KI OU PANSE?

Kisannla dan liniver donn nou pli gran kado ki ena?

“Tou zoli don ek tou kado parfe sorti lao, parski zot sorti kot Papa tou lalimier ki dan lesiel, ki pa sanze kouma mouvman lonbraz sanze.”​Zak 1:17NW.

Sa Latour Degard-la ed nou pou apresie pli bon kado ki Bondie finn donn nou.