Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | KOTSA OU KAPAV GAGN REKONFOR?

Gagn Rekonfor dan Bann Moman Difisil

Gagn Rekonfor dan Bann Moman Difisil

Bann problem vinn dan diferan fason. Dan sa lartik-la, nou pa pou kapav koz lor tou bann problem ki ena, me anou examinn sa kat lexanp ki nou ti mansione avan la. Nou pou gete kouma bann dimounn ki’nn konn bann diferan problem inn gagn vre rekonfor ar Bondie.

PROBLEM SOMAZ

“Mo’nn aprann pou aksepte fer ninport ki travay, ek nou’nn aret fer bann depans initil.”​—Jonathan

Seth * dir: “Mwa ek mo madam nou ti perdi nou travay anmemtan. Pandan de-z-an, nou’nn viv avek bann ti kas ki nou fami ti donn nou ek bann ti travay ki nou’nn gagne parsi-parla. Sa sitiasion-la ti fer mo madam, Priscilla, vinn depresif, ek mwa mo ti santi mwa initil.

“Kouma nou’nn arive sirmont sa sitiasion-la? A-sak fwa, Priscilla ti fer zefor pou rapel bann parol Zezi ki trouv dan Matie 6:34. Zezi ti dir ki fode pa nou trakase pou demin, parski sak zour ena so traka. Bann lapriyer sinser ki mo madam ti fer ti donn li lafors pou andire. Mwa, se Psom 55:22 ki ti rekonfort mwa. Parey kouma sa ekrivin psom la, mo ti zet mo fardo lor Zeova, ek mo’nn trouve ki Li’nn soutenir mwa. Mem si azordi mo ena enn travay, nou kontign amenn enn lavi sinp parey kouma Zezi ankouraz nou pou fer dan Matie 6:20-22. Me pli inportan, nou’nn vinn pli pros ar Bondie ek pli pros ar nou kamarad.”

Jonathan dir: “Kan nou ti biznes familial ti fer fayit, mo ti pe per pou lavenir. Nou’nn travay dir pandan 20 an, me tousala inn tom dan delo akoz enn kriz ekonomik. Mwa ek mo madam nou ti koumans gagn diskision akoz larzan. Nou pa ti oze aste kitsoz avek nou kart kredi, parski nou ti per tansion pena ase kas lor la.

“Me Parol Bondie ek lespri sin ti ed nou pou pran bann bon desizion. Mo’nn aprann pou aksepte fer ninport ki travay, ek nou’nn aret fer bann depans initil. Antan ki Temwin Zeova, nou finn osi gagn led avek nou bann kamarad ki ena mem krwayans  ki nou. Zot inn ed nou pou gard nou dignite ek inn soutenir nou kan nou sitiasion ti bien kritik.”

KAN ENN MARYAZ KASE

Raquel dir: “Enn kout koumsa mo mari ti kit mwa. Sa ti bien bles mwa ek mo ti ankoler. Sa sitiasion-la ti rann mwa extra tris. Me mo ti rapros mwa avek Bondie, ek Li ti rekonfort mwa. Toulezour mo ti priye Bondie ek lape ki Li ti donn mwa ti protez mo leker. Pou mwa, se koumadir Li ti repar mo leker ki ti’nn kase.

“Ek gras-a so Parol, Labib, mo’nn reisi rezet mo bann santiman negatif kouma koler ek rankinn. Mo ti aplik bann parol lapot Pol ki trouv dan Romin 12:21. Sa verse-la dir: ‘Pa les lemal ena laviktwar lor zot, okontrer zot ki bizin ena viktwar lor lemal par seki bien.’

“Ena enn moman kot nou bizin ‘aksepte perdi.’ . . . Azordi mo ena bann nouvo lobzektif dan mo lavi.”​—Raquel

“Enn bon kamarad ti ed mwa trouve ki li inportan mo kontign avanse dan lavi. Li ti montre mwa Ekleziast 3:6 ek avek boukou zantiyes li ti dir mwa ki ena enn letan kot nou bizin ‘aksepte perdi.’ Sa konsey-la ti for, me se samem ki mo ti bizin. Azordi mo ena bann nouvo lobzektif dan mo lavi.”

Elizabeth dir: “Kan enn dimounn so maryaz kase, li bizin soutien lezot. Mo ena enn bon kamarad ki’nn donn mwa sa soutien-la zour apre zour. Li’nn plor avek mwa, li’nn rekonfort mwa. Mo pa ti santi mwa rezete me mo ti santi ki lezot kontan mwa. Mo sir ki Zeova inn servi li pou remont mo moral.”

