Skip to content

Skip to table of contents

Res Anpe ar Tomem Malgre Bann Sanzman

Res Anpe ar Tomem Malgre Bann Sanzman

“Mo finn res kalm ek trankil.”​—PSOM 131:2NW.

KANTIK: 128, 129

1, 2. (a) Kan nou sitiasion sanze enn sel kout, kouma sa kapav afekte nou? (Get zimaz dan koumansman lartik.) (b) Dapre Psom 131, ki kapav ed nou pou ena lape lespri?

LLOYD ek Alexandra ti servi plis ki 25 an dan Betel kan zot ti aprann ki aster zot ti pou al servi kouma pionie. O-koumansman, zot ti tris. Lloyd explike: “Servis Betel samem ti mo lavi. Mo ti konpran kifer ti ena sa sanzman-la, me pandan bann semenn ek bann mwa ki ti vini apre, souvan mo ti santi mwa rezete.” Parfwa, Lloyd ti ena enn latitid pozitif, ek lezot fwa li ti santi li abat net.

2 Detanzantan, nou pou bizin fer fas ar bann sanzman ki nou pa atann, ek sa kapav fer nou trakase ek strese. (Proverb 12:25) Kan nou gagn difikilte pou aksepte ouswa adapte ar bann sanzman, ki nou kapav fer pou gard nou  kalm? (Lir Psom 131:1-3, NW. *) Anou get lexanp sertin serviter Zeova dan lepase ek dan nou lepok, ki finn reisi gard zot lespri anpe mem kan zot sitiasion ti sanze enn sel kout.

“LAPE BONDIE” KAPAV ED NOU

3. Kouma sitiasion Zozef ti sanze enn sel kout?

3 Anou get lexanp Zozef. Zozef ti garson prefere Zakob, ek akoz sa, so bann frer ti bien zalou li. Kan Zozef ti ena 17 an, so bann frer ti vann li kouma enn esklav. (Zenez 37:2-4, 23-28) Pandan apepre 13 an, Zozef ti bien pas mizer dan Lezip kouma enn esklav ek apre sa, kouma enn prizonie. Zozef ti bien lwin avek so papa, ki li ti bien kontan. Zozef ti kapav ankoler ek perdi lespwar akoz so sitiasion, me li pa ti les li abat. Ki kitsoz ti ed li?

4. (a) Ki Zozef ti fer kan li ti dan prizon? (b) Kouma Zeova ti reponn bann lapriyer Zozef?

4 Pandan ki li ti pe soufer dan prizon, sirman Zozef ti fixe so latansion lor fason ki Zeova ti pe ed li. (Zenez 39:21; Psom 105:17-19) Kitfwa li ti osi reflesi lor bann rev profetik li ti gagne kan li ti pli zenn ek sa ti donn li lasirans ki Zeova ti avek li. (Zenez 37:5-11) Sirman li ti priye souvan ek li ti dir Zeova tou seki ti ena lor so leker. (Psom 145:18) Zeova ti reponn so bann lapriyer ek ti rasir Zozef ki Li ti pou “ar li” dan ninport ki sitiasion ki ti pou arive.​—Zistwar Bann Apot 7:9, 10. * (Get not.)

5. Kouma “lape Bondie” kapav fer nou plis determine pou servi Zeova?

5 Dan ninport ki difikilte ki nou ete, nou kapav gagn “lape Bondie” pou protez nou “lespri” ek ed nou pou res kalm. (Lir Filipien 4:6, 7, NW. *) Kan nou trakase ek strese, “lape Bondie” kapav donn nou lafors pou kontign servi Zeova ek pa bes lebra. Anou get lexanp sertin frer ek ser dan nou lepok ki finn fer sa lexperyans-la.

PRIYE ZEOVA POU REGAGN LAPE

6, 7. Kouma nou bann lapriyer kapav ed nou pou regagn lape lespri? Donn enn lexanp.

