content

Skip to table of contents

 IMIT ZOT LAFWA | ENOK

“Li Ti Fer Bondie Plezir”

“Li Ti Fer Bondie Plezir”

ENOK finn viv bien lontan. Kitfwa nou pa pou krwar, me li’nn viv anviron 365 an, setadir kat fwa pli lontan ki bann dimounn dan nou lepok an zeneral! Me dan lepok ki li ti pe viv, li pa ti vremem vie. Dan sa lepok-la, plis ki 50 siek avan, bann dimounn ti viv boukou pli lontan ki azordi. Adan, premie misie ki Bondie ti kree, ti ena plis ki sis san-z-an kan Enok ti ne, ek li’nn viv trwa-san-z-an ankor! Sertin parmi bann desandan Adan inn viv pli lontan ki sa. Alor, mem si Enok ti ena 365 an, sirman li ti paret bien fringan ek li ti ena tou so lavi devan li. Me malerezman, Enok pa ti vremem ena tou so lavi devan li.

Li paret ki Enok ti dan enn gran danze. Esey mazinn li pe galope ek pe rod enn plas pou kasiet. Dan so latet li nek pe pans reaksion bann dimounn avek ki li’nn fek koz mesaz Bondie. Zot figir inn rouz ar koler. Sa bann dimounn-la deteste li. Zot mepriz so mesaz ek zot pa siport sa Bondie ki’nn avoy li la, setadir Zeova. Zot pa kapav fer Bondie Enok nanye, me zot kapav atak Enok! Kitfwa Enok pe demann limem si li pou retrouv so fami. Eski li pe pans so madam, so bann tifi, so garson Metousela ouswa so ti-zanfan Lamek? (Zenez 5:21-23, 25) Eski se so dernie zour?

Enok li enn personaz inpe misterye ki ena dan Labib. Zis trwa ti pasaz Labib koz lor li ek zot pa dir gran kitsoz lor li. (Zenez 5:21-24; Ebre 11:5; Zid 14, 15) Selman, dan sa bann verse-la ena ase detay ki permet nou trouve ki Enok ti enn zom ki ti ena enn gran lafwa. Eski ou ena enn fami pou okipe? Eski’nn deza arive ki ou’nn gagn difikilte pou defann seki ou kone drwat? Si wi, ou pou aprann boukou kitsoz ar lafwa Enok.

“ENOK TI KONTIGN MARS AVEK VRE BONDIE”

Bann dimounn ti pe fer bann move kitsoz kan Enok ti ne. Zot ti setiem zenerasion apre Adan. Bann dimounn ti bien pre ar perfeksion ki Adan ek Ev ti ena, me ki zot ti’nn perdi. Akoz sa, bann dimounn ti viv bien lontan. Selman, zot ti’nn tom bien ba lor plan moral ek zot pa ti ena bann bon relasion avek Bondie. Partou ti ena violans. Sa move tandans-la ti’nn koumanse dan deziem zenerasion, kan Kain ti touy so frer Abel. Ek li paret ki enn bann desandan Kain ti fier pou vinn ankor pli violan ek pli move ki Kain! Dan trwaziem zenerasion, bann dimounn ti fer enn lot move kitsoz. Zot ti koumans invok nom Zeova, me zot pa ti pe fer sa pou ador Li avek respe. Okontrer, par fason ki zot ti pe servi nom Bondie ki sakre, zot ti zet dezoner lor sa nom-la ek ti montre ki zot pena okenn respe pou sa nom-la.​—Zenez 4:8, 23-26.

Dan lepok Enok, bann dimounn ti pe ador Bondie dan enn move fason ek sa ti’nn vinn enn kitsoz normal. Amezir Enok ti pe grandi, li ti bizin fer enn swa. Eski li pou swiv lafoul? Ouswa li pou swiv vre Bondie, Zeova, ki’nn kree lesiel ek later? Sirman sa ti bien ankouraz Enok kan li ti tann koz lor lexanp Abel, ki ti mor kouma enn martir parski li  ti ador Zeova dan enn fason ki fer Li plezir. Enok ti swazir pou fer parey kouma Abel. Zenez 5:22 dir: “Enok ti kontign mars avek vre Bondie.” Sa lexpresion-la montre bien ki Enok, ki ti enn zom fidel ar Bondie, ti viv dan enn lemond elwagne ar Bondie. Limem premie dimounn lor ki Labib koz dan sa fason-la.

