Skip to content

Skip to table of contents

Travay Avek Zeova Sak Zour

Travay Avek Zeova Sak Zour

“Nou pe travay ansam avek Bondie.”​—1 KORINTIEN 3:9.

KANTIK: 64, 111

1. Dan ki fason nou kapav travay ansam avek Zeova?

KAN Zeova ti kree bann dimounn, Li ti anvi ki zot travay ansam avek Li. Mem si azordi bann dimounn zot inparfe, bann ki fidel ankor kapav travay avek Zeova sak zour. Par exanp, nou “travay ansam avek Bondie” kan nou pres bon nouvel lor Rwayom Bondie ek fer bann disip. (1 Korintien 3:5-9) Se vremem enn gran loner ki Kreater tou-pwisan finn swazir nou pou fer enn travay ki inportan sa kantite-la! Kanmem sa, se pa zis atraver predikasion ki nou travay ansam avek Zeova. Dan sa lartik-la, nou pou gete kouma nou travay osi avek Bondie kan nou ed nou fami ek bann ki dan kongregasion, kan nou montre lospitalite, kan nou ede dan bann proze ki lorganizasion pe fer atraver later, ek kan nou fer plis dan nou servis pou Zeova.​—Kolosien 3:23.

2. Kifer fode zame nou konpar seki nou kapav fer pou Zeova avek seki lezot kapav fer?

2 Amezir ki nou pe examinn sa lartik-la, li inportan nou rapel ki nou tou nou diferan. Nou laz, nou lasante, nou  sitiasion, ek nou bann kapasite pa parey. Alor, pa konpar seki to kapav fer pou Zeova avek seki lezot kapav fer. Lapot Pol ti dir: “Sakenn bizin examinn so prop travay, e si li bizin fer vantar, fode pa li fer li ankonparezon avek so prosin me par rapor avek limem.”​—Galat 6:4.

ED TO FAMI EK LEZOT DAN KONGREGASION

3. Kifer nou kapav dir ki tou bann ki pe pran swin zot fami pe travay ansam avek Bondie?

3 Zeova atann ki nou pran swin nou fami. Par exanp, kitfwa to bizin travay pou donn to fami seki li bizin pou viv. Boukou mama bizin res lakaz pou okip zot bann zanfan ki ankor tipti. Ek kan nou bann paran nepli kapav pran zotmem swin, kitfwa nou bizin okip zot. Tousala se bann kitsoz inportan. Labib dir: “Si kikenn pa pran swin so fami, li finn fini renie so lafwa, e sa li pir ki enn dimoun ki pa krwar.” (1 Timote 5:8) Si to ena bann responsabilite familial, kitfwa to pa pe kapav fer otan ki to ti pou anvi pou Zeova. Me pa dekouraze! Sa fer Zeova kontan kan to pran swin to fami.​—1 Korintien 10:31.

4. Kouma bann paran kapav met Rwayom Bondie an premie, ek ki arive kan zot fer sa?

4 Bann paran Kretien kapav travay ansam avek Zeova kan zot ed zot zanfan pou fixe bann lobzektif dan servis Zeova. Boukou paran finn fer sa. Ek zot finn gagn bann bon rezilta, parski plitar zot bann garson ouswa tifi finn swazir pou servi Zeova aplintan, parfwa bien lwin ar zot fami. Sertin pe servi kouma misioner, lezot kouma pionie kot bizin plis proklamater, ek ena lezot ki pe servi dan Betel. Kan bann zanfan bien lwin ar zot paran, li vre ki bann paran-la pa kapav pas boukou letan avek zot kouma zot ti pou kontan. Me zot montre ki zot pa egois ek ankouraz zot zanfan pou kontign servi Zeova ninport kot sa zot ete. Kifer? Parski zot bien kontan ki zot bann zanfan pe met Zeova an premie dan zot lavi. (3 Zan 4) Boukou sa bann paran-la ena mem santiman ki Ann, ki ti dir ki li’nn “pret” Zeova so garson, Samiel. Pou sa bann paran-la, se enn gran loner pou travay ansam avek Zeova dan sa fason-la.​—1 Samiel 1:28.

