Skip to content

Skip to table of contents

Enn Bon Fason Panse lor Bann Erer

Enn Bon Fason Panse lor Bann Erer

Don ek Margaret * inn bien kontan ki zot tifi ek so fami inn vinn vizit zot. Pou zot dernie repa ansam avan zot ale, Margaret, ki ti enn kwizinie profesionel, inn prepar makaroni ek fromaz, * manze prefere so de ti-zanfan.

Tou dimounn fini asize, Maragaret amenn manze-la ek met li omilie latab. Kan li lev kouvertir, li gagn sok. Ti ena zis lasos fromaz ki so dan bol-la! Margaret inn bliye met ingredian prinsipal, makaroni!

Ninport ki laz ouswa lexperyans ki nou ena, nou tou nou fer erer. Li kapav enn parol ki nou dir san reflesi, ouswa nou’nn fer enn kitsoz dan moman ki pa bizin, ouswa nou’nn bliye enn zafer. Kifer nou fer bann erer? Kouma nou kapav koriz zot? Eski nou kapav evit fer bann erer? Enn bon fason panse lor bann erer kapav ed nou gagn repons sa bann kestion-la.

BANN ERER​—FASON KI NOU EK BONDIE TROUV ZOT

Kan nou fer enn kitsoz bien, nou kontan pou aksepte bann remersiman ek rekonesans ki lezot manifeste anver nou, parski nou panse ki nou merit sa. Kan nou fer enn erer, ki li pa par expre ouswa ki personn pa remarke, eski nou pa bizin rekonet osi ki nou’nn fer enn kitsoz ki pa bon? Nou bizin limilite pou nou kapav fer sa.

Si nou ena enn tro gran lopinion lor noumem, nou kapav esey diminie linportans nou erer, zet tor lor lezot, ouswa mem dir ki se pa nou ki’nn fer sa. Kan nou reazir koumsa, sa kapav amenn bann move konsekans. Problem-la kapav res koumsa mem san ki regle li, ek kitfwa lezot ki pou sibir bann tor dan enn fason inzis. Mem si nou’nn fer enn erer ek nou’nn reisi evit ninport ki konsekans asterla, nou bizin rapel ki alafin, “sakenn parmi nou bizin rann kont devan Bondie.”​—Romin 14:12.

Bondie trouv bann erer dan enn fason realist. Liv Psom dir ki Bondie ena “mizerikord ek konpasion”; Li “pa pou fer bann repros ek Li pa pou gard nanye dan so leker pou touletan.” Li kone ki nou bann imin inparfe ek Li konpran nou bann febles, Li “rapel ki nou finn fer ar lapousier.”​—Psom 103:8, 9, 14NW.

Anplis, kouma enn papa ki ranpli ar mizerikord, Bondie anvi ki nou, so bann zanfan, trouv bann erer parey kouma Li, Li trouv zot. (Psom 130:3) So Parol donn nou bann konsey ek gid nou, pou ki nou kapav fer fas ar nou bann erer ek osi ar erer lezot.

BANN FASON POU FER FAS AR BANN ERER

Souvan, kan enn dimounn fer erer li depans boukou letan ek lafors lor plan emosionel pou zet tor lor lezot, ouswa pou zistifie seki li’nn dir ouswa li’nn fer. Okontrer, kan seki ou’nn dir inn bles enn dimounn, kifer ou pa zis exkiz ou, koriz ou  erer, ek fer ki ou gard sa lamitie-la. Eski ou’nn fer enn kitsoz ki pa bon ek ki’nn fer ou ouswa enn lot dimounn gagn bann problem? Olie ki ou ankoler avek oumem ouswa akiz lezot, kifer ou pa zis fer tou seki ou kapav pou remet bann kitsoz an-ord? Kan ou insiste ki problem-la li pa ar ou, sa pou kree pli boukou tansion ek fer ki problem-la vinn pli grav. Okontrer, aprann ar erer ki ou’nn fer, remet bann kitsoz an-ord, ek fer seki bizin, setadir imit lamour Bondie ek pardone.

