Skip to content

Skip to table of contents

Ansegn Laverite

Ansegn Laverite

“A Zeova, . . . tou seki ena dan to parol li laverite.”​—PSOM 119:159, 160NW.

KANTIK: 29, 53

1, 2. (a) Ki travay ti pli inportan pou Zezi, ek kifer? (b) Ki nou bizin fer pou ki nou “travay ansam avek Bondie” dan enn fason ki efikas?

ZEZI KRIS ti enn sarpantie. Apre sa, li ti vinn enn ansegnan. (Mark 6:3; Zan 13:13, NW) Li ti fer sa de laktivite-la dan enn fason parfe. Antan ki sarpantie, li ti aprann servi so bann zouti pou fer bann zoli travay dibwa. Ek antan ki ansegnan, li ti servi so gran konesans lor bann Lekritir pou ed bann dimounn konpran laverite ki ena dan Parol Bondie. (Matie 7:28; Lik 24:32, 45) Kan Zezi ti ena 30 an, li ti aret metie sarpantie ek li ti vinn enn ansegnan. Kifer? Parski li ti kone ki sa travay-la ti kitsoz pli inportan ki li ti kapav fer. Li ti explike ki predikasion lor Rwayom Bondie ti enn parmi bann rezon kifer Bondie ti avoy li lor later. (Matie 20:28; Lik 3:23; 4:43) Pres bonn nouvel ti enn priorite dan lavi Zezi, ek li ti anvi ki lezot osi fer parey.​—Matie 9:35-38.

2 Laplipar parmi nou pa bann sarpantie, me nou tou nou bann ansegnan ki ed lezot pou konn bonn nouvel. Sa travay-la telman inportan ki mem Bondie inplike ladan.  An realite, nou “travay ansam avek Bondie.” (1 Korintien 3:9; 2 Korintien 6:4) Nou dakor avek sa ekrivin Psom ki ti dir: “Tou seki ena dan to parol li laverite.” (Psom 119:159, 160, NW) Parol Zeova li laverite. Se pou sa rezon-la ki nou anvi fer sir ki nou “konn servi parol laverite kouma bizin.” (Lir 2 Timote 2:15, NW. *) Labib samem nou zouti prinsipal, alor nou bizin kontign fer bann zefor pou servi li pli bien pou ansegn lezot laverite lor Zeova, Zezi, ek lor Rwayom. Pou ed nou vinn efikas dan nou minister, lorganizasion Zeova inn donn nou bann lezot zouti bien itil, ek nou bizin kone kouma pou servi zot osi. Sa bann zouti-la zot trouv dan nou Kes Zouti pou Ansegne.

3. Dan nou minister, ki lobzektif nou bizin ena, ek dapre Zistwar Bann Apot 13:48, ki kalite dimounn nou bizin rode?

3 Kitfwa to pe demann tomem kifer nou apel li Kes Zouti pou Ansegne, ek pa Kes Zouti pou Prese. Se parski “prese” vedir anons enn mesaz, me “ansegne” vedir explik sa mesaz-la pou ki enn dimounn konpran seki li tande, ek lerla li met an pratik seki li aprann. Pa res boukou letan avan ki lafin vini. Alor, nou bizin fixe lobzektif pou koumans bann letid Labib ek pou ansegn bann dimounn laverite, pou ki zot kapav vinn bann disip Zezi Kris. Sa vedir ki nou bizin fer bann gran zefor pou rod tou bann ki “ena enn bon kondision leker pou gagn lavi eternel,” ek ed zot pou servi Zeova.​—Lir Zistwar Bann Apot 13:44-48, NW. *

4. Kouma nou kapav trouv bann dimounn ki “ena enn bon kondision leker pou gagn lavi eternel”?

4 Kouma nou kapav trouv bann dimounn ki “ena enn bon kondision leker pou gagn lavi eternel”? Pou bann premie Kretien, predikasion ti sel fason pou rod sa bann kalite dimounn la. Zezi ti dir so bann disip: “Ninport ki lavil ou vilaz ki zot rantre, rod kisannla ki pare pou akeyir zot.” (Matie 10:11) Nou bizin fer parey azordi. Biensir, nou pa atann ki enn dimounn ki pa sinser, ki orgeye, ouswa ki pa kas latet ar Bondie, ekout bonn nouvel. Nou rod bann dimounn ki sinser, ki ena limilite, ek ki vremem anvi konn laverite. Nou kapav konpar sa laktivite pou rod bann dimounn la ar seki Zezi ti ena pou fer kan li ti enn sarpantie. Avan ki Zezi ti fer enn meb, enn laport, ouswa enn lot kitsoz, li ti bizin rod dibwa ki ti apropriye pou sa travay-la. Lerla, li ti kapav pran so kes zouti ek servi so bann kapasite pou fer travay-la. Li parey azordi, nou bizin rod bann dimounn sinser avan, ek apre sa nou servi nou bann  zouti ek nou bann kapasite pou ed zot vinn bann disip.​—Matie 28:19, 20.