Sa mem verse Labib la dir ki Enok ti kontign mars avek Zeova apre ki li ti vinn papa Metousela. Alor, Enok ti vinn papa kan li ti ena anviron 65 an. Li ti ena enn madam, me Labib pa mansionn so nom. Ek li ti ena osi plizir “garson ek tifi.” Nou pa kone komie antou. Pou ki enn papa kapav mars avek Bondie pandan ki li pe swagn so fami, li bizin esey okip so fami dan fason ki Bondie demann li. Enok ti kone ki Zeova atann ki li res fidel avek so madam. (Zenez 2:24) Ek li ti fer tou pou ansegn so bann zanfan lor Zeova. Ki rezilta sa finn ena?

Labib pa donn boukou detay lor la. Li pa koz ditou lor lafwa garson Enok, Metousela. Dan Labib, se Metousela ki’nn viv pli lontan ek li’nn mor lane kot ti ena Deliz. Selman, Metousela ti ena enn garson ki ti apel Lamek. Lamek ti ne enn siek avan ki so granper Enok mor. Ek Lamek ti manifeste enn gran lafwa. Zeova ti inspir li pou dir enn profesi lor so garson, Noe, ek sa profesi-la ti realize apre Deliz. Parey kouma so aryer-granper Enok, Labib dir ki Noe ti mars avek Bondie. Noe zame finn zwenn Enok. Me Enok ti les enn zoli leritaz. Kitfwa Noe ti tann koz lor lexanp Enok atraver so papa, ouswa atraver so granper Metousela, ouswa atraver Zared, papa Enok, ki ti mor kan Noe ti ena 366 an.​—Zenez 5:25-29; 6:9; 9:1.

Reflesi lor diferans ki ti ena ant Enok ek Adan. Mem si Adan ti parfe, li ti fer pese. Li ti rebel kont Zeova ek li’nn les so bann desandans zis tristes. Me Enok li, mem si li ti inparfe, li ti mars avek Bondie ek li’nn les so bann desandans enn lexanp lafwa. Adan ti mor kan Enok ti ena 308 an. Kan sa zom egois la ti mor, eski so fami ti plore? Nou pa kone. Antouka, seki nou kone, Enok “ti kontign mars avek vre Bondie.”​—Zenez 5:24.

Si ou ena pou swagn enn fami, get seki ou kapav aprann ar lexanp Enok. Mem si li bien inportan ki ou pran swin ou fami lor plan fizik, pena nanye pli inportan ki ed zot devlop enn bon relasion avek Bondie. (1 Timote 5:8) Ou pou kapav fer sa par ou bann parol ek osi par ou bann aksion. Si ou swazir pou mars avek Bondie parey kouma Enok, ek les bann prinsip Bondie gid ou, ou’si ou pou donn ou fami enn zoli leritaz, setadir enn lexanp pou zot imite.

ENOK TI “PROFETIZ LOR ZOT”

Enok ti enn zom ki ti ena lafwa. Ek kitfwa li ti santi li tousel parmi bann dimounn ki pa ti ena lafwa. Me eski so Bondie, Zeova, ti remark li? Wi. Enn zour, Zeova ti koz avek sa serviter fidel la. Bondie ti donn Enok enn mesaz pou transmet ar bann dimounn dan so lepok. Alor, Li ti fer Enok vinn enn profet, ek se mesaz premie profet ki nou trouve dan Labib. Nou konn sa parski plizir siek  apre, Bondie ti inspir Zid, enn demi frer Zezi, pou ekrir Enok so bann parol profetik. *

Ki Enok ti profetize? Nou lir: “Gete! Zeova inn vini avek so bann milye anz ki sin, pou exekit so zizman lor zot tou, ek pou kondann tou bann move dimounn konsernan tou bann move kitsoz ki zot inn fer dan enn fason ki montre zot dezobeisans anver Bondie, ek konsernan tou bann kitsoz sokan ki bann dimounn rebel finn dir kont Li.” (Zid 14, 15, NW.) Premie kitsoz ki kitfwa ou’nn remarke, Enok ti dir sa profesi-la koumadir Bondie ti’nn fini realiz sa. Boukou profesi ki finn ekrir apre, finn ekrir dan sa stil-la. An realite, sa profet-la ti pe koz lor enn kitsoz ki li ti telman sir pou arive ki pou li, koumadir sa ti’nn fini arive!​—Izai 46:10.