5. Kouma to kapav ed bann frer ek ser ki dan to kongregasion? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

5 Si to pena bann gran responsabilite familial, eski to kapav ed bann frer ouswa bann ser ki malad ouswa vie ouswa ki bizin lezot led? Ouswa eski to kapav ed bann ki pe okip enn dimounn malad ouswa aze? Eski dan to kongregasion to konn kikenn ki pe bizin led dan sa fason-la? Par exanp, kitfwa ena enn ser ki pe pran swin so bann paran aze. Eski to kapav pas letan avek so bann paran pou ki li kapav okip lezot kitsoz? Ouswa kitfwa to kapav ed enn kikenn kan to propoz pou amenn li renion, pran komision, ouswa rann vizit enn kikenn lopital. Kan to fer sa, li posib ki to pe travay ansam avek Zeova pou reponn enn kikenn so lapriyer.​—Lir 1 Korintien 10:24.

MONTRE LOSPITALITE

6. Kouma nou kapav montre lospitalite?

Nou bizin ed lezot sak fwa ki nou ena lokazion pou fer sa

6 Bann ki travay avek Bondie zot bien  renome pou zot lospitalite. Dan Labib, mo Grek ki’nn servi pou “lospitalite” vedir “bonte anver bann etranze.” (Ebre 13:2, NW, not) Dan Parol Bondie, nou trouv lexanp bann dimounn ki ansegn nou kouma nou kapav montre sa kalite bonte-la. (Zenez 18:1-5) Nou kapav ek nou bizin ed lezot sak fwa ki nou ena lokazion pou fer sa, mem si zot “pros avek nou dan lafwa” ouswa non.​—Galat 6:10.

7. Kouma sa fer nou dibien kan nou montre lospitalite anver bann serviter aplintan?

7 Eski to kapav travay ansam avek Zeova kan to montre lospitalite anver bann ki dan servis aplintan ek ki bizin enn plas pou reste? (Lir 3 Zan 5, 8, NW.) Kan nou fer sa, sa fer bannla dibien ek fer nou osi dibien. Koumsa “nou toulede ankouraz nou kamarad” parey kouma Labib dir. (Romin 1:11, 12) Anou examinn lexanp Olaf. Kan li ti zenn, enn sirveyan sirkonskripsion selibater ti vizit so kongregasion ek ti bizin enn plas pou reste. Me personn dan kongregasion pa ti kapav ed li. Alor, Olaf ti demann so bann paran, ki pa ti bann Temwin, si sa sirveyan-la ti kapav vinn res kot zot. Zot ti dir wi, me zot ti dir Olaf ki li, li ti pou bizin dormi lor sofa. Se seki Olaf ti fer, ek li pa ti regrete. Li ti pas enn semenn extraordiner avek sirveyan sirkonskripsion! Zot ti lev boner toule gramatin ek zot ti koz lor boukou kitsoz bien interesan letan zot ti pe pran ti-dezene. Sa sirveyan sirkonskripsion la ti telman ankouraz Olaf ki li ti deside pou koumans servi Zeova aplintan. Pandan sa 40 dernie lane-la, Olaf finn servi kouma misioner dan plizir pei.

8. Kifer nou bizin montre bonte mem si lezot pena rekonesans o-koumansman? Donn enn lexanp.

8 Nou kapav montre lamour anver bann etranze dan boukou fason, mem si o-koumansman zot pena rekonesans. Par exanp, enn ser dan l’Espagne ti etidie Labib avek Yesica, enn madam ki sorti Équateur. Enn zour pandan letid, Yesica pa ti pe aret plore. Alor, ser-la ti demann li kifer li pe plore. Yesica ti dir ki avan ki li vinn l’Espagne, li ti bien pov. Enn zour li pa ti ena manze pou donn so tifi ek li ti ena zis delo. Yesica ti pe priye pou gagn led ek anmemtan li ti pe esey fer so tibaba dormi. Deswit apre, de Temwin ti vizit Yesica ek ti donn li enn magazinn. Me li ti koz brit ar zot ek ti desir magazinn-la. Li ti dir zot: “Eski zot panse ki mo pou kapav nouri mo tifi avek sa?” Sa bann ser-la ti esey rekonfort li, me Yesica pa ti ekoute. Plitar, sa bann ser-la ti kit enn panie manze kot so laport. Ek sa zour-la, pandan so letid, li ti pe plore parski li ti rann li kont ki li ti inior repons ki Bondie ti donn li pou so lapriyer. Me Yesica ti bien deside pou servi Zeova. Li kler ki, gras-a zenerozite sa bann ser-la, finn ena bann bon rezilta.​—Ekleziast 11:1, 6.

