Skip to content

Skip to table of contents

Sigogn

Seki Nou Aprann ar Bann Zwazo

Seki Nou Aprann ar Bann Zwazo

“Silteple, demann, . . . bann zwazo ki dan lesiel, ek zot pou dir twa. Lekel parmi zot pa kone ki se lame Zeova ki’nn fer sa?”​—Zob 12:7, 9.

FINN gagn plis ki 3,000 an, Zob, enn sef fami ti rann li kont ki nou kapav aprann boukou kitsoz lor travay Zeova avek bann zwazo. Me nou kapav osi servi zot konportman kouma bann lexanp ouswa pou fer bann konparezon. Dan Labib, plizir fwa kan koz lor bann zwazo, nou aprann bann leson inportan konsernan nou lavi ek nou relasion avek Bondie. Anou get de-trwa lexanp.

PLAS KOT IRONDEL RESTE

Irondel

Bann dimounn dan Zerizalem ti konn bien bann irondel parski sa bann zwazo-la ti abitie ranz zot nik anba rebor bann twa batiman. Sertin ti fer zot nik dan tanp Salomon. Bann irondel ki ti ranz zot nik dan tanp, sirman ti santi zot an sekirite. Kifer? Parski dan sa plas-la zot ti kapav elve zot tipti trankil san ki nanye deranz zot.

Enn bann garson Kora, ki ti konpoz Psom 84, ti servi dan tanp enn semenn toule sis mwa. Li ti trouv sa bann nik-la ek li ti anvi vinn kouma sa bann irondel-la parski zot ti ena enn plas permanan dan lakaz Zeova. Li ti dir: ‘Zeova, SEGNER Toupwisan, konbien mo kontan to Tanp merveye! Mo pli gran dezir se viv ladan; viv ansam ar twa dan to Tanp, Zeova. Mo lekor ek mo lespri ki dan lazwa sant ver Bondie vivan. Get kouma mwano finn gagn enn ti plas, ek irondel finn ranz zot nik dan to Tanp pou ki zot tibaba grandi pre kot twa, Zeova SEGNER Toupwisan, mo Lerwa, mo Bondie!’ (Psom 84:1-3) Eski nou osi, ansam avek nou bann zenn, nou montre ki nou ena enn gran dezir ek nou kontan pou frekant regilierman pep Bondie dan plas kot nou ador Li?​—Psom 26:8, 12.

BANN SIGOGN KONN ZOT LETAN

Profet Zeremi ti ekrir ki bann “sigogn dan lesiel konn zot bann sezon.” Pena dout ki li ti konn bien migrasion bann sigogn dan Later Promiz. Dan printan, plis ki 300,000 sigogn blan kit l’Afrique ek al migre dan Nor l’Europe. Pandan zot vwayaz zot pas dan Vale Zourdin. Zot revey natirel pous zot pou retourn dan landrwa kot zot reprodir an ete. Parey kouma bann lezot zwazo migrater, zot “respekte letan kot zot bizin retourne.”​—Zeremi 8:7.

Atlas des oiseaux migrateurs dir: “Seki extraordiner avek migrasion [bann zwazo] se ki zot fer sa par linstin.” Zeova, Bondie, inn donn sa bann zwazo-la linstin pou ki zot konn bann sezon, me Li’nn donn bann dimounn kapasite pou rekonet bann lepok ek bann sezon. (Lik 12:54-56) Bann dimounn pena enn linstin ki gid zot parey kouma bann sigogn. Me se sirtou konesans ki zot ena lor Bondie ki permet zot konn sinifikasion bann levennman ki pe arive dan nou lepok. Bann Izraelit  dan lepok Zeremi pa ti pran kont bann sign ki ti ena. Bondie ti explike ki ti zot problem. Li ti dir: “Zot finn rezet parol Zeova, ek ki sazes ki zot ena?”​—Zeremi 8:9.

