Skip to content

Skip to table of contents

 BIOGRAFI

Zeova Inn Bien Beni Mo Desizion

Zeova Inn Bien Beni Mo Desizion

Nou an 1939. Nou ti leve omilie lanwit ek nou ti roule pandan plis ki enn-er-tan ziska enn ti lavil ki apel Joplin, dan sid-wes Missouri, dan l’États-Unis. Laba, trankil-trankil, nou ti met bann trak anba laport sak lakaz ki ti dan sa teritwar-la. Deswit kouma nou ti fini, nou ti rant dan loto ek nou ti al zwenn bann lezot group. Soley ti fini koumans leve. Me kifer, sa zour-la, nou ti al prese avan ki soley leve, ek kifer nou ti kit sa teritwar-la vit-vit? Mo pou dir ou kifer taler.

MO FINN ne an 1934. Mo bann paran, Fred ek Edna Molohan, ti deza bann Etidian Labib (Temwin Zeova) depi 20 an. Mo bien rekonesan ki zot inn aprann mwa kontan Zeova. Nou ti res dan Parsons, enn ti lavil dan sid-es Kansas. Preske tou dimounn dan nou kongregasion ti ena lesperans pou al dan lesiel. Nou fami ti asiste tou bann renion ek ti sorti predikasion regilierman. Dan Samdi tanto, nou ti abitie pres lor semin, aktivite ki zordi nou apel temwaniaz an piblik. Parfwa nou ti fatige. Me touletan apre predikasion, Papa ti aste sorbe pou nou, pou fer nou plezir.

Nou ti kongregasion ti ena enn gran teritwar avek boukou ti lavil ek boukou laferm. Olie ki zot ti donn nou larzan pou nou bann piblikasion, bann fermie ti donn nou bann legim ki zot ti plante zotmem. Zot ti osi donn nou dizef fre (fek ramase dan kazot), ek mem bann poul vivan. Papa ti deza fer kontribision pou sa bann piblikasion la, alor nou ti servi seki nou ti gagne pou nouri lafami.

BANN KANPAGN PREDIKASION

Mo bann paran ti gagn enn fonograf pou servi dan predikasion. Mo ti tro tipti pou servi li, me mo ti bien kontan ed mo papa ek mo mama pou zwe bann lanrezistreman diskour Frer Rutherford kan nou ti al fer bann vizit ek bann letid Labib.

Avek mo papa ek mo mama devan nou loto oparler

Papa ti atas enn gro oparler lao nou loto, enn Ford 1936. Nou loto ti vinn enn loto oparler, ek sa ti bien itil pou nou servis. Pou koumanse, nou abitie zwe inpe lamizik pou kapte latansion bann dimounn, ek apre nou ti pas enn diskour baze lor Labib. Apre sa, nou ti propoz bann piblikasion bann dimounn ki ti interese.

Dan Cherryvale, enn ti lavil dan Kansas, Papa ti roul so loto oparler dan zardin lavil, kot boukou dimounn ti pe rilax dan Dimans. Me lapolis ti vinn dir li pa servi so loto oparler dan zardin. Alor, Papa ti bouz so loto dan enn semin akote, kot bann dimounn dan zardin-la ti kapav tann bann lanrezistreman. Mo ti bien kontan pas sa  bann moman la avek mo Papa ek mo gran frer, Jerry.

Pandan sa bann lane-la, nou ti fer bann kanpagn spesial dan bann teritwar kot bann dimounn ti bien opoze ar laverite. Kouma mo ti explike o-koumansman, nou ti leve omilie lanwit ek trankil-trankil, nou ti met bann trak ek bann ti liv anba laport bann dimounn. Apre sa, nou tou nou ti zwenn andeor lavil pou kone si lapolis ti aret enn parmi nou.

Enn lot kitsoz ki mo ti kontan dan nou minister se kan nou ti met bann gran pankart lor nou ek nou ti mars dan lavil. Mo rapel ki, enn zour, bann frer ti vinn dan nou lavil ek zot ti pe marse avek bann pankart lor zot. Lor zot pankart ti ekrir “Larelizion Pe Piez ek Pe Anbet Dimounn.” Zot ti koumanse depi nou lakaz, ek zot ti mars apepre enn kilomet edmi dan lavil, ek zot ti revini. Erezman, personn pa ti aret zot, me bann dimounn ti bien kirye.

