Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | BANN ANZ​—ESKI ZOT EXISTE? KIFER LI INPORTAN?

Laverite Konsernan Bann Anz

Laverite Konsernan Bann Anz

Eski ou ti pou kontan konn laverite lor bann anz? Kisannla zot ete? Kotsa zot sorti? Ek, ki zot fer? Pli bon plas pou trouv sa bann repons-la se dan Parol Bondie, Labib. (2 Timote 3:16) Ki Labib dir lor zot?

  • Parey kouma Bondie Li enn lespri, bann anz osi zot bann lespri invizib ki “pena laser ek lezo.” Bann anz ki fidel res dan lesiel ek zot ena enn akse direk devan Bondie.​—Lik 24:39, NW; Matie 18:10; Zan 4:24.

  • Ena fwa bann anz inn aparet dan form bann imin pou fer travay ki Bondie inn donn zot lor later, ek kan zot inn fini zot travay zot inn retourn dan lesiel kouma bann lespri, san zot lekor laser.​—Ziz 6:11-23; 13:15-20.

  • Mem si Labib prezant bann anz ki aparet dan form bann imin antan ki bann zom, sa pa vedir ki parmi bann anz ena anz mal ouswa anz femel. Zot pa marye ek zot pa miltipliye. Anplis, bann anz pa finn koumans existe kouma bann imin lor later, ki li enn ti-baba, enn zanfan ouswa enn adilt, ki apre kan zot mor al dan lesiel pou vinn bann anz. Se Zeova ki’nn kree bann anz; akoz sa Labib apel zot “bann garson vre Bondie.”​—Zob 1:6; Psom 148:2, 5NW.

  • Labib koz lor “langaz imin osi bien ki langaz bann anz,” sa montre ki bann kreatir spiritiel ena enn langaz ek ki zot koze. Mem si Bondie finn servi bann anz pou kominik ar bann imin, Li pa’le ki nou ador bann anz ouswa priye zot.​—1 Korintien 13:1; Revelasion 22:8, 9.

  • Ena bann anz par milie ek par milyon, kitfwa mem plizir milyar. *​—Daniel 7:10; Revelasion 5:11.

  • Bann anz “bien pwisan,” boukou pli pwisan ki bann imin, ek zot boukou pli intelizan ki ninport ki imin. Zot kapav vwayaz enn vites extraordiner, enn vites ki nou imin pa kapav mem mazine.​—Psom 103:20, NW; Daniel 9:20-23.

  • Malgre ki zot extra pwisan ek extra intelizan, bann anz ena bann limit, ek ena sertin kitsoz ki zot pa kone.​—Matie 24:36; 1 Pier 1:12.

  • Sak anz finn kree avek diferan personalite, avek kapasite pou manifeste bann mem kalite ki Bondie, ek avek liberte pou swazir. Alor, parey kouma bann imin, bann anz kapav swazir pou fer seki bon ouswa seki move. Malerezman, sertin anz finn swazir pou rebel kont Bondie.​—Zid 6.

^ par. 8 Lexpresion Grek ki servi dan Revelasion 5:11 fer referans ar “dis mil fwa dis mil,” sa fer nou konpran ki ena bann santenn milyon, ouswa mem plizir milyar, kreatir spiritiel!