6 Kan Ryan ek Juliette ti aprann ki zot ti pou aret servi kouma bann pionie spesial tanporer, zot ti dekouraze. Ryan explike: “Deswit nou’nn koz sa ar Zeova dan lapriyer. Nou ti kone ki sa ti enn bon lokazion pou montre ki nou ti ena konfians an Li. Nou’nn priye Zeova pou ena plis lafwa pou ki bann frer ek ser dan nou kongregasion ki ti fek pran batem kapav ankouraze par nou lexanp.”

7 Kouma Zeova ti reponn zot lapriyer? Ryan dir: “Deswit kouma nou ti fini priye, bann santiman negatif ek bann traka ki nou ti gagne ti disparet  net. Lape Bondie ti pe protez nou leker ek nou lespri. Nou ti konpran ki nou ti pou touzour bien itil dan lame Zeova tanki nou ti gard sa bon latitid-la.”

8-10. (a) Kan nou trakase, kouma lespri Bondie kapav ed nou? (b) Kouma Zeova kapav ed nou kan nou res konsantre lor nou servis pou Li?

8 Lespri Bondie kapav ed nou pou gard nou kalm, ek li kapav gid nou osi pou trouv bann verse Labib ki pou montre nou seki vremem inportan dan lavi. (Lir Zan 14:26, 27, NW. *) Anou get seki ti ariv Philip ek Mary, enn koup ki ti dan Betel pandan anviron 25 an. Dan lespas kat mwa, toulede zot mama ek enn lot manb lafami ti mor. Anplis, zot ti bizin okip papa Mary, ki ti ena enn maladi mantal.

9 Philip explike: “Mo ti panse ki mo ti pe kapav bien zer tousala, me enn kitsoz pa ti pe tourn ron. Dan enn lartik Latour Degard letid, mo ti lir Kolosien 1:11. Li vre ki mo ti pe andire, me pa kouma bizin. Mo ti bizin ‘andir tou avek pasians ek lazwa.’ Sa verse-la ti fer mwa rapel ki mo lazwa pa depann lor mo sitiasion, me lor lefe ki lespri Bondie ena lor mo lavi.”

10 Philip ek Mary ti res konsantre lor zot servis pou Zeova, ek Li ti beni zot dan diferan fason. Inpe letan apre ki zot ti kit Betel, zot ti koumans etidie Labib avek bann dimounn ki ti pe fer bann bon progre ek ki ti anvi etidie Labib plizir fwa dan lasemenn. Mary dir: “Zot ti fer nou gagn boukou lazwa, koumadir Zeova ti pe rasir nou ki tou pou pas bien.”

FER KITSOZ KI ZEOVA KAPAV BENI

Dan ninport ki sitiasion, kouma nou kapav imit lexanp Zozef? (Get paragraf 11-13)

11, 12. (a) Ki Zozef ti fer pou ki Zeova kapav beni li? (b) Kouma Zeova ti rekonpans Zozef?

11 Kan nou sitiasion sanze enn sel kout, li kapav arive ki nou telman trakase ki nou pans zis nou bann problem. Sa ti kapav ariv Zozef. Me Zozef ti fer tou seki li ti kapav dan so sitiasion, ek lerla li ti donn Zeova lokazion pou beni li. Parey kouma li ti travay bien dir pou Potifar, li ti donn so maximum dan tou travay ki sef prizon ti donn li pou fer.​—Zenez 39:21-23.

 12 Enn zour, Zozef ti gagn responsabilite pou okip de prizonie ki avan ti pe servi dan pale Faraon. Zozef ti bon anver zot, ek sa de zom-la ti santi zot alez avek li. Zot ti rakont Zozef bann kitsoz ki ti pe trakas zot ek bann rev ki zot ti fer lavey ki ti pe fatig zot. (Zenez 40:5-8) Sa ler-la, Zozef pa ti kone ki sa konversasion-la ti pou ed li regagn so liberte. De-z-an plitar, Zozef ti sorti dan prizon ek li ti vinn enn dirizan bien pwisan dan Lezip. Zis Faraon ki ti ena plis pouvwar ki Zozef!​—Zenez 41:1, 14-16, 39-41.

