Skip to content

Skip to table of contents

Kouma Zezi Ti Ete Vremem?

Kouma Zezi Ti Ete Vremem?

Personn pa kone kouma Zezi ti ete vremem; parski zame li’nn fer lezot fer so portre ouswa enn skilptir ki resanble li. Kanmem sa, sa fer plizir siek ki bann artis reprezant li dan zot travay.

Biensir, sa bann artis-la pa ti kone kouma Zezi ti ete vremem. Ki’nn pous zot pou reprezant Zezi kouma zot inn fer? Souvan se bann diferan kiltir, bann krwayans relizie, ek bann dimounn ki’nn pas sa komann-la, ki’nn inflians zot. Me, zot bann tablo ouswa skilptir kapav inflians, ouswa mem zet konfizion lor fason ki bann dimounn konsider Zezi ek so bann lansegnman.

Sertin artis reprezant Zezi kouma enn kikenn ki frel-frel avek enn long seve ek enn ti-labarb bien mins ouswa zot montre li kouma enn dimounn ki deprime. Lezot reprezant Zezi kouma enn kreatir spiritiel, avek enn oreol lor so latet, ouswa kouma enn kikenn ar ki bann dimounn pa alez pou koze. Eski sa bann kalite zimaz la vremem reprezant Zezi kouma li ete? Kouma nou kapav kone? Enn fason pou fer sa, se examinn bann pasaz dan Labib ki kapav montre nou kouma kitfwa li ti ete. Sa bann pasaz Labib la kapav ed nou pou trouv li dan enn bon fason.

“TO FINN DONN MWA LEKOR IMIN”

An prinsip, Zezi ti dir sa bann parol-la pandan so batem. (Ebre 10:5; Matie 3:13-17) Kouma so lekor ti ete? Apepre 30 an avan, anz Gabriel ti dir Mari: “To pou ansint, to pou gagn enn garson, . . . Garson Bondie.” (Lik 1:31, 35) Alor, Zezi ti enn zom parfe, parey kouma Adan kan Bondie ti kree li. (Lik 3:38; 1 Korintien 15:45) Zezi ti bizin enn zoli misie, ek kitfwa li ti ena bann mem tre ki Mari, so mama ki ti enn Zwif.

Zezi ti ena labarb, sa ti enn koutim ki bann Zwif ena ek pa bann Romin. Bann labarb ti montre dignite ek respe; zot pa ti long ek an-dezord. Pena dout ki Zezi ti pran swin so labarb ouswa ti koriz li ek li ti fer an-sort ki so seve bien koupe. Se zis bann Nazirein, bann dimounn ki Bondie ti swazir ki pa ti koup zot seve, kouma par exanp Sanson.​—Nonb 6:5; Ziz 13:5.

Pandan preske 30 an, Zezi ti enn sarpantie, li ti travay san ki li ena bann zouti elektrik ki ena azordi. (Mark 6:3) Alor, li ti sirman bien kosto. Dan koumansman so minister, san led personn li ti “pous zot tou andeor tanp avek zot mouton, zot bef, li [ti] voltiz zot kas e li [ti] devir zot latab anbalao.” (Zan 2:14-17) Li ti bizin enn zom for ek pwisan pou kapav fer sa. Zezi ti servi lekor ki Bondie ti donn li pou akonpli mision ki Bondie ti donn li: “Mo bizin anons Bonn Nouvel Rwayom Bondie dan lezot lavil osi; akoz samem Bondie finn avoy mwa.” (Lik 4:43) Ti bizin ena enn gran landirans pou ki kapav travers Palestine a-pie ek anons sa mesaz-la.

“VINN VER MWA, . . . EK MWA MO POU REKONFORT ZOT”

Zezi ti ena enn latitid ek enn figir bien akeyan, sa finn bizin atir bann dimounn ki ti “pe rinte ek ki [ti] ena fardo lor zot.” (Matie 11:28-30, NW.) So bonte finn bizin donn plis valer promes ki li’nn fer pou rekonfort  bann dimounn ki ti anvi aprann ar li. Mem bann zenn zanfan ti anvi vinn pre ar Zezi, Labib dir: “Li [ti] may zot [bann zanfan, NW] dan so lebra.”​—Mark 10:13-16.

