Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | KOTSA OU KAPAV GAGN REKONFOR?

Nou Tou Bizin Rekonfor

Nou Tou Bizin Rekonfor

Eski ou’nn deza tonbe kan ou ti tipti? Kitfwa ou ti koup ou lame ouswa ou ti bros ou zenou. Eski ou rapel kouma ou mama ti rekonfort ou? Kitfwa li ti netway ou dimal ek apre li ti met enn lastoplas lor la. Sirman ou ti plore, me li ti rekonfort ou par so bann parol ek li ti may ou. Lerla ou ti santi ou bien. Sa lepok-la, li ti fasil pou gagn rekonfor.

Me plis nou grandi, lavi vinn pli konplike. Bann problem vinn pli gro ek li pli difisil pou gagn rekonfor. Li tris pou dir, me li pa fasil pou regle problem bann adilt avek enn lastoplas ouswa avek lafeksion enn mama. Anou get de-trwa lexanp.

  • Eski ou’nn deza santi ou abat parski ou’nn perdi ou travay? Kan Julian ti perdi so travay, li dir ki sa ti telman enn gran sok ki li ti bien dekouraze. Li ti demann limem: ‘Kouma mo pou swagn mo fami? Kifer konpagni trouv mwa kouma enn dimounn initil, alor ki mo’nn travay dir pandan tou sa lane-la?’

  • Kitfwa ou extra tris parski ou maryaz inn kase. Raquel dir: “Sa fer 18 mwa depi ki mo mari inn kit mwa. Li’nn ale enn kout koumsa ek sa ti fer mwa extra tris. Koumadir mo leker ti’nn kas an de. Sa ti fatig mwa fizikman ek moralman, ek mo ti extra per.”

  • Eski ou ena enn problem lasante bien grav ki pa pe aret fatig ou? Ena fwa, sirman ou ena mem santiman ki Zob, ki ti dir avek boukou lapenn: “Mo’nn degoute ar mo lavi; mo nepli anvi viv.” (Zob 7:16) Ouswa, li posib ki ou pans parey kouma Luis, enn misie ki ena plis ki 80 an. Luis dir: “Parfwa mo ena linpresion ki mo pe zis atann lamor apel mwa.”

  • Kitfwa enn kikenn ki ou kontan inn mor ek ou pe rod rekonfor. Robert dir: “O-koumansman kan mo ti tann dir ki mo garson inn mor dan enn aksidan avion, mo pa ti’le krwar. Me apre, mo ti extra soufer. Mo ti telman soufer ki, parey kouma Labib dir, sa ti koumadir enn lepe inn transpers mwa.”​—Lik 2:35.

Mem dan sa bann sitiasion difisil-la, Robert, Luis, Raquel, ek Julian inn reisi gagn rekonfor. Se Bondie Tou-pwisan Limem ki’nn rekonfort zot. Kouma Bondie donn nou rekonfor? Eski Li pou donn ou’si rekonfor ki ou bizin?