BANN LASANBLE KAN MO TI ZENN

Souvan, nou ti al dan Texas pou asiste bann lasanble. Papa ti travay dan enn konpagni trin. Alor, nou ti vwayaz gratis dan trin pou al bann lasanble ek pou al vizit nou bann fami. Gran frer mo mama, Fred Wismar, ek so madam, Eulalie, ti res dan Temple, dan Texas. Tonton Fred ti gagn laverite dan koumansman bann lane 1900, kan li ti ankor zenn. Li ti batize ek li ti explik so bann frer ek ser, parmi ti ena mo mama, seki li ti aprann. Bann frer dan sant Texas ti bien konn Tonton Fred parski li ti enn serviter rezional (ki zordi apel sirveyan sirkonskripsion). Li ti enn kikenn ki ti bon, ki ti ere, ek li ti bien zele. Li ti enn bon lexanp pou mwa.

An 1941, nou ti pran trin pou al asiste enn gran lasanble dan St. Louis, dan Missouri. Laba, ti invit tou bann zenn pou asiz devan kot lestrad pou ekout diskour Frer Rutherford. So tem ti « Enfants du Roi ». Alafin sa diskour-la, Frer Rutherford ek so bann asistan ti donn sakenn parmi nou enn nouvo liv ki apel Enfants. Sa ti enn zoli sirpriz pou toule 15,000 zenn ki ti la.

An Avril 1943, nou ti asiste lasanble « Appel à l’action » dan Coffeyville, dan Kansas. Laba, ti fer enn lanons ki ti pou ena enn nouvo lekol dan bann kongregasion, Lekol Minister Teokratik. Nou ti osi gagn enn ti liv, ki ti ena 52 leson, ki nou ti pou servi dan sa lekol-la. Plitar dan sa lane-la, mo ti fer mo premie devwar. Sa lasanble-la ti spesial osi pou mwa parski mo ti pran batem. Mo ti batize dan enn basin ki ti trouv lor enn laferm ki pa ti tro lwin. Delo-la ti glase.

MO TI ANVI SERVI DAN BETEL

Mo ti fini lekol an 1951, ek mo ti bizin deside ki mo ti pou fer ar mo lavi. Mo frer, Jerry, ti servi dan Betel. Mwa osi mo ti anvi al Betel. Alor mo ti ranpli enn form. Inpe letan apre, mo ti gagn linvitasion pou al Betel ek mo ti koumans mo servis le 10 Mars 1952. Sa ti enn bon desizion, parski sa ti ed mwa pou servi Bondie pli bien.

Mo ti anvi travay dan linprimri, pou donn enn koudme pou inprim nou bann magazinn ek bann lezot piblikasion. Me zame mo pa’nn reisi travay laba. Olie sa, mo ti travay kouma server, ek plitar, mo ti travay dan lakwizinn. Mo ti bien kontan sa travay-la ek mo ti aprann boukou kitsoz. Nou ti travay lor sift, ek mo ti ena inpe letan lib pandan lazourne. Souvan, mo ti al dan bibliotek Betel ek mo ti servi bann liv ki ti ena laba pou fer mo letid personel. Sa ti ed mwa boukou pou fortifie mo lafwa ek mo lamitie avek Zeova. Mo ti plis determine ankor pou servi Zeova dan Betel pli lontan posib. Jerry ti kit Betel an 1949 ek li ti marye ar Patricia. Zot ti res dan Brooklyn mem, pa tro lwin ar Betel. Zot ti ed mwa ek ankouraz mwa boukou kan mo ti fek rant Betel.

Inpe letan apre ki mo ti rant Betel, bann frer ti rod bann Betelit ki zot ti pou kapav azout lor lalis bann orater. Bann frer lor sa lalis-la ti gagn responsabilite pou vizit bann kongregasion ki ti ziska 320 kilomet otour Brooklyn. Dan sa bann kongregasion la, zot ti fer enn diskour piblik ek zot ti sorti predikasion ansam avek bann frer ek ser. Mo ti enn parmi bann frer ki zot ti swazir. Mo  ti koumans vizit bann kongregasion ek fer bann diskour piblik, ek mo ti bien strese. Sa lepok-la, bann diskour piblik ti dir enn-er-tan. Souvan, mo ti pran trin pou vizit sa bann kongregasion-la. Mo rapel bien seki ti arive enn Dimans apremidi, pandan liver 1954. Mo ti pran enn trin pou retourn New York ek mo ti sipoze ariv Betel dan koumansman lasware. Me pandan ki mo ti pe retourne, ti ena enn gro tanpet lanez avek bann divan bien for, ek bann moter elektrik trin la ti tom an pann. Mo ti ariv New York landemin, sink-er dimatin. Mo ti pran enn lot trin pou al Brooklyn ek kan mo ti ariv Betel, mo ti rant direk dan lakwizinn pou koumans travay. Mo ti inpe an retar ek mo ti bien fatige parski mo pa ti dormi ditou sa lanwit-la. Me lazwa ki mo ti gagne kan mo ti vizit bann kongregasion ek kan mo ti zwenn bann nouvo frer ek ser, ti vo plis ki ninport ki sakrifis ki mo ti kapav fer.