Mem si Zezi ti bien soufer avan ki li ti mor, li pa ti enn dimounn deprime. Par exanp, li ti ede pandan enn maryaz dan Kana, li ti fer delo vinn divin. (Zan 2:1-11) Dan bann lezot rasanbleman li ti ansegn bann leson ki pa kapav bliye.​—Matie 9:9-13; Zan 12:1-8.

Seki pli inportan se: Mesaz ki Zezi ti prese ti donn sak dimounn enn zoli lespwar, lespwar pou viv pou touletan. (Zan 11:25, 26; 17:3) Kan 70 parmi so bann disip ti rakont seki ti arive kan zot ti prese, li ti “ranpli dan lazwa” ek li ti dir: “Gagn lazwa parski zot nom finn anrezistre dan lesiel.”​—Lik 10:20, 21.

“ME ZOT, FODE PA ZOT KOUMSA”

Bann sef relizie dan lepok Zezi ti fer an-sort pou atir latansion lor zotmem ek donn plis pwa zot lotorite. (Nonb 15:38-40; Matie 23:5-7) Me Zezi ti dir so bann zapot ki fode pa ki zot “komann lor bannla kouma bann sef.” (Lik 22:25, 26, NW.) Avredir, Zezi ti donn sa lavertisman-la: “Fer atansion ar bann dokter lalwa. Zot kontan pavane avek zot gran-gran rob e zot kontan kan dimoun kourbe devan zot lor plas piblik.”​—Mark 12:38.

Zezi ti diferan, li ti melanz li ar lafoul, ena fwa pa ti mem rekonet li. (Zan 7:10, 11) Mem parmi so 11 zapot fidel, li pa ti paret diferan ar zot. Zida ki’nn trayir li ti bizin anbras li, sa ti “enn signal,” pou ki lafoul kapav idantifie Zezi.​—Mark 14:44, 45.

Mem si ena boukou detay ki nou pa kone lor Zezi, pena dout ki Zezi pa ti resanble fason ki bannla souvan reprezant li dan bann zimaz ek bann skilptir. Me selman, seki pli inportan se fason ki nou trouv li azordi, ek sa li pli inportan ki kone kouma li ti ete vremem.

“DAN ENN TIGIT LETAN ANKOR, LEMONN NEPLI POU TROUV MWA”

De-trwa lertan apre ki li ti dir sa bann parol-la, Zezi ti mor ek ti met li dan enn tonbo. (Zan 14:19) Li ti donn so lavi kouma “enn ranson pou boukou dimoun.” (Matie 20:28) Lor trwaziem zour, Bondie ti resisit li “antan ki enn lespri” ek ti permet “li aparet” ar sertin so bann disip. (1 Pier 3:18, NW; Zistwar Bann Apot 10:40) Ki Zezi ti resanble kan li ti aparet ar zot? Koumadir li ti bien diferan ar kouma li ti ete avan. Kifer? Parski mem bann disip ki ti pros ar li, pa ti rekonet li. Mari Madlenn ti panse ki li enn zardinie; ek de disip ki ti lor sime pou al Emais, ti panse li enn etranze.​—Lik 24:13-18; Zan 20:1, 14, 15.

Kouma nou bizin trouv Zezi azordi? Plis ki 60 an apre ki Zezi ti mor, lapot Zan ti gagn bann vizion lor Zezi. Zan pa ti trouv enn kikenn ki pe mor lor lakrwa. Okontrer, li ti trouv “Lerwa bann lerwa, Segner bann segner,” Lerwa dan Rwayom Bondie, ki biento pou gagn laviktwar lor bann lennmi Bondie, ki li bann demon ouswa bann imin, ek donn limanite bann benediksion pou touletan.​—Revelasion 19:16; 21:3, 4.