Skip to content

Skip to table of contents

 BIOGRAFI

Mo Trap Laverite ki Ena dan Labib San Lame ek Lebra

Mo Trap Laverite ki Ena dan Labib San Lame ek Lebra

Kan enn dimounn pe tonbe, li esey trap enn kitsoz ouswa enn kikenn. Me mwa, mo pa kapav fer sa parski mo pena ni lame ni lebra. Mo ti ena set an kan ti bizin koup mo lebra pou sap mo lavi.

Mo mama ti ena 17 an kan mo ti ne an 1960. Mo papa ti abandonn nou avan mo nesans. Mwa ek mo mama, nou ti viv avek mo bann gran-paran dan Burg, enn ti lavil dan ansien République démocratique allemande, ouswa Allemagne de l’Est. Boukou dimounn pa ti krwar dan Bondie, ek mo fami osi parey. Bondie pa ti vedir nanye pou nou.

Amezir mo ti pe grandi, mo ti pas bann bon moman avek mo granper. Nou ti fer boukou kitsoz ansam, kouma par exanp li ti avoy mwa koup bann brans lor pie. Mo ti bien kontan sa bann lavantir-la. Mo ti san traka ek zwaye.

ENN AKSIDAN SANZ MO LAVI

Kan mo ti ena set an, enn kitsoz terib ti arive. Mo ti fek koumans mo deziem lane lekol. Kan mo ti pe retourn lakaz, mo ti mont lor enn kolonn elektrik. Kan mo ti 25 pie (8 met) oter, mo ti gagn enn kout kouran extra for ki mo ti tom san konesans. Kan mo ti regagn konesans dan lopital, mo ti nepli santi mo de lebra. Sitan mo bann lebra ti bien brile ek sa ti grav, ti bizin koup toulede lebra pou evit enn infeksion disan. Kouma ou kapav mazine, mo mama ek mo bann gran-paran ti abat. Me antan ki enn zanfan, mo pa ti vremem konpran kouma seki’nn arive ti pou afekte mo lavi.

Apre mo sezour lopital, mo ti retourn lekol. Bann zanfan ti boufonn mwa, zot ti pous-pous mwa, ek zot ti avoy bann kitsoz lor mwa parski mo pa ti kapav defann mwa. Zot ti denigre mwa par zot bann parol ek sa ti bien bles mwa. Alafin, mo fami ti avoy mwa Lekol pou bann Andikape, Birkenwerder, ki ti kouma enn kouvan. Lekol-la ti bien lwin ar mo lakaz, akoz sa mo mama ek mo bann gran-paran pa ti kapav vinn vizit mwa. Se zis pandan konze ki mo ti gagn pou trouv zot. Apre sa, pandan di-z-an, mo ti grandi san mo mama ek mo bann gran-paran.

MO GRANDI SAN LAME EK LEBRA

Mo ti rekoumans fer boukou kitsoz, me asterla avek mo lipie. Eski ou kapav mazine kouma sa ete pou trap enn fourset ouswa enn kouyer avek ou lipie pou manze? Me mo’nn reisi fer sa. Mo ti osi aprann pou bros mo ledan ek pengn mo seve avek mo lipie. Mo ti mem koumans fer bann sign avek  mo lipie anmemtan ki mo ti pe koz avek bann dimounn. Wi, mo lipie ti vinn mo lame.

Kan mo’nn rant dan ladolesans mo ti kontan lir bann liv sians fiksion. Parfwa, mo ti fer vizion ki mo ena bann lebra kouma robo ki ti permet mwa fer tou kitsoz. Kan mo ti ena 14 an, mo ti koumans fime. Sa ti donn mwa konfians an momem ek sa ti fer mwa krwar ki mo ti parey kouma tou lezot dimounn. Koumadir mo ti pe dir momem: ‘Wi, mo’si mo kapav fer sa, parski bann fimer zot gran mem si zot ena lebra ouswa non.’

Mo ti bien okipe ek mo ti fer bann travay sosial. Mo ti vinn enn manb Jeunesse libre allemande, enn mouvman zenn sosialis ki ti finanse par leta. Mo ti sekreter, enn pos bien inportan parmi bann manb. Mo ti osi rant dan enn klib sante, mo ti fer poezi ek mo ti partisip dan bann spor pou andikape. Apre enn formasion, mo ti koumans travay dan enn konpagni dan lavil. Amezir mo ti pe grandi, mo ti met mo bann protez deplizanpli souvan parski mo ti anvi vinn enn zom normal kouma lezot.

MO TRAP LAVERITE KI ENA DAN LABIB

Enn zour kan mo ti pe atann trin pou al travay, enn misie ti vinn koz ar mwa. Li ti dir mwa ki enn zour Bondie kapav fer mwa regagn mo de lebra. Sa ti etonn mwa. Biensir, mo ti anvi regagn mo lebra, me pou mwa sa ti enn kitsoz ki ti difisil pou krwar ek inposib! Antan ki enn ate, mo ti sir ki Bondie pa existe. Depi sa zour-la, mo ti rod tou mwayin pou evit sa misie-la.

Enn tigit letan apre, enn koleg travay ti invit mwa kot li. Pandan ki nou ti pe bwar kafe, so bann paran ti koumans koz lor Bondie, lor Zeova. Pou premie fwa, mo ti tande ki Bondie ena enn nom. (Psom 83:18, NW.) Me andan momem, mo pa ti dakor, ek mo ti pe dir: ‘Pa kapav ena enn Bondie, ki Li apel Zeova ouswa enn lot nom. Mo pou prouve ki sa bann dimounn-la dan lerer.’ Parski mo ti sir ki mo ena rezon, mo ti aksepte pou koz lor Labib avek zot. Me malerezman, mo pa ti kapav prouve ki Bondie pa existe.