5. Ki kitsoz nou bizin kone lor bann zouti ki ena dan nou Kes Zouti pou Ansegne? Explike. (Get bann zimaz dan koumansman lartik.)

5 Dan enn kes zouti, sak zouti ena enn fonksion bien presi. Par exanp, mazinn bann zouti ki Zezi ti servi kan li ti enn sarpantie. * (Get not.) Li ti bizin enn zouti pou mezire, pou marke, pou koupe, pou perse, pou donn dibwa-la enn form, pou met bann pies dibwa-la nivo, ek pou zwenn zot ansam. Dan mem fason, sak zouti dan nou Kes Zouti pou Ansegne ena enn fonksion bien presi. Alor, anou al gete kouma pou servi sa bann zouti inportan la.

BANN ZOUTI KI INFORM BANN DIMOUNN KISANNLA NOU ETE

6, 7. (a) Kouma to’nn servi bann kart vizit? (b) Ki lobzektif bann linvitasion pou asiste bann renion ena?

6 Kart Vizit. Zot tipti, me se bann zouti bien efikas pou inform bann dimounn kisannla nou ete ek pou fer zot konn nou sit Internet jw.org. Lor nou sit Internet, zot kapav aprann plis lor nou ek mem demann enn letid Labib. Ziska ler, plis ki 400,000 dimounn inn demann enn letid Labib lor jw.org. Ek sak zour, bann santenn dimounn demann enn letid Labib! To kapav gard de-trwa kart vizit ar twa ek servi zot kan to koz ar bann dimounn ki to zwenn toutlong lazourne.

7 Linvitasion. Lor linvitasion pou asiste nou bann renion, inn ekrir: “Nou invit ou pou etidie Labib avek bann Temwin Zeova.” Apre sa, li explike ki ou kapav fer sa “kan ou asiste renion” “ouswa avek enn Temwin.” Sa linvitasion-la explik bann dimounn kisannla nou ete ek li invit tou bann ki “rekonet ki zot bizin direksion Bondie” pou etidie Labib avek nou. (Matie 5:3, NW) Bien sir, tou dimounn kapav asiste nou bann renion, mem si zot aksepte enn letid Labib ouswa non. Kan zot asiste nou bann renion, zot pou trouve ki kantite kitsoz zot kapav aprann lor Labib.

8. Kifer li inportan ki enn kikenn asiste omwin enn renion? Donn enn lexanp.

8 Li inportan ki nou kontign invit bann dimounn pou asiste nou bann renion omwin enn fwa. Kifer? Parski kan zot vini, zot pou trouve ki bann Temwin Zeova ansegn laverite ki sorti dan Labib ek ed bann dimounn pou konn Bondie, alor ki bann fos relizion pa fer sa. (Izai 65:13) Par exanp, sa fer inpe lane depi ki Ray ek Linda, enn koup ki res l’États-Unis, inn remark sa diferans-la. Zot ti krwar dan Bondie ek zot ti anvi konn Li pli bien. Alor zot ti desid pou al dan tou legliz ki ti ena dan zot lavil pou rod de kitsoz. Si zot ti trouv sa de kitsoz-la, zot ti pou swiv sa relizion-la. Premierman, zot ti bizin aprann kitsoz dan sa legliz-la, ek deziemman, bann manb sa legliz-la ti bizin abiy dan enn fason ki montre ki zot pe servi Bondie. Sa finn pran zot plizir lane parski ti ena boukou legliz. Me zot ti gagn boukou desepsion. Zot pa ti aprann nanye, ek fason ki bann manb sa bann legliz-la ti abiye pa ti montre okenn respe. Kan zot ti fini vizit dernie legliz ki ti lor zot lalis, Linda ti al travay ek Ray ti retourn lakaz. Lor so semin, Ray ti trouv enn Lasal kot nou fer renion. Li ti dir ar  limem, ‘Les mo rant enn kou ek gete ki ena laba.’ Bien sir, samem ti meyer lexperyans ki li ti fer! Tou dimounn dan Lasal ti amikal ek bien zanti avek li, ek zot tou ti bien abiye. Ray ti asiz dan premie ranze ek li ti bien kontan seki li ti aprann! Sa rapel nou seki lapot Pol ti dir konsernan enn dimounn ki ti asiste renion pou premie fwa. Sa dimounn-la ti dir: “Vremem Bondie parmi zot.” (1 Korintien 14:23-25) Depi sa zour-la, Ray ti koumans asiste renion sak Dimans. Apre sa, li ti koumans asiste sak renion lasemenn osi. Linda osi ti koumans vinn bann renion, ek mem si zot ti ena plis ki 70 an, zot ti etidie Labib ek zot ti pran batem.

