Skip to content

Skip to table of contents

Gras-a laranson, pli gran kado ki Bondie inn done, nou kapav gagn lavi pou touletan

 LARTIK KOUVERTIR | KI PLI GRAN KADO KI ENA?

Ki Pli Gran Kado ki Ena?

Ki Pli Gran Kado ki Ena?

“Tou don parfe ek tou bon kado sorti depi lao kot Bondie, Kreater lalimier.” (Zak 1:17) Biensir, sa verse Labib la pe fer referans ar nou Papa ki dan lesiel, Zeova, ki zenere. Pourtan, dan tou bann kado ki Bondie finn donn limanite, ena enn ki pli gran ki tou. Ki kado sa? Dan Zan 3:16 (NW), Zezi ti dir sa bann parol ki boukou dimounn kone la: “Bondie finn telman kontan lemond ki Li finn donn so sel Garson ki Li finn kree direk, pou ki tou seki ena lafwa an li pa detrir, me gagn lavi eternel.”

Kado ki Bondie inn done se: so sel Garson ki Li’nn kree direk. Samem pli gran kado ki ninport kisannla kapav gagne, parski sa kado-la kapav liber nou ar lesklavaz pese, lavieyes, ek lamor. (Psom 51:5; Zan 8:34) Nou kapav seye ki kantite nou anvi, me par noumem nou pa kapav liber nou ar sa lesklavaz-la. Me selman, dan so gran lamour, Bondie finn donn nou seki bizin pou ki nou kapav libere. Kan Li finn donn so sel Garson ki Li finn kree direk, Zezi Kris, kouma enn ranson, Zeova finn donn bann dimounn ki obeir Li, lesperans pou viv pou touletan. Me, ki ete sa ranson-la? Kifer nou ti bizin sa? Ek kouma nou kapav gagn bann benediksion gras-a sa?

Enn ranson se pri ki peye pou reaste enn kitsoz ki nou’nn perdi ouswa pou liber enn dimounn ar lesklavaz. Labib explik nou ki ti kree nou bann premie paran, Adan ek Ev, san okenn pese, zot ti ena lesperans pou viv pou touletan dan enn paradi lor later ansam avek zot desandan ki zot ti pou gagne apre. (Zenez 1:26-28) Malerezman, zot finn perdi tousala kan zot finn dezobeir Bondie, se koumsa ki zot inn vinn bann peser. Ki rezilta sa finn amene? Labib reponn nou: “Par enn zom pese finn vinn dan lemonn, e lamor finn rantre par pese, e lamor finn tous tou dimoun, parski tou finn fer pese.” (Romin 5:12) Olie ki li finn donn so bann desandan enn lavi parfe, Adan finn donn zot pese, ek so konsekans, lamor.

Kan pey enn ranson, seki nou peye bizin ena mem valer ki seki nou’nn perdi. Kan Adan inn swazir pou dezobeir Bondie, li’nn fer pese, ek li’nn perdi enn lavi imin parfe, lavi Adan. Dapre Labib, sa fer ki bann desandan Adan finn vinn esklav pese ek lamor. Alor, sa ti demann enn lot lavi imin parfe, lavi Zezi, kouma enn sakrifis pou kapav liber bann dimounn ar sa lesklavaz-la. (Romin 5:19; Efezien 1:7) Se zis parski avek lamour Bondie ti pey enn ranson ki limanite ena lesperans pou profit seki Adan ek Ev ti perdi, setadir lavi pou touletan dan enn paradi lor later.​—Revelasion 21:3-5.

Tou seki kapav realize gras-a sa ranson-la, kouma par exanp, lesperans pou viv pou touletan, pena dout ki sa kado ki Bondie inn donn nou la, se samem pli gran kado ki ena. Pou ki nou rann nou kont ki se enn “kado parfe,” nou pou gete kouma dan enn fason extraordiner li an-akor ar sa kat kitsoz ki nou ti gete dan lartik avan la.

Satisfer nou dezir. Antan ki bann imin nou ena enn gran dezir natirel pou kontign viv. (Ekleziast 3:11) Mem si par noumem nou pa kapav satisfer sa dezir-la, gras-a laranson ki’nn peye pou  nou, li pou posib. Labib dir: “Saler pese, li lamor, me don Bondie li lavi eternel dan Zezi Kris nou Segner.”​—Romin 6:23.

Seki nou bizin. Bann dimounn pa kapav donn enn ranson. Labib donn sa lexplikasion-la: “Personn pa kapav pey ase pou sov lavi enn lot; pena pri ki kapav donn Bondie kouma ranson pou lavi, lavi, ofet, li pena pri, personn pa kapav peye pou sov so lavi.” (Psom 49:7, 8) Alor, nou ti bien bizin ki Bondie ed nou pou ki nou kapav libere ar lesklavaz pese ek lamor. Me “gras-a liberasion par ranson ki Kris Zezi inn peye,” Bondie inn donn nou seki nou ti bizin.​—Romin 3:23, 24NW.

Dan enn ler ki parfe. Labib dir nou: “Letan nou ti ankor peser, Lekris finn mor pou nou.” (Romin 5:8) Parski finn donn nou sa “letan nou ti ankor peser,” laranson donn nou lasirans ki Bondie vremem kontan nou malgre ki nou bann peser. Ek ena boukou benediksion ki nou kapav atann pou gagne ankor, mem si asterla nou pe bizin siport bann konsekans akoz pese.

Enn lintansion ki bon ek ki pa egois. Labib montre nou seki’nn pous Bondie pou ofer so Garson kouma enn ranson: “Ala kouma Bondie finn montre so lamour pou nou: Li finn avoy so sel garson dan lemonn pouki nou gagn vre lavi par li. Ala ki vedir lamour: pa nou ki finn kontan Bondie me Bondie ki finn kontan nou.”​—1 Zan 4:9, 10.

Kouma ou kapav montre ou rekonesans pou sa pli gran kado ki ena la? Ou rapel dan Zan 3:16 (NW) Zezi ti dir “ki seki ena lafwa” dan li ki pou gagn lavi sov. Dapre Labib, lafwa se “enn lasirans dan bann kitsoz ki to pe atann.” (Ebre 11:1) Pou ena sa lasirans-la, li inportan ki nou ena enn konesans exakt. Akoz sa, nou ankouraz ou pou pran letan pou aprann konn Zeova, sa Kikenn ki’nn donn sa ‘kado parfe-la,’ ek osi pou gete ki ou bizin fer pou profit lavi pou touletan ki ou kapav gagne gras-a laranson, sakrifis ki Zezi inn fer.

Ou kapav aprann tousala kan ou examinn bann ransegnman ki ena dan Labib ki disponib lor Internet lor www.jw.org. Bann Temwin Zeova pou bien kontan pou ed ou. Nou ena konfians ki amezir ki ou pou aprann ek gagn bann bienfe gras-a sa pli gran kado la, ou pou anvi dir: “Granmersi Bondie, par nou Segner Zezi Kris!”​—Romin 7:25.