Skip to content

Skip to table of contents

Avek mo fam, Tabitha, nou pe prese

 LABIB SANZ BANN DIMOUNN

Pou Mwa, Bondie Pa Ti Existe

Pou Mwa, Bondie Pa Ti Existe
  • LANE MO’NN NE: 1974

  • PEI MO’NN NE: RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

  • MO ZISTWAR: PA KRWAR KI BONDIE EXISTE

MO PASE

Mo’nn ne dan vilaz Saxe, ki avan ti form parti République démocratique allemande (RDA). Dan lafami ti ena enn bon lanbians ek boukou lamour, ek mo bann paran ti ansegn mwa bann bon valer moral. RDA ti dirize par enn gouvernman kominist, alor pou laplipar dimounn ki ti res dan Saxe, relizion pa ti inportan. Ek pou mwa, Bondie pa ti existe. Pandan 18 premie lane mo lavi, de krwayans finn ena enn gran linflians lor mwa: Bondie pa existe ek Kominism.

Kifer mo ti bien atire par Kominism? Parski mo ti kontan lide ki tou dimounn egal. Anplis, mo ti krwar ki ti bizin partaz tou bann dibien dan enn fason zis, lerla ti pou nepli ena bann dimounn ki extra ris ek ki extra pov. Alor mo ti bien okipe dan enn lorganizasion Kominist pou bann zenn. Kan mo ti ena 14 an, mo ti pas boukou letan pou travay lor enn proze lanvironnman pou resikle bann vie papie. Minisipalite Aue ti telman apresie mo bann zefor ki bann ofisie lavil ti donn mwa enn rekonpans. Mem si mo ti ankor zenn, mo ti fer konesans sertin gran politisien RDA. Pou mwa, mo ti pe pourswiv bann bon lobzektif ek ti ena enn gran lavenir ki ti pe atann mwa.

Me enn kout mo lavi inn vir anba lao. An 1989, Miray Berlin finn tonbe, ansam avek group Kominist bann pei l’Europe de l’Est. Enn lot sok ki mo’nn gagne se: Mo finn dekouver bann linzistis ki ti ena dan RDA. Par exanp, ti tret bann dimounn ki pa ti soutenir Kominism kouma bann sitwayen deziem grad. Kouma sa ti posib? Eski nou bann Kominist nou pa ti krwar ki tou dimounn egal? Eski finalman Kominism ti zis enn fos lespwar? Traka ti ronz mwa.

Alor mo ti sanz mo bann priorite ek mo ti konsantre mwa lor lar ek lamizik. Mo ti reisi al etidie dan enn lekol spesialize dan lamizik, avek lobzektif pou al liniversite, mo ti anvi fer karyer kouma enn mizisien ek enn artis. Anplis, mo ti abandonn tou bann valer moral ki mo ti aprann kan mo ti enn zanfan. Asterla, seki ti inportan pou mwa se profit lavi. Rezilta: Mo ti sorti ar plizir tifi anmemtan. Me lar, lamizik, ek viv kouma mo’le pa ti tir mo bann traka. Mem bann desin  ki mo ti pe penn ti montre ki kantite mo ti per. Ki pou arive dan lavenir? Ek kifer nou existe?

Kan alafin mo finn gagn mo bann repons, sa ti bien etonn mwa. Enn tanto dan lekol, mo ti pe asiz avek enn group zelev, nou ti pe koz lor lavenir. Mandy, * enn zelev ki Temwin Zeova, ti dir mwa: “Andreas si to anvi gagn bann repons lor lavi ek lavenir, examinn Labib.”

Mo ti ena bann dout ek anmemtan mo ti anvi konn plis, alor mo’nn desid pou gete ki repons Labib done. Mandy ti ankouraz mwa pou lir Daniel sapit 2, ek seki mo ti lir ti etonn mwa. Sa profesi-la koz lor diferan pwisans mondial, bann gouvernman ki ti pou ena enn gran lefe mem dan nou lepok. Mandy ti montre mwa bann lezot profesi Labib konsernan nou lavenir. Alafin mo ti pe gagn repons pou mo bann kestion! Me kisannla finn ekrir sa bann profesi-la, ek kisannla kapav predir lavenir dan enn fason exakt koumsa? Eski li posib ki Bondie vremem existe?

KOUMA LABIB INN SANZ MO LAVI

Mandy inn fer mwa rant an kontak ar Horst ek Angelika, enn koup Temwin Zeova ki ti ed mwa pou konpran pli bien Parol Bondie. Bien vit mo’nn rekonet ki bann Temwin Zeova se sel lorganizasion relizie ki servi ek atir latansion lor nom personel Bondie, Zeova. (Psom 83:18, NW; Matie 6:9) Mo ti aprann ki Zeova donn bann dimounn posibilite pou viv pou touletan dan enn paradi lor later. Psom 37:9 (NW) dir: “Bann ki met zot lespwar an Zeova pou erit later.” Seki ti atir mwa se: Tou bann dimounn ki anvi viv an-akor ar bann prinsip Bondie kouma inn ekrir dan Labib kapav gagn sa posibilite-la.

Me selman, mo’nn bizin lite pou sanz mo manier, pou mo kapav viv an-akor ar seki’nn ekrir dan Labib. Sikse ki mo ti gagne antan ki enn mizisien ek enn artis ti fer mwa vinn fier, alor premie kitsoz ki mo’nn bizin aprann se limilite. Anplis, sa pa ti fasil pou mo abandonn lavi imoral ki mo ti pe amene. Mo bien rekonesan ki Zeova ena pasians, mizerikord, ek konpasion anver bann dimounn ki pe fer zot maximum pou viv an-akor ar seki Labib ansegne!

Lide Kominism ek ki Bondie pa existe ti inflians 18 premie lane mo lavi; me depi sa, Labib pe kontign sanz mo lavi net. Seki mo ti aprann inn permet mwa gagn mwins traka konsernan lavenir ek inn donn mwa enn lobzektif dan lavi. An 1993, mo ti vinn enn Temwin Zeova, ek an lan 2000, mo ti marye ar Tabitha, enn Temwin Zeova ki bien zele. Nou pas boukou letan pou ed lezot pou aprann konn Labib. Boukou parmi bann dimounn ki mo zwenn finn ena mem lavi ki mwa, zot finn inflianse par lide Kominism ek ki Bondie pa existe. Mo gagn enn gran satisfaksion kan mo montre zot kouma zot kapav aprann konn Zeova.

KI BENEDIKSION MO FINN GAGNE

Kan mo ti koumans frekant bann Temwin Zeova, mo bann paran ti gagn sok. Me selman, avek letan zot finn trouve kouma frekantasion bann Temwin Zeova finn ena enn bon lefe lor mwa. Mo bien kontan ki azordi zot lir Labib ek mem asiste renion bann Temwin Zeova.

Tabitha ek mwa nou pe amenn enn bon lavi maryaz parski nou fer boukou zefor pou swiv bann konsey ki Labib donn bann koup marye. Par exanp, swiv bann prinsip lor fidelite dan maryaz pe kontign fortifie nou maryaz.​—Ebre 13:4.

Mo nepli ena okenn traka konsernan mo lavi ek lavenir. Mo form parti enn fami internasional ki ena bann mem krwayans ki mwa. Nou konn vre lape ek linite. Nou tret sakenn nou kamarad parey, san get de lizie. Se enn kitsoz dan ki mo ti krwar ek ki mo ti anvi realize dan mo lavi.

^ par. 12 Sa nom-la finn sanze.