BANN ZOUTI POU KOUMANS BANN KONVERSASION

9, 10. (a) Kifer li fasil pou servi bann trak? (b) Explike kouma servi trak Ki Ete Rwayom Bondie?

9 Trak. Nou ena wit trak dan nou kes zouti. Sa bann trak-la fasil pou servi, ek zot efikas pou koumans bann konversasion. Sa bann trak-la inn koumans paret depi 2013, ek ziska ler, apepre sink milyar inn fini inprime! Sa bann trak-la ena mem format. Alor, enn fwa ki to aprann kouma pou servi enn parmi zot, to pou kapav servi zot tou! Kouma to kapav servi enn trak pou koumans enn konversasion?

10 Kitfwa to anvi servi trak Ki Ete Rwayom Bondie? Montre dimounn-la kestion ki par devan ek demann li: “Eski ou finn deza demann oumem ki ete Rwayom Bondie? Eski ou pou dir se . . . ?” Apre, demann dimounn-la ki li pou swazir parmi sa trwa repons ki ena lor trak-la. Olie ki to dir li si so repons bon ouswa pa bon, zis ouver trak-la ek dan seksion “Seki Labib Dir,” lir Daniel 2:44 ek Izai 9:6. Alafin konversasion-la, poz dimounn-la kestion ki par deryer, anba soutit “Reflesi lor la”: “Kouma lavi pou ete kan Rwayom Bondie pou dirize?” To pou kapav reponn sa kestion-la kan to pou revinn vizit dimounn-la. Kan to revini, to kapav servi leson 7 dan brosir Enn Bon Nouvel Ki Sorti kot Bondie! Sa brosir-la enn parmi bann zouti ki nou servi pou koumans bann letid Labib.

BANN ZOUTI KI ED BANN DIMOUNN INTERES PLIS AR LABIB

11. Ki lobzektif nou bann magazinn ena, ek ki kitsoz nou bizin kone lor zot?

11 Magazinn. Latour Degard ek Leve! se bann magazinn ki nou plis tradir ek plis pibliye dan lemond antie! Bann dimounn dan diferan pei lir sa bann magazinn-la. Se pou sa rezon-la ki bann size lor zot kouvertir koz lor bann kitsoz ki interes tou dimounn. Nou bizin servi sa bann magazinn-la pou ed bann dimounn fixe zot latansion lor seki pli inportan dan lavi. Me avan, nou bizin kone ki magazinn ki’nn fer pou ki group dimounn.

12. (a) Leve! inn fer pou ki group dimounn, ek ki so lobzektif? (b) Ki bann bon lexperyans to fek gagne ar sa zouti-la?

12 Leve! inn fer pou bann dimounn ki pa tro konn Labib ouswa ki pa konn nanye lor Labib. Kitfwa sa bann dimounn-la pa konn bann lansegnman Kretien, zot pena konfians dan larelizion, ouswa zot pa kone ki Labib kapav ed zot dan zot lavi. Enn parmi bann lobzektif prinsipal Leve! se pou konvink sa bann dimounn-la ki Bondie existe. (Romin 1:20; Ebre 11:6) Li ed zot osi pou ena lafwa ki Labib “vremem sorti kot Bondie.” (1 Tesalonisien 2:13) Trwa nimero Leve! pou lane 2018 ena  sa bann tit-la: “Kouma Ou Kapav Ere,” “12 Pwin ki Finn Ed Bann Fami pou Ere,” ek “Led pou Bann Dimounn Ki An-Dey.”

