Skip to content

Skip to table of contents

Bann Dimounn Ki Zenere Zot Ere

Bann Dimounn Ki Zenere Zot Ere

“Ena . . . lazwa kan done.”​—ZISTWAR BANN APOT 20:35NW.

KANTIK: 76, 110

1. Kouma nou kone ki Zeova Li zenere?

TI ENA enn tan kot Zeova ti tousel. Apre, Li’nn deside pou donn lavi bann kreatir intelizan dan lesiel ek lor later. Zeova ki enn “Bondie ere,” kontan pou donn bann bon kitsoz. (1 Timote 1:11, NW; Zak 1:17) Zeova anvi ki nou ere nou osi, akoz sa, Li ansegn nou pou montre zenerozite.​—Romin 1:20.

2, 3. (a) Kifer sa rann nou ere kan nou zenere? (b) Ki nou pou examine dan sa lartik-la?

2 Bondie finn kree bann dimounn dan so resanblans. (Zenez 1:27) Savedir ki Zeova finn kree nou avek bann kalite ki Li ena. Pou nou vremem ere ek gagn benediksion Zeova, nou bizin swiv so lexanp. Nou bizin interes nou ar lezot dimounn ek done avek zenerozite. (Filipien 2:3, 4; Zak 1:5) Kifer? Parski se koumsa ki Zeova finn  kree nou. Mem si nou inparfe, nou kapav imit Zeova ek manifeste zenerozite nou osi.

3 Asterla nou pou al examinn de-trwa leson ki Labib ansegne lor zenerozite. Nou pou aprann kifer sa fer Zeova plezir kan nou zenere. Nou pou osi aprann kouma zenerozite ed nou pou fer travay ki Zeova finn donn nou ek kifer nou ere kan nou zenere. Ek nou pou examine kifer nou bizin kontign montre zenerozite.

SA FER ZEOVA PLEZIR KAN NOU ZENERE

4, 5. Kouma Zeova ek Zezi finn montre zenerozite, ek kifer nou bizin imit zot?

4 Zeova anvi ki nou imit Li, alor sa fer Li plezir kan nou zenere. (Efezien 5:1) Zeova anvi osi ki bann dimounn ere. Nou konn sa parski Li finn fer nou dan enn fason extraordiner, ek Li finn fer later bien zoli ek tou kitsoz ki lor la dan enn fason pou ki nou profit lavi. (Psom 104:24; 139:13-16) Alor, nou onor Zeova kan nou esey rann lezot ere.

5 Nou osi imit Zezi, ki finn les enn lexanp parfe kan li’nn montre kouma enn dimounn kapav manifeste zenerozite. Li ti dir: “Garson Limanite pa finn vini pouki dimoun servi li, me pou servi dimoun e donn so lavi kouma enn ranson pou boukou dimoun.” (Matie 20:28) Lapot Pol ti ankouraz bann Kretien kan li ti dir: “Ena sa mem konportman la parmi zot e pans parey kouma Zezi Kris . . . Li finn limem renons tou, li finn pran kondision enn esklav.” (Filipien 2:5, 7) Alor, nou kapav demann noumem: ‘Eski mo kapav swiv pli bien lexanp Zezi?’​—Lir 1 Pier 2:21NW.

6. Ki leson Zezi finn ansegn nou dan zistwar bon Samariten? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

Sa fer Zeova plezir kan nou swiv lexanp parfe ki Li ek Zezi finn les nou. Nou fer sa kan nou interes nou ar bann dimounn ek rod bann fason pou ed zot. Zezi ti montre ki kantite sa inportan kan ki li ti rakont zistwar bon Samariten. (Lir Lik 10:29-37.) Li ti ansegn so bann disip ki zot bizin ed lezot, ninport kisannla zot ete ek ninport kotsa zot sorti. Eski to rapel kifer Zezi ti rakont sa zistwar-la? Se parski enn Zwif ti demann li: “Kisannla mo prosin?” Repons ki Zezi ti done ansegn nou ki nou bizin zenere kouma sa Samariten-la si nou anvi fer plezir Zeova.

7. Kouma nou montre ki nou krwar ki fason ki Zeova dirize pli bon? Explike.

7 Seki ti arive dan zardin Edenn donn nou enn lot rezon kifer nou bizin zenere. Satan ti fer krwar ki Adan ek Ev ti pou pli ere si zot ti dezobeir Zeova ek si zot ti pans zis zotmem. Ev ti egois ek ti anvi vinn kouma Bondie. Adan ti egois ek ti plis anvi fer Ev plezir ki fer Bondie plezir. (Zenez 3:4-6) Sa finn amenn bann konsekans bien grav ek montre bien ki enn dimounn ki egois pa kapav ere. Kan nou pa egois me nou zenere, nou montre ki nou krwar ki fason ki Zeova dirize pli bon.

