Skip to content

Skip to table of contents

 IMIT ZOT LAFWA | SARA

Bondie Ti Apel Li “Prinses”

Bondie Ti Apel Li “Prinses”

SARA debout, dres so lekor apre ki li’nn fini enn travay, ek li get ver lorizon. Avek sazes, li diriz so bann serviter ki bien okipe ek ki kontan pou travay. Sara osi fer so par, li travay bien dir. Mazinn li pe frot so de lame ansam, li pe mas so lame pou tir bann douler. Kitfwa li ti pe rakomod enn bout latant ki’nn desire, ek sa latant-la se zot lakaz. Pandan tou sa bann lane ki’nn pase la, sa latwal ki’nn fer ar lapo kabri ki bien epe la finn pali ar soley ek lapli, pena dout sa fer Sara rapel ki kantite letan zot pe res anba bann latant. Lapremidi fini pase, ek asterla lesiel pe vinn kouler oranz. Gramatin li’nn get Abraam * ale, ek avek inpasians asterla li pe get dan mem direksion. Kan li trouv so misie pe vini de lwin pre kot enn kolinn, ena enn sourir lor Sara so zoli figir.

Di-z-an fini pase depi ki Abraam finn fer so gran fami travers Larivier Lefrat ziska Kanaan. Sara inn soutenir so misie avek tou so leker pandan sa gran vwayaz-la, san mem kone ki ti pe atann zot devan. Li kone ki so misie ena enn rol inportan pou zwe dan proze Zeova, pou prodir enn desandans ki ena faver Bondie ek enn gran nasion. Me, ki rol Sara pou ena ladan? Li steril, zame li’nn gagn zanfan, ek asterla li ena 75 an. Kitfwa li pe demann limem: ‘Kouma promes Zeova pou realize tanki mo fam Abraam?’ Nou kapav konpran ki sa pe trakas li, ouswa mem ki li pe perdi pasians.

Ena fwa nou’si nou demann noumem kan bann promes Bondie pou realize. Li pa fasil pou montre pasians, sirtou kan nou pe bien anvi trouv enn promes realize. Sara ti enn fam extraordiner ki ti ena enn gran lafwa. Ki nou kapav aprann ar so lafwa?

“ZEOVA FINN ANPES MWA”

Lafami fek kit Lezip. (Zenez 13:1-4) Zot pik zot latant dan bann montagn dan kote les Betel, ouswa Louz, nom ki bann Kananeen ti donn sa landrwa-la. Depi sa terin plat ek bien ot la, Sara kapav trouv enn bon parti Later Promiz. Ena bann vilaz Kananeen, ek bann sime ki amenn bann vwayazer ver bann pei ki bien lwin. Dan tou seki Sara pe trouve devan li, pena nanye ki parey kouma lavil kot li’nn grandi. Sara inn grandi dan lavil Our, enn lavil dan Mezopotami ki 1,900 kilomet pli lwin. Laba li’nn kit so bann fami, bann lavantaz ki ena pou res dan enn lavil ris avek so bann lafwar ek so bann bazar, ek so lakaz bien konfortab ki ena enn plafon ek bann miray solid, ek kitfwa ti mem ena enn sistem ki ti permet zot gagn delo dan lakaz! Me selman, si nou panse ki Sara pe get dan direksion les avek enn figir bien tris, ek pe sagrin sa lakaz bien konfortab kot li’nn grandi la, alor nou pa konn Sara, sa madam ki ti kontan Bondie la.

 Get ki Bondie ti inspir lapot Pol pou ekrir anviron 2,000 an apre. Konsernan lafwa Abraam ek Sara, li ti dir: “Si zot ti ena antet pei ki zot ti finn kite, zot ti pou ena lokazion pou retourn laba.” (Ebre 11:8, 11, 15) Ni Sara ni Abraam pa ti regret seki zot ti kit deryer zot. Si zot ti pans koumsa, kitfwa zot ti pou retourn kot zot. Me selman, si zot ti retourn Our zot ti pou rat gran privilez ki Zeova ti pe ofer zot. Olie ki zot ti pou bann bon lexanp konsernan lafwa pou bann milyon dimounn, kitfwa personn pa ti pou konn zot.

