Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | KI PLI GRAN KADO KI ENA?

Fer Zefor pou Rod Pli Bon Kado

Fer Zefor pou Rod Pli Bon Kado

Li pa fasil pou trouv enn bon kado pou enn dimounn. Parski alafin, se dimounn ki resevwar kado-la ki pou deside ki valer li ena. Ek seki pli bon pou enn dimounn kapav diferan pou enn lot.

Par exanp, kitfwa enn adolesan pou panse ki pli bon kado pou li, se gagn dernie laparey elektronik. Par kont, kitfwa enn adilt pou plis apresie enn kado ki ena enn valer santimantal, kouma par exanp enn leritaz familial. Dan sertin kiltir, kado ki bann zenn ek bann adilt pou plis apresie se gagn kas, koumsa zot kapav servi li kouma zot anvi.

Mem si li difisil, boukou dimounn ki zanti kontign rod kado ki pou pli bon pou enn dimounn spesial. Mem si li pa touletan posib pou gagn sa kalite kado-la, sertin kitsoz kapav ogmant posibilite ki nou ena pou bien swazir enn kado. Anou examinn kat kitsoz ki pou kapav fer sa dimounn ki gagn sa kado-la kontan.

Seki dimounn-la anvi. Enn misie ki res Belfast, dan Irlande du Nord, dir ki bisiklet ki li ti gagne kan li ti ena 10 an ouswa 11 an ti pli bon kado ki zame li’nn gagne. Kifer? Li ti dir: “Parski sa, se seki mo ti vremem anvi.” Seki sa misie-la inn dir montre ki seki enn dimounn anvi pou ena enn gran linflians lor si dimounn-la pou kontan kado-la ouswa non. Alor, reflesi lor dimounn ki ou pe anvi donn kado-la. Esey kone ki kitsoz inportan pou li, parski seki inportan pou enn dimounn pou ena enn linflians lor seki li anvi. Par exanp, pou bann granparan pas letan avek zot fami se enn kitsoz ki ena boukou valer. Kitfwa zot anvi trouv zot bann zanfan ek zot bann ti-zanfan otan ki posib. Kitfwa enn vakans ansam avek bann granparan pou enn kado ki pou ena boukou plis valer ki ninport lezot kado.

Enn kitsoz ki pou permet nou kone ki enn dimounn anvi, se kan nou ekout bien. Labib ankouraz nou pou “rapid pou ekoute, me pa prese pou koze.” (Zak 1:19) Dan ou bann konversasion toulezour avek ou bann kamarad ouswa ou bann fami, rod bann indis lor seki zot kontan ek pa  kontan. Lerla, ou pou plis kapav donn zot enn kado ki zot pou kontan.

Seki dimounn-la bizin. Enn dimounn pou bien kontan enn kado, mem enn kado ki bien sinp, si se enn kitsoz ki itil pou li. Me kouma ou kapav kone ki kitsoz enn dimounn bizin?

Kitfwa fason pli sinp pou konn sa, se demann dimounn-la ki li bizin, ouswa anvi. Me selman, boukou dimounn panse ki, kan zot fer sa zot perdi sa lefe sirpriz la. Anplis, sertin dimounn pa ezite pou dir ki zot kontan ouswa pa kontan, ek lezot, prefer pa dir seki zot bizin.

Alor, obzerve ek pran kont dan ki sitiasion dimounn-la ete. Eski li zenn, li aze, li selibater, li marye, li divorse, li enn vev, li travay, ouswa li retrete? Reflesi ki kado kitfwa dimounn-la pou bizin.

Pou konpran pli bien seki enn dimounn bizin, koz avek lezot dimounn ki ti dan mem sitiasion. Kitfwa zot pou dir ou ki kitsoz presi sa dimounn-la bizin, enn kitsoz ki bann dimounn an zeneral pa pou kone. Avek sa bann linformasion-la, kitfwa asterla ou pou kapav donn dimounn-la enn kado ki li bizin, enn kitsoz ki lezot pa pou pans pou done.