Selman, kan enn lot dimounn fer enn erer, li bien fasil pou montre ki nou pa dakor. Me, li pli bon ki nou swiv konsey ki Zezi Kris ti done: “Alor tou seki zot anvi ki lezot fer pou zot, fer parey pou lezot osi.” (Matie 7:12) Kan ou fer enn erer, mem enn ti-erer, pena dout ki ou anvi ki lezot montre konpasion anver ou ouswa mem pas lor ou erer. Alor, kifer ou pa fer zefor pou montre sa kalite bonte-la anver lezot?​—Efezien 4:32.

BANN PRINSIP KI KAPAV ED NOU POU FER MWINS ERER

Enn diksioner dir ki nou fer bann erer akoz “enn move zizman, [nou] pena enn bon konesans, ouswa [nou] pa’nn pran kont,” sertin kitsoz. Nou bizin rekonet ki tou dimounn inn montre enn ouswa plizir sa bann tandans-la. Me kanmem sa, nou pou fer mwins erer si nou pran kont sertin prinsip debaz ki ena dan Labib.

Nou trouv enn sa bann prinsip-la dan Proverb 18:13: “Kan enn dimounn reponn avan mem ki li tann tou seki finn pase, sa li bien bet ek se enn laont pou li.” Wi, kan ou pran inpe letan pou ekout zistwar-la net ek reflesi lor fason ki ou pou reazir, sa pou vremem ed ou pou ki ou pa dir enn kitsoz san reflesi ouswa azir san reflesi. Lexperyans ki nou gagne kan nou bien pran kont sa bann kitsoz-la pou evit nou ena enn move zizman, ek mem evit nou fer enn erer.

Enn lot prinsip Labib dir: “Si posib, otan ki sa depann lor zot, viv anpe avek tou dimounn.” (Romin 12:18, NW.) Fer tou seki ou kapav pou ki ena lape ek korperasion. Kan ou travay ar lezot, montre ki ou interese ar zot ek ki ou respekte zot, ek fer zefor pou felisit zot ek ankouraz zot. Dan enn lanbians koumsa, li pou pli fasil pou bliye ek pas lor bann parol ki’nn dir san reflesi ouswa bann kitsoz ki’nn fer san reflesi. Ek lerla, pou kapav regle bann problem pli inportan dan enn bon fason.

Esey rod enn kitsoz pozitif ar erer ki ou’nn fer. Olie ki ou rod bann pretex pou seki ou’nn dir ouswa fer, trouv sa kouma enn lokazion pou devlop bann bon kalite. Eski kitfwa ou bizin ena plis pasians, bonte, ouswa metriz lor oumem? Ouswa, eski ou bizin ena plis douser, lape, ek lamour? (Galat 5:22, 23) Omwin ou pou aprann seki fode pa ou fer prosenn fwa. San ki ou diminie linportans ou erer, esey evit konsantre ou lor seki ou, ou resanti. Eski ou kapav trouv enn kote komik dan ou erer? Si wi, sa pou permet ki ena mwins tansion.

NOU TIR PROFI KAN NOU ENA ENN BON FASON PANSE

Kan nou ena enn bon fason panse lor bann erer, sa pou ed nou pou fer fas ar zot dan enn fason pozitif prosenn fwa ki enn erer arive. Nou pou plis anpe ar noumem ek ar lezot. Si nou fer zefor pou aprann ar nou bann erer, nou pou vinn pli saz ek bann dimounn pou plis apresie nou. Nou pa pou ni tro dekouraze ni pans an mal lor noumem. Kan nou kone ki lezot osi pe bizin fer fas ar zot bann erer, nou pou plis apresie zot. Seki pli inportan ankor, seki nou kapav aprann ar lamour ek pardon ki Bondie manifeste, ek imit Li.​—Kolosien 3:13.

Eski erer ki Margaret, ki nou ti mansione dan koumansman sa lartik-la, ti gat sa moman ki zot ti pe pase an fami la? Pa ditou. Sakenn ti trouv kote komik sa sitiasion-la, sirtou Margaret, ek zot ti apresie zot manze, san makaroni! Plizir lane apre, sa de ti-zanfan la ti rakont zot bann zanfan sa repa familial la ek bann bon souvenir ki zot ti ena avek zot bann granparan. Apre tou, sa ti zis enn erer!

^ par. 2 Bann nom finn sanze.

^ par. 2 Makaroni ek fromaz se enn plat ki fer avek makaroni ki’nn fini kwi ki kouver avek enn lasos fromaz.