 FER TRAVAY KI BONDIE FINN DONN NOU POU FER

8. Kifer Adan ek Ev ti bizin pans lezot?

8 Mem si Adan ek Ev ti tousel dan zardin Edenn, zot ti bizin pans lezot. Kifer? Zeova ti donn zot enn travay pou fer. Li ti dir zot ranpli later avek zot bann zanfan ek fer li vinn enn paradi. (Zenez 1:28) Adan ek Ev ti bizin ena dezir pou trouv bann zanfan ki zot ti pou gagne dan lavenir ere, parey kouma Zeova ti anvi trouv zot tou ere. Ansam, zot ti pou travay pou fer later antie vinn enn paradi. Sa ti pou enn gran proze!

9. Kifer bann dimounn ti pou ere amezir ki zot ti pou fer later vinn enn paradi?

9 Bann dimounn parfe ti pou bizin osi travay ansam avek Zeova pou ki zot kapav fer later vinn enn paradi ek akonpli So volonte. Dan sa fason-la, zot ti pou rant dan so repo. (Ebre 4:11) Sey mazine kouma sa travay-la ti pou interesan ek donn zot satisfaksion! Zeova ti pou beni zot boukou si zot pa ti egois ek ti pans lezot.

10, 11. Ki pou ed nou pou prese ek fer bann disip?

10 Azordi, Zeova finn donn nou enn travay spesial pou fer. Li anvi ki nou prese ek fer bann disip. Pou fer sa travay-la, nou bizin vremem interes nou ar bann dimounn. An realite, nou pou kapav kontign fer sa travay-la si nou ena sa bon mobil-la:  kontan Zeova ek kontan bann dimounn.

11 Pol ti dir ki li ek bann lezot Kretien dan premie siek, ti “travay ansam avek Bondie” parski zot ti pres ek ansegn bann dimounn laverite. (1 Korintien 3:6, 9) Azordi, nou osi nou kapav “travay ansam avek Bondie” kan nou donn nou letan, nou lenerzi, ek nou bann kitsoz materyel avek zenerozite pou fer travay predikasion ki Bondie finn donn nou. Se vremem enn gran loner!

Kan to ed enn dimounn pou konn laverite, sa pou rann twa ere (Get paragraf 12)

12, 13. Dapre twa, ki bann lazwa nou gagne kan nou fer bann disip?

12 Kan nou donn nou letan ek lenerzi avek zenerozite pou prese ek ansegne, sa donn nou boukou lazwa. Se seki boukou frer ek ser ki’nn gagn lokazion kondir bann letid Labib dir. Nou leker ranpli ar lazwa kan nou trouv nou bann etidian extra kontan kan zot konpran seki Labib kapav ansegn nou, devlop enn vre lafwa, fer bann sanzman dan zot lavi, ek partaz avek lezot seki zot pe aprann. Zezi osi ti bien kontan kan bann 70 disip ki li ti avoy prese, ti “retourne dan lazwa” akoz bann bon lexperyans ki zot ti gagne.​—Lik 10:17-21.

13 Nou bann frer ek ser partou dan lemond bien kontan kan zot trouve kouma mesaz ki ena dan Labib ed bann dimounn pou amelior zot lavi. Par exanp, enn zenn ser selibater ki apel Anna ti anvi fer plis pou Zeova. * (Get not.) Alor, li ti al res dan enn teritwar dan l’Europe de l’Est kot bizin plis proklamater. Li ti ekrir: “Li bien fasil pou kondir bann letid Labib isi, ek mo bien kontan sa. Mo gagn boukou lazwa dan mo servis. Kan mo rant lakaz, mo pa gagn letan konsantre lor momem. Mo reflesi lor mo bann letid​—zot bann problem ek zot bann traka. Mo rod bann fason pou ankouraz zot ek pou ed zot dan enn fason pratik. Ek sa vremem konvink mwa ki ‘ena plis lazwa kan done ki gagne.’”​—Zistwar Bann Apot 20:35NW.

Ninport ki fason bann dimounn reazir, kan nou pres mesaz Bondie, sa rann nou ere

14. Kouma to kapav kontan predikasion mem si bann dimounn pa ekoute?

14 Mem si bann dimounn pa ekout nou kan nou prese, nou kapav ere parski nou donn zot posibilite pou tann bonn nouvel. Zeova atann ki nou fer parey kouma seki Li ti dir Ezekiel fer: “To bizin dir zot mo bann parol, ki zot ekoute ouswa non.” (Ezekiel 2:7; Izai 43:10) Alor, ninport ki fason bann dimounn reazir, nou bann zefor ena boukou valer pou Zeova. (Lir Ebre 6:10, NW.) Enn frer ti dir konsernan so minister: “Nou finn plante, aroze, ek priye avek lespwar ki Zeova fer lintere grandi.”​—1 Korintien 3:6.