Nou pe prepare pou enn emision dan enn stidio WBBR

Pandan mo bann premie lane dan Betel, mo ti osi partisip dan enn program lansegnman Labib ki ti fer sak semenn lor nou stasion radio, WBBR. Nou bann stidio ti trouv lor deziem letaz batiman ki trouv dan 124 Columbia Heights. Frer Alexander Macmillan, ki ti servi plizir lane dan Betel, ti pas souvan dan nou bann emision radio. Nou ti abitie apel li Frer Mac. Li ti enn bon lexanp pou nou, bann zenn frer dan Betel, parski li ti res fidel malgre boukou difikilte.

Nou ti partaz bann trak pou ki bann dimounn ekout bann emision WBBR

An 1958, mo travay ti sanze ek mo ti koumans travay avek bann diplome Lekol Galaad. Mo ti ed sa bann frer ek ser zele la pou gagn zot viza. Mo ti osi fer bann laranzman konsernan zot vwayaz dan zot bann afektasion. Sa lepok-la, bann vwayaz par avion ti kout bien ser. Alor, laplipar bann diplome ki ti al dan l’Afrique ek l’Asie ti vwayaz par bato. Plizir lane apre, kan pri biye avion ti bese, laplipar bann misioner ti vwayaz par avion pou al dan bann pei kot zot ti bizin al servi.

Mo pe prepar bann diplom pou bann zelev Galaad

BANN VWAYAZ POU BANN LASANBLE

An 1960, mo ti organiz vwayaz bann frer ki ti pou sorti depi l’États-Unis pou al l’Europe, pou bann lasanble internasional ki ti pou ena an 1961. Mo ti al enn parmi sa bann lasanble-la dan Hambourg, dan l’Allemagne. Apre sa lasanble-la, trwa lezot Betelit ek mwa, nou ti lwe enn loto, nou ti travers l’Allemagne ziska l’Italie pou vizit biro nasional ki trouv Rome. Depi laba, nou ti al la France, nou ti travers bann montagn Pyrénées, ek nou ti rant dan l’Espagne, kot predikasion ti interdi. Nou ti reisi donn bann frer dan Barcelone bann piblikasion, ki nou ti anvlope pou fer zot pas pou bann kado. Mo ti bien kontan pou zwenn zot. Apre sa, nou ti roule ziska Amsterdam ek nou ti pran enn avion pou retourn New York.

An 1962, mo ti organiz vwayaz 583 frer ek ser ki ti bizin asiste enn seri lasanble internasional dan lemond antie. Sa lasanble-la ti an 1963 ek so tem ti « La bonne nouvelle éternelle ». Sa bann frer ek ser la ti asiste bann lasanble dan l’Europe, l’Asie, ek dan Pacifique Sud. Apre sa, zot ti al dan Honolulu (Hawaii) ek Pasadena (Californie). Zot  ti osi al Liban ek Jordanie kot zot ti gagn enn vizit dan bann plas ki ena dan Labib. Servis kot mo ti ete ti organiz zot vwayaz, ti fer zot gagn bann viza ek osi fer zot rezervasion lotel.

ENN NOUVO PARTNER VWAYAZ

Lane 1963 ti bien inportan pou mwa pou enn lot rezon osi. Le 29 Zin, mo ti marye ar Lila Rogers. Li ti rant Betel an 1960, ek avan sa, li ti res dan Missouri. Enn semenn apre nou maryaz, Lila ek mwa nou ti fer letour lemond ki Betel ti organize, ek nou ti vizit la Grèce, l’Égypte, ek Liban. Depi Liban, nou ti pran enn ti avion pou al Jordanie. Me nou laktivite ti interdi laba, ek bann lotorite pa ti donn bann Temwin Zeova viza. Alor, nou pa ti kone ki ti pou ariv nou laba. Mazine ki kantite nou ti etone ek zwaye kan nou ti trouv enn group frer ek ser delwin pe atann dan lareopor avek enn gran bandrol kot ti ekrir “Bienveni Bann Temwin Zeova”! Nou ti vizit bann landrwa ki mansione dan Labib, bann landrwa kot Abraam, Izaak, ek Zakob ti reste, kot Zezi ek so bann zapot ti prese, ek kot lansegnman Zezi Kris ti koumans propaze “ziska dan bout later.” Sa ti vremem extraordiner!​—Zistwar Bann Apot 13:47NW.

