Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | BANN VIZION KI EKLER NOU LOR LEMOND INVIZIB

Bann Kestion lor Lemond Invizib

Bann Kestion lor Lemond Invizib

Kitfwa ou’nn deza demann oumem ki ena dan lemond invizib ek kisannla res laba? Si wi, ou pa tousel. Pandan plizir milye lane, bann dimounn inn fer bann sipozision lor sa size-la. Sertin dir ki nou bann gran dimounn ki’nn mor ek ki nou bizin onore, res dan lemond invizib. Lezot dir ki se laba mem paradi, enn plas kot ena lape ek trankilite ek kot bann anz ek bann bon dimounn ki’nn mor reste. Ena ankor lezot dimounn dir ki swadizan plizir santenn milyon bondie res laba.

Boukou dimounn dir ki nou pa kapav konn nanye lor lemond invizib, parski pena personn ki’nn sorti laba pou rakont nou seki li’nn trouve. Selman, sa rezonnman-la pa vre. Zezi Kris ti res dan lesiel avan li vinn lor later. Li pa ti ezite pou dir bann sef relizie dan so lepok: “Mo finn desann depi lesiel pa pou fer mo prop volonte me pou fer volonte Sa-Enn ki finn avoy mwa la.” Zezi ti dir so bann zapot: “Dan lakaz mo Papa ena boukou plas.” Alor, kan Zezi ti dir zot sa, li ti rakont zot seki li’nn trouve.​—Zan 6:38; 14:2.

Papa Zezi, setadir Bondie, apel Zeova ek So “lakaz” trouv dan lesiel. (Psom 83:18, NW.) Alor, pena personn apart Zeova ek Zezi Kris ki kapav donn nou pli bon linformasion lor lemond invizib. Zot inn donn boukou linformasion lor lemond invizib gras-a bann vizion extraordiner ki zot inn donn sertin fidel serviter Bondie.

Lartik apre koz lor sertin pasaz Labib ki montre seki bann imin inn trouve dan plizir vizion. Kan ou pe lir lartik-la, rapel ki lemond invizib li pa enn lemond fizik, kot ena bann kitsoz ki nou kapav touse ouswa trouve. Akoz sa, pou montre kouma lemond invizib ete, Bondie inn servi bann lexpresion ki nou kapav konpran dan bann vizion ki Li’nn done. Li pa’nn servi bann lexpresion ki zis bann ki res dan lemond invizib konpran. Sa bann vizion-la pou ed ou konn plis bann ki res dan “boukou plas” ki ena dan lemond invizib.