Skip to content

Skip to table of contents

 IMIT ZOT LAFWA | DAVID

“Lager-la, Li pou Zeova”

“Lager-la, Li pou Zeova”

DAVID pe tini limem pou li pa tonbe. Bann solda pe kit lager pe sove ek zot pe tap ar li. Zot lizie ouver gro telman zot per. Ki pe fer zot per koumsa? David tann zis enn sel mo dan zot labous. Nom enn zom. Ek laba, anba dan vale, sa zom-la pe deboute ek pe lans enn defi. Kitfwa zame dan so lavi David inn trouv enn zom sa grander-la!

Goliat! Asterla David konpran kifer bann solda per li. Li extra gran, li koumadir enn montagn. Mem san so larmir, kitfwa li pez plis ki de bel zom. Goliat bien arme, li extra for ek li enn gerye ki ena lexperyans. Mazinn so gro lavwa pe rezone dan bann kolinn amezir li pe provok larme Izrael ek Sail, zot lerwa. Li defie sak zom enn par enn pou vinn konbat kont li dan enn diel pou fini sa lager-la!​—1 Samiel 17:4-10.

Bann Izraelit pe tranble ar laper. Lerwa Sail osi pe tranble ar laper. David aprann ki sa sitiasion-la pe dir plis ki enn mwa! Sak zour ki pase, Goliat lans bann defi. Ni larme bann Filistin ni larme bann Izraelit pa fer okenn mouv pou lager. Sa fatig David. Se enn laont kan li panse ki lerwa Izrael ek so bann solda, parmi ena osi so trwa gran frer, pe per koumsa! Pou David, Goliat ki enn payin pa pe zis imilie larme Izrael, me li pe fer plis ki sa. Li pe insilte Zeova, Bondie Izrael. Me ki David, enn sinp zenes pou kapav fer? Ek ki nou kapav aprann ar fason ki David ti montre so lafwa?​—1 Samiel 17:11-14.

“VERS DELWIL LOR SO LATET, PARSKI LIMEM SA!”

Anou retourn plizir mwa avan. Enn zour lanwit pe tonbe ek David pe vey bann mouton so papa dan bann kolinn pre ar Betleem. David enn zoli garson, kitfwa li ankor adolesan. Li ena enn tin roze, bann zoli lizie ek li intelizan. Pandan bann moman kalm, li pas so letan zwe laarp. Li gagn inspirasion ar kreasion Bondie ek so talan mizisien kontign devlope amezir li pas plizir lertan pou pratike. Me sa swar-la, so papa fer apel li. So papa anvi trouv li deswit.​—1 Samiel 16:12.

David trouv so papa, Zese, pe koz avek enn vie misie. Se Samiel, enn profet fidel. Zeova inn avoy Samiel pou vers delwil lor latet enn bann garson Zese pou ki li vinn prosin lerwa Izrael! Samiel inn fini trouv David so set gran frer, me Zeova inn fer li kone dan enn fason bien kler ki Li pa’nn swazir personn parmi bannla. Me kan David arive, Zeova dir Samiel: “Vers delwil lor so latet, parski limem sa!” Alor, devan tou bann gran frer David, Samiel ouver enn korn ki ranpli avek enn delwil spesial ek vers inpe lor latet David. Apre so lonksion, lavi David ti nepli parey. Labib dir: “Lespri Zeova ti koumans azir lor David depi sa zour-la.”​—1 Samiel 16:1, 5-11, 13.

Avek limilite, David ti rekonet ki se Zeova ki ti ed li pou touy bann zanimo feros

Eski David koumans ena bann lanbision parski li pou vinn lerwa? Non. Li atann ziska ki lespri Zeova fer li kone kan li pou asim bann pli gran responsabilite. Antretan, li kontign so travay berze. Li bien devwe ek li fer sa travay inb la avek boukou kouraz. Dan de lokazion bann  mouton so papa ti an danze. Enn fwa, enn lion ti atak zot ek enn lot fwa, enn lours. David pa ti zis esey pous sa bann zanimo-la depi enn distans, me plito li ti atak zot pou defann bann mouton so papa ki ti san defans. Dan toulede lokazion, li ti touy sa bann zanimo feros la tousel!​—1 Samiel 17:34-36; Izai 31:4.

Avek letan, Sail fer apel David. Mem Lerwa Sail inn tann koz lor li. Mem si Sail ankor enn gerye pwisan, li’nn perdi faver Zeova parski li’nn rezet so bann linstriksion. Zeova inn tir so lespri sin lor li ek asterla li les li domine par enn move latitid. Akoz sa, souvan li fer koler, li mefian ek li vinn violan. Ena zis enn sel kitsoz ki kapav soulaz li: lamizik. Sertin parmi bann zom Sail konn David so repitasion antan ki mizisien ek gerye. Alor, lerwa fer apel David, ek David pa tarde pou vinn enn mizisien dan pale lerwa ek enn kikenn ki sarye bann zarm Sail.​—1 Samiel 15:26-29; 16:14-23.

