Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | BANN ANZ​—ESKI ZOT EXISTE? KIFER LI INPORTAN?

Kouma Bann Anz Kapav Ed Ou?

Kouma Bann Anz Kapav Ed Ou?

Bann anz fidel bien interese ar bann imin ek bien inplike dan travay pou fer volonte Zeova. Kan Bondie ti kree later, bann anz “ti kriye ansam dan lazwa, ek tou bann garson Bondie ti koumans loue Li bien for.” (Zob 38:4, 7) Toutlong listwar, bann anz “ti anvi konn” parol profetik ki konsern lavenir later.​—1 Pier 1:11, 12.

Labib montre ki parfwa bann anz inn protez bann vre adorater Zeova, pou ki volonte Bondie akonpli. (Psom 34:7, NW.) Par exanp:

  • Kan Zeova ti detrir bann move lavil Sodom ek Gomor, bann anz ti ed Lot, enn zom zis, ek so fami pou sove.​—Zenez 19:1, 15-26.

  • Dan ansien Babilonn kan ti kondann trwa zenn Ebre pou mor dan enn four dife, Bondie “ti avoy so anz ek ti sov so bann serviter.”​—Daniel 3:19-28.

  • Apre ki Daniel, enn zom zis, ti pas enn lanwit dan enn lafos kot ti ena bann lion ki afame, li ti explike ki li ti resi sape parski “Bondie finn avoy so anz ek finn ferm lagel bann lion.”​—Daniel 6:16, 22.

Depi bien lontan, bann anz finn ed bann dimounn ki fidel

BANN ANZ TI SOUTENIR BANN KRETIEN DAN PREMIE SIEK

Ena fwa, bann anz, bann mesaze Bondie, ti ed bann Kretien dan premie siek kan sa ti neseser pou ki proze Zeova akonpli. Par exanp:

  • Enn anz ti ouver bann laport prizon ek ti dir bann zapot ki ti dan prizon pou kontign prese dan tanp.​—Zistwar Bann Apot 5:17-21.

  • Enn anz ti dir Filip, enn predikater levanzil, al dan enn sime ki pa frekante, ki pran depi Zerizalem ziska Gaza, ek pres ar enn Etiopien ki ti al Zerizalem pou ador Bondie.​—Zistwar Bann Apot 8:26-33.

  • Kan Bondie ti deside ki finn ariv ler pou bann non-Zwif vinn bann Kretien, dan enn vizion enn anz ti aparet ar enn ofisie larme Romin, ki apel Korney, ek ti dir li fer lapot Pier vinn kot li.​—Zistwar Bann Apot 10:3-5.

  • Kan lapot Pier ti dan prizon, enn anz ti aparet ar li ek ti fer li sorti andeor prizon.​—Zistwar Bann Apot 12:1-11.

 KOUMA BANN ANZ KAPAV ED OU?

Azordi nou pena okenn prev ki Bondie pe servi bann anz pou ed bann dimounn par bann mirak, parey kouma finn ekrir dan Labib. Me selman, konsernan nou lepok, Zezi ti dir: “Bonn Nouvel Rwayom Bondie pou anonse partou dan lemonn, kouma enn temwagnaz pou tou bann nasion; lerla lafin pou vini.” (Matie 24:14) Eski ou ti kone ki bann disip Zezi Kris pe fer sa travay-la anba direksion bann anz?

Bann anz ede pou pres bonn nouvel lor later antie

Liv Revelasion montre ki bann anz ti pou fer bann gran zefor pou ed bann dimounn dan lemond antie pou aprann konn Zeova ek proze ki Li ena pou bann dimounn. Lapot Zan ti ekrir: “Apre mo ti trouv enn lot anz ki pe anvole bien ot. Li ti ena enn mesaz Bonn Nouvel eternel pou proklam ar tou bann ki vivan lor later ek tou bann nasion, tribi, langaz ek pep. Li ti dir avek enn lavwa bien for, ‘Soumet zot ar Bondie e donn li laglwar, letan zizman pe arive. Ador Kreater lesiel ek later, lamer ek lasours dilo dou.’” (Revelasion 14:6, 7) Ena boukou lexanp azordi ki montre ki bann anz pe soutenir travay ki pe fer pou pres bon nouvel lor Rwayom Bondie. Avredir, kan enn dimounn ki’nn fer pese, repanti ek tourn li ver Zeova, “bann anz Bondie . . . dan lazwa.”​—Lik 15:10.

Ki pou arive kan travay predikasion pou fini? Lerla ‘bann larme anz ki dan lesiel’ pou soutenir Zezi Kris, Lerwa bann lerwa, “zot pou lager kan gran zour Bondie Toupwisan arive” pandan Armagedonn. (Revelasion 16:14-16; 19:14-16) Bondie pou ziz bann dimounn, lerla bann anz pou aplik bann zizman Bondie pandan ki Segner Zezi “pou vanz kont bann . . . ki pa obeir Bonn Nouvel nou Segner Zezi Kris.”​—2 Tesalonisien 1:7, 8.

Wi, rasir ou ki bann anz vremem interese ar ou personelman. Bann anz interes zot sinserman ar bann dimounn ki anvi servi Bondie, parski zot anvi ki sa bann dimounn-la ere. Ek Zeova finn souvan servi zot pou fortifie ek protez so bann serviter fidel lor later.​—Ebre 1:14.

Alor, sakenn parmi nou ena enn swa bien inportan pou fer: Eski nou pou ekout ek obeir bonn nouvel ki pe prese dan lemond antie? Bann Temwin Zeova dan ou landrwa pou bien kontan pou ed ou tir profit ar led ki bann anz pwisan done avek lamour.