Kan nou fer sak lakaz dan nou teritwar, nou donn bann dimounn lokazion pou ekout mesaz Rwayom (Get paragraf 14)

 KOUMA NOU KAPAV ERE?

15. Eski nou bizin zenere zis kan bann dimounn ena rekonesans? Explike.

15 Zezi anvi ki nou zenere parski sa rann nou ere. Kan nou zenere, boukou dimounn pou zenere avek nou an retour. Se akoz sa ki li donn nou sa lankourazman-la: “Done, zot pou resevwar dan pos zot tabliye enn mezir bien ranpli, bien dame e ki pe deborde; mezir ki to servi pou lezot, samem mezir ki pou servi pou twa.” (Lik 6:38) Biensir, kan to zenere, pa tou dimounn ki pou ena rekonesans. Me mem si zot pena rekonesans, kontign done. Zis par enn aksion zenere, to kapav fer boukou dibien.

16. Anver kisannla nou bizin zenere, ek kifer?

16 Bann dimounn ki vremem zenere pa atann nanye an retour. Zezi ti dir: “Kan to fer enn fet invit bann pov, bann infirm, bann bwate ek bann aveg, koumsa to pou beni [“ere,” NW], parski bannla pa kapav rann twa parey.” (Lik 14:13, 14) Labib dir osi: “Enn dimounn zenere pou gagn benediksion,” ek “Bienere dimoun ki pran kont ek ed bann pov kan zot dan difikilte.” (Proverb 22:9; Psom 41:1) Nou bizin zenere parski nou vremem anvi ed lezot.

17. Sit bann fason ki nou kapav done ki rann nou ere.

17 Kan Pol ti sit bann parol Zezi ki ti dir, “ena plis lazwa, kan done ki gagne,” li pa ti pe koz zis lor bann kitsoz materyel. Nou kapav osi donn bann dimounn lankourazman, enn konsey ki sorti dan Labib, ek enn led pratik. (Zistwar Bann  Apot 20:31-35, NW.) Par seki Pol ti dir ek fer, li ti montre nou ki kantite li inportan ki nou zenere kan nou donn nou letan, nou lenerzi, nou latansion, ek nou lamour.

18. Dapre bann resers, ki lefe sa ena lor nou kan nou zenere?

18 Bann dimounn ki fer resers lor konportman bann imin finn osi dekouver ki kan done sa rann bann dimounn ere. Dapre enn lartik, bann dimounn dir ki zot santi zot pli zwaye kan zot fer bann bon kitsoz pou lezot. Bann resers montre ki kan nou ed lezot, nou santi ki nou lavi ena enn sans. Sertin exper ankouraz bann dimounn pou fer bann travay volonter pou res an bonn sante ek zwaye. Biensir, seki zot finn dekouver pa etonn nou, parski Zeova, nou Kreater ki kontan nou, finn touletan dir ki kan nou done sa rann nou ere.​—2 Timote 3:16, 17.

KONTIGN MONTRE ZENEROZITE

19, 20. Kifer to anvi montre zenerozite?

19 Kan bann dimounn otour nou pans zis zotmem, li kapav vinn difisil pou kontign montre zenerozite. Me Zezi ti rapel nou ki de pli gran komannman se kontan Zeova avek tou nou leker, nam, lespri, ek lafors ek pou kontan nou prosin kouma noumem. (Mark 12:28-31) Nou finn aprann dan sa lartik-la ki bann ki kontan Zeova zot imit Li. Zeova ek Zezi toulede zenere. Zot ankouraz nou pou swiv zot lexanp, parski zot kone ki sa pou vremem rann nou ere. Si nou zenere dan tou seki nou fer pou Zeova ek pou nou prosin, nou pou onor Zeova ek sa pou fer nou ek lezot osi dibien.

20 Pena dout ki to pe fer tou to posib pou montre zenerozite ek pou ed lezot, sirtou to bann frer ek ser. (Galat 6:10) Si to kontign fer sa, bann dimounn pou rekonesan ek pou kontan twa, ek to pou ere. Labib dir: “Enn dimounn ki zenere pou prospere, ek enn dimounn ki rekonfort lezot, lezot osi pou rekonfort li.” (Proverb 11:25) Dan nou lavi ek nou minister, ena boukou fason kouma nou kapav done san atann nanye an retour, ek montre bonte ek zenerozite. Dan prosin lartik, nou pou examinn sertin sa bann fason-la.

^ par. 13 Sa nom-la finn sanze.