Bann zenn sirtou kapav aprann boukou ar fason ki David ti montre so lafwa dan sa bann sitiasion-la. Remarke ki dan so bann moman lib, li ti fer bann kitsoz ki ti fer li vinn pli pros ar Zeova. Anplis, avek pasians, li ti devlop bann talan ki’nn ed li fasilman pou gagn enn travay. Me pli inportan, li ti les lespri Zeova gid li. Se vremem bann bon leson ki sakenn parmi nou kapav aprann!​—Ekleziast 12:1.

“PERSONN PA BIZIN PERDI KOURAZ AKOZ LI”

Mem si li pe travay pou Sail, David souvan retourn lakaz pou okip bann mouton, defwa pou bann long peryod letan. Se pandan enn sa bann peryod-la ki Zese avoy David pou al get so trwa gran frer ki dan larme Sail. David obeir, li pran bann provizion pou so bann frer ek li al dan direksion Vale Ela. Kan li arive, li trouv sa de larme-la pe fer fas ar zot kamarad. Sak larme lor enn lapant sa gran vale-la ek zot pa pe fer nanye, zot pe zis get zot kamarad parey kouma inn dekrir dan koumansman lartik.​—1 Samiel 17:1-3, 15-19.

Pou David, sa pa kapav kontigne koumsa. Kouma eski larme Zeova, Bondie vivan, pe kapav sove ar lafreyer devan enn sinp zom, enn payin anplis? Pou David, an realite, Goliat pe insilte Zeova. Alor, vit-vit li koumans dir bann solda ki bizin vink Goliat. Kan so gran frer Eliab tann sa, li kriy ar David ek akiz li ki li’nn vini zis pou get bann masak. Me David reponn li: “Ki mo’nn fer ankor la? Mo ti pe zis poz enn kestion!” Apre sa, avek lasirans, li rekoumans dir bann solda ki bizin vink Goliat, ziska ki enn kikenn raport so bann parol ar Sail. Lerwa donn lord pou amenn David devan li.​—1 Samiel 17:23-31.

David dir sa bann parol ankourazan la lerwa: “Personn pa bizin perdi kouraz akoz [Goliat].” Sail ek so bann zom inn fini perdi kouraz akoz Goliat. Kitfwa zot inn fer erer pou konpar zotmem ar sa zean-la. Kitfwa zot inn panse ki zot ariv zis lamwatie ar li ek ki zot zis koumadir bann ti gajak pou li! Me David pa pans parey kouma zot. Kouma nou pou trouve, li get sa  problem-la dan enn lot fason. Akoz sa, li demann pou al lager kont Goliat limem.​—1 Samiel 17:32.

Sail pa dakor. Li dir: “To pa pou kapav al lager kont sa Filistin-la, parski to zis enn garson, ek li, li enn solda depi so zenes.” Eski vremem David ti enn zanfan? Non, me li pankor ena laz pou rant dan larme, ek kitfwa li paret bien zenn. Me lezot deza konn David kouma enn gerye ki ena boukou kouraz ek kitfwa sa lepok-la, li pre pou vinn enn adilt.​—1 Samiel 16:18; 17:33.

Pou rasir Sail, David rakont li kouma li ti touy enn lion ek enn lours. Eski David pe fer vantar? Non. David kone kouma li’nn reisi vink sa bann zanimo-la. Li dir: “Zeova ki’nn sap mwa dan bann grif enn lion ek enn lours, Limem pou sap mwa dan lame sa Filistin-la.” Alafin Sail dir David: “Ale, ek ki Zeova avek twa.”​—1 Samiel 17:37.

Eski ou anvi ena enn lafwa parey kouma David? Remarke ki David pa zis krwar dan Bondie. Me so lafwa ti baze lor konesans ek lexperyans. Li ti kone ki Zeova protez so bann serviter parski Li kontan zot, ek ki Li tini so bann promes. Alor, si nou anvi ena mem lafwa ki David, nou bizin kontign aprann lor Bondie ki mansione dan Labib. Amezir nou pratik seki nou pe aprann, nou pou gagn bann bon rezilta, ek an-retour sa pou fortifie nou lafwa.​—Ebre 11:1.

“ZEOVA POU LIVRE TWA DAN MO LAME”

Sail esey met so prop larmir lor David. So larmir inpe parey kouma pou Goliat. Dan sa larmir an kwiv la sirman ena enn zile, ek bann may sa zile-la inn fer enn lor lot koumadir lekay pwason. Me David gagn difikilte pou marse avek sa lekipman-la parski li tro gran ek ankonbran. Li pa’nn gagn formasion solda, alor li pa abitie met larmir, sirtou larmir ki Sail ti pe mete. Sail ti zom pli ot dan Izrael! (1 Samiel 9:2) David tir larmir-la ek li prefer res avek so linz berze.​—1 Samiel 17:38-40.

