Skip to content

Skip to table of contents

 LABIB SANZ BANN DIMOUNN

Plizir Fwa Mo’nn Tonbe Avan ki Mo Reisi Leve

Plizir Fwa Mo’nn Tonbe Avan ki Mo Reisi Leve
  • LANE MO’NN NE: 1953

  • PEI KOT MO’NN NE: AUSTRALIE

  • MO ZISTWAR: ESKLAV PORNOGRAFI

MO PASE:

An 1949, mo papa ti kit l’Allemagne pou al imigre an Australie. Li ti vinn rod travay dan bann minn sarbon ek dan bann lindistri ki prodir kouran ek li ti res dan parti ki pa devlope dan Victoria. Laba li’nn marye avek mo mama, ek an 1953 mo’nn ne.

Zis de-trwa lane apre, mo mama ti koumans etidie Labib avek bann Temwin Zeova, alor depi bien tipti mo’nn konn bann lansegnman Labib. Me, mo papa pa ti siport okenn relizion. Li ti violan ek ti intimid lezot. Mo mama ti extra per li. Me li ti kontign etidie Labib an kasiet ek ti koumans kontan seki li ti aprann. Kan mo papa pa ti la, li ti partaz seki li ti pe aprann avek mo ser ek mwa. Li ti dir nou ki dan lavenir later pou vinn enn paradi ek nou pou ere si nou swiv bann prinsip Labib.​—Psom 37:10, 29; Izai 48:17.

Kan mo ti ena 18 an, mo pa ti ena swa, mo ti bizin kit lakaz parski mo papa ti tro violan. Mem si mo ti krwar seki mo mama ti ansegn mwa dan Labib, mo pa ti vremem konn so valer. Akoz sa, mo pa ti met an pratik seki mo ti aprann. Mo ti koumans travay elektrisien dan enn minn sarbon. Mo’nn marye laz 20 an ek nou premie tifi ti ne trwa-z-an apre. Lerla, mo ti re-examinn momem pou gete ki kitsoz pli inportan dan mo lavi. Mo ti kone ki Labib kapav ed mo fami, alor mo ti koumans etidie Labib avek enn Temwin Zeova. Me mo madam pa ti siport bann Temwin. Kan enn zour mo ti asiste enn zot bann renion, li ti dir mwa fer enn swa​—swa mo aret etidie Labib swa mo kit lakaz. Sa swa-la ti difisil, alor mo’nn sede ek mo ti aret frekant bann Temwin Zeova. Mo ti kone mo’nn pran enn move desizion, ek plitar mo ti regrete.

Enn zour, mo bann koleg travay ti fer mwa get pornografi. Sa ti anmemtan atiran ek degoutan, ek sa ti fatig mo konsians. Mo ti rapel seki mo ti aprann dan Labib, ek mo ti sir ki Bondie pou pini mwa. Me plis mo ti pe get sa bann zimaz degoutan la, plis mo latitid anver pornografi ti sanze. Avek letan, mo ti vinn esklav pornografi.

Apre sa, pandan bann 20 prosin lane, deplizanpli mo ti pe elwagne ar bann prinsip ki mo mama ti esey ansegn mwa. Mo  konportman ti reflet seki mo ti pe met dan mo lespri. Mo ti ena enn langaz grosie, ek mo ti fer bann blag imoral. Mo ti ena enn fason panse deforme lor bann relasion sexiel. Mem si mo ti ankor pe viv avek mo madam, mo ti ena lezot madam dan mo lavi. Enn zour mo ti get mwa dan laglas ek mo ti dir momem: ‘Mo deteste twa!’ Mo ti nepli ena respe pou momem, mo ti degout momem.

Mo maryaz ti’nn kase, ek mo lavi ti anba-lao. Lerla, mo ti priye Zeova avek tou mo leker. Mo ti rekoumans mo letid Labib, mem si 20 an ti’nn pase. Antretan mo papa ti’nn mor, ek mo mama ti’nn pran batem antan ki enn Temwin Zeova.

KOUMA LABIB INN SANZ MO LAVI:

Ti ena enn gran diferans ar mo fason viv ek bann prinsip Labib ki boukou pli siperyer. Me sann fwa-la mo ti bien deside pou gagn lape lespri ki Labib promet. Mo ti koumans sanz mo fason koze ek mo move karakter. Mo ti osi deside pou rezet mo lavi imoral, aret zwe pou kas, aret bwar boukou, ek aret kokin mo patron.

Mo bann koleg travay pa ti konpran kifer mo ti anvi fer sa bann sanzman-la. Pandan trwa an, zot inn provok mwa pou mo retourn dan mo bann vie labitid. Asak fwa mo ti fer enn fo pa, kouma par exanp ankoler enn kout ouswa zoure, zot ti kontan ek ti kriye for-for: “Aha! Ansien Joe de-retour.” Sa bann parol-la ti extra bles mwa! Souvan mo ti ena linpresion mo enn zero.

Partou dan mo travay ti ena pornografi ki li lor komputer ouswa lor papie. Toulezour mo bann koleg ti avoy bann zimaz porno lor komputer, parey kouma mo ti pe fer avan. Mo ti pe fer tou pou koup kontak avek pornografi, me zot ti pe fer tou pou met baton dan mo larou. Alor, mo ti al rod led ek lankourazman ar sa dimounn ki ti pe fer mo letid-la. Li ti pran letan pou ekout mwa amezir mo ti devid mo leker. Li ti servi bann verse Labib bien presi pou montre mwa kouma mo kapav lit kont pornografi, ek li ti ankouraz mwa pou kontign priye Zeova pou gagn led.​—Psom 119:37.

Enn zour mo ti apel tou mo bann koleg travay. Kan zot tou ti la, mo ti dir zot donn de misie ki ti pe fer zefor pou aret bwar, enn labier. Me zot ti proteste: “To pa kapav fer sa! Sa bann zom-la pe fer zefor pou aret bwar!” Lerla mo ti dir zot: “Mo kone. Be mo’si parey.” Apartir sa zour-la, zot ti rekonet ki mo pe fer zefor pou aret get pornografi ek zot ti nepli met presion lor mwa pou get sa bann zimaz-la.

Avek letan ek avek led Zeova, mo’nn kapav aret get pornografi. Mo ti ena enn gran rekonesans ki mo’nn gagn enn deziem sans pou amenn enn lavi desan ek ere. Alor, an 1999 mo’nn batize antan ki Temwin Zeova.

Asterla mo konpran kifer Zeova deteste bann kitsoz ki mo ti kontan pandan tou sa letan-la. Kouma enn Papa ki kontan so zanfan, Zeova ti anvi protez mwa kont bann dega ki pornografi fer. Proverb 3:5, 6 ena rezon kan li dir: “Fer Zeova konfians avek tou to leker ek pa fie lor to prop lintelizans. Dan tou seki to fer, mazinn Li, ek Li, Li pou fer to bann semin vinn drwat.” Bann prinsip Labib pa zis protez nou, me zot osi donn nou enn garanti ki nou pou reisi.​—Psom 1:1-3.

KI BENEDIKSION MO FINN GAGNE:

Dan lepase, mo ti ena degou pou momem, me azordi mo respekte mwa ek mo anpe avek momem. Azordi mo lavi an-ord ek mo santi ki Zeova inn pardonn mwa ek pe ed mwa. An lan 2000, mo’nn marye avek Karolin, enn zoli Ketienn ki kontan Zeova otan ki mwa. Nou ena lape dan nou lakaz. Nou konsider sa kouma enn gran privilez pou form parti dan enn fami Kretien internasional ki ena enn bon moralite ek kot ena lamour.