13. (a) Latour Degard edision piblik inn fer pou ki group dimounn? (b) Ki bann bon lexperyans to fek gagne ar sa zouti-la?

13 Lobzektif prinsipal Latour Degard edision piblik se pou explik bann lansegnman Biblik bann dimounn ki deza ena enn sertin respe pou Bondie ek Labib. Kitfwa zot konn Labib inpe, me zot pa vremem konpran seki li ansegne. (Romin 10:2; 1 Timote 2:3, 4) Trwa nimero Latour Degard pou lane 2018 reponn sa bann kestion-la: “Eski Labib Ankor Itil Azordi?,” “Ki Pou Arive dan Lavenir?,” ek “Eski Bondie Gagn Ou Traka?

BANN ZOUTI KI MOTIV BANN DIMOUNN

14. (a) Ki lobzektif sa kat video ki dan nou Kes Zouti pou Ansegne la? (b) Ki bann bon lexperyans to finn gagne kan to finn montre sa bann video-la?

14 Video. Dan lepok Zezi, enn sarpantie ti ena zis bann zouti ki maniel. Me azordi, bann sarpantie ena osi bann zouti ki mars ar kouran, kouma lasi elektrik, masinn perse, ek masinn pou poli dibwa. Kan nou prese azordi, anplis bann piblikasion ki inprime, nou ena osi bann zoli video pou montre bann dimounn. Kat parmi sa bann video-la trouv dan nou kes zouti: Kifer Li Bon Etidie Labib?, Kouma enn Letid Labib Deroule?, Ki Pase dan Lasal Bann Temwin Zeova?, ek Bann Temwin Zeova: Kisannla Nou Ete? Bann video pli kourt dir mwins ki de minit, ek zot bien efikas pandan premie kontak. Nou kapav montre bann video ki pli long ar bann dimounn ki ena plis letan ouswa kan nou pe fer bann vizit. Sa bann video-la bann zouti extraordiner, parski zot kapav motiv bann dimounn pou etidie Labib ek pou vinn nou bann renion.

15. Ki lefe sa kapav ena kan enn dimounn get enn nou bann video dan so lang? Donn bann lexanp.

15 Anou get enn lexanp. Enn ser ti zwenn enn madam ki ti pe res Micronésie avan. Lang maternel sa madam-la ti enn lang ki apel Yapwa. Nou ser ti montre li video Kifer Li Bon Etidie Labib? an Yapwa. Kan video-la inn koumanse, madam-la ti dir: “Mo pa’le krwar! Mo rekonet sa langaz-la. Laksan sa dimounn-la, se laksan kot nou sa. Li koz mo langaz!” Apre sa, madam-la ti dir ki li ti pou al get ek lir tou seki ena dan so lang lor jw.org. (Konpar ar Zistwar Bann Apot 2:8, 11.) Anou get enn lot lexanp. Enn ser res dan l’États-Unis ek so neve res dan enn lot pei. Ser-la ti avoy so neve link video Kifer Li Bon Etidie Labib? dan so lang. Li ti get sa video-la ek li ti reponn ser-la dan enn e-mail: “Sa parti ki koz lor enn lespri demoniak ki pe kontrol lemond la, inn bien kapte mo latansion. Mo’nn demann enn letid Labib.” Sa nouvel-la ankor pli extraordiner parski sa dimounn-la res dan enn pei kot nou laktivite interdi!

BANN ZOUTI KI ANSEGN LAVERITE

16. Explik lobzektif sak brosir: (a) Ekout Bondie ek Viv pou Touletan. (b) Enn Bon Nouvel Ki Sorti kot Bondie! (c) Kisannla Pe Fer Volonte Jéhovah Zordi?

16 Brosir. Kouma nou kapav ansegn laverite enn kikenn ki pa tro konn lir ouswa ki pena bann piblikasion dan so lang? Nou kapav servi brosir Ekout Bondie ek Viv pou Touletan. * (Get not.) Enn extra  bon zouti pou koumans bann letid Labib se brosir Enn Bon Nouvel Ki Sorti kot Bondie! To kapav montre dimounn-la sa 14 leson ki ena par deryer la ek demann li ki leson plis interes li. Apre sa, koumans so letid dan sa leson-la. Eski to finn deza esey sa metod-la pandan to bann vizit? Trwaziem brosir ki dan nou kes zouti se brosir Kisannla Pe Fer Volonte Jéhovah Zordi? Sa brosir-la inn fer pou ed bann etidian Labib konn nou lorganizasion. Pou aprann servi sa brosir-la, get nimero Mars 2017 Nou Lavi Kretien ek Nou Minister​—Kaye Renion.

