Skip to content

Skip to table of contents

Fer Konfians Nou Sef: Zezi Kris

Fer Konfians Nou Sef: Zezi Kris

“Zot ena enn sel Sef, Zezi Kris.”​—MATIE 23:10NW.

KANTIK: 16, 14

1, 2. Ki gran responsabilite Zozwe ti gagne apre lamor Moiz?

ZEOVA ti dir Zozwe: “Mo serviter Moiz inn mor. Asterla, leve, travers Zourdin, twa ek tou sa pep-la, ek rant dan pei ki mo pou donn zot.” (Zozwe 1:1, 2) To rann twa kont ki sanzman sa ti inplike pou Zozwe, ki ti asistan Moiz pandan apepre 40 an!

2 Pandan bien lontan, Moiz ti gid bann Izraelit. Me asterla, se Zozwe ki ti pou gid zot. Alor, kitfwa li ti demann limem si lepep ti pou aksepte li kouma zot sef. (Deteronom 34:8, 10-12) Konsernan Zozwe 1:1, 2, enn biblis explike ki enn parmi bann moman pli difisil ek pli danzere pou enn pep, ki li dan lepase ouswa azordi, se kan ena enn sanzman dirizan.

3, 4. Kouma Bondie ti beni Zozwe pou konfians ki li ti ena an Li, ek ki kestion nou pou reponn?

 3 Zozwe ti ena bann bon rezon pou trakase. Me li ti ena konfians an Zeova ek deswit li ti swiv So bann instriksion. (Zozwe 1:9-11) Bondie ti beni Zozwe parski li ti ena konfians an Li, ek Li ti servi enn anz pou gid Zozwe ek bann Izraelit. Li posib ki sa anz-la ti Laparol, Garson premie-ne Bondie.​—Exod 23:20-23; Zan 1:1 NW.

4 Depi ki Zozwe ti vinn nouvo sef pep Izrael, sa ti amenn boukou sanzman. Me Zeova ti ed lepep pou adapte bien ar sa bann sanzman-la. Dan nou lepok osi ena boukou gran sanzman ki pe arive. Kitfwa nou kapav demann noumem, ‘Alor ki lorganizasion Bondie pe kontign progrese, eski nou ena bann bon rezon pou fer konfians nou Sef, Zezi?’ (Lir Matie 23:10, NW. *) Pou reponn sa kestion-la, anou gete kouma Zeova ti gid so pep dan lepase, kan ti ena bann sanzman.

GID PEP BONDIE DAN LATER PROMIZ

5. Kisannla Zozwe ti zwenn pre ar lavil Zeriko? (Get zimaz dan koumansman lartik.)

5 Zis apre ki bann Izraelit ti travers Zourdin, Zozwe ti fer fas ar enn sitiasion ki li pa ti atann. Pre ar lavil Zeriko, li ti zwenn enn zom ki ti ena enn lepe. Zozwe ti demann li: “Eski to dan nou kote ouswa dan kote nou bann lennmi?” Zozwe ti etone kan sa zom-la ti reponn ki li ti “sef larme Zeova,” enn anz ki ti pre pou defann pep Bondie. (Lir Zozwe 5:13-15 ek not. *) Mem si bann lezot verse Labib dir ki se Zeova ki ti pe koz direk ar Zozwe, li paret ki Bondie ti servi enn anz pou koz ar li, parey kouma Li ti fer plizir fwa dan lepase.​—Exod 3:2-4; Zozwe 4:1, 15; 5:2, 9; Zistwar Bann Apot 7:38; Galat 3:19.

6-8. (a) Kifer kitfwa sertin instriksion ki sa anz-la ti done ti paret bizar? (b) Kouma nou kone ki sa bann instriksion-la ti bien saz ek ti vinn dan bon moman? (Get not osi.)

6 Anz-la ti donn Zozwe bann instriksion bien presi pou ki li gagn laviktwar lor Zeriko. O-koumansman, kitfwa sertin parmi sa bann instriksion-la ti paret bizar. Par exanp, anz-la ti dir Zozwe sirkonsi tou bann solda. Savedir ki zot pa ti pou kapav lager pandan plizir zour. Eski sa ti vremem meyer moman pou sirkonsi sa bann zom-la?​—Zenez 34:24, 25; Zozwe 5:2, 8.

