Skip to content

Skip to table of contents

 LARTIK KOUVERTIR | LABIB​—ANKOR LA MALGRE BANN OBSTAK

Enn Zistwar ki Ena Linportans

Enn Zistwar ki Ena Linportans

Labib pena so segon. Apart Labib pena okenn lot liv relizie ki’nn inflians krwayans bann dimounn sa kantite-la ek lor enn long peryod letan koumsa. Me dan enn lot kote, zame pa finn fer otan kritik ek otan resers lor enn lot liv kouma inn fer lor Labib.

Par exanp, sertin spesialis Labib panse ki mesaz dan bann Labib ki ena zordi pa parey kouma seki ti ena dan bann text orizinal. Enn profeser larelizion dir: “Nou pa sir ki nou’nn tradir mesaz ki ena dan text orizinal dan enn fason exakt. Bann kopi ki nou ena zot ranpli ar erer ek inn ekrir laplipar ladan plizir siek apre bann orizinal. Li kler ki ena boukou diferans.”

Lezot, akoz zot krwayans, panse ki Labib pa exakt. Anou pran lexanp Faizal. So fami pa Kretien ek zot inn ansegn li ki Labib se enn liv sakre me ki bann dimounn inn sanz so mesaz. Faizal dir: “Akoz sa, mo ti mefian kan bann dimounn ti rod koz Labib avek mwa.” Ek li azoute: “Apre tou, zot pena Labib orizinal. Labib inn sanze!”

Eski li inportan ki nou kone si Labib inn sanze ouswa non? Reflesi lor la: Labib koz lor bann promes ankourazan pou lavenir. Me eski ou pou ena konfians dan sa bann promes-la si ou pa kone si ena zot dan text orizinal? (Romin 15:4) Si bann Labib ki nou ena zordi zot ti zis bann kopi ranpli ar erer, eski ou ti pou servi bann prinsip Labib pou pran bann desizion inportan konsernan ou travay, ou fami ouswa fason ki ou ador Bondie?

Mem si bann text orizinal inn disparet, ena ankor plizir milye vie maniskri Labib ki nou kapav verifie. Me kouma sa bann maniskri-la inn kontign existe malgre bann obstak kouma dekonpozision, lopozision ek bann tantativ pou sanz mesaz ki ena ladan? Kouma sa bann maniskri-la kapav ed ou ena konfians ki mesaz dan bann Labib ki nou ena zordi li parey kouma dan orizinal? Anou get repons sa bann kestion-la dan bann prosin lartik.