Skip to content

Skip to table of contents

Frer Nome​—Aprann ar Lexanp Timote

Frer Nome​—Aprann ar Lexanp Timote

LANE dernie, plizir milye frer atraver lemond finn nome kouma ansien ouswa asistan ministeryel. Si to enn parmi zot, sirman to kontan ki to pe kapav servi Zeova ek to bann frer ek ser dan sa nouvo fason-la.

Selman, li normal si to inpe trakase. Jason, enn zenn ansien, dir: “Kan mo ti fek nome, mo ti santi mwa inpe kraze ar mo bann nouvo responsabilite.” Moiz ek Zeremi pa ti santi zot kalifie kan Zeova ti donn zot bann nouvo responsabilite. (Exod 4:10; Zeremi 1:6) Si to ena mem santiman, ki to kapav fer pou ena plis konfians an tomem ek pou kontign fer bann progre? To kapav aprann boukou ar lexanp Timote.​—Zistwar Bann Apot 16:1-3.

IMIT LEXANP TIMOTE

Kitfwa Timote ti ena apepre 20 an kan li ti koumans vwayaz avek lapot Pol. Kan premie fwa li ti gagn sa linvitasion-la, sirman Timote pa ti santi li kalifie pou ansegn ek konsey lezot parski li ti bien zenn. (1 Timote 4:11, 12; 2 Timote 1:1, 2, 7, NW.) Me li ti kontign fer bann progre, ek di-z-an plitar, Pol ti dir bann Filipien: “Mo souete avoy zot Timote biento.” Kifer Pol ti ena sa santiman-la? Li ti explike: “Mo pena personn isi kouma li.”​—Filipien 2:19, 20.

Kifer Timote li enn bon lexanp pou bann ansien? Anou get sis rezon.

1. Li ti vremem gagn traka bann dimounn. Pol ti dir bann frer dan Filip ki Timote ti pou “pran swin zot bienet.” (Filipien 2:20) Timote ti anvi ki bann frer res pros ar Zeova, ek li ti dispoze sakrifie so letan ek lenerzi pou ed zot.

William, ki enn ansien depi plis ki 20 an, touletan dir bann ansien ki’nn fek nome: “Kontan bann frer. Konsantre zot plito lor seki bann frer bizin olie ki zot zis okip bann kitsoz administratif.” Pa vinn kouma enn sofer bis ki plis gagn traka pou ariv lor bistop dan ler ki les bann pasaze mont dan bis.

2. Li ti met servis Zeova an premie dan so lavi. Pol ti dir ki Timote ti bien diferan ar bann ki ti pe “rod zot prop lintere e non pa seki konsern Zezi Kris.” (Filipien 2:21) Pol ti remarke ki bann frer otour li ti pe get zis zot prop lavi. Parfwa zot fer zot prop lintere pas avan zot servis pou Zeova. Me Timote pa ti fer sa! Deswit kouma li ti gagn lokazion pou fer plis dan servis Zeova, li ti azir kouma Izai, ki ti dir: “Ala mo la! Avoy mwa!”​—Izai 6:8.

Kouma to kapav gard to lekilib kan to ena pou okip to bann kitsoz personel ek bann zafer kongregasion? Premierman, swiv konsey Pol, ki dir: “Verifie bien bann kitsoz ki pli inportan.” (Filipien 1:10, NW.) Met servis Zeova an premie dan to lavi. Deziemman, evit bann laktivite ki pou pran tro boukou to letan ek to lenerzi. Pol ti dir Timote: “Sove, al lwin ar bann dezir lazenes, me kontign pourswiv lazistis, lafwa, lamour, lape.”​—2 Timote 2:22NW.

3. Li ti travay dir dan servis Zeova. Pol ti dir sa konsernan Timote: “Parey kouma enn zanfan avek so papa, li ti travay avek mwa kouma enn esklav pou fer bonn nouvel progrese.” (Filipien 2:22, NW.) Timote pa ti pares. Li ti travay dir ansam avek Pol, ek se sa ki ti fer zot lamitie vinn pli for.

 Azordi, ena boukou travay pou fer dan lorganizasion Zeova. Sa travay-la pou vremem donn twa satisfaksion ek pou ed twa pou vinn pli pros ar to bann frer ek ser. Alor, fixe twa lobzektif pou touletan ena “boukou pou fer dan travay nou Segner.”​—1 Korintien 15:58NW.

4. Li ti met an pratik seki li ti aprann. Pol ti ekrir Timote: “To konn [“swiv bien,” NW] mo lansegnman ek manier ki mo viv. To konn mo proze, mo lafwa, mo pasians, mo lamour, mo landirans.” (2 Timote 3:10) Timote ti met an pratik seki li ti aprann, alor li ti gagn ankor plis responsabilite.​—1 Korintien 4:17NW.

Kifer to pa rod enn ansien ki ena lexperyans, ki to kapav konsider kouma to model? Tom, ki ansien depi boukou lane, rapel ki enn ansien ki ena lexperyans ti pran li kont, ek ti donn li enn bon formasion. Li dir: “Souvan mo ti demann li konsey ek mo ti aplik so konsey. Bien vit sa ti ed mwa pou ena plis konfians an momem.”

5. Li ti kontign antrenn limem. Pol ti donn Timote sa konsey-la: “Antrenn twa pou ki to kapav devlop latasman pou Bondie.” (1 Timote 4:7, NW.) Mem si enn atlet ena enn antrener, kanmem sa, li bizin antrenn li par limem. Pol ti dir Timote: “Kontign fer zefor pou lir an piblik, pou konseye, ankouraze ek ansegne. . . . Reflesi lor sa bann kitsoz-la; absorb twa net ladan, pou ki tou dimounn trouv bien to bann progre”​—1 Timote 4:13-15NW.

Twa osi to bizin kontign amelior to bann kapasite. Kontign etidie Labib an profonder, ek res azour ar bann nouvo linstriksion ki lorganizasion done. Pa fer tomem konfians plis ki bizin. Li pa pou bon si to panse ki to ena telman lexperyans ki to pa bizin fer bann resers pou regle enn sitiasion. Parey kouma Timote, kontign “vey lor twa ek lansegnman ki to done.”​—1 Timote 4:16.

6. Li ti kont lor lespri Zeova. Kan Pol ti pe koz lor minister Timote, li ti fer li rapel: ‘Gard bann bon lansegnman avek led Lespri Sin, ki touzour prezan dan nou leker.’ (2 Timote 1:14) Timote ti bizin kont lor lespri Bondie.

Donald, ki enn ansien depi bien lontan, dir: “Bann frer nome bizin akord enn gran valer relasion ki zot ena avek Bondie. Bann ki fer sa, zot ‘lafors grandi’ deplizanpli. Si zot priye pou gagn lespri Bondie ek zot kiltiv bann kalite ki sa lespri-la prodir, zot pou enn vre benediksion pou zot bann frer.”​—Psom 84:7; 1 Pier 4:11.

AKORD ENN GRAN VALER TO RESPONSABILITE

Li bien ankourazan kan nou trouv bann nouvo asistan ministeryel ek ansien ki, kouma twa, pe kontign fer bann progre dan zot servis pou Zeova. Jason, ki nou ti mansione avan, dir: “Pandan tou sa letan ki mo enn ansien la, mo’nn aprann boukou ek sa finn fer mwa ena plis konfians an momem. Asterla, se enn plezir pou mwa pou asim mo responsabilite ek mo konsider sa kouma enn gran privilez!”

Eski to pou kontign progrese? Si to swiv lexanp Timote, twa osi to pou enn benediksion pou to bann frer ek ser.