Skip to content

Skip to table of contents

 LABIB SANZ BANN DIMOUNN

Mo Ti enn Dimounn Amer ek Violan

Mo Ti enn Dimounn Amer ek Violan
  • LANE MO’NN NE: 1974

  • PEI KOT MO’NN NE: MEXIQUE

  • MO ZISTWAR: ADOLESAN VIOLAN EK BAGARER

MO PASE:

Mo’nn ne dan Ciudad Mante, enn zoli landrwa dan leta Tamaulipas, Mexique. An zeneral, bann abitan sa lavil-la bien zenere ek zanti. Me malerezman, akoz bann krim organize, sa landrwa-la ti bien danzere.

Mo ti segon dan enn fami kat garson. Mo bann paran ti batiz mwa dan Legliz Katolik, ek plitar mo ti form parti dan koral laparwas. Mo ti anvi fer plezir Bondie parski mo ti extra per so zizman ek mo ti per ki mo al brile dan lanfer pou touletan.

Kan mo ti ena sink an, mo papa ti kit nou. Sa ti fer mwa bien sagrin ek li ti mank mwa boukou. Mo pa ti konpran kifer li’nn kit nou, parski nou ti bien kontan li. Mo mama ti bizin trime pou nouri so kat garson.

Mo ti profit sa sitiasion-la pou kap lekol ek frekant bann zanfan ki pli gran ki mwa. Zot ti aprann mwa zoure, fime, kokin, ek lager. Mo ti kontan fer dominer ar lezot, alor mo ti aprann fer labox, resling, ek bann ar-marsio. Mo ti osi aprann kouma servi bann zarm. Mo ti vinn enn adolesan violan. Souvan mo ti inplike dan bann lager avek zarm, ek plizir fwa mo ti kouver ar disan ek bannla ti les mwa lor semin pou mor. Mo mama ti bien soufer sak fwa ki li ti trouv mwa dan sa leta-la ek li ti degaze amenn mwa lopital!

Kan mo ti ena 16 an, Jorge, enn kamarad lanfans ti vinn lakaz kot nou. Li ti dir nou ki li enn Temwin Zeova ek ki li anvi partaz enn mesaz inportan avek nou. Li ti koumans explik so bann krwayans ek li ti servi Labib pou fer sa. Zame mo ti lir Labib, me mo ti bien kontan pou aprann konn lor nom Bondie ek lor so bann proze. Jorge ti propoz nou enn letid Labib ek nou ti aksepte.

KOUMA LABIB INN SANZ MO LAVI:

Mo ti vremem soulaze pou aprann laverite lor lanfer, enn lansegnman ki pena dan Labib. (Psom 146:4; Ekleziast 9:5) Kan mo ti aprann sa, mo ti nepli per Bondie. Okontrer, mo ti koumans trouv Li kouma enn Papa ki kontan so bann zanfan ek ki anvi seki bon pou zot.

 Amezir mo ti pe progrese dan mo letid Labib, mo ti trouve ki mo ti bizin fer bann sanzman dan mo personalite. Mo ti bizin aprann pou ena limilite ek aret lager. Konsey ki trouv dan 1 Korintien 15:33 ti ed mwa. Sa verse-la dir: “Bann move frekantasion gat bann bon labitid,” (NW) ouswa kouma so not dir, “gat bann valer moral.” Mo ti realize ki, si mo anvi sanz mo personalite, mo ti bizin aret frekant bann dimounn ki ti ena enn move linflians lor mwa. Alor, mo ti ranplas mo bann ansien kamarad par bann manb vre kongregasion Kretien. Sa bann dimounn-la pa servi violans ouswa kout pwin pou regle zot bann problem, me zot servi bann prinsip Labib.

