Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | BANN ANZ​—ESKI ZOT EXISTE? KIFER LI INPORTAN?

Bann Anz​—Eski Zot Kapav Ena enn Linflians lor Ou?

Bann Anz​—Eski Zot Kapav Ena enn Linflians lor Ou?

Enn Dimans tanto, Kenneth ek Filomena, ki res Curaçao, ti al vizit enn koup marye avek ki zot ti pe etidie Labib.

Kenneth rakonte: “Kan nou’nn arive, lakaz ti bien ferme ek loto pa ti la. Me enn kitsoz ti pous mwa pou call madam-la lor so portab.”

Madam-la ti reponn ek ti explike ki so mari dan travay. Me, kan li’nn konpran ki Kenneth ek Filomena ti devan so lakaz, li ti vinn ouver laport ek ti invit zot pou rantre.

Deswit zot ti remarke ki madam-la finn plore. Kan Kenneth ti fer enn lapriyer pou koumans letid Labib, madam-la ti rekoumans plore ankor enn fwa. Avek zantiyes Kenneth ek Filomena ti demann li ki’nn arive.

Madam-la ti explike ki li ti pe pans pou swisid li sa lapremidi-la, ek li ti pe ekrir enn let pou so misie kan Kenneth so call finn aret li. Li ti dir zot ki li ti pe gagn depresion, lerla bannla ti partaz avek li bann panse ankourazan ki sorti dan Labib. Sa bann lankourazman-la ti sov lavi enn dimounn.

Kenneth dir: “Nou remersie Zeova ki Li’nn servi nou pou ed sa madam ki dezespere la, ek sirtou ki Li’nn pous nou, kitfwa atraver enn anz ouswa So lespri sin, pou fer sa call telefonn-la!” *

Eski Kenneth ek Filomena ena rezon pou krwar ki Bondie ti intervenir, ki li par mwayin enn anz ouswa So lespri sin, setadir So lafors aktif? Ouswa eski Kenneth so call ti enn sinp kwinsidans?

Nou pa kone ki’nn arive exakteman. Me seki nou kone se: Bondie servi so bann anz pou ed bann dimounn lor plan spiritiel. Par exanp, Labib dir ki Bondie ti servi enn anz pou pous Filip, enn predikater levanzil, pou ed enn ofisie Etiopien, ki ti pe rod bann konsey lor plan spiritiel.​—Zistwar Bann Apot 8:26-31.

Boukou relizion ankouraz bann dimounn pou krwar dan bann kreatir spiritiel ki sirnatirel, sertin dekrir zot kouma bann kreatir ki dispoze pou fer volonte Bondie ouswa ki azir kouma nou bann anz gardien. Boukou dimounn pa zis krwar ki bann anz existe, me zot krwar osi ki sa bann lespri-la ena enn gran linflians lor zot. Me selman, boukou dimounn pa krwar ki bann anz existe.

Eski bann anz existe? Si wi, kotsa zot sorti? Ki laverite konsernan bann anz? Eski zot kapav ena enn linflians lor ou? Anou examinn bann prev lor sa size-la.

^ par. 8 Dan Labib, nom Bondie se Zeova.​—Psom 83:18NW.