Zordi nou ena enn kantite prev ki konvink nou ki nou pe viv dan seki Labib apel bann “dernie tan.” (2 Timote 3:1-5) Eski ou pou imit bann sigogn ek pran kont bann ‘sezon’?

BANN LEG TROUV BIEN LWIN

Leg

Plizir fwa Labib koz lor bann leg ek ti kapav trouv sa bann zwazo bien kaptivan la dan Later Promiz. Depi zot nik bien lao lor bann falez bann leg “pe rod zot manze; zot lizie pe get bien lwin.” (Zob 39:27-29) Lizie enn leg telman bon ki li kapav trouv enn lapin depi enn kilomet.

Parey kouma bann leg “get bien lwin,” Zeova osi kapav trouv bien lwin dan lavenir. Akoz sa, Zeova dir: “Depi koumansman mo fer konn lafin, ek depi bien lontan avan mo fer konn bann kitsoz ki pankor fer.” (Izai 46:10) Kan nou ekout bann konsey Zeova, nou tir profi ar so sazes ek so kapasite pou konn lavenir ki zis Li tousel ena.​—Izai 48:17, 18.

Labib konpar osi bann ki met zot konfians dan Bondie ar bann leg. Li dir: “Bann ki ena lespwar an Zeova pou regagn lafors. Zot pou mont dan ler avek bann lezel kouma bann leg.” (Izai 40:31) Bann leg servi bann kouran ouswa bann kolonn ler so pou zot anvol bien lao. Kan enn leg reper enn kolonn ler so, li deplway so lezel ek li tourn dan sa kolonn-la pou mont lao ek pli lao. Bann leg pa depann lor zot prop lafors pou anvole ek pou plane lor bann long distans. Li parey pou bann ki fer Zeova konfians. Zot kapav tourn zot ver Zeova parski Li’nn promet pou donn zot enn “pwisans extraordiner.”​—2 Korintien 4:7, 8.

“KOUMA ENN MAMA POUL RASANBLE SO BANN PITI”

Enn mama poul ek so bann piti

De-trwa zour avan li mor, Zezi ti aret li enn moman pou get Zerizalem. Li ti pous enn soupir ek li ti dir: “Zerizalem, Zerizalem, twa ki touy to bann profet kout ros! Konbien fwa mo finn anvi rasanble to bann zanfan kouma enn mama poul rasanble so bann piti anba so lezel, me to pa finn anvi!”​—Matie 23:37.

Enn lot kitsoz ki linstin pous bann zwazo fer se pou protez zot bann piti. Bann zwazo ki ranz zot nik lor later, kouma bann poul, bizin vey bien bann danze. Si enn mama poul trouv enn korbo pe fer-fer letour, li kriye bien for pou signal so bann piti, ek lerla bannla degaze vinn kasiet anba so lezel. Anba lezel zot mama, zot osi gagn proteksion kont soley ek gro lapli. Parey kouma sa mama poul-la, Zezi osi ti anvi protez bann abitan Zerizalem ek ed zot ena bann bon relasion avek Bondie. Zordi, Zezi invit nou pou tourn nou ver li pou gagn soulazman ek proteksion kont bann fardo ek traka ki nou gagne dan nou lavi toulezour.​—Matie 11:28, 29.

Antouka, nou kapav aprann boukou kitsoz ar bann zwazo. Kan ou obzerv zot konportman, esey rapel bann konparezon ki Labib fer lor zot. Rapel lexanp bann irondel ki kapav ed ou pou apresie plas kot nou ador Zeova. Kont lor Bondie pou gagn lespwar ki kapav fer ou anvole kouma enn leg. Al ver Zezi pou gagn bann verite ki sorti kot Bondie. Sa pou protez ou parey kouma enn mama poul protez so bann piti. Ek rapel lexanp bann sigogn ki kapav ed ou res atantif ar bann sign ki pe arive dan nou lepok.