David sarye so baton, enn sak lor so zepol ek enn frond. Enn frond ena de long lakord an kwir ek dan zot bout ena koumadir enn ti pos. Zordi enn frond kapav paret banal, me dan sa lepok-la, sa ti enn veritab zarm pou enn berze. Normalman, berze-la ti met enn ros dan sa pos-la ek ti tourn frond-la bien vit lao so latet. Lerla, li ti larg enn bann lakord sa frond-la pou avoy ros-la avek presizion. Sa zarm-la ti telman efikas ki parfwa dan bann larme ti ena bann group solda ki ti servi frond pou lager.

Asterla, li degaze al zwenn so lennmi. Mazinn David pe priye Zeova avek tou so leker amezir ki li pe rod bann ros dan larivier ki’nn sek anba dan vale. Li ramas sink ti ros bien poli. Apre sa, olie li marse, li galoupe pou al zwenn Goliat dan plas kot pe lager!

Ki Goliat panse kan li trouv so lennmi pe vini? Labib dir: “Li ti boufonn li ek mepriz li parski li ti zis enn zoli garson avek enn tin roze.” Avek so gro lavwa, Goliat dir: “Eski mo enn lisien mwa pou ki to vinn kont mwa avek baton?” Li kler ki li trouv baton David me li pa remarke ki David ena enn frond. Li modi David lor nom bann bondie Filistin ek li fer serman pou nouri bann zwazo ek bann zanimo ki ena dan karo avek lekor so lennmi ki li deteste.​—1 Samiel 17:41-44.

Mem zordi kan nou lir repons David, nou trouve ki li ti ena enn gran lafwa. Mazinn David, enn zenn garson pe kriye ek pe dir Goliat: “To pe vinn kont mwa avek enn lepe, enn lans ek enn zavlo, me mwa mo pe vinn kont twa o-nom Zeova, sef bann larme, Bondie larme Izrael, ki to’nn provoke.” Pou David sa pa fer diferans ki kapasite enn dimounn ena ouswa ki kantite zarm li ena. Goliat pa ti ena okenn respe pou Zeova ek Zeova ti pou azir. Parey kouma David ti dir: “Lager-la, li pou Zeova.”​—1 Samiel 17:45-47.

David trouv bien ki grander Goliat ete ek bann zarm ki li ena. Me li pa les sa bann kitsoz-la fer li per. Li pa fer mem erer ki Sail ek so larme, setadir li pa konpar limem ar Goliat. Okontrer, li konpar Goliat ar Zeova. Goliat  mezir 2.9 met oter ek li enn kolos konpare ar lezot. Me ki li ete konpare ar sa Kikenn ki Pli Gran dan liniver la? Parey kouma tou lezot imin, li koumadir enn ti insek, ek la, Zeova pre pou exterminn li!

David galoup dan direksion so lennmi ek tir enn ros dan so sak. Li met ros-la dan so frond ek tourn li lao so latet bien vit ziska ki koumadir li tann enn sifleman. Goliat apros David. Kitfwa pou protez limem, li kasiet li deryer solda ki pe sarye so boukliye. Me, Goliat so oter pa enn lavantaz pou li. Solda ki devan li la, pli tipti ek sirman li gagn difikilte pou tini boukliye-la ase ot pou protez latet Goliat. Ek zisteman, se latet Goliat mem ki David pe vize.​—1 Samiel 17:41.

David ti trouve ki mem enn zean kapav paret bien tipti konpare ar Zeova

David avoy ros-la. Mazinn sa silans ki ena la amezir ki ros-la pe diriz lor Goliat. Pena dout ki Zeova fer tou pou ki David pa bizin re-avoy enn lot ros. Ros-la tap ar latet Goliat ek anter dan so fron. Sa kolos-la tom par figir ek solda ki pe sarye so boukliye sove telman li per! David al pre ar Goliat, pran lepe sa zean-la ek koup so latet.​—1 Samiel 17:48-51.

Alafin, Sail ek so bann solda regagn kouraz. Zot kriye ek zot galoupe pou al lager kont bann Filistin. Lager fini parey kouma David ti dir Goliat: “Zeova . . . pou livre zot tou dan nou lame.”​—1 Samiel 17:47, 52, 53.

Zordi, bann serviter Zeova pa pran par dan bann lager. Sa lepok-la inn fini. (Matie 26:52) Me kanmem sa, nou bizin imit lafwa David. Parey kouma li, nou bizin trouv Zeova kouma enn kikenn reel, kouma sel Bondie ki nou bizin servi ek pou ki nou bizin ena lakrint. Parfwa, nou kapav ena linpresion ki nou bann problem tro gran pou nou. Me konpare ar pwisans Zeova ki pena limit, nou bann problem bien tipti. Si, parey kouma David, nou swazir Zeova kouma nou Bondie ek met nou konfians dan Li, nou pa pou per okenn problem ouswa per pou relev bann defi. Pena nanye lor ki pwisans Zeova pa kapav gagn viktwar!