Amezir nou ti pe examinn bann profesi Labib, mo fason panse lor lexistans Bondie ti pe sanze. Boukou profesi ki ena dan Labib inn realize, mem si finn ekrir zot plizir santenn ouswa plizir milye lane alavans. Pandan enn konversasion ki nou ti ena lor Labib, nou ti konpar bann kondision ki ena dan lemond zordi avek bann profesi ki ena dan Matie sapit 24, Lik sapit 21, ek 2 Timote sapit 3. Parey kouma plizir sintom kapav ed enn dokter pou kone vremem ki malad enn pasian ena, dan mem fason plizir levennman ki mansione dan sa bann profesi-la ti ed mwa trouve ki nou pe viv dan seki Labib apel “bann dernie tan.” * Mo ti inpresione. Sa bann profesi-la ti pe realize devan mo lizie.

Mo ti sir ki seki mo ti pe aprann ti laverite. Mo ti koumans priye Zeova ek mo ti aret fime, mem si mo ti fim boukou pandan plis ki 10 an. Mo ti  kontign etidie Labib pandan apepre enn an. Le 27 Avril 1986, mo ti batize an sekre dan enn benwar, parski sa lepok-la laktivite bann Temwin ti interdi dan l’Allemagne de l’Est.

DONN LEZOT

Akoz linterdiksion, nou ti zwenn an ti group dan bann lakaz ek mo ti konn zis enn tigit Temwin mem. Me san ki mo ti atann, gouvernman ti les mwa al l’Allemagne de l’Ouest. Laba, laktivite bann Temwin pa ti interdi. Pou premie fwa dan mo lavi, mo ti kapav asiste bann lasanble ki baze lor Labib ek trouv bann frer ek ser par milye. Sa ti enn lexperyans extraordiner.

Apre ki Miray Berlin ti tonbe, laktivite bann Temwin Zeova ti nepli interdi. Anfin, nou ti kapav ador Zeova an liberte. Mo ti anvi fer plis dan predikasion. Me mo ti per pou koz avek bann dimounn ki mo pa ti kone. Mo ti santi mwa inferyer akoz mo andikap ek akoz mo ti pas laplipar mo lanfans dan enn kouvan pou bann andikape. Me an 1992, mo ti esey pres 60 er-tan pandan enn mwa. Mo ti reisi fer sa ek mo ti gagn boukou lazwa. Alor, mo ti deside pou pres 60 er-tan toule mwa ek mo ti kapav fer sa pandan apepre trwa-z-an.

Mo ti rapel bann parol ki Labib dir: “Si kikenn feb, mo santi mwa feb osi.” (2 Korintien 11:29) Mem si mo ena enn andikap, mo ankor kapav servi mo lintelizans ek mo lavwa. Alor mo fer tou seki mo kapav pou ed lezot. Parski mo pena lebra, mo kapav bien konpran bann ki ena enn andikap. Mo kone ki enn dimounn resanti kan li extra anvi fer enn kitsoz me li pa kapav. Mo esey ankouraz bann ki ena sa santiman-la. Kan mo donn lezot dan sa fason-la, mo ere.

Mo ere kan mo partaz bon nouvel avek lezot

TOULEZOUR ZEOVA ED MWA

Me mo bizin admet ki detanzantan, mo inpe deprime. Mo zis anvi vinn enn dimounn kouma lezot. Mo kapav fer bann ti kitsoz normal ki nou fer toulezour par momem, me sa demann mwa boukou letan, zefor, ek lenerzi. Seki motiv mwa toulezour se sa bann parol-la: “Pou tou kitsoz mo ena kouraz gras-a Bondie ki donn mwa lafors.” (Filipien 4:13, NW.) Sak zour, Zeova donn mwa lafors ki mo bizin pou fer bann laktivite toulezour. Mo’nn aprann ki Zeova pa’nn abandonn mwa. Akoz sa mo pa anvi abandonn Li.

Zeova inn beni mwa kan Li’nn donn mwa enn fami, enn kitsoz ki mo ti manke dan mo lanfans ek dan mo zenes. Mo ena enn bon madam, ki bien kontan mwa ek ki ena enn gran konpasion. Anplis, bann milyon Temwin Zeova inn vinn mo bann frer ek ser spiritiel. Mo’nn gagn enn fami internasional.

Avek mo madam Elke, ki mo bien kontan

Promes ki Bondie fer konsernan enn paradi osi rekonfort mwa. Dan sa Paradi-la, Li pou “fer tou kitsoz nef,” parmi ena mo lebra. (Revelasion 21:5) Mo konpran sa promes-la pli bien kan mo reflesi lor seki Zezi ti fer kan li ti lor later. Li ti geri enn andikape ek li ti mem remet enn zorey ki ti koupe dan so plas. (Matie 12:13; Lik 22:50, 51) Bann promes Zeova ek bann mirak Zezi inn konvink mwa ki biento mo pou vinn parey kouma lezot.

Me pli gran benediksion ki mo’nn gagne, se mo’nn konn Zeova. Li’nn vinn mo papa, mo kamarad, mo konsolater ek mo lafors. Mo ena mem santiman ki Lerwa David ki ti ekrir: “Zeova Li mo lafors . . . Li finn ed mwa, akoz sa mo leker dan lazwa.” (Psom 28:7, NW.) Mo anvi trap sa verite extraordiner la toutlong mo lavi. Wi, trap li san lame ek lebra!

^ par. 17 Pou gagn plis lexplikasion lor sign dernie tan, get sapit 9, “Eski nou pé viv dan bann ‘dernier jour’?” dan liv Ki la Bible enseigné vrai-mem? pibliye par bann Temwin Zeova. Sa liv-la disponib osi lor www.jw.org/mfe.