Pandan 55 an, Lila ti mo partner bien fidel dan tou mo bann lafektasion. Plizir fwa nou ti vizit l’Espagne ek Portugal kot nou laktivite ti interdi. Nou ti ankouraz bann frer ek ser laba, ek nou ti amenn bann piblikasion ek lezot kitsoz ki zot ti bizin. Nou ti mem reisi vizit sertin parmi nou bann frer ki ti dan prizon dan Cadix, dan l’Espagne. Mo ti bien kontan ki mo ti reisi fer enn diskour pou ankouraz zot.

1969, nou avek Patricia ek Jerry Molohan pou lasanble « Paix sur la terre »

Depi 1963, mo ti organiz bann vwayaz pou bann lasanble internasional dan l’Afrique, l’Australie, l’Amérique Centrale, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Extrême-Orient, Hawaii, Nouvelle-Zélande ek Porto Rico. Lila ek mwa nou finn asiste bann lasanble ki zame nou pa pou bliye, kouma lasanble ki ti fer an 1989, dan Varsovie, dan Pologne. Boukou frer la Russie ti reisi asiste sa gran lasanble-la. Sa ti zot premie lasanble! Nou ti zwenn bann frer ek ser ki ti pas boukou letan dan prizon dan lepok l’Union Soviétique akoz zot lafwa.

Enn lot responsabilite ki mo ti bien kontan se kan mo ti vizit bann Betelit ek bann misioner dan lemond antie pou ankouraz zot. Nou dernie vizit, nou ti al dan Corée du Sud ek nou ti reisi zwenn 50 parmi nou bann frer ki ti dan prizon, dan Suwon. Zot ti bien pozitif ek zot ti pe atann avek inpasians pou rekoumans servi Zeova san okenn restriksion. Bann moman koumsa ti vremem ankouraz nou!​—Romin 1:11, 12.

LAKRWASMAN FER GAGN LAZWA

Pandan tou sa bann lane-la, mo’nn trouve kouma Zeova inn beni so pep. Kan mo ti pran batem an 1943, ti ena anviron 100,000 proklamater. Azordi, ena plis ki 8,000,000 dimounn ki pe servi Zeova dan 240 teritwar. Bann diplome Galaad inn bien ede pou ki ena sa lakrwasman-la. Mo  bien kontan ki mo’nn travay avek boukou sa bann misioner-la, pou ed zot al dan pei kot zot ti bizin al servi.

Mo kontan ki mo’nn pran desizion pou servi Zeova kan mo ti ankor zenn, ek ki mo’nn ranpli form pou rant Betel. Zeova inn bien beni mwa pandan tou sa bann lane-la. Anplis bann kitsoz ki nou kontan ar nou servis dan Betel, Lila ek mwa nou finn bien kontan osi pou pres avek bann frer ek ser dan diferan kongregasion dan Brooklyn pandan plis ki 50 an. Gras-a sa, nou finn gagn bann vre kamarad.

Mo ankor pe servi Zeova dan Betel, ek Lila ankor touzour pe soutenir mwa. Mem si asterla mo ena plis ki 84 an, mo kontan ki mo ankor pe kapav fer bann travay ki donn mwa satisfaksion, kouma ede dan servis korespondans Betel.

Lila ek mwa azordi

Se vremem enn lazwa pou form parti dan lorganizasion Zeova ki extraordiner ek pou trouve kouma bann parol Malaki 3:18 pe akonpli: “Ankor enn fwa, zot pou trouv diferans ant enn bon dimounn ek enn move dimounn, ant enn dimounn ki pe servi Bondie ek enn dimounn ki pa pe servi Li.” Sak zour, nou trouve kouma lemond Satan pe vinn pli pir. Bann dimounn pena lespwar ek zot vremem malere. Me bann ki kontan ek servi Zeova, zot ere, mem dan sa bann moman difisil la, ek zot ena enn lespwar sir pou lavenir. Se vremem enn gran privilez pou pres bonn nouvel! (Matie 24:14) Biento, Rwayom Bondie pou fer sa vie lemond-la vinn enn paradi. Nou atann avek inpasians kan sa zour la pou arive. Lerla, tou dimounn lor later pou ena enn bon lasante, zot pou ere, ek zot pou viv pou touletan.