Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | KOTSA OU KAPAV GAGN REKONFOR?

Kouma Bondie Rekonfort Nou?

Kouma Bondie Rekonfort Nou?

Lapot Pol ti dekrir Zeova * kouma Bondie ki “toultan konsol nou” ek ki “rekonfort nou dan nou detres.” (2 Korintien 1:3, 4) Labib rasir nou ki tou dimounn kapav gagn led Bondie ek ki nou Papa dan lesiel kapav rekonfort nou dan ninport ki maler.

Me selman, nou bizin fer kitsoz pou ki Bondie rekonfort nou. Kouma enn dokter pou kapav ed nou si nou pa pran randevou pou al get li? Profet Amos ti poz sa kestion-la: “Eski de dimounn pou mars ansam si zot pa’nn donn randevou zot kamarad?” (Amos 3:3, not) Akoz sa, Labib donn nou sa lankourazman-la: “Apros zot ar Bondie e li pou vinn pros ar zot.”​—Zak 4:8.

Kouma nou kapav sir ki Bondie pou vinn pros ar nou? Premierman, parski plizir fwa Li dir nou ki Li anvi ed nou. (Get  lankadre.) Ek deziemman, nou ena temwaniaz bann dimounn ki’nn gagn rekonfor ar Bondie. Se bann dimounn ki’nn vremem existe swa dan nou lepok swa dan lepase.

Parey kouma Lerwa David, zordi boukou dimounn ki rod led Bondie se bann dimounn ki konn boukou maler. Enn zour David ti sipliy Zeova par sa bann parol-la: “Pran mwa kont ler mo apel osekour.” Eski Bondie ti reponn li? Wi. David ti dir: ‘Li ti ed mwa ek li ti met lazwa dan mo leker.’​—Psom 28:2, 7.

KOUMA ZEZI KONSOL BANN KI AN-DEY?

Dapre proze Bondie, Zezi ti pou ena enn rol inportan. Li ti pou rekonfort bann dimounn. Parmi bann travay ki Bondie ti donn li, Zezi ti bizin “swagn bann dimounn ki ena enn gran sagrin dan zot leker” ek “konsol tou bann ki an-dey.” (Izai 61:1, 2) Parey kouma ti anonse, Zezi ti bien interese ar bann dimounn ki ti ‘fatige, ek ki ti pe sarye enn fardo bien lour.’​—Matie 11:28-30.

Zezi ti rekonfort bann dimounn kan li ti donn zot bann bon konsey, li ti tret zot bien ek dan sertin ka, li ti geri zot bann maladi. Enn zour, enn dimounn ki ena lalep ti sipliy li par sa bann parol-la: “Si sa to volonte, to kapav pirifie mwa.” Sa ti fer Zezi telman lapenn ki li ti dir: “Samem mo volonte, aster to pou pirifie.” (Mark 1:40, 41) Ek sa dimounn-la ti geri.

 Azordi, Garson Bondie pa lor later pou rekonfort nou personelman. Me so Papa, Zeova ki “toultan konsol nou,” pe kontign ed bann ki pe soufer. (2 Korintien 1:3) Anou get kat mwayin ki Bondie servi pou rekonfort bann dimounn.

  • Labib. “Touseki ti ekrir dan Lekritir lontan ti ekrir pou nou linstriksion, pouki nou gagn lesperans par landirans ek rekonfor ki li donn nou.”​—Romin 15:4.

  • Lespri Sin Bondie. Pa tro lontan apre lamor Zezi, kongregasion Kretien ti rant dan enn peryod lape. Kifer? “Li ti ena lakrint pou Zeova ek konsolasion lespri sin.” (Zistwar Bann Apot 9:31, NW.) Lespri sin, lafors aktif Bondie, bien pwisan. Bondie kapav servi so lespri pou rekonfort ninport kisannla ki dan ninport ki sitiasion.

  • Lapriyer. Labib donn nou sa konsey-la: “Napa bizin zot trakase ditou.” Okontrer, li dir: “Ofer zot . . . siplikasion Bondie. Lape Bondie ki depas tou lintelizans, pou gard zot . . . [“leker,” NW] ek zot lespri.”​—Filipien 4:6, 7.

  • Nou Bann Konpagnon Kretien kapav vinn bann vre kamarad lor ki nou kapav konte pou gagn rekonfor dan bann moman difisil. Lapot Pol ti dekrir so bann kamarad kouma bann dimounn avek ki li ti kapav gagn rekonfor dan so “detres ek soufrans.”​—Kolosien 4:11; 1 Tesalonisien 3:7.

Me kitfwa ou pe demann oumem kouma sa pase an realite. Anou get inpe pli bien lexanp bann dimounn ki’nn konn bann problem ki mansione dan premie lartik. Parey kouma zot, ou pou kapav trouve ki Bondie ankor pe realiz sa promes ki bien tous nou la: “Parey kouma enn mama rekonfort so garson, mo’si mo pou kontign rekonfort twa.”​—Izai 66:13.

^ par. 3 Labib fer nou kone ki nom Bondie se Zeova.