13. Kouma nou kapav azir dan enn fason ki Zeova pou beni, dan ninport ki sitiasion?

13 Parey kouma Zozef, nou kapav trouv nou dan bann sitiasion lor ki nou pena okenn kontrol. Me kan nou ena pasians ek nou fer nou best, Zeova pou beni nou. (Psom 37:5) Mem kan nou trakase ek nou pa kone ki pou fer, nou pa pou santi nou “dezespere.” (2 Korintien 4:8) Zeova pou avek nou, sirtou si nou res konsantre lor nou minister.

RES KONSANTRE LOR TO MINISTER

14-16. Mem si so sitiasion ti sanze, kouma Filip ti res konsantre dan so minister?

14 Filip, ki ti enn predikater levanzil, inn les nou enn bon lexanp. Mem kan so sitiasion ti sanze, li ti res konsantre lor so minister. Pandan enn-tan, li ti pe servi dan Zerizalem, kot li ti gagn enn nouvo responsabilite. (Zistwar Bann Apot 6:1-6) Me apre sa, so sitiasion ti sanze. Apre lamor Etienn, ti ena enn gran persekision kont bann Kretien ek zot ti kit Zerizalem. Filip ti anvi kontign servi Zeova afon. Alor, li ti al dan lavil Samari, kot bann dimounn ti bien bizin tann bonn nouvel.​—Matie 10:5; Zistwar Bann Apot 8:1, 5NW.

15 Filip ti dispoze al ninport kotsa lespri sin Bondie ti diriz li. Alor, Zeova ti servi li pou al pres dan bann landrwa kot bann dimounn pa ti ankor tann bonn nouvel. Boukou Zwif ti mepriz bann Samariten ek ti maltret zot. Me Filip pa ti ena prezize, ek avek boukou zel li ti pres zot bonn nouvel. “Tou bann abitan sa lavil la ti ekout mesaz Filip avek boukou latansion”!​—Zistwar Bann Apot 8:6-8.

16 Inpe letan apre, lespri sin Bondie ti diriz Filip pou al pres dan Asdod ek Sezare. Dan sa bann lavil-la, ti ena boukou non-Zwif. (Zistwar Bann Apot 8:39, 40, NW) Me apre sa, sitiasion Filip ti sanze ankor enn fwa. Li ti etabli dan sa rezion-la, li ti marye, ek li ti gagn  bann zanfan. Me mem si so sitiasion ti sanze, Filip ti res touzour aktif dan so minister, ek Zeova ti kontign beni li ek so fami.​—Zistwar Bann Apot 21:8, 9.

17, 18. Kan nou res konsantre lor nou minister, kouma sa ed nou kan ena ninport ki sanzman dan nou lavi?

17 Kan zot sitiasion sanze, boukou serviter aplintan dir ki zot reisi res zwaye ek pozitif parski zot res konsantre lor zot minister. Anou get lexanp Osborne ek Polite, enn koup Sid-Afriken. Kan zot ti kit Betel, zot ti panse ki zot ti pou gagn enn lakaz ek enn travay part-time fasilman. Me Osborne explike: “Malerezman, nou pa ti gagn enn travay osi vit ki nou ti pe atann.” Polite dir: “Pandan trwa mwa, nou pa ti travay, ek nou pa ti ena okenn lekonomi. Sa ti vremem bien difisil.”

18 Ki ti ed Osborne ek Polite dan sa sitiasion difisil la? Osborne dir: “Pres ansam ar bann frer ek ser ti ed nou pou gard enn latitid pozitif ek pou res konsantre lor Rwayom.” Olie ki zot res lakaz ek trakase, zot ti res bien aktif dan zot minister. Sa ti fer zot gagn boukou lazwa! Osborne azoute: “Nou ti kontign rod enn travay, ek finalman nou ti reisi gagn enn.”

FER ZEOVA FOUL KONFIANS

19-21. (a) Ki pou ed nou pou ena lape lespri? (b) Ki bienfe nou gagne kan nou adapte nou ar bann sanzman ki nou pa atann?