Donn enn kado dan ler ki bizin. Labib dir: “Enn bon parol ki tom dan ler ki bizin, ki kantite li bon!” (Proverb 15:23) Sa verse Labib-la montre ki ena enn moman pou dir enn kitsoz, ek sa kapav fer enn gran diferans. Li parey osi pou nou bann aksion. Parey kouma bann parol ki nou dir dan enn bon moman kapav fer plezir dimounn ki tann sa, enn kado ki nou done dan enn bon moman ouswa dan enn bon lokazion kapav fer ki dimounn ki resevwar sa kado-la plis kontan.

Enn kamarad pe marye. Enn zenn fek fini kolez. Enn koup marye pou gagn enn tibaba. Sa se zis de-trwa lokazion ki’nn mansione kot nou kapav donn bann kado. Sertin finn trouv sa pratik pou fer enn lalis bann levennman spesial ki pou arive pandan lane ki pe vini. Koumsa zot kapav planifie alavans ki pou pli bon kado pou done dan sak lokasion. *

Biensir, nou pa oblize donn bann kado zis dan bann lokazion spesial. Nou kapav gagn sa lazwa pou done la ninport kan. Me selman, li bon nou fer bien atansion. Par exanp, si enn misie donn enn kado enn madam alor ki pena okenn rezon pou li fer sa, madam-la kapav krwar ki misie-la interese ar li. Sa kapav kree bann problem, amwin ki sa vre ek ki misie-la ena bann bon lintansion. Sa atir nou latansion lor enn lot kitsoz ki nou bizin pran kont: Avek ki lintansion, enn dimounn pe donn enn kado?

Avek ki lintansion, enn dimounn pe donn enn kado? Parey kouma lexanp dan paragraf avan montre, li bon ki nou reflesi si dimounn ki pou resevwar kado-la pou mal konpran ar ki lintansion nou’nn donn li enn kado. De lot kote, dimounn ki donn kado-la bizin fer sir ki li examinn so bann lintansion. Mem si laplipar dimounn krwar ki zot pe donn enn kado avek bann bon lintansion, boukou dimounn donn bann kado dan bann moman presi pandan lane parski zot santi zot oblize fer sa. Ena lezot ankor ki ena lespwar ki kan zot donn enn kado, zot pou gagn enn tretman spesial ouswa enn kitsoz an retour.

Kouma ou kapav fer sir ki ou pe donn enn kado avek bann bon lintansion? Labib dir: “Tou seki zot ena pou fer, fer li avek lamour.” (1 Korintien 16:14, NW.) Si ou donn enn kado avek enn lamour sinser ek ki ou vremem interese ar dimounn ki ou pe donn kado-la, li pou kontan pou gagn sa kado-la. Ek ou pou kapav gout pli gran lazwa ki ena kan ou vremem zenere. Kan ou donn avek tou ou  leker, sa pou fer osi nou Papa ki dan lesiel kontan. Lapot Pol ti felisit bann Kretien ki ti res dan ansien Korint parski zot ti montre zot zenere ek zot ti bien kontan pou soutenir bann lezot Kretien dan Zide. Lapot Pol ti dir zot: “Bondie kontan dimoun ki donn avek lazwa.”​—2 Korintien 9:7.

Si ou pran kont bann kitsoz lor ki nou’nn fek koze, sa kapav ed ou pou donn enn kado ki pou fer lezot kontan. Sa bann kitsoz-la ek lezot ankor finn zwe enn gran rol dan dispozision ki Bondie inn pran pou ki limanite gagn pli gran kado ki ena. Nou invit ou pou gete ki sa gran kado-la dan prosin lartik.

^ par. 13 Boukou dimounn donn osi bann kado pandan bann laniverser nesans ek bann fet. Me selman, souvan sa bann fet-la inplik bann pratik ki al kont seki Labib ansegne. Get lartik “Kestion Bann Lekter​—Eski Bann Kretien Bizin Fet Nwel?” ki trouv dan sa magazin-la.