7 Kitfwa bann solda-la ti demann zotmem, ‘Kouma nou pou protez nou fami si bann lennmi atak nou?’ Me enn kitsoz ki zot pa ti atann ti arive! Olie ki zot ti atak bann Izraelit, bann zom Zeriko ti gagn per. Labib dir: “Bann laport Zeriko ti bien ferme akoz bann Izraelit; personn pa ti kapav sorti ek personn pa ti kapav rantre.” (Zozwe 6:1) Sa nouvel-la sirman ti fer bann Izraelit ena plis konfians dan fason ki Bondie dirize!

8 Anz-la ti dir Zozwe ki fode pa bann  Izraelit atak Zeriko. Olie sa, pandan sis zour, zot ti bizin fer letour lavil-la enn fwa par zour, ek fer set letour lor setiem zour. Kitfwa bann solda ti panse, ‘Nou pe perdi nou letan ek nou lenerzi!’ Me Sef invizib bann Izraelit ti bien kone seki li ti pe fer! Kan bann Izraelit ti swiv sa bann instriksion-la, zot lafwa ti vinn pli for. Anplis, zot pa ti pou bizin lager kont bann solda Zeriko.​—Zozwe 6:2-5; Ebre 11:30. * (Get not.)

9. Kifer nou bizin swiv tou bann instriksion ki nou gagne ar lorganizasion Bondie? Donn enn lexanp.

9 Ki leson nou kapav aprann ar sa lexanp-la? Parfwa, lorganizasion Zeova fer bann kitsoz dan enn nouvo fason, ek nou pa touletan konpran kifer. Par exanp, kitfwa nou pa ti panse ki sa ti pou enn bon lide pou servi bann laparey elektronik pou nou letid personel, pou predikasion, ek renion. Me asterla nou pe trouv bann bienfe ki nou gagne kan nou servi zot. Kan nou trouv bann bon rezilta ki bann sanzman koumsa ena, nou lafwa vinn pli for ek nou santi nou pli ini ar nou bann frer ek ser.

KOUMA ZEZI TI GID BANN KRETIEN PREMIE SIEK?

10. An realite, kisannla ti pran dispozision pou ki komite santral fer enn renion inportan lor kestion sirkonsizion?

10 Apepre 13 an apre ki Korney, enn non-Zwif ki pa ti sirkonsi, ti vinn enn Kretien, sertin Kretien Zwif ti kontign  dir ki ti oblize fer sirkonsizion. (Zistwar Bann Apot 15:1, 2) Dan lavil Antios, bann frer ti pe diskite lor sa size-la. Alor, bann ansien ti pran dispozision pou avoy Pol Zerizalem pou poz komite santral bann kestion lor sa size-la. Me an realite, kisannla ti pran sa dispozision-la? Pol ti explike: “Mo finn monte apre enn revelasion ki mo finn gagne.” Li kler ki Zezi ti pe diriz seki ti pe pase pou ki komite santral reponn sa kestion-la.​—Galat 2:1-3.

Zezi Kris ti Sef kongregasion Kretien dan premie siek (Get paragraf 10, 11)

11. (a) Ki kitsoz sertin Kretien Zwif ti ankor pe panse lor sirkonsizion? (b) Kouma Pol ti soutenir bann ansien dan Zerizalem avek limilite? (Get not osi.)

11 Zezi ti fer komite santral konpran dan enn fason bien kler ki bann Kretien non-Zwif pa ti bizin sirkonsi. (Zistwar Bann Apot 15:19, 20) Me kanmem sa, plizir lane apre, boukou Kretien Zwif ti ankor pe sirkonsi zot bann garson. Ek bann ansien dan Zerizalem ti tann enn rimer ki Pol pa ti respekte Lalwa Moiz. Alor, bann ansien ti demann Pol fer enn kitsoz ki ti pou montre ki li ti respekte Lalwa. * (Get not.) (Zistwar Bann Apot 21:20-26) Zot ti demann li pou al avek kat zom dan tanp, pou ki bann dimounn trouve ki li ti respekte Lalwa. Pol ti kapav dir: ‘Seki zot pe dir, pena sans! Kifer zot pe demann mwa fer sa? Bann Kretien Zwif ki pa konpran desizion ki’nn pran lor sirkonsizion, se zot ki ena enn problem.’ Me Pol ti konpran ki bann ansien ti anvi ki ena linite parmi bann Kretien. Alor, avek limilite, li ti obeir zot bann instriksion. Me, kitfwa nou kapav demann noumem kifer Zezi ti permet ki sirkonsizion kontign kree bann problem pandan tou sa letan-la, mem si Lalwa Moiz ti aboli avek lamor Zezi.​—Kolosien 2:13, 14NW.