KAN NOU MALAD OUSWA NOU’NN RANT DAN LAZ

“Apre ki mo’nn priye Bondie, mo santi kouma so lespri sin donn mwa lafors.”​—Luis

Luis, ki nou ti mansione dan premie lartik sa seri-la, ena enn malad leker bien grav, ek de fwa li’nn manke mor. Asterla, 16 er tan par zour bizin met loxizenn ar li. Li dir: “Pena ler ki mo pa priye Zeova. Ek apre ki mo’nn priye Bondie, mo santi kouma so lespri sin donn mwa lafors. Lapriyer donn mwa kouraz pou andire parski mo ena lafwa dan Bondie ek mo kone ki Li gagn mo traka.”

Petra, ki ena inpe plis ki 80 an, dir: “Mo anvi fer boukou kitsoz, me mo pa kapav. Deplizanpli mo lafors pe diminie ek pou mwa sa li bien dir. Mo santi mwa fatige ek mo bizin viv ar medsinn. Souvan mo pans levennman kot Zezi ti demann so Papa pou evit fer li, si posib, pas dan enn sitiasion difisil. Me Zeova  ti donn Zezi lafors, ek Li donn mo’si lafors. Lapriyer ki mo fer toulezour, se samem mo medsinn. Mo santi mwa pli bien apre ki mo’nn koz ar Bondie.”​—Matie 26:39.

Julian pe lit kont enn maladi ki’nn atak so bann ner depi preske 30 an. Li dir seki li resanti: “Mo’nn sanz mo sez direkter kont enn sez roulant. Me mo lavi ena enn sans parski mo konsakre mo letan pou ed lezot. Kan nou ed lezot, sa kapav diminie nou soufrans, ek vremem Zeova tini so promes parski Li donn nou lafors kan nou bizin. Parey kouma lapot Pol, mo kapav dir: ‘Mo kapav fer fas avek tou sa bann sitiasion la parski . . . [“Bondie,” NW] li fortifie mwa.’”​—Filipien 4:13.

KAN ENN KIKENN KI NOU KONTAN MOR

Antonio dir: “Kan mo papa ti mor dan enn aksidan larout, o-koumansman mo pa ti’le krwar. Sa ti telman inzis. Li ti enn sinp dimounn inosan ki ti pe marse. Me mo pa ti kapav fer nanye. Li’nn res dan koma pandan sink zour, apre li’nn mor. Selman, tanki mo ti devan mo mama, mo pa ti plore, me kan mo ti tousel mo pa ti kapav tini ek mo ti demann momem: ‘Kifer sa inn arive? Kifer?’”

“Pandan sa bann zour difisil la, souvan mo ti demann Zeova pou ed mwa kontrol mo bann santiman ek pou donn mwa lape lespri. Ek tigit-tigit mo ti santi mwa apeze. Mo ti rapel ki Labib dir ki ‘bann levennman ki nou pa atann’ kapav ariv nou tou. Bondie pa kapav koz manti, alor mo sir ki mo pou retrouv mo papa kan pou ena rezireksion.”​—Ekleziast 9:11; Zan 11:25; Tit 1:2.

“Mem si sa aksidan avion la inn pran lavi nou garson, nou ankor gard bann bon souvenir ki nou’nn pase avek li.”​—Robert

Robert, ki nou ti mansione dan premie lartik, pans parey. Li dir: “Kan mo madam ek momem nou ti priye Zeova, nou ti resanti lape lespri ki mansione dan Filipien 4:6, 7. Sa lape-la ti permet nou koz avek bann zournalis lor nou lesperans rezireksion. Mem si sa aksidan avion la inn pran lavi nou garson, nou ankor gard bann bon souvenir ki nou’nn pase avek li. Nou esey plito pans sa bann bon souvenir-la.

“Nou bann kamarad Temwin ti dir nou ki zot inn trouv nou pe koz lor nou lafwa avek boukou kalm lor televizion. Lerla, nou’nn dir zot ki si nou’nn arive fer sa se gras-a tou bann lapriyer ki lezot ti pe fer pou nou. Mo vremem krwar ki Zeova inn soutenir nou atraver tou bann mesaz rekonfortan ki zot inn avoy nou.”

Sa bann lexanp-la montre nou ki Bondie kapav rekonfort bann dimounn ki pe gagn tou sort kalite problem ek difikilte. Eski ou’si ou kapav gagn rekonfor ki ou bizin? Malgre ninport ki difikilte ki ou pe andire, ou kapav gagn rekonfor. * Alor, kifer ou pa priye Zeova pou gagn so led? Li enn Bondie ki “toultan konsol nou.”​—2 Korintien 1:3.

^ par. 5 Finn sanz sertin nom dan sa lartik-la.

^ par. 23 Si ou ti pou kontan vinn pros ar Bondie ek gagn so rekonfor, silvouple kontakte bann Temwin Zeova dan ou landrwa ouswa ekrir biro nasional ki pli pre ar ou.