 PORT TWA VOLONTER POU TRAVAY LOR BANN PROZE POU LORGANIZASION

9, 10. (a) Ki bann lokazion bann Izraelit ti ena pou port zot volonter? (b) Kouma bann frer kapav ede dan kongregasion azordi?

9 Dan lepase, bann Izraelit ti gagn diferan lokazion pou port zot volonter. (Exod 36:2; 1 Kronik 29:5; Neemi 11:2) Azordi, twa osi to ena plizir lokazion pou port twa volonter kan to servi to letan, to bann kitsoz materyel, ek to bann kapasite pou ed to bann frer ek ser. Kan to fer sa to pou gagn boukou lazwa ek Zeova pou beni twa.

10 Parol Bondie ankouraz bann misie dan kongregasion pou travay avek Zeova kan zot servi lezot kouma asistan ministeryel ek ansien. (1 Timote 3:1, 8, 9, NW; 1 Pier 5:2, 3) Bann ki fer sa anvi ed lezot dan bann fason pratik ek dan zot ladorasion osi. (Zistwar Bann Apot 6:1-4) Eski bann ansien inn demann twa pou ede dan servis lakey ouswa pou okip bann piblikasion, bann teritwar, mintenans ouswa enn lot kitsoz? Bann frer ki ede dan sa bann servis-la dir ki zot bien kontan pou ede dan sa fason-la.

Bann ki port zot volonter pou travay lor bann proze pou lorganizasion souvan fer bann nouvo kamarad (Get paragraf 11)

11. Kouma enn ser finn gagn bann benediksion kan li’nn travay lor bann proze konstriksion?

11 Bann ki port zot volonter pou travay lor bann proze konstriksion souvan fer bann nouvo kamarad. Enn ser ki apel Margie ti travay lor konstriksion bann Lasal kot fer renion pandan 18 an. Lor sa bann proze-la, li ti interes li ar bann ser ki ti pli zenn ek li ti ede pou form zot. Li dir ki sa donn bann volonter bann bon lokazion pou ankouraz sakenn zot kamarad. (Romin 1:12) Ek kan li ti pas dan bann moman difisil, bann  kamarad ki li ti fer lor sa bann proze konstriksion la ti ankouraz li. Eski to’nn deza port twa volonter lor enn proze konstriksion? To kapav travay lor enn proze mem si to pena bann konpetans bien presi.

12. Kouma to kapav ede apre enn katastrof?

12 Nou kapav osi travay ansam avek Zeova kan nou ed nou bann frer apre enn katastrof. Par exanp, nou kapav donn larzan. (Zan 13:34, 35; Zistwar Bann Apot 11:27-30, NW.) Enn lot fason ki nou kapav ede se kan nou al donn koudme pou netwaye ek pou fer bann reparasion apre enn katastrof. Lakaz Gabriela, enn ser ki sorti Pologne, ti bien andomaze avek enn inondasion. Li ti bien kontan kan li ti trouv bann frer ek ser ki sorti dan bann kongregasion ki pa tro lwin vinn ed li. Kan li pans lor sa lexperyans-la, li dir ki li pa trakase akoz tou bann kitsoz materyel ki li’nn perdi, me li pans plito bann kitsoz ki li’nn gagne. Li dir: “Sa lexperyans-la finn rapel mwa ki li vremem enn gran privilez pou form parti dan kongregasion Kretien ek sa donn mwa enn gran lazwa.” Boukou bann ki’nn gagn led apre enn katastrof dir ki zot osi zot pans parey. Ek bann ki travay ansam avek Zeova pou ed zot bann frer ek ser gagn boukou lazwa ek satisfaksion.​—Lir Zistwar Bann Apot 20:35, NW; 2 Korintien 9:6, 7.

13. Kouma sa fortifie nou lamour pou Zeova kan nou port nou volonter? Donn enn lexanp.

13 Enn ser ki apel Stephanie ek lezot proklamater dan so landrwa ti travay ansam avek Bondie pou ed bann Temwin ki ti kit zot pei ek ti vinn l’États-Unis akoz lager. Zot ti ed sa bann refizie-la pou gagn enn lakaz ek bann meb. Stephanie dir: “Sa ti bien tous nou kan nou ti trouv zot exprim zot lazwa ek zot rekonesans pou lamour ki zot fami internasional ti manifeste anver zot. Sa bann fami-la panse ki nou finn ed zot, me an-realite se zot ki finn plis ed nou. Zot lamour, zot linite, zot lafwa, ek konfians ki zot ena an Zeova finn vremem fortifie nou lamour pou Zeova, ek sa finn fer nou ena plis rekonesans pou tou seki nou gagne atraver so lorganizasion.”

FER PLIS DAN TO SERVIS POU ZEOVA

14, 15. (a) Ki latitid profet Izai ti ena? (b) Kouma bann Kretien kapav imit latitid Izai?

14 Eski to ti pou kontan travay avek Zeova ankor plis? Eski to ti pou aksepte al servi kot bizin plis proklamater? Li  vre ki li pa neseser nou al lwin pou montre zenerozite. Me ena sertin frer ek ser ki kapav fer sa. Zot ena mem latitid ki profet Izai. Kan Zeova ti demande: “Kisannla ki mo pou avoye, ek kisannla ki pou al pou nou?” Izai ti dir: “Ala mo la! Avoy mwa!” (Izai 6:8) Eski to ena dezir ek posibilite pou ed lorganizasion Zeova? Anou get de-trwa fason kouma to kapav fer sa.

15 Zezi ti dir konsernan travay predikasion ek fer bann disip: “Ena enn gran rekolt, me pena ase travayer. Alor, priye met larekolt pou avoy travayer.” (Matie 9:37, 38) Eski to kapav al fer pionie kot pe bizin plis proklamater? Ouswa eski to kapav ed enn lot kikenn pou fer sa? Boukou frer ek ser trouve ki meyer fason pou manifeste zot lamour pou Bondie ek pou lezot dimounn se kan zot al fer pionie kot bizin plis proklamater. Eski to kapav pans lezot fason kot to kapav fer plis dan to servis pou Zeova? Si to fer sa, to pou gagn enn gran lazwa.

16, 17. Sit lezot fason ki to kapav fer plis dan to servis pou Zeova.

16 Eski to dispoze al servi dan Betel ouswa al ede lor bann proze konstriksion, dan enn fason tanporer ouswa al ede regilierman, enn ouswa plizir zour par semenn? Lorganizasion Zeova touletan bizin bann dimounn ki dispoze al ede ninport kotsa bizin led ek ki aksepte fer ninport ki travay mem si zot ena lexperyans dan enn lot domenn. Bann dimounn ki dispoze fer bann sakrifis ek servi kot bizin led, ena enn gran valer devan Zeova.​—Psom 110:3NW.

17 Eski to ti pou kontan gagn plis formasion pou ki to kapav servi Zeova ankor plis? Kitfwa to kapav ranpli form pou fer Lekol pou Bann Evanzelizater Rwayom Bondie. Sa lekol-la form bann frer ek ser ki ena matirite ek ki pe deza servi Zeova aplintan. Koumsa lorganizasion Zeova kapav servi zot pou fer ankor plis. Bann ki asiste sa lekol-la bizin dispoze al servi ninport kot sa avoy zot. Eski to pou aksepte fer plis pou Zeova dan sa fason-la?​—1 Korintien 9:23NW.

18. Ki bann benediksion nou gagne kan nou travay avek Zeova sak zour?

18 Nou zenere, bon, zanti, ek ena lamour, parski nou bann serviter Zeova. Sak zour, nou interes nou ar lezot. Sa fer nou gagn lazwa ek lape. (Galat 5:22, 23, NW.) Dan ninport ki sitiasion to ete, to pou ere tanki to imit zenerozite Zeova ek to travay ansam avek Li!​—Proverb 3:9, 10.