Fason ki nou adapte ar enn sitiasion kapav fer nou lamitie avek Zeova vinn pli for

19 Kouma nou finn trouve, si nou fer nou maximum malgre nou sitiasion ek ki nou fer Zeova foul konfians, nou pou reisi ena lape lespri dan ninport ki sitiasion. (Lir Mishe 7:7. *) Avek letan, kitfwa nou pou remarke ki fason ki nou adapte ar enn sitiasion kapav fer nou lamitie avek Zeova vinn pli for. Polite  explike ki, sa sanzman afektasion la finn fer li konpran ki savedir vremem kont lor Zeova dan bann difikilte. Li dir: “Mo relasion avek Zeova inn vinn pli for.”

20 Mary, ki nou ti mansione avan, ankor touzour pe okip so papa ek li touzour pionie. Li dir: “Mo’nn aprann ki kan mo trakase, mo bizin fer enn poz, priye, ek apre rilax. Les tou kitsoz dan lame Zeova, samem pli gran leson ki mo finn aprann, ek sa labitid-la pou bien itil dan lavenir.”

21 Lloyd ek Alexandra rekonet ki bann sanzman dan zot lavi ti teste zot lafwa dan enn fason ki zot pa ti atann. Me zot rekonet osi ki sa finn ed zot. Asterla, zot kone ki zot lafwa ase solid pou soutenir zot kan zot ena bann difikilte ek zot santi ki zot inn vinn bann pli bon dimounn.

Bann sanzman ki arive enn sel kout kapav fer nou gagn bann benediksion ki nou pa atann! (Get paragraf 19-21)

22. Si nou fer nou maximum dan nou sitiasion, ki kitsoz nou kapav sir?

22 Dan sa lemond-la, nou sitiasion kapav sanze enn sel kout. Kitfwa nou lafektasion dan servis Zeova kapav sanze, nou gagn enn problem lasante, ouswa nou bizin okip enn manb lafami dan enn fason ki nou pa atann. Me dan ninport ki sitiasion, ena konfians ki Zeova gagn to traka ek ki Li pou ed twa dan bon moman. (Ebre 4:16; 1 Pier 5:6, 7) Asterla, dan ninport ki sitiasion to ete, fer to maximum. Priye to Papa, Zeova, ek aprann pou fer Li foul konfians. Lerla, dan ninport ki sanzman ki arive, to pou touletan ena lape lespri ki Zeova done.

^ par. 2 Psom 131:1-3: A Zeova, pena lorgey dan mo leker ek mo lizie pa finn rod grander; mo pa finn rod gran-gran kitsoz, ni bann kitsoz ki mo pa kapav gagne. Non, me mo finn res kalm ek trankil, kouma enn zanfan ki pe aret bwar ar so mama; mo satisfe parey kouma enn zanfan ki pe aret bwar ar so mama. Ki Izrael atann Zeova depi asterla mem ek pou touletan.”

^ par. 4 Boukou lane apre, Zozef ti apel so premie garson Manase. Kifer? Li ti explike: “Bondie finn fer mwa bliye tou mo bann problem.” Zozef ti konpran ki so garson ti enn kado ki Zeova ti donn li pou rekonfort li.​—Zenez 41:51, not.

^ par. 5 Filipien 4:6, 7: “Pa trakase pou okenn kitsoz, me dan tou kitsoz, par lapriyer ek siplikasion avek bann remersiman, demann Bondie seki zot bizin; ek lape Bondie ki depas tou konesans, pou protez zot leker ek zot lespri, par mwayin Kris Zezi.”

^ par. 8 Zan 14:26, 27: 26 Me lasistan, lespri sin ki mo Papa pou avoye lor mo nom, li pou ansegn zot tou kitsoz ek li pou fer zot rapel tou bann kitsoz ki mo finn dir zot. 27 Mo kit lape avek zot, mo donn zot mo lape. Me, mo pa donn li dan fason ki lemond done. Alor pa les zot leker trakase, ni gagn per.”

^ par. 19 Mishe 7:7: “Me mwa, mo pou kontign atann Zeova. Mo pou kontign atann avek pasians Bondie ki pou sov mwa. Mo Bondie pou tann mwa.”