12. Kifer Zezi kitfwa ti les letan pase avan ki li regle kestion lor sirkonsizion?

12 Sa kapav pran inpe letan pou adapte ar enn sanzman. Sertin Kretien Zwif ti bizin letan pou aksepte ki zot ti nepli anba Lalwa. (Zan 16:12) Zot ti touletan panse ki sirkonsizion ti enn sign ki montre relasion spesial ki zot ti ena avek Bondie. (Zenez 17:9-12) Ena ki ti gagn per ki bann dimounn dan kominote Zwif persekit zot parski zot ti diferan. (Galat 6:12, NW) Me avek letan, Zezi ti donn zot bann lezot instriksion dan bann let ki Pol ti ekrir.​—Romin 2:28, 29; Galat 3:23-25.

ZEZI KRIS ANKOR PE DIRIZ SO KONGREGASION

13. Ki kapav ed nou pou soutenir fason ki Zezi diriz nou azordi?

13 Zezi Kris ankor touzour Sef kongregasion Kretien azordi. Alor, si lorganizasion fer bann sanzman ki to pa konpran, mazinn fason ki Zezi ti diriz  pep Bondie dan lepase. Ki li dan lepok Zozwe ouswa dan lepok bann premie Kretien, Zezi inn touletan donn bann instriksion bien saz pou protez pep Bondie, pou fer zot lafwa vinn pli for, ek ed zot res dan linite.​—Ebre 13:8.

Bann instriksion ki lesklav fidel ek saz donn nou azordi montre ki Zezi gagn nou traka

14-16. Kouma bann instriksion “lesklav fidel ek saz” montre ki Zezi Kris anvi ed nou pou gard nou lafwa for?

14 Azordi, “lesklav fidel ek saz” donn nou bann instriksion ki nou bizin, dan ler ki nou bizin. (Matie 24:45, NW) Sa bann instriksion-la montre ki Zezi gagn nou traka. Marc, enn papa kat zanfan, explike: “Satan esey afebli bann kongregasion kan li atak bann fami. Azordi, kan lorganizasion ankouraz nou pou ena enn ladorasion an fami sak semenn, mesaz-la bien kler pou bann sef fami: Protez to fami!”

15 Kan nou trouve kouma Zezi pe gid nou, nou konpran ki li anvi ed nou pou gard nou lafwa for. Par exanp, enn ansien ki apel Patrick dir: “O-koumansman, sertin ti trouv sa dekourazan pou al prese avek zot ti group predikasion dan wikenn.” Me Patrick dir ki sa sanzman-la montre ki Zezi pran swin sak dimounn dan kongregasion. Par exanp, sertin frer ek ser ki timid ouswa ki pa ti sorti souvan dan predikasion, asterla zot santi ki bizin zot ek ki zot pli itil. Sa finn fer zot lafwa vinn pli for.

16 Zezi Kris ed nou osi pou res konsantre lor travay predikasion, travay pli inportan ki pe fer lor later azordi. (Lir Mark 13:10.) André, enn ansien ki fek nome, inn touletan esey swiv bann instriksion lorganizasion Zeova. Li explike: “Finn diminie kantite Betelit, ek sa fer nou rapel lepok kritik ki nou pe viv ek linportans pou fer plis zefor dan predikasion.”

 KOUMA NOU KAPAV SOUTENIR DIREKSION ZEZI KRIS?

17, 18. Kifer nou bizin reflesi lor bann bienfe ki nou finn gagne kan nou finn adapte ar bann sanzman?

17 Bann instriksion ki nou gagne ar nou Lerwa, Zezi Kris, pou ed nou asterla ek dan lavenir. Reflesi lor bann bienfe ki to finn gagne parski to finn adapte twa ar bann sanzman ki fek arive. Pandan to ladorasion an fami, montre kouma bann sanzman ki finn ena pou bann renion ek predikasion finn ed sakenn personelman.

Eski to pe ed to fami ek lezot pou adapte ar bann sanzman ki ena dan lorganizasion Zeova? (Get paragraf 17, 18)

18 Li pou pli fasil pou swiv direksion lorganizasion Zeova si nou rapel bann bienfe ki nou gagne kan nou swiv so bann instriksion, ek sa rann nou ere. Par exanp, parski nou nepli inprim otan piblikasion ki avan, nou depans mwins. Ek parski nou servi bann nouvo teknolozi, nou pe reisi fer pli boukou dimounn konn bonn nouvel. Eski personelman nou kapav servi plis bann piblikasion elektronik? Se enn fason ki nou soutenir Zezi Kris, ki anvi ki nou servi bann dibien lorganizasion avek sazes.

19. Kifer nou bizin soutenir direksion Zezi Kris?

19 Kan nou soutenir direksion Zezi Kris, nou ede pou ki lafwa nou bann frer ek ser vinn pli for ek ki ena plis linite. Konsernan bann sanzman ki finn ena dan bann Betel par rapor ar kantite Betelit, André dir: “Bon latitid ki sa bann ansien Betelit la finn ena kan zot finn adapte ar sa bann sanzman-la, fer mwa ena plis respe ek konfians. Zot al mem vites ar kales Zeova kan zot kontign ena lazwa pou servi dan ninport ki afektasion ki zot gagne.”

ENA LAFWA EK KONFIANS DAN NOU SEF

20, 21. (a) Kifer nou kapav fer konfians nou Sef, Zezi Kris? (b) Ki kestion nou pou examine dan prosin lartik?

20 Biento nou Sef, Zezi Kris, pou “konplet so viktwar” ek “pou fer bann kitsoz inpresionan.” (Revelasion 6:2, NW; Psom 45:4, NW) Me depi asterla mem, li pe prepar nou pou viv dan lemond nouvo ek pou fer travay ki li pou donn nou, setadir ansegn bann dimounn ki pou resisite ek fer later vinn enn paradi.

21 Nou Sef ek Lerwa, pou amenn nou dan lemond nouvo tanki nou kontign fer li konfians, ninport ki arive. (Lir Psom 46:1-3.) Azordi, bann sanzman kapav bien difisil, sirtou kan zot afekte nou dan bann fason ki nou pa atann. Kan sa arive, kouma nou kapav kontign ena lape lespri ek gard enn lafwa solid an Zeova? Nou pou examinn sa kestion-la dan prosin lartik.

^ par. 4 Matie 23:10: “Pa les personn apel zot sef, parski zot ena enn sel Sef, Lekris.”

^ par. 5 Zozwe 5:13-15: 13 Kan Zozwe ti pre ar Zeriko, li ti trouv enn zom devan li avek enn lepe dan so lame. Zozwe ti al ver li ek ti demann li: ‘Eski to dan nou kote ouswa dan kote nou bann lennmi?’ 14 Zom-la ti reponn: ‘Non, me mo’nn vini antan ki prins [“sef,” not] larme Zeova.’ Lerla, Zozwe ti tom azenou, ti prostern devan li, ek li ti dir: ‘Ki kitsoz mo segner ena pou dir so serviter?’ 15 Prins larme Zeova ti reponn Zozwe: ‘Tir to sandalet dan to lipie, parski landrwa kot to ete li sin.’ Deswit Zozwe ti tir so sandalet.”

^ par. 8 Kan bann arkeolog ti fouy bann rwinn lavil Zeriko, zot ti dekouver enn gran kantite sereal ki bann dimounn sa lavil-la ti rekolte me pa ti gagn letan manze. Sa an-akor avek seki Labib dir. Li explike ki bann Izraelit ti gagn laviktwar bien vit ek ki zot pa ti ena drwa manz bann sereal ki ti dan Zeriko. Anplis, sa lepok-la ti lepok rekolt ek sa ti enn bon moman pou pran sa lavil-la, parski ti ena boukou manze dan bann karo.​—Zozwe 5:10-12.

^ par. 11 Get lankadre “Avek Limilite, Pol Ti Fer Fas ar Enn Leprev” dan Latour Degard 1Avril 2003, paz 16.