Skip to content

Skip to table of contents

Pasians​—Andire Avek enn Lobzektif

Pasians​—Andire Avek enn Lobzektif

AKOZ lavi inn vinn telman difisil dan sa bann ‘dernie tan-la,’ nou bizin ena pasians plis ki avan. (2 Timote 3:1-5) Boukou dimounn otour nou pena pasians. Zot egois, zot kontan diskite, ek zot pena metriz lor zotmem. Alor, nou bizin demann noumem: ‘Eski mo pe mank pasians kouma bann dimounn ki otour mwa? Ki savedir ena pasians? Ki mo kapav fer pou ki pasians form parti dan mo personalite?’

KI ETE PASIANS?

Ki sa mo “pasians” la vedir kan servi li dan Labib? Se plis ki zis siport enn sitiasion difisil. Enn dimounn ki ena pasians li andire avek enn lobzektif, setadir, li espere ki bann kitsoz pou ameliore. Li pa pans zis li tousel, me li osi gagn traka santiman lezot, mem bann ki finn irit li ouswa maltret li. Li gard lespwar ki zot relasion pou ameliore. Li pa etonan ki Labib dir ki se gras-a lamour ki nou ena pasians. * (Get not.) (1 Korintien 13:4) Pasians li form parti dan “frwi lespri.” (Galat 5:22, 23, NW.) Alor, ki nou bizin fer pou vremem ena pasians?

KOUMA NOU KAPAV ENA PASIANS?

Pou ena pasians, nou bizin priye pou gagn led lespri sin Zeova, ki Li donn tou bann ki ena konfians an Li. (Lik 11:13) Sa lespri-la li bien for, me kanmem sa nou bizin azir an-akor avek nou bann lapriyer. (Psom 86:10, 11) Savedir ki nou bizin fer nou maximum pou montre pasians sak zour ek fer li form parti dan nou personalite. Me, parfwa nou pa reisi fer sa. Ki kapav ed nou?

Nou bizin etidie ek imit lexanp parfe ki Zezi finn les nou. Kan lapot Pol ti koz lor “nouvo personalite,” parmi ena pasians osi, li ti donn nou sa lankourazman-la: “Les lape Kris kontrol zot leker.” (Kolosien 3:10, 12, 15, NW, not) Pou fer sa, nou bizin swiv lexanp Zezi, ek ena enn konfians total ki dan moman ki bizin Zeova pou regle bann problem. Si nou ena enn konfians koumsa, nou pa pou perdi nou pasians, ninport ki arive otour nou.​—Zan 14:27; 16:33.

Nou tou nou anvi ki lemond nouvo vinn pli vit posib. Me nou aprann pou ena plis pasians kan nou reflesi lor kouma Zeova ena pasians avek nou. Labib donn nou sa lasirans-la: “[“Zeova,” NW], li pa tarde pou realiz so promes, parey kouma sertin dimoun panse, me li pasian avek zot, parski li pa anvi ki enn parmi zot tonbe, me ki zot tou repanti.” (2 Pier 3:9) Alor, kan nou reflesi lor pasians Zeova anver nou, nou osi nou pou ena plis pasians avek lezot. (Romin 2:4) Dan ki bann sitiasion, nou bizin ena pasians?

 BANN SITIASION KOT NOU BIZIN ENA PASIANS

Ena boukou sitiasion dan nou lavi toulezour kot nou bizin ena pasians. Par exanp, nou bizin ena pasians pou pa interonp lezot si nou panse ki nou ena enn kitsoz inportan pou dir. (Zak 1:19) Nou osi bizin pasians kan enn dimounn irit nou. Olie ki nou reazir vit, li bon nou rapel kouma Zeova ek Zezi reazir kan zot trouv nou bann pwin feb. Zot pa fixe zot latansion lor tou ti kitsoz pa bon ki nou fer. Plito, zot get nou bann bon kalite ek avek pasians zot donn nou letan pou amelior nou.​—1 Timote 1:16; 1 Pier 3:12.

Nou bizin osi ena pasians kan enn kikenn dir nou ki seki nou’nn dir ouswa nou’nn fer li pa bon. Kitfwa nou premie reaksion se ofanse ek defann noumem. Me Parol Bondie ankouraz nou pou reazir dan enn lot fason. Li dir: “Vomie ena pasians ki ena lorgey. Pa ofanse vit, parski ofans vit, samem ki trouv dan leker bann dimounn bet.” (Ekleziast 7:8, 9) Alor, mem si enn lakizasion li fos, nou bizin ena pasians ek reflesi bien avan nou reazir. Se sa ki Zezi ti fer kan lezot ti met bann fos lakizasion lor li.​—Matie 11:19.

