Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | BANN VIZION KI EKLER NOU LOR LEMOND INVIZIB

Kisannla Res dan Lemond Invizib?

Kisannla Res dan Lemond Invizib?

Dan Labib ena plizir vizion kaptivan ki permet nou trouv seki ena dan lemond invizib. Nou invit ou pou examinn zot. Sertin kitsoz dan sa bann vizion-la sinbolik. Me, atraver sa bann vizion-la ou kapav trouve kisannla res dan lemond invizib ek konpran kouma zot inflians ou.

ZEOVA LIMEM BONDIE SIPREM

“Mo trouv enn tronn dan lesiel avek enn kikenn asize lor la. Li ti briye parey kouma bann pier presiez, zasp ek sardwann; e . . . [ena] kouma enn larkansiel emrod otour tronn la.”​—Revelasion 4:2, 3, not.

“Otour Li ti ena enn lalimier ki ti pe briye parey kouma larkansiel briye dan niaz zour lapli. Se koumsa ki sa lalimier toutotour Li la ti pe briye. Sa ti parey kouma laglwar Zeova.”​—Ezekiel 1:27, 28.

Sa bann vizion ki lapot Zan ek profet Ezekiel ti gagne la montre laglwar Zeova, Bondie Treo. Zot koz lor bann kitsoz ki fasil kree enn zimaz dan nou lespri, kouma par exanp bann pier presiez ki pe briye, enn larkansiel, ek enn tronn inpresionan. Zot montre nou ki plas kot Zeova reste extra zoli ek so prezans fer resanti lazwa ek lape.

Seki sa bann vizion-la montre lor Bondie li an-akor avek seki enn ekrivin psom ti ekrir: ‘Zeova li bien gran, li merit ki nou louanz aklam li. Li pli for e pli redoutab ki toulezot ti-bondie. Bann bondie ki lezot pep venere zot zis bann idol me Zeova limem kreater liniver. Li antoure ar laglwar ek mazeste; pouvwar ek bote ranpli so Tanp.’​—Psom 96:4-6.

Mem si Zeova Li Bondie Siprem, Li invit nou pou apros ar Li par lapriyer ek Li asir nou ki Li ekout nou. (Psom 65:2) Bondie bien kontan nou ek Li interese ar nou. Akoz sa, lapot Zan ti ekrir sa verite-la: “Bondie limem lamour.”​—1 Zan 4:8.

ZEZI ANSAM AVEK BONDIE

“Etienn [enn disip Zezi Kris], ranpli ar Lespri Sin, get ver lesiel ek li trouv laglwar Bondie, ek Zezi pe dibout lor so kote drwat. Etienn dir, ‘Gete, mo trouv lesiel ouver ek Garson Bondie pe dibout lor . . . kote drwat [Bondie].’”​—Zistwar Bann Apot 7:55, 56.

Enn tipe letan avan ki Etienn gagn sa vizion-la, bann sef Zwif ar ki li ti pe koze, ti konplote pou fer touy Zezi ek ti met li amor. Sa vizion-la konfirme ki Zezi ti vivan, ek ki Bondie ti resisit li ek ti donn li loner. Lapot Pol ti ekrir: “Li [Zeova] ti resisit li [Zezi] parmi bann mor e li ti fer li asiz  lor so drwat, lao dan lesiel. Lekris bien lao lor tou lotorite, pouvwar, pwisans ek rwayote. Tit ki li ena pli gran tit ki kapav nome, pa selman dan lemonn aster me ankor dan lemonn ki pe vini.”​—Efezien 1:20, 21.

Labib montre ki Zezi ena enn pozision bien ot. Anplis, li montre ki parey kouma Zeova, Zezi bien interese ar bann dimounn. Pandan so minister lor later, Zezi ti geri bann ki malad ouswa ki ena enn andikap, ek li ti relev bann mor. Kan li’nn donn so lavi an sakrifis, li’nn montre ki kantite li kontan Bondie ek limanite. (Efezien 2:4, 5) Zezi pe debout dan kote drwat Bondie. Biento, li pou montre so lotorite ek pou fer bann dimounn obeisan partou lor later gagn bann gran benediksion.

BANN ANZ PE SERVI BONDIE

“Mo [profet Daniel] ti kontign gete ziska ki instal bann tronn ek ki Ansien Bann Zour [Zeova] asize. . . . Mil milye ti pe kontign servi Li, ek dis mil fwa dis mil ti debout devan Li.”​—Daniel 7:9, 10.

Dan sa vizion-la, Daniel ti trouv enn kantite anz, pa zis enn sel. Sirman sa ti enn vizion spektakiler! Bann anz zot invizib, intelizan ek pwisan. Ena plizir ran parmi zot, kouma par exanp serafin ek seribin. Labib mansionn bann anz plis ki 250 fwa.

Bann anz zot pa bann dimounn ki’nn viv lor later avan. Bondie ti kree zot bien avan Li kree bann dimounn. Kan Bondie ti poz fondasion later, zot ti deza la, zot ti pe obzerve ek kriye dan lazwa.​—Zob 38:4-7.