17. (a) Ki lobzektif sak liv letid ena? (b) Ki kitsoz tou bann dimounn ki pran batem bizin fer, ek kifer?

17 Liv. Apre ki to finn koumans enn letid Labib ar enn dimounn dan enn brosir, ninport kan to kapav sanze ek etidie dan liv Ki Labib Ansegn Nou? Sa zouti-la kapav ed bann dimounn pou aprann plis lor bann lansegnman debaz ki ena dan Labib. Si enn etidian pe fer bann progre ek ki li’nn fini sa liv-la, to kapav kontign so letid dan liv “Kouma pou Res dan Lamour Bondie?” Sa zouti-la pou montre to etidian kouma pou aplik bann prinsip Labib dan so lavi toulezour. Mem si enn dimounn inn fini pran batem, pa bliye ki li bizin kontign so letid ziska ki li fini sa de liv-la. Sa pou ed li pou fortifie so lafwa an Zeova ek pou res fidel ar Li.​—Lir Kolosien 2:6, 7.

Dan nou Kes Zouti pou Ansegne, ena bann zouti ki nou bizin pou ansegn bann dimounn bonn nouvel

18. (a) Ki kitsoz 1 Timote 4:16 ankouraz nou pou fer, ek ki pou arive si nou fer sa? (b) Ki lobzektif nou bizin ena kan nou servi nou Kes Zouti pou Ansegne?

18 Antan ki bann Temwin Zeova, nou ena responsabilite pou ansegn bann dimounn “Bonn Nouvel parol laverite” ki kapav fer zot gagn lavi pou touletan. (Kolosien 1:5; lir 1 Timote 4:16.) Pou ed nou fer sa, nou ena enn Kes Zouti pou Ansegne avek bann zouti ki nou bizin. (Get lankadre “ Kes Zouti pou Ansegne.”) Anou fer zefor pou bien servi sa bann zouti-la. Sakenn parmi nou kapav deside ki zouti li pou servi ek kan li pou servi li. Me pa bliye, nou lobzektif se pa zis pou distribie bann piblikasion, ek nou pa donn bann piblikasion bann dimounn ki pa interese ar nou mesaz. Nou lobzektif se pou rod bann dimounn ki sinser, ki ena limilite, ki vremem anvi konn Bondie, ki “ena enn bon kondision leker pou gagn lavi eternel,” ek fer zot vinn bann disip.”​—Zistwar Bann Apot 13:48, NW; Matie 28:19, 20.

^ par. 2 2 Timote 2:15: “Fer tou to posib pou prezant twa devan Bondie kouma enn dimounn aprouve, enn zouvriye ki pena nanye pou onte, ki konn servi parol laverite kouma bizin.”

^ par. 3 Zistwar Bann Apot 13:44-48: 44 Prosin Saba, preske tou dimounn dan lavil ti rasanble pou ekout parol Zeova. 45 Kan bann Zwif ti trouv sa lafoul dimounn la, zot ti bien zalou ek zot ti koumans dir bann move kitsoz pou kontredir seki Pol ti pe dir. 46 Lerla, avek kouraz Pol ek Barnabe ti dir zot: ‘Li ti neseser ki anons zot parol Bondie an premie. Me parski zot pe rezet li ek zot pa konsider zotmem dign pou gagn lavi eternel, gete! nou pe tourn nou ver bann nasion. 47 Parski Zeova inn donn nou enn lord par sa bann parol-la: “Mo finn etabli twa kouma lalimier pou bann non-Zwif, pou ki to anons mesaz delivrans ziska landrwa pli lwin lor later.”’ 48 Kan bann non-Zwif ti tann sa, zot ti bien kontan ek zot ti koumans donn laglwar parol Bondie, ek tou bann ki ti ena enn bon kondision leker pou gagn lavi eternel ti vinn bann krwayan.”

^ par. 5 Get lartik « Le charpentier » ek lankadre « La boîte à outils du charpentier » dan Latour Degard 1Out 2010, an Franse.

^ par. 16 Si dimounn-la pa konn lir, to kapav ed li pou swiv dan brosir Ekout Bondie. Sa brosir-la ena sirtou bann zimaz.