Enok pa ti per pou anons mesaz Bondie dan enn move lemond

Ki Enok ti resanti kan li ti bizin pres sa mesaz-la ar tou bann ki ti anvi ekout li? Remarke ki sa lavertisman-la ti bien for. Plizir fwa li servi mo “move” pou denons sa bann dimounn-la, zot bann aksion, ek fason zot ti pe fer sa bann aksion-la. Sa profesi-la ti pe averti bann dimounn ki lemond ki zot inn konstrir depi ki Bondie inn tir Adan ek Ev dan zardin Edenn ti’nn koronpi net. Sa lemond-la ti pou konn enn destriksion kan Zeova ti pou vini avek so “bann anz ki sin”​—enn larme anz pwisan​—pou detrir li. San okenn laper Enok ti anons mesaz ki Bondie ti donn li, ek li ti fer sa li tousel! Kitfwa Lamek, ki ti ankor zenn, ti pe get kouraz ki so granper ti ena ek li ti inpresione. Si li ti ena sa santiman-la, nou kapav konpran kifer.

Lafwa ki Enok ti ena kapav pous nou pou demann noumem si nou trouv lemond azordi parey kouma Bondie trouv li. Mesaz zizman ki Enok ti anonse avek kouraz ankor touzour valab dan nou lepok. An-akor avek seki Enok ti anonse, Zeova ti amenn enn gran deliz lor sa move lemond-la dan lepok Noe. Parey kouma ti ena enn destriksion dan lepok Noe, dan lavenir osi pou ena enn pli gran destriksion. (Matie 24:38, 39; 2 Pier 2:4-6) Parey kouma dan lepok Noe, azordi osi Bondie inn pare avek so bann milye anz ki sin pou amenn so zizman ki zis kont enn move lemond. Sakenn parmi nou bizin pran kont lavertisman Enok ek partaz sa avek lezot. Nou fami ek nou bann kamarad kitfwa pa pou dakor ar nou. Parfwa nou kapav santi nou tousel. Me Zeova zame ti abandonn Enok; ek zordi osi Li pa pou abandonn so bann serviter ki fidel!

“TRANSFERE POU KI LI PA TROUV LAMOR”

Kouma Enok inn mor? Dan enn sertin sans, so lamor ti pli etranz ki so lavi. Zenez dir dan enn fason sinp: “Enok ti kontign mars avek vre Bondie. Apre li’nn aret existe, parski Bondie ti pran li.” (Zenez 5:24) Dan ki sans Bondie ti pran Enok? Plitar lapot Pol ti explike: “Par lafwa, Enok ti transfere pou ki li pa trouv lamor, ek personn pa ti trouv li okenn plas, parski Bondie ti’nn transfer li; ek avan so transfer, li ti gagn temwaniaz ki li ti fer Bondie plezir.” (Ebre 11:5, NW.) Ki Pol ti pe rod dir par lexpresion “transfere pou ki li pa trouv lamor”? Sertin tradiksion Labib dir ki Bondie ti amenn Enok dan lesiel. Me sa li inposib. Labib montre ki Zezi Kris ti premie dimounn ki ti resisite pou al dan lesiel.​—Zan 3:13.

Me alor, dan ki sans Bondie ti “transfer” Enok pou ki li “pa trouv lamor”? Li paret ki Zeova ti fer Enok gagn enn lamor trankil, koumsa li pa’nn mor  dan enn fason kriel dan lame so bann lennmi. Me avan, Enok ti gagn “temwaniaz ki li ti fer Bondie plezir.” Kouma? Zis avan li mor, sirman Bondie ti fer Enok gagn enn vizion, kot kitfwa li’nn trouv later vinn enn paradi. Avek sa sign bien kler la, Enok ti kone ki li’nn gagn faver Bondie ek li ti andormi dan lamor. Kan Pol ti ekrir lor Enok ek lor lezot zom ek fam fidel, li ti dir: “Zot tou finn mor dan lafwa.” (Ebre 11:13) Apre sa, kitfwa so bann lennmi ti rod so lekor, me “personn pa ti trouv li okenn plas.” Kitfwa parski Zeova ti’nn fer li disparet, pou ki personn pa ador li ouswa servi so lekor pou favoriz fos relizion. *

Avek sa rezonnman Biblik la dan nou lespri, anou esey fer vizion kouma Enok kitfwa inn mor. Mazinn sa senn-la, me rapel ki se zis enn posibilite. Enok pe galoupe pou sap so lavi. Li telman fatige ki li nepli ena lesouf. So bann lennmi deryer li, zot pe bwi ar koler akoz so mesaz zizman. Enok trouv enn plas pou kasiet ek li repoz li pou enn ti moman. Me li kone ki bannla pre pou ratrap li. Enn lamor bien violan pe atann li devan. Letan li pe repoze, li priye so Bondie. Apre sa, li resanti enn gran lape. Enok fer enn vizion telman kler ki koumadir vre-vre li dan sa vizion-la, ek li al bien lwin.

Li paret ki Enok ti pou mor dan enn fason kriel si Zeova pa ti pran li

Mazine li trouv enn peizaz devan li, enn lemond ki bien diferan ar lemond kot li pe viv. Sa plas-la zoli parey kouma zardin Edenn, me selman pena bann seribin ki pe veye pou anpes bann dimounn rantre. Partou ena bann misie ek bann madam ki an bonn sante ek zot bien fit kouma bann zenes. Zot pe viv dan lape. Pena okenn ti tras laenn ek persekision relizie ar ki Enok ti pe bizin fer fas. Sa moman-la, Enok santi lamour Zeova ek so faver. Li santi osi ki Zeova pe rasir li. Pou li, pena dout, sa plas-la inn fer pou li ek se lamem ki li pou reste. Amezir li santi li plis anpe, Enok ferm so lizie ek rant dan enn profon somey kot li pa reve.

Ek ziska zordi​—li pe dormi dan lamor, bien proteze dan memwar Zeova, ki pena limit! Ek kouma Zezi ti promet apre, zour pou vini kot tou bann ki dan memwar Bondie pou tann lavwa Kris ek pou sorti dan tom. Kan zot pou ouver zot lizie zot pou trouv enn nouvo lemond kot ena lape.​—Zan 5:28, 29.

Eski ou ti pou kontan viv dan sa nouvo lemond-la? Mazine kouma ou pou kontan kan ou pou zwenn Enok. Pans bann kitsoz extraordiner ki nou pou aprann ar li! Kitfwa li pou dir nou si vremem li’nn mor kouma nou pe mazine. Me ena enn kitsoz ki inportan nou aprann ar li depi asterla mem. Apre ki li ti koz lor Enok, Pol ti dir: “San lafwa, personn pa kapav fer Bondie plezir.” (Ebre 11:6) Se vremem enn bon rezon pou imit Enok ki ti ena enn gran kouraz ek enn gran lafwa!

^ par. 14 Sertin biblis pretann ki Zid inn sit enn liv ki pa inspire ki apel Liv Enok. Me sa liv-la se zis enn liv zistwar ek personn pa tro sir so lorizinn. Bann dimounn pretann ki se Enok ki’nn ekrir sa liv-la, me li fos. Li vre ki sa liv-la mansionn profesi Enok dan enn fason exakt, me li posib ki li’nn gagn sa bann linformasion-la dan enn ansien referans ki nou nepli ena. Sa referans-la swa ti enn dokiman ki’nn ekrir, swa enn tradision oral. Kitfwa Zid osi inn servi sa referans-la, ouswa li’nn aprann lor Enok atraver Zezi, ki depi lesiel inn temwin lavi Enok.

^ par. 20 Parey kouma Li ti fer pou lekor Enok, Bondie ti fer sir ki bann dimounn pa reisi trouv lekor Moiz ek Zezi pou ki zot pa ador ouswa servi sa pou favoriz fos relizion.​—Deteronom 34:5, 6; Lik 24:3-6; Zid 9.