Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | KOUMA POU TIR MAXIMUM PROFI AR OU LEKTIR LABIB

Kouma Labib Kapav Amelior Mo Lavi?

Kouma Labib Kapav Amelior Mo Lavi?

Labib pa kouma tou lezot liv. Ladan, nou Kreater donn nou bann konsey. (2 Timote 3:16) Mesaz ki ena dan Labib kapav ena enn gran linflians lor nou. An realite, Labib dir: “Parol Bondie, li vivan ek li ena lefe.” (Ebre 4:12) Li ena pouvwar pou amelior nou lavi dan de fason bien inportan. Li donn nou konsey lor fason ki nou bizin viv asterla ek li ed nou pou aprann konn Bondie ek so bann promes.​—1 Timote 4:8; Zak 4:8.

Amelior ou lavi depi asterla mem. Labib kapav ed ou dan ou lavi personel. Li donn bann konsey pratik dan sa bann domenn-la:

Enn zenn koup dan l’Asie finn bien apresie lefe ki bann konsey pratik ki ena dan Labib finn ena lor zot. Parey kouma boukou lezot koup ki fek marye, zot ti gagn difikilte pou adapte ar personalite sakenn zot kamarad ek pou gagn bann konversasion fran. Me zot ti koumans aplik seki zot ti pe lir dan Labib. Ki lefe sa finn ena? Mari-la, ki apel Vicent, dir: “Kan nou ti gagn bann difikilte dan nou koup, seki mo ti lir dan Labib ti ed mwa pou sirmont zot avek boukou lamour. Kan nou swiv seki Labib dir, sa permet nou viv ere ansam.” So madam, ki apel Annalou, dir: “Kan nou’nn lir bann lexanp ki ena dan Labib, sa finn ed nou. Asterla mo zwaye ek mo satisfe ar nou lavi maryaz ek ar nou bann lobzektif dan lavi.”

Aprann konn Bondie. Apart seki li’nn dir lor maryaz, Vicent dir osi: “Asterla, gras-a mo lektir Labib, mo santi mwa pli pros ar Zeova ki avan.” Seki Vicent finn dir met laksan lor enn pwin bien inportan: Labib kapav ed ou pou vinn pli pros ar Bondie. Lerla, ou pa pou zis tir profi ar bann konsey ki Bondie done, me ou pou kapav osi aprann konn Li kouma enn kamarad. Anplis, ou pou trouve ki Li fer nou konn bann detay lor enn meyer lavenir, enn lepok kot ou pou kapav gout “vre lavi” pou touletan. (1 Timote 6:19) Ou pa pou gagn sa bann detay-la dan okenn lezot liv.

Si ou koumans lir Labib ek kontign fer li, ou osi ou pou kapav gagn sa bann benediksion-la, setadir amelior ou lavi depi asterla mem ek aprann konn Bondie. Selman, kan ou lir Labib, kitfwa ou pou ena boukou kestion. Ek si ou ena bann kestion, mazinn bon lexanp enn fonksioner Etiopien, ki ti viv dan premie siek. Li ti ena boukou kestion lor Labib. Kan ti demann li si li ti konpran seki li pe lir, li ti reponn: “Kouma mo pou konpran, si personn pa explik mwa?” * Apre sa, li ti bien dispoze pou aksepte led Filip, ki ti deza enn ansegnan Labib kalifie ek enn disip Zezi. (Zistwar Bann Apot 8:30, 31, 34) Parey kouma sa Etiopien-la, si ou anvi konn plis lor Labib, nou ankouraz ou pou ranpli form ki ena lor sit www.jw.org ouswa ekrir lor ladres ki pli pre ar ou ki ena dan sa magazinn-la. Ou kapav osi kontakte bann Temwin Zeova dan ou landrwa ouswa vizit enn zot bann Lasal Renion ki pli pre ar ou. Kifer ou pa pran enn Labib zordi mem ek les bann konsey ki ena ladan gid ou pou gagn enn pli bon lavi?

Si ou pe reflesi si vremem ou kapav ena konfians dan Labib, silvouple get ti video Comment être sûrs que la Bible vient de Dieu ? Pou gagn sa video-la, scan sa kod-la, ouswa al lor jw.org/fr, klik bouton Rechercher, ek tap tit video-la

^ par. 8 Pou gagn lezot konsey pratik ki Labib done, al lor nou sit jw.org/fr. Al dan seksion LA BIBLE ET VOUS > QUESTIONS BIBLIQUES.

^ par. 11 Get osi lartik ki ena dan sa magazinn-la. So tit se: “Eski Li Danzere Si Nou Mal Interpret Labib?