Bann paran sirtou bizin ena pasians kan zot bizin ed zot zanfan pou koriz zot latitid ouswa pou rezet bann move dezir. Pran par exanp Mattias, ki pe servi dan Betel Scandinavie. Kan Mattias ti enn adolesan, so bann kamarad lekol ti boufonn li akoz so bann krwayans. O-koumansman, so bann paran pa ti kone ki pe arive. Me apre, zot inn trouve ki li ti pe koumans ena bann dout lor so bann krwayans. Mattias so papa, Gillis, dir ki li ek so madam ti bizin boukou pasians dan sa sitiasion-la. Mattias ti poz bann kestion kouma: “Kisannla Bondie? Eski Labib vremem Parol Bondie? Kouma nou kone ki se Bondie ki demann nou pou fer tel ou tel kitsoz?” Li ti osi demann so papa: “Kifer bizin ziz mwa si mo pa pans ek krwar parey kouma twa?”

Gillis explike: “Defwa nou garson ti poz bann kestion avek koler, pa kont so mama ouswa kont mwa, me kont laverite, ki dapre li ti pe rann so lavi bien difisil.” Kouma Gillis  ti ed so garson? “Mwa ek mo garson nou ti asize ek koze pandan boukou lertan.” Laplipar ditan, Gillis ti zis ekout Mattias ek poz li bann kestion pou esey konpran so bann santiman ek so lopinion. Defwa, Gillis ti explik enn kitsoz so garson ek ti demann li pou reflesi lor la pandan enn zour ouswa plis avan ki zot rekoz lor la. Me ena fwa, Gillis ti dir ki limem li bizin de-trwa zour pou reflesi lor enn kitsoz ki so garson inn dir. Atraver sa bann konversasion-la, Mattias ti koumans konpran sinifikasion laranson ek osi ki Zeova kontan nou ek ena drwa pou diriz nou. So papa dir: “Sa ti pran letan, ek souvan sa ti difisil, me tigit-tigit, lamour pou Zeova inn grandi dan so leker. Mo madam ek mwa nou bien kontan ki nou finn fer zefor pou ed nou garson avek pasians pandan so ladolesans. Nou bann zefor finn rekonpanse ek nou’nn reisi tous so leker.”

Kan Gillis ek so madam avek pasians ti pe ed zot garson, zot ti ena konfians ki Zeova ti pou ed zot. Gillis dir: “Souvan mo ti dir Mattias ki sa gran lamour ki nou ena pou li la, ti pous so mama ek mwa pou priye ankor pli for pou ki Zeova ed li konpran.” Sa bann paran-la vremem kontan ki zot finn ena pasians ek ki zot pa finn bes lebra!

Nou osi bizin pasians kan nou pe pran swin enn manb nou fami ouswa enn kamarad ki malad pandan lontan. Pran par exanp Ellen. * (Get not) Li osi li res dan Scandinavie.

Sa fer wit an ki Ellen so misie inn gagn de atak ki finn andomaz so servo. Akoz sa, so misie nepli kapav resanti lazwa, tristes, ouswa pitie. Sa sitiasion-la extra difisil pou Ellen. Li dir: “Sa demann mwa boukou pasians ek mo bizin fer boukou lapriyer.” Li azoute: “Enn verse ki bien rekonfort mwa se Filipien 4:13 (NW), ki dir: ‘Pou tou kitsoz mo ena kouraz gras-a Bondie ki donn mwa lafors.’” Avek lafors ek soutien Zeova, Ellen fer fas ar sa sitiasion-la avek pasians.​—Psom 62:5, 6.

IMIT PASIANS ZEOVA

Biensir, se Zeova Limem ki’nn montre enn pli gran pasians. (2 Pier 3:15) Dan Labib, souvan nou lir lor gran pasians ki Zeova ena. (Neemi 9:30; Izai 30:18) Eski to rapel kouma Zeova ti reazir kan Abraam ti poz Li plizir kestion lor So desizion pou detrir Sodom? Zeova pa ti interonp Abraam. Li ti ekout avek pasians sak kestion ki Abraam ti pe poze ek sak kitsoz ki ti pe trakas li. Apre, Zeova ti montre ki Li’nn ekout seki ti pe trakas Abraam ek ti rasir li ki Li pa ti pou detrir Sodom mem si ti ena zis dis bon dimounn dan sa lavil-la. (Zenez 18:22-33) Zeova touletan ekout avek pasians, ek zame Li reazir dan enn fason exazere!

Pasians se enn kalite bien inportan ki form parti dan nouvo personalite ki tou bann Kretien bizin ena. Si nou fer nou maximum pou ena pasians, nou pou onor nou Papa, Zeova, ki ena pasians ek ki bien kontan nou, ek nou pou parmi “bann dimounn ki erit bann promes, gras-a lafwa ek pasians.”​—Ebre 6:10-12NW.

^ par. 4 Nou ti examinn lamour an premie, dan seri nef lartik ki koz lor frwi lespri sin Bondie.

^ par. 15 Sa nom-la finn sanze.