Olie ki li get deryer, Sara get pli devan. So mari pe res kouma enn etranze dan sa pei-la, alor li kontign soutenir Abraam, li ed li pou ramas bann latant, gid bann troupo, ek pou remont bann latant ankor. Li konn lezot difikilte ek sanzman ankor. Zeova refer mem promes ar Abraam, me ankor enn fwa Li pa mansionn Sara!​—Zenez 13:14-17; 15:5-7.

Alafin, Sara inn deside ki’nn ariv ler pou dir Abraam ki plan li’nn mazine. Dan sa ler-la, Sara ena tou sort kalite santiman, esey mazinn so figir kan li dir: “Silteple ekout mwa! Zeova finn anpes mwa gagn zanfan.” Apre, li demann so misie pou gagn zanfan par so servant, Agar. Mazine ki kantite Sara pe angwase kan li pe demann sa so misie? Kitfwa pou nou sa paret enn kitsoz bizar, me dan sa lepok-la li ti normal ki enn misie ena enn deziem madam, ouswa enn konkibinn, pou kapav gagn enn zeritie. * Kitfwa Sara pe panse ki se dan sa fason-la ki proze Bondie, pou prodir enn desandans ki pou vinn enn nasion, pou realize atraver Abraam. Antouka, Sara pre pou fer sa sakrifis bien difisil-la. Kouma Abraam reazir? Nou lir ki Abraam “ekout seki [Sara] ti dir.”​—Zenez 16:1-3.

Eski sa montre ki se Zeova ki ti pous Sara pou fer sa sigzesion-la? Non. Okontrer so sigzesion montre ki so fason panse bien limite lor sa size-la. Li panse ki se Bondie ki deryer so bann difikilte; ek pou Sara, Bondie pa ti pou ena enn lot solision. Sara so solision pou fer li gagn boukou lapenn ek problem. Kanmem sa, so solision montre ki li pa ti enn dimounn ki egois. Dan enn lemond kot bann dimounn fer zot prop dezir pas avan tou kitsoz, eski lespri sakrifis ki Sara ena pa extraordiner? Si nou dispoze pou fer proze Bondie pas avan nou bann prop lintere, nou pou imit lafwa Sara.

“TO’NN RIYE”

Pa tro lontan apre, Agar tom ansint pou Abraam. Kitfwa Agar panse parski li ansint li pli  inportan ki Sara, alor li koumans mepriz Sara, so met. Se vremem enn kalot pou Sara, ki steril! Sara gagn permision Abraam ek soutien Bondie pou pini Agar, me Labib pa dir kouma Sara inn pini li. Agar gagn enn garson, Yishmael, ek bann lane pase. (Zenez 16:4-9, 16) Prosenn fwa ki zot gagn enn mesaz ar Zeova, Sara ena 89 an ek so mari 99 an. Ek se enn mesaz extraordiner ki zot gagne!

Ankor enn fwa, Zeova promet so kamarad Abraam ki Li pou fer so desandans vinn boukou. Bondie sanz nom so kamarad osi. Ziska ler, li ti apel Abram. Me Zeova sanz so nom ek apel li Abraam, ki vedir “Papa enn Gran Lafoul.” Ek asterla, pou premie fwa, Zeova koz lor rol Sara dan So proze. Li sanz so nom, avan li ti apel Saray, ki kitfwa vedir “Enn Kikenn ki Kontan Diskite,” ek asterla li apel Sara, nom ki laplipar dimounn konn li azordi. Ki sinifikasion nom Sara? “Prinses”! Zeova explike kifer Li’nn sanz nom sa madam ki Li bien kontan la: “Mo pou beni li ek mo pou osi donn twa enn garson atraver li; mo pou beni li ek li pou vinn bann nasion; atraver li pou ena bann lerwa diferan pep.”​—Zenez 17:5, 15, 16.

Lalians ki Zeova fer ar Abraam pou gagn enn desandans ki pou beni tou bann nasion, pou realize atraver Sara so garson! Nom ki Bondie swazir pou garson-la se Izaak, ki vedir “Riye.” Premie fwa Abraam aprann ki Zeova pou beni Sara avek so prop zanfan, Abraam “prosterne ek koumans riye.” (Zenez 17:17) Li gagn sok ek li extra kontan. (Romin 4:19, 20) Ek ki reaksion Sara?

Pa tro lontan apre, trwa zom, bann etranze, vinn kot latant Abraam. Sa pase moman kot fer extra so pandan lazourne, me kanmem sa deswit sa vie koup-la degaze akeyir sa bann invite-la. Abraam dir Sara: “Degaze! Pran trwa mezir bon lafarinn, bat enn lapat, ek fer bann dipin.” Sa lepok-la, sa ti demann boukou travay pou montre lospitalite. Abraam pa les so madam fer tou travay; li degaze al touy enn zenn toro ek prepar ankor kitsoz pou manze ek bwar. (Zenez 18:1-8) Sa ‘bann zom-la’ ti bann anz ki Zeova inn avoye! Lapot Pol ti sirman pans sa sitiasion-la kan li ti ekrir: “Pa bliye montre lospitalite, parski gras-a sa, sertin san zot kone, finn akeyir bann anz.” (Ebre 13:2, NW.) Eski ou kapav imit bon lexanp ki Abraam ek Sara inn montre lor lospitalite?

Sara ti kontan manifeste lospitalite

Kan enn parmi bann anz redir Abraam promes ki Bondie ti fer li konsernan Sara ki pou donn nesans enn garson, Sara dan so latant ek li pe ekoute. Zis panse ki li pou gagn enn zanfan laz kot li’nn arive paret bien bizar pou li, telman bizar ki li pa kapav tini ek li riy tousel, li dir: “Asterla ki mo’nn vie ek ki mo segner inn vie, eski vremem mo pou gagn sa plezir-la?” Anz-la koriz Sara kan li poz sa kestion-la: “Eski ena enn kitsoz ki tro extraordiner pou Zeova?” Sara gagn per ek defann li, enn reaksion normal. Deswit li dir: “Mo pa’nn riye!” Anz-la reponn: “Wi! To’nn riye.”​—Zenez 18:9-15.

Sara ti riye, eski savedir ki li pa ti ena ase lafwa? Pa ditou. Labib dir: “Par lafwa, Sara, malgre so vieyes, ti resevwar pouvwar pou gagn zanfan parski li ti krwar dan fidelite Bondie ki ti finn fer sa promes la.” (Ebre 11:11) Sara konn Zeova; li kone ki Li kapav realiz ninport ki promes ki Li fer. Kisannla parmi nou pa bizin plis lafwa parey kouma Sara ti ena? Li bon ki nou aprann konn pli bien Bondie ki mansione dan Labib. Amezir ki nou fer sa, nou pou trouve ki Sara ti ena rezon pou ena enn gran lafwa koumsa. Vremem, Zeova Li fidel ek realiz sak promes ki Li’nn fer, ena fwa Li kapav fer sa dan enn fason ki nou pa atann ouswa ki fer nou bien riye!

“EKOUT LI”

Zeova ti rekonpans Sara pou so gran lafwa

Se kan li ena 90 an ki finalman Sara bien profit sa moman-la, enn kitsoz ki li’nn atann toutlong so lavi antan ki enn adilt. Li donn so misie ki li bien kontan ek ki asterla ena 100 an, enn garson! Abraam apel ti-baba-la Izaak, ouswa “Riye,” parey kouma  Bondie ti dir li. Nou kapav mazinn Sara ki bien fatige me ki avek enn gran sourir pe explike: “Bondie fer mwa riye; tou dimounn ki pou tann sa pou riy ansam avek mwa.” (Zenez 21:6) Zeova inn donn li enn kado atraver enn mirak, pena dout ki sa finn fer li bien plezir ziska so bann dernie zour. Selman, sa fer ki li ena osi bann gran responsabilite.

Kan Izaak ena sink an, lafami fer enn fet pou selebre enn levennman, Izaak ti aret bwar ar so mama. Me tou pa ti korek. Nou lir ki Sara “ti remark” enn tandans ki pa ti bon. Yishmael, garson Agar ki ena 19 an, pe kontign boufonn ti Izaak. Sa pa ti zis enn sinp badinaz. Plitar, Bondie ti inspir lapot Pol pou dir ki latitid ki Yishmael ti ena, ti enn persekision. Sara trouve ki Yishmael ti pe maltret so garson ek sa pa ti bon pou ki so garson viv ere. Sara kone ki Izaak se pa zis so garson; Zeova ti swazir li pou zwe enn rol inportan dan So proze. Alor, li pran kouraz ek al koz fran ar Abraam. Li demann Abraam pou fer Agar ek Yishmael ale.​—Zenez 21:8-10; Galat 4:22, 23, 29.

Ki reaksion Abraam? Nou lir: “Seki li ti dir lor so garson pa ti fer Abraam plezir ditou.” Li bien kontan Yishmael, ek li pa kapav trouv pli lwin ki so bann santiman antan ki papa dan sa sitiasion-la. Selman, Zeova trouve ki problem ena, alor Li intervenir. Nou lir: “Lerla Bondie ti dir Abraam: ‘Pa agase ar seki Sara pe dir twa konsernan sa garson-la ek konsernan to esklav. Ekout li, parski se par Izaak ki seki pou apel to desandans pou vini.’” Zeova rasir Abraam ki Agar ek garson-la pou gagn seki zot bizin pou viv. Abraam ki ena lafwa, obeir.​—Zenez 21:11-14.

Sara enn vre madam pou Abraam, enn kikenn ki al bien ar li. Li pa zis dir so misie seki so misie anvi tande. Kan li trouv enn problem, ki afekte lafami ek zot lavenir, li koz fran ar so misie. Pa parski li koz fran ki savedir ki li pena respe pou so misie. Avredir, lapot Pier, ki limem ti marye, plitar ti koz lor Sara kouma enn extra bon lexanp antan ki enn madam ki ti montre enn gran respe pou so mari. (1 Korintien 9:5; 1 Pier 3:5, 6) An realite, si Sara ti res trankil lor sa problem-la, li pa ti pou montre respe pou Abraam, sa ti pou kout Abraam ek tout lafami bien ser. Avek boukou lamour Sara ti dir li seki bizin.

Boukou fam akord enn gran valer lexanp Sara. Gras-a li zot aprann pou koz ar zot misie dan enn fason onet ek avek boukou respe. Ena fwa, sertin fam ti pou kontan ki Zeova intervenir parey kouma Li’nn fer dan ka Sara. Kan mem sa, zot aprann boukou ar lafwa, lamour, ek pasians ki Sara ti ena.

Zeova ti apel Sara “Prinses,” me Sara pa ti atann ki tret li kouma enn laprinses

Mem si se Zeova Limem ki ti apel sa madam ki Li bien kontan la “Prinses,” Sara pa ti atann ki tret li kouma enn laprinses. Sa pa etonn nou ki, kan li’nn mor laz 127 an, Abraam “ti fer dey ek plore akoz Sara.” * (Zenez 23:1, 2) Abraam ti vremem mank Sara, so “Prinses” ki li ti bien kontan. Pena dout ki Zeova osi mank sa fam bien fidel la, ek ki Li pou redonn Sara lavi, kan later pou vinn enn paradi. Lavi pou touletan ek enn lavenir extraordiner pe atann Sara ek tou bann dimounn ki imit so lafwa.​—Zan 5:28, 29.

^ par. 3 An prinsip, sa koup-la ti apel Abram ek Saray ziska ki Bondie inn sanz zot nom. Me pou fer pli sinp, nou pou servi bann nom ki bann dimounn plis konn zot.

^ par. 10 Pandan enn lepok Zeova ti permet ki bann misie ena plizir madam ek viv avek enn madam san ki zot marye, me apre Li ti donn Zezi Kris lotorite pou redonn maryaz so plas kouma sa ti ete dan koumansman, setadir enn misie bizin ena enn sel fam parey kouma finn etabli dan Zardin Edenn.​—Zenez 2:24; Matie 19:3-9.

^ par. 25 Dan Labib, enn sel fwa mansionn laz ki enn fam inn mor ek sa fam-la se Sara.