Enn lot pasaz bann Lekritir ki finn ena enn lefe lor mwa, se Romin 12:17-19. Sa bann verse-la dir: “Pa rann lemal pou lemal. . . . Otan ki posib viv dan lape ar tou dimoun. . . . Pa rod tir vanzans zotmem, me les Bondie regle sa dan so zizman, kouma Lekritir dir: ‘Mwa ki pou tir vanzans, mwa ki pou regle kont.’” Avek letan, mo’nn aksepte ki Zeova pou fer lazistis dan so fason ek dan ler ki Li’nn prevwar. Tigit-tigit, mo’nn sanze ek mo ti nepli violan.

Zame mo pa pou bliye seki ti arive kan mo ti pe retourn lakaz enn swar. Enn group zenn depi enn ansien gang rival ti atak mwa. Sef-la ti donn mwa enn kou par deryer ek li ti kriye: “Defann twa!” Dan sa ler-la, mo ti fer enn ti lapriyer ar Zeova pou Li ed mwa siport sa bann kou-la. Mem si mo ti ena enn gran lanvi pou rann laparey, mo’nn reisi kontrol momem ek mo’nn ale. So landemin mo ti krwaz ar sef sa group-la. Mo ti pe bwi kan mo ti trouv li ek mo ti anvi tir vanzans. Me ankor enn fwa mo ti sipliy Zeova an silans pou Li ed mwa kontrol momem. Me mo ti etone kan garson-la ti vinn direk ar mwa ek ti dir: “Exkiz mwa pou seki’nn arive yer swar. An-verite, mo anvi vinn kouma twa. Mo anvi etidie Labib.” Mo ti extra kontan ki mo’nn reisi kontrol mo koler! Gras-a sa, nou finn kapav etidie Labib ansam.

Malerezman sa lepok-la, lezot manb mo fami pa finn kontign etidie Labib. Me kanmem sa, mo ti bien deside pou kontign etidie ek pou pa les nanye ni personn anpes mwa fer sa. Mo ti kone ki si mo frekant regilierman bann serviter Bondie, mo ti pou gagn rekonfor ki bizin ar sa fami bann frer ek ser la. Mo ti kontign fer bann progre, ek an 1991, mo ti pran batem ek mo ti vinn enn Temwin Zeova.

KI BENEDIKSION MO FINN GAGNE:

Mo ti enn dimounn amer, ki ti kontan fer dominer ar lezot ek mo ti bagarer. Me Parol Bondie finn sanz mo lavi net. Azordi mo partaz mesaz lape ki ena dan Labib avek tou dimounn ki anvi ekoute. Mo finn ena privilez pou servi Bondie aplintan pandan sa 23 dernie lane-la.

Pandan enn tan, mo ti travay kouma volonter dan Biro Nasional bann Temwin Zeova dan Mexique. Kan mo ti laba, mo ti zwenn Claudia, enn zenn Kretienn bien aktif ek an 1999 nou ti marye. Mo remersie Zeova ki Li finn beni mwa ek Li’nn donn mwa sa madam fidel la!

Nou ti servi ansam dan enn kongregasion Lang Sign Mexikin kot nou ti ed bann sourd pou aprann konn Zeova. Plitar, nou ti gagn linvitasion pou al Bélize pou ansegn bann dimounn Labib. Mem si nou ena enn lavi bien sinp, nou ena tou seki nou bizin pou viv ere. Nou pa pou sanz sa pou ninport ki kitsoz.

Avek letan, mo mama inn rekoumans so letid Labib ek li’nn pran batem. Mo gran frer, so madam, ek so bann zanfan osi zot bann Temwin Zeova. Sertin mo bann ansien kamarad ar ki mo ti pres mesaz Rwayom Bondie, zot osi zot pe servi Zeova.

Malerezman, sertin manb mo fami inn mor parski zot pa finn sanz zot move karakter. Si mo ti kontign lor sa semin-la, kitfwa mo’si mo ti pou fini parey kouma zot. Mo rekonesan anver Zeova ki finn atir mwa ver Li ek osi anver so bann adorater ki avek pasians ek bonte, finn ansegn mwa pou aplik bann prinsip Labib.