Enn fason ki bann anz fidel servi Bondie se kan zot partisip dan laktivite pli inportan ki pe fer lor later zordi, setadir anons bon nouvel lor Rwayom Bondie. (Matie 24:14) Bondie ti montre sa lapot Zan dan enn vizion. Zan ti ekrir: “Apre mo ti trouv enn lot anz ki pe anvole bien ot. Li ti ena enn mesaz Bonn Nouvel eternel pou proklam ar tou bann ki vivan lor later ek tou bann nasion, tribi, langaz ek pep.” (Revelasion 14:6) Dan lepase, bann anz ti koz avek bann dimounn dan sertin lokazion. Azordi zot nepli fer sa, me zot gid  bann ki pres bon nouvel ver bann ki ena enn leker sinser.

SATAN ANBET PLIZIR MILYON DIMOUNN

“Enn lager ti eklate dan lesiel; Misel [Zezi Kris] ek so bann anz ti konbat kont dragon. Dragon la ek so bann anz ti lite zot osi, me zot ti perdi lager, e pa ti ena plas pou zot ankor dan lesiel. Sa gro dragon la ti perdi so plas. Sa vie serpan ki zot ti apel diab, ou Satan, sedikter lemonn, li avek so bann anz ti perdi zot plas dan lesiel.”​—Revelasion 12:7-9.

Pa touletan ki finn ena lape dan lesiel. Dan koumansman listwar limanite, enn anz ti nouri dezir pou gagn ladorasion bann imin. Sa dezir-la ti telman for ki sa ti pous li pou rebel kont Zeova. Lerla li ti vinn Satan, setadir “Opozan.” Plitar, lezot anz ti al dan so kote pou rebel kont Bondie. Labib apel zot bann demon. Bann demon extra move ek zot ena laenn pou Zeova. Zot fer tou pou opoz zot ar Li ek zot pous laplipar dimounn pou pran enn direksion kontrer ar bon direksion ki Zeova done.

Satan ek so bann demon zot bien kriel. Zot bann lennmi limanite ek zotmem pli gran responsab bann soufrans ki ena lor later. Par exanp, Satan ti touy bann zanimo ek bann serviter Zob, enn dimounn ki ti fidel ar Bondie. Apre, li ti fer “enn gran divan” kraz lakaz kot ti ena toule dis zanfan Zob, ek zot ti mor. Plitar, Satan ti fer Zob gagn “bann koulou depi so pla lipie ziska so latet ek sa ti fer li bien soufer.”​—Zob 1:7-19; 2:7.

Me Satan so ler pe konte. Depi ki Zezi inn zet li dan paraz later, li kone ki so “letan kourt.” (Revelasion 12:12) Li’nn fini kondane, ek sa se enn bon nouvel!

BANN KI SORTI LOR LATER

“To [Zezi] finn raste pou Bondie, dimoun tousort tribi, langaz, pei ek nasion. To finn fer zot vinn enn rwayom ek enn bann pret pou Bondie, e zot pou regne lor later.”​—Revelasion 5:9, 10.

Parey kouma Zezi, ena lezot dimounn lor later ki pou resisite pou al viv dan lesiel. Zezi ti dir so bann zapot fidel: “Mo pe al prepar enn plas pou zot . . . apre sa mo pou revini e mo pou vinn sers zot e la kot mo pou ete zot osi, zot pou ete.”​—Zan 14:2, 3.

 Me pou ki rezon sertin dimounn al viv dan lesiel? Ansam avek Zezi zot pou form enn gouvernman, setadir Rwayom Bondie, ki pou diriz later antie ek pou fer bann dimounn gagn boukou benediksion. Se pou sa Rwayom lamem ki Zezi ti dir so bann disip priye dan lapriyer model: “Nou Papa lao dan lesiel, ki to nom sanktifie. Fer to regn vini, realiz to volonte lor later kouma dan lesiel.”​—Matie 6:9, 10.

SEKI BANN KI RES DAN LESIEL POU FER

“Mo [lapot Zan] tann enn lavwa for depi tronn ki pe dir, ‘Asterla, lakaz Bondie li omilie so pep! . . . Li pou souy tou zot larm. Pa pou ena ni lamor, ni dey, ni lamantasion, ni douler. Tousa . . . finn disparet.’”​—Revelasion 21:3, 4.

Sa vizion-la montre lepok kot Zezi ek bann ki’nn resisite depi lor later, ki form parti dan Rwayom Bondie, pou eliminn regn Satan ek pou fer later vinn enn paradi. Pou nepli ena bann kitsoz ki pe fer limanite bien soufer ek plore. Mem lamor pou nepli existe.

Ki pou ariv bann milyar dimounn ki’nn mor, me ki pena lesperans pou al viv dan lesiel? Dan lavenir, zot pou resisite ek zot pou ena posibilite pou viv pou touletan dan Paradi lor later.​—Lik 23:43, NW.

Sa bann vizion-la donn nou lasirans ki Zeova, ek so Garson Zezi Kris, bann anz fidel ek bann ki finn aste depi lor later bien kontan nou ek kontan nou boner. Pou konn plis lor seki zot pou fer, nou ankouraz ou pou kontakte bann Temwin Zeova ouswa vizit nou sit Internet www.jw.org. Ou kapav osi